Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

بررسي وضعيت تعليمي معلولين


يكشنبه 10 ثور 1391 ساعت 08:42

سلام برشما دوستان :  برنامه كنوني ما بررسي وضعيت تعليمي اشخاص داراي معلوليت در كشور بوده  ، مهمانان ما دراين برنامه آقاي منيرالدين برهاني مسوول اداري موسسه ابرار و سيد رضا عابد زاده مسوول تعليمات خاص موسسات كف و باران مي باشند .
سوال: در نخست سوال من متوجه هردومهمان ما مي شود و ميخواهم بپرسم كه  وضعيت تعليمي اشخاص داراي معلوليت را چگونه بررسي ميكنيد ، جناب برهاني صاحب بفرمايند؟
جواب: به نظرمن وضعيت تعليمي اشخاص داراي معلوليت تعريفي نبوده چون نظربه مشكلات اجتماعي ، عدم دسترسي فزيكي اين اشخاص به اماكن عامه ، عدم سهولت هاي ترانسپورتي ... باعث شده است كه آنها نتوانند دسترسي خوبي به تعليم و تربيه داشته باشند.
طوري كه همه ميدانيم دولت افغانستان مشكلات متعددي دارد كه نتوانسته است به آن رسيده گي نمايد و مشكل معلولين از جمله همان مشكلاتي است كه تا حال به شكل خود باقي مانده است.
سوال: خوب نظرشما آقاي عابد زاده درمورد وضعيت تعليمي اشخاص داراي معلوليت چي مي باشد؟
جواب: معلوليت طوري كه برهمه هويدا است انواع مختلفي دارد ، اما اين اشخاص ميتوانند كه به مكاتب بروند و از تعليم و تربيه مستفيد گردند اما من از مسوولين دولت ميخواهم كه مشكلات آنها را مدنظرگرفته به حل آن اقدام نمايد .
اما در باره وضعيت اشخاص داراي معلوليت بايد بگويم كه دولت تا حال نتوانسته است كه فضاي خوب تعليمي و همچنان درديگر سهولت هاي بشري را براي آنها مهيا نمايد .
سوال:  به نظر شما جناب برهاني  اساس اين مشكلات در كجا مي باشد در حالي كه نهاد هاي زيادي در ساحه اشخاص داراي معلوليت كارو فعاليت دارند و از طرق مختلف تمويل ميكردند به آن هم مشكلات موجود است راه حل چي ميتواند باشد ؟
جواب:  به نظرمن راه حل براي مشكلات اشخاص داراي معلوليت فراهم نمودن سهولت ها چون دسترسي به اماكن عامه ، دسترسي به تعليم وتربيه ... مي باشند ، سهولت هاي فزيكي در مكاتب عبارت از وسايل حركي اند كه بدون آن اطفال نميتوانند به تعليم و تربيه دسترسي پيدا كنند بنا براين ملحوظ دولت ، نهادهاي سكتوري ، جامعه و بخصوص فاميل ها دست به دست هم بدهند تا اين مشكلات از راه اشخاص داراي معلوليت برچيده شود.
سوال: بازهم سوال من متوجه هردو مهمان ما ميباشد ،عابد زاده صاحب شما در نخست بفرمايد آيا سهولت هاي كه براي معلولين مدنظر گرفته شده است در مراكز ولايات همه يكسان است ويا تفاوت هاي دارد، ؟
جواب: بدون شك كه تعليم وتربيه در مركز وولايات نهايت متفاوت است ، در مركز نهاد هاي زيادي در بخش هاي مختلف فعاليت دارند و مردم هم آگاهي دارند ، اما در ولايات اين روند نهايت اندك است زمانيكه ما تيم هاي كاري را به ولايات ميفرستيم مردم به اين كه اطفال معلول درس بخوانند هنوز راضي نيستند و ميگويند كه از اين ها چيزي ساخته نخواهد بود ، نسبت به اينكه آنها درست بخوانند كار كردن براي شان بهتر است كه يگانه دليل در اين ميان برميگردد بر مسوولين دولتي كه تا حال نتوانسته اندكه براي مردم آگاهي دهند.
سوال: جناب برهاني نظرشما در رابطه به امكانات معلولين در مركز وولايات چگونه است ؟
جواب: در رابطه به پيشكش سهولت هاي براي معلولين در ولايات و مركز نهاد هاي جامعه مدني وهمچنان دولت تلاش نموده اند كه سهولت ها يكسان باشد ، طوري كه شما در جريان هستيد گزارشي كه نشر شد در آن گفته شده است كه دولت زمينه دسترسي اطفال معلول را به مكاتب در 250 مكتب سراسر كشور آماده نموده است . در پهلوي آن تلاش صورت گرفته است كه كيفيت و نصاب يكسان تعليمي در مكاتب مركز و ولايات بوجود آيد ؛ از سوي ديگر جامعه مدني تلاش نموده است تا در مساجد و ديگر اماكن عامه چي در مركز و ولايات دسترسي به سهولت هاي را براي اشخاص داراي معلوليت  ايجاد نمايد .
سوال: آيا شما از كار و فعاليت نهاد هاي جامعه مدني در ولايات ديدن نموده ايد ، آيا كار آنها همسان با فعاليت هاي كه در مركز صورت ميگيرد مي باشد؟
جواب: البته مشكلي كه ما در ولايات داشته ايم ، حضورنيافتن در بيرون از مركز ولايات است يعني كار ما صرف به مركز ولايات مختص مانده است .
سوال: جناب عابد زاده شما تفاوت سهولت ها ميان مركز و ولايات را در چي مي بينيد ، ايا بدون ارايه خدمات يكسان ميتوانيم به جامعه مرفع دسترسي پيدا كنيم؟
جواب: بدون شك زماني كه ارايه خدمات در جامعه يكسان نباشد ، يك بام و دوهوا باشد كار ها و فعاليت ها كارا و مفيد واقع نخواهد شد .
سوال: به نظرشما راه حل دراين مورد چي بوده ، و تقاضاهاي شما چي مي باشد؟
جواب: در اصل اين كار جامعه مدني نبوده ، جامعه مدني فعاليت هاي خود را داشته اما دولت نقش اساسي خودرا در راستاي ايجاد سهولت ها براي معلولين نداشته و كار هاي نهاد هاي سكتوري دولتي بسيار كم رنگ بوده است.
سوال: جناب برهاني اشخاص داراي معلوليت چطور ميتوانند كه از تعليم برخوردار شوند؟
جواب:  زماني اشخاص داراي معلوليت ميتوانند تعليم و آموزش را فراگيرند كه سهولت هاي اجتماعي چون دسترسي فزيكي براي شان مساعد شود، همچنان ارايه آگاهي چي براي جامعه و براي خود معلولين درباره تواناي هاي آنها ، يعني جامعه را بشمول اشخاص داراي معلوليت متقاعدسازيم تا آنها  اعتماد به نفس را كسب نمايند ؛ همچنان معلولين ايكه مشكلات فزيكي دارند براي آنها سهولت هاي حركي مساعد شود تا آنها بتوانند به مراكز آموزشي به خوبي دسترسي پيدا كنند ، همچنان ارايه خدمات در ساحاتي كه معلولين زيست ميكنند ؛ بطورمثال ولسوالي هاي وجود دارندكه داراي معلولين قابل ملاحظه اي اند ، اما در آن محلات مراكز آموزشي وجود ندارد كه با ايجاد مراكز آموزشي سهل براي معلولين آنها ميتوانند از سواد بهرمند گردند.
سوال: به نظرشما چند درصد ازمكاتب قابل دسترس براي معلولين مي باشد؟
جواب: البته در تمام كشور نمي توانيم فيصدي آنرا مشخص نمايم چون جامعه مدني در تمام كشو رفعاليت ندارند و اين موضوع مربوط به مسوولين دولتي ميشودتا آنها معلومات ارايه نمايند كه چي تعداد از مكاتب قابل دسترس براي معلولين مي باشد.
سوال: شما از تبعيض داشتن جامعه با اشخاص داراي معلوليت صحبت نموديد ، همچنان در بعضي از مكاتب كه اطفال معلول را براي شموليت داخل نمايند مسوولين از پذيرش آنهاابا مي ورزند ، شمادراين باره با مسوولين وزارت معارف صحبت نموده ايد؟
جواب: تبعيض از جامعه درباره معلوليت زماني برداشته ميشود كه براي جامعه آگاهي داده شود ، به همين شكل در مكاتب ، اگرچه در وزارت معارف كميته اي وجود دارد كه در اين راستا كار ميكند اما كارو فعاليت آنها نتوانسته است كه موثرو مفيد واقع شود. اما اين كه چرا اشخاص يا اطفال معلول از مكاتب رد ميشوند يگانه علت آن در عدم آگاهي از توانايي هاي اطفال و اشخاص داراي معلوليت مي باشد .
سوال: جناب عابد زاده به نظرشما تعليم و تربيه در زنده گي اشخاص داراي معلوليت چي تاثيرمثبتي ميتواند داشته باشد ؟
جواب:  تعليم و تربيه نقش نهايت موثر در زنده گي اشخاص داراي معلوليت ميداشته باشد ، بطور مثال پروژه ايكه دفتر ما كار ميكند در بخش اشخاص معلول ناشنوا مي باشند ، اين اطفال و اشخاص قبل از فراگيري زبان اشاره و ديگر مسايل خود را درجامعه كاملا در انزوا فكر ميكنند ولي زمانيكه آنها زبان اشاره را مي آموزند ودرپهلوي آن به بعضي از حرفه هاي ديگر دسترسي پيدا ميكنند در جامعه ادغام شده و يك تغيركلي در زنده گي آنها رونما ميگردد.
سوال: اگر دولت و ديگر نهاد ها بتوانند زمينه تعليم و تربيه را در تمام كشور براي اشخاص داراي معلوليت فراهم نمايند چي تغيراتي درزنده گي معلولين بوجودخواهد آمد؟
جواب: طوري كه ميدانيم بيش از 70 درصد از نفوذ كشور ما بي سواد اند ، زماني كه مردم باسواد شوند بدون شك كه تغيرمثبت و كلي در زنده گي آنها بوجود خواهد آمد به همين شكل در زنده گي معلولين .
سوال: جناب برهاني چطور ما ميتوانيم از توانايي هاي معلولين استفاده نمايم ؟
جواب: اول بايد ما توانايي هاي اشخاص داراي معلوليت را درك كنيم ، زماني كه ما توانايي هاي آنها را درك كرديم نظربه تواناي آنها ما ميتوانيم زمينه هاي آموزشي را براي شان آماده سازيم .
سوال: قرار معلوم مشكلات بي شماري  فرا راه معلولين وجود دارد ، كه يكي از اين مشكلات عدم پذيرش معلولين توسط افراد جامعه مي باشد ، بنا چطورميتوانيم جامعه را متقاعد به اين نمايم كه معلولين داراي تواناي هاي خوبي اند و ميتوانند كار و فعاليت نمايند؟
جواب: براي آگاهي دهي از حقوق و توانايي هاي معلولين يگانه راه كه ميتواند به زودترين فرصت بالاي اذهان عامه تاثيرگذار باشد بدون شك كه رسانه در قدم نخست قرار دارند ، همچنان توسط نشرات چاپي ، ملاامامان مساجد ، بزرگان قوم ... ميتوانيم مردم را آگاهي دهيم.
سوال: جناب عابد زاده صاحب به نظرشما بعد از دوره آموزشي و تعليمي چي كار هاي بايد صورت گيرد تا افراد معلول بار دوش فاميل قرار نگيرند و بتوانند كار و فعاليتي داشته باشند؟
جواب: در اين زمينه جامعه مدني ، دولت و ديگر نهاد ها مسووليت دارند كه امكانات را فرا هم سازند تا آنها مصروف فعاليت هاي اجتماعي گردند ، كه با اين امكانات ميتوانند مشكلات خود را حل نمايند.
همچنان معلولين ايكه توانسته اند سواد كسب نمايند با همكاري وزارت كار و اموراجتماعي بايد در بخشي ادارات جاه داده شوند تا مصروف يك كار خوب گردند .
سوال : دفتر شما كه در عرصه معلوليت فعاليت دارند تا حال چي تعداد اشخاص داراي معلوليت را در خود جذب نموده است؟
جواب: چون تا حال كسي براي كار به دفتر ما از جمله افراد معلول مراجعه ننموده اند بنا تا حال ما در دفتر خود معلولي به حيث كارمند نداريم.
سوال: آقاي برهاني دفتر شما در جذب افراد  معلول چگونه بوده است؟
جواب: اگر به شكل فيصدي بگويم در كل بيش از چهل درصد ازكارمندان مارا اشخاص داراي معلوليت تشكيل ميدهند.
سوال: جناب عابد زاده طوري كه در جريان هستيد تعداد ي از افراد جامعه ما با معلولين رفتار پسنديده نداشته اند يعني به نام هاي ناشايسته آنها را ياد ميكنند ، خوب براي حل اين مشكل در جامعه چي كاري بايد صورت گيرد؟
جواب: درباره اين كه با افراد جامعه چگونه بايد برخورد شود دين مبين اسلام ارشادات نيكي داشته است وبه هيچ كسي اجازه نميدهد معلولين را به نام هاي زشت و ناپسند ياد نمايند . درحديثي آمده است كه خداوند ميگويد كه شما هيچ گاهي عيب برادرخودرا بروي شان مكشيد و اينكه روزي شايد خدواند آنهارا سلامت ارزاني فرمايد و شايد هم شما روزي به اين مشكل مواجه گرديد.
و اينكه چطور به مشكل رسيده گي شود به نظرمن با دادن آگاهي ها توسط رسانه و ديگر مراجع پرنفوذ ميتوانيم به اين مشكل راه حل دريابيم .
سوال: خوب در اخير ضمن اين كه پيام شمارا در باره معلولين ميخواهم داشته باشيم ،به اين پرسش كه چرا تعدادي از نهاد ها تحت نام كار براي معلولين سواستفاده نموده به خود كار ميكنند و همچنان تعداد ديگر هماهنگي در كار هاي خود ندارند؟
جواب: عابد زاده در اين باره ميگويد كه " اگر نهادهاي وجود داشته باشد كه از پول معلولين سواستفاده نمايند كار خوبي نيست و نهاد هاي ديگر كه هماهنگي ندارند بايد ميان خود يك كميته هماهنگي داشته باشند تا بتوانند كار خوبي را به معلولين انجام دهند"
آقاي برهاني به اين باور است كه " دررابطه به هماهنگي نهادهاي كه دررابطه  به معلولين كار ميكنند ، يك يونت و يا تشكيل موجود است كه تحت مديريت وزارت كارواموراجتماعي شهدا ومعلولين كارميكنند و به آن عده از نهاد هاي كه تا حال دراين جمع دخيل نشده اند و هماهنگي ندارند بايد بگويم كه خداوند به مشوره مارا امرنموده و در اين كار نهايت ثواب و بركت است بنا بايد كار هاي خود را در جمع انجام دهند. "
تشكر از تمام شما دوستان و عزيزان برنامه وهمچنان مهمانان عزيز


اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (0)

نوشتن نظر