Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

نقش جامعه مدني در بهبود زنده گي اشخاص داراي معلوليت


يكشنبه 10 ثور 1391 ساعت 08:51

دوستان گرامي :  برنامه كنوني  ما در باره نقش جامعه مدني در بهبود زنده گي اشخاص داراي معلوليت بوده و مهمانان ما دراين برنامه آقاي منيرالدين برهاني نماينده موسسه ابرار، آقاي محمد صادق محبي هماهنگ كننده شبكه بازتواني مبتني برجامعه افغانستان ، آقاي ايوب شهريار هماهنگ كننده حقوق بشر از دفتر سي سي دي ، داكتر ذبيح الرحمان روحين مسوول پروژه اشخاص داراي معلوليت ازموسسات كف وباران ، آقاي ميربچه هاشمي سوپروايزر بخش تعليم وتربيه نابينايان در موسسه سرف افغانستان وهمچنان آقاي سمع الحق سمع مشاوردادخواهي از موسسه انديكپ  را باخود داريم .
از جمله نهادهاي كمك كنند به اشخاص داراي معلوليت ، موسسات ونهاد هاي جامعه مدني كشور مي باشد ازجمله اهداف نهاد هاي جامعه مدني ارتقاي ظرفيت كاري تمام اقشار در كشور و دخيل نمودن آنها در تمام عرصه هاي سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي ... مي باشد .
چارچوب كاري مجتمع نهادهاي جامعه مدني افغانستان فعاليت هاي دادخواهي براي اشخاص داراي معلوليت ، رشد حفظ ميحيط زيست در كشور ، رشد حقوق بشر ، كمك به رشد اقتصاد ملي و تقويت شفافيت وكنترول از نهاد هاي ملي وبين المللي مي باشد .
سوال: جناب آقاي روحين نهادهاي مدني و بخصوص نهاد هاي كه در بخش اشخاص داراي معلوليت فعاليت دارند ، كار خود را از كدام زمان آغاز و چي فعاليت هاي را انجام داده اند ؟
جواب: اولتر از همه ميخواهم كه درباره ايجاد نهاد هاي جامعه مدني مختصر معلوماتي داشته باشم ، جامعه در سال 1780 توسط يك دانشمند اروپايي بنام ادم فروگوسن مطرح گرديده كه وي جامعه مدني را از جمله نهاد هاي غيردولتي تعريف نمود . بعد يك فيلسوف آلماني بنام ايگل مطالعات خود را روي اين موضوع معطوف داشت و اولين مرجع جامعه مدني را خانواده دانست كه باگسترش خانواده ها جامعه بوجود مي آيد . اما در كشور ما جامعه مدني از گذشته ها فعاليت داشته ولي بشكل فعال تر آن بعد از سالهاي سقوط رژيم سياه طالبان فعاليت هاي اين نهاد ها گسترش پيدا نمود ؛ در اين نهاد ها افرادي كار و فعاليت دارندكه براي حل مشكلات مردم در سطوح مصروف اند و وظيفه آنها رسانيدن پيام مردم براي دولت مي باشد .
طوري كه قبلا گفتيم نهادهاي جامعه مدني در بخش هاي مختلف مصروف اند كه از جمله نهادهاي كه دربخش معلولين كار ميكنند نيز شامل جامعه مدني كشور ميشوند ، اولين نهاديكه در عرصه ارايه خدمات براي معلولين به كاروفعاليت آغاز نمود در سال 1991 بنام پروگرام سازمان ملل متحد براي معلولين افغانستان مي باشد ، اما در حال حاضر به ده ها نهاد در عرصه ارايه خدمات براي  معلولين فعاليت هاي خود را بخش بندي نموده يعني تعدادي در بخش هاي ناشنوايان ، نابينايان ، بازتواني معلولين... مصروف كار اند . و در كل گفته ميتوانم كه نقش اين نهاد ها نهايت برازنده و موثربوده است.
سوال: آيا شما كدام موردي را ميتوانيد مشخصا نام بگيريد كه اين نهاد ها كار موثري را كه توانسته باشد تغيري در زنده گي افراد و اشخاص بوجود بياورد بازگو نمايد؟
جواب: هدف اصلي جامعه مدني ايجاد فضاي دمكراتيكي است كه مردم بتوانند در آن فضا خودرا مصون فكر نمايند و به زنده گي خود بدون داشتن كدام مشكلي به پيش گام نهند . كار و فعاليت اين نهاد ها در بخش هاي اجتماعي بيشتر بوده و مردم را از بساموارد آگاهي دهي داده اندكه فعاليت آنها شامل تمام اقشار جامعه بوده است ، اما نظربه وسعت مشكلات در كشور ما كارآنها زياد بسنده نبوده چراكه نظربه آمارو سروي كه صورت گرفته است در حدود ده مليون تن ضرورت به ارايه خدمات اجتماعي دارند.
سوال: جناب آقاي شهريار طوري كه قبلا گفته شد ، در حال حاضر به ده ها نهاد دولتي و غيردولتي در بخش ارايه خدمات براي معلولين كارو فعاليت مي نمايند به نظرشما تا چي اين فعاليت هاي موثربوده در حاليكه شكاياتي هنوز هم وجود دارد؟
جواب: اول بايد بگويم كه ادعا ما در مورد اينكه تمام نهاد هاي جامعه مدني در بخش معلوليت كار بكنند درست نيست بلكه يك تعداد اندك و انگشت شمار از نهاد هاي جامعه مدني است كه در بخش معلوليت كارميكنند و آن هم در مركز و بعضي از ولايات ، در مورد اينكه چرا با موجوديت اين همه نهاد هاي دولتي و غيردولتي كدام تغيري در زنده گي معلولين بوجود نيامده ميخواهم بگويم كه در اين ميان چند عاملي مشكل آفرين بوده است ؛ اول اينكه كار نهاد ها مختص به يك تعداد محدودي است كه در قرارداد خود دارند يعني نهاديكه دربخش زنان كار ميكنند ، زنان معلول را شامل پروژه خود ندارند دوم تعدادي ازنهاد هاي جامعه مدني در اصل اي موضوع معلوليت ومشكلات آنها به جديت امر واقف نيستند. همچنان يك تعداد از نهادهاي ديگر كه در اين بخش فعاليت داشته اند و تجربه دارند نظربه عدم امكانات پولي نتوانسته اند كه به مشكلات معلولين رسيده گي نمايند . و در اخير اينكه جامعه ما از ايجاد و فعاليت نهاد هاي مدني آگاهي نداشته و مشاركت وهمكاري آنها نهايت ضعيف مي باشد .
سوال: آقاي شهريار طوريكه برهمه معلوم است كه بعد از سقوط طالبان ده دها نهادجامعه مدني براي ارايه خدمات در بخش معلولين ايجاد گرديده است اما نظربه ادعا شما كه آنها تا حال نتوانسته اند درك درستي از معلولين داشته باشند بنا چي بايد كرد؟
جواب: اول ميخواهم بگويم كه جامعه مدني نهاديست كه براي احقاق حقوق تمامي ساكنان يك سرزمين  به فعاليت آغاز نموده است ، بنا نهادهاي جامعه مدني ايكه بخش معلوليت را كار ميكنند اندك مي باشند و ديگر بخش ها خود را زحمت نمي دهند تا در بخش معلولين كار كنند ، اما تلاش هاي صورت گرفته كه دربخش هاي كاري آنها نيز معلوليت شامل شود كه متاسفانه نظربه همان قراردادي كه قبلا متذكر شديم آنها اين كار را انجام نداده اند.
سوال: آقاي برهاني شما اگر يك تعريفي از معلوليت ارايه نمايد بهترخواهد بود؟
جواب: اصلا براي معلوليت تعاريف متعددي صورت گرفته است اما من ميخواهم دراين جاه به تعريفي كه در قانون ملي معلوليت درج شده است ياد آورشوم .
معلول شخصي است كه نظربه ضايعه جسمي ، روحي ، ذهني ويا توام نظربه تشخيص كميسيون صحي سلامت و كارابودن خودرا طوري از دست بدهد كه موجب كاهش ويا تقليل توانمندي وي در عرصه هاي اجتماعي و اقتصادي گرديده باشد . و نظربه آماري كه توسط موسسه انديكف صورت گرفته است حدود هشت لك و چهل هزارتن معلول در كشور وجود دارند.
سوال: آقاي سمع مشكلات معلولين در كشورما چي ميتواندباشد ؟
جواب: مشكلات معلوليت در افغانستان نهايت زياد ميباشد . اول از ارايه خدمات ايكه در بخش معلولين صورت ميگيرد تمام معلولين مستفيد نمي گردند صرف ساحات مركزي كه دسترسي به اين مراكز دارند از خدمات مستفيد ميشوند و بس؛ دوم عدم دسترسي فزيكي به اماكن عامه سوم مشكل تعليم و تربيه معلولين ؛ همچنان كاريابي مشكل ديگري فراه راه معلولين است . مشكلات اقتصادي و عدم پرداخت درست حقوق آنها توسط مسوولين دولتي ازجمله مشكلات ديگر ميتواند باشند.
سوال: جناب ميربچه هاشمي آيا گفته ميتوانيد كه در كشور چند نهاد در بخش اشخاص داراي معلوليت كار ميكنند و كار هاي آنها تا چي حد توانسته است بهبودي در زنده گي معلولين بوجود بياورد؟
جواب: علت اينكه چرا تمام نهاد هاي در مركز جمع شده اند موجوديت امنيت بوده است يعني در ساحات ايكه امنيت است اين نهاد ها فعاليت دارند و همچنان عوامل ديگر چون عدم موجوديت بوديجه مالي ، عدم موجوديت اشخاص مسلكي نيز در اين راستا تاثيرگذار بوده است اما باوجود اين همه مشكلات تعدادي از نهادهاي وجود دارندكه در اين ساحات بيرون از كابل فعاليت اند . اما تلاش ها وجود دارند كه زمينه ها مساعد شود تا مصدر خدمت به تمام نيازمندان گرديم .
سوال: آقاي محبي به نظرشما آيا ما ميتوانيم كه با ارايه خدمات چند در مركز اكتفا نمايم؟
جواب: طوري كه ديگر دوستان معلومات دادند عدم ارايه خدمات در بيرون از مركز صرف به عدم موجوديت امنيت نمي تواند خلاصه گردد ، مشكلات ديگر ميتواند عدم علاقه مندي تمويل كننده گان دراين راستا نيز مي باشد  كه اين نه تنها بخش معلوليت بلكه اكثريت بخش هاي نهادهاي مدني را دربردارد  كه در اين ميان مسووليت دولت است تا يك هماهنگي را ميان نهاد ها بوجود بياورند تا در همه ساحات رسيده گي بعمل آيد . اما باوجود اين موضوعات در حال حاضر موسسات وجود دارد كه در نقاط مختلف كشور مصروف فعاليت اند اما نظربه كميت وكيفيت مشكلاتي دارند كه بدون شك جاي نگراني مي باشد . بنا اين همه نياز به يك پلان و استراتيژي ملي و جامعه دارد كه چي از طرف دولت و چي نهاد هاي تمويل كننده بايد مدنظرگرفته شود تا اين مشكل حل گردد.
سوال: خوب نظربه گفته هاي شما نهاد هاي مربوط تا حال نتوانسته اند كار عملي و جامعي را انجام دهند صرف كارآنها بروي كاغذ بوده چرا كه افغانستان داراي 34 ولايت است و اين نهاد ها توانسته اند كه در يك ولايت كه عبارت از كابل مي باشد فعاليت هاي داشته باشند ؟
جواب: نخير آنچه شما برداشت نموده ايد درست نيست چون در حال حاضر اين نهاد ها در بيشتر از 90 الي 100 ولسوالي افغانستان فعاليت دارند كه تنها موسسه سويدن در 13 ولسوالي مصروف ارايه خدمات براي معلولين مي باشد .
سوال: آقاي برهاني به نظرشما آيا جامعه مدني بخصوص نهاد هاي كه در بخش اشخاص داراي معلوليت كار ميكنند ، در ولايات امن توانسته اند كه وظايف شان را بصورت درست انجام دهند ؟
جواب: فعاليت هاي جامعه مدني مقطعي بوده  چون تمويل كننده گان آن بصورت مقطعي براي آنها پول ميدهند ، كه اين معضل سبب شده است تا فعاليت هاي آنها چشم گيرنباشند ، در حال حاضر موسسه ابرار در بيست ولايت افغانستان فعاليت هاي داشته است كه از جمله ميتواند ولايت پكتيا كه هم اكنون پروژه ما در آن ولايت مصروف كار است ياد آور شوم .
نظربه ضرورت اشخاص به كمك ها در بخش معلوليت تمام گروه ها مشتاق كار اين نهاد ها بوده است چون درزمان جنگ تمام گروه ها آسيب پذير بوده و متقبل تلافات و خساراتي ميشوند و نهاد هاي كه در بخش معلوليت كار ميكنند ميتوانند كه به كمك رساني خود در آن بخش ها تلاش نمايند .
سوال: آقاي روحين به نظرشما نهاد هاي جامعه مدني چي اندازه توانسته اند كه در ولايات امن كشور فعاليت هاي موثري داشته باشند؟
جواب: در ابتدا ميخواهم ياد آورشوم كه وزارت صحت در بخش هاي مختلف صحي كار ميكنند كه در بخش معلوليت نيز بسته كمكي دارند و نظر به بوديجه ايكه دريافت ميكند فعاليت هاي آنها در تمام ولايات جريان دارد ، اما فعاليت هاي وزارت صحت صرف در بخش فزيكي معلوليت مي باشد در قسمت هاي آگاهي دهي اين وزارت فعاليت نمي نمايد ؛ اما فعاليت نهاد هاي غيردولتي كه در بخش معلوليت مصروف اند زياد بسنده نبوده چون از يك طرف كار آنها مقطعي است وازطرف ديگر بوديجه ايكه براي آنها تخصيص داده ميشود اندك م است يعني سالانه در حدود 5 الي 6 مليون دالر در بخش معلوليت تخصيص پيدا ميكند كه نظر به وسعت اين مشكل به نظرمن كافي نمي باشد.
سوال: جناب آقاي شهريار به نظر شما كدام فعاليت ها و كار هاي را نهاد ها جامعه مدني معلولين انجام داده اند ؟
جواب: بدون شك كار نهادهاي جامعه مدني در بخش معلوليت موثر بوده بطور مثال كميته داد خواهي معلولين كه متشكل از چند نهاد چون موسسه ابرار ، انديكف ، آلسو... مي باشند بمنظور تصويب قانون اشخاص داراي معلوليت و همچنان الحاق افغانستان به كنوانسيون اشخاص داري معلوليت كه يك كنوانسيون جهان مي باشد داد خواهي نمودند كه در اين راستا نهايت موثر بوده است .
سوال: آقاي هاشمي وزارت هاي سكتوري بخصوص وزارت معارف  تا چي حد توانسته اند كه نهاد هاي جامعه مدني بخصوص بخش معلوليت را در راستاي انجام وظايف و فعاليت هاي معلولين كمك و همكاري نمايند ؟
جواب: اولتر ميخواهم يادآور شوم كه جامعه ما تا حال نتوانسته اند كه به توانايي هاي اشخاص داراي معلوليت متيقين شوند بطور مثال چندي قبل ما ميخواستيم كه تعداد از اشخاص داراي معلوليت را شامل نهادهاي تحصيلات عالي نمايم كه اين كا ربيش از هفته ها طول گرفت تا ما توانستيم وزارت مذكور را متقاعد در اين ارتباط نمايم ، بنا گفته ميتوانيم كه وزارت خانه هاي مربوط نتوانسته اندكه كاربنيادي و اساسي در بخش معلوليت انجام دهند .
سوال: جناب آقاي محبي به نظرشما وزارت خانه هاي سكتوري و نهادهاي جامعه مدني چي كار هاي را بايد انجام دهندتا بتوانند در بهبود زنده گي اشخاص داراي معلوليت تغيري بياورند؟
جواب: به نظرمن طي ده سال گذشت تغيراتي فاحشي در بخش اشخاص داراي معلوليت صورت گرفته است  كه نميتوان آنرا ناديده گرفت  اما اينكه چي كار هاي ديگر صورت گيرد اينست  تمام قوانين ، طرزالعمل ها و موارد رهنمايي كه در بخش معلوليت وجود دارد جنبه عملي را برخود بگيرد كه با عملي شدن اين قوانين ميتوانيم شاهد تغيرات خوب ديگر نيز در روند زنده گي اشخاص داراي معلوليت باشيم .
با تشكر زياد از شما مهمانان و دوستان برنامه

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (2)

  • دوشنبه 30 قوس 1394 ساعت 02:28 | شفیق الله
    سلام به تمام معلولین کشورکه درچندین دهه جنگ بدبختی هاونابسامانی های کشورعضای بدن شان را ازدست دادن وحالا پولی ناچیزی که برایشان درنظرگفتن ان هم برایشان داده نمی شود.
  • شنبه 15 سرطان 1392 ساعت 10:29 | علیجان
    سلام به تک تک خواننده گان گرامی. آنچه از لا بلای صحبت ایشان بردا شت کردم معلولین نیز بار دیگر قربانیٌ هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ مسو نیت میگردند. که امتیاز آن به کیسهٌ یک تعداد معدود میریزد. شرم است .

نوشتن نظر