Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

وضعيت اشخاص داراي معلوليت


شنبه 09 ثور 1391 ساعت 15:30

سلام برشما علاقمندان برنامه ، بحث كنوني ما در ارتباط به وضعيت اشخاص داراي معلوليت ، مشكلات معلولين و راه حل هاي آنها مي باشند ، در اين برنامه مهمانان ما محمد علي محبتي هماهنگ كننده برنامه هاي حمايت از اشخاص داراي معلوليت كميسيون مستقل حقوق بشر ، سيف الدين نظامي رييس مركز حمايوي اشخاص داراي معلوليت ، سميع الحق سميع مشاور دادخواهي و آگاهي  دفتر انديكپ انترنشنل  و همچنان منيرالدين برهاني مدير موسسه ابرار را با خود داريم ، در اين برنامه سوالاتي را از علاقمندان نيز خواهيم داشت .
سوال: در نخست از آقاي محبتي ميپرسم كه شما وضعيت اشخاص داراي معلوليت را در كشور چگونه ارزيابي ميكنيد؟
جواب: در باره وضعيت اشخاص داراي معلوليت بايد نظربه آمار از اين اشخاص بحث نمايم ، اما متاسفانه بايد گفت كه موسسات و نهاد هاي كه دربخش معلوليت فعاليت دارند آمار دقيق و درست ارايه ننموده اند ، بطورمثال : وزارت صحت عامه تعداد معلولين را به 540 هزار ارزيابي ميكنند ، وزارت معارف به 800 هزار و نظربه سروي كه موسسه انديكپ انترنشنل در سال 2005 داشت تعداد معلولين را به 800 الي 840 هزار كه 2.7 درصد از نفوس كشور را احتوا ميكند ، اعلام نموده اند . كه نظربه اين آمار وزارت خانه هاي سكتوري بايد هريك در حيطه مسووليت ها و صلاحيت هايشان چي در بخش بازتواني ، صحت ، معارف ، اشتغالزايي ... فعاليت نمايند اما متاسفانه كه اين نهادها تا حال كدام كار موثري را انجام نداده و معلولين در سطوح مختلف با مشكلات مواجه اند .
سوال: جناب محبتي شما اگر جزوار در رابطه به اشخاص داراي معلوليت معلومات ارايه نمايدبهتر خواهد بود ؟
جواب: زماني كه ما روي مشكلات معلولين بحث مي كنيم بايد در نخست كتگوري هاي معلولين را مشخص نمايم ، متاسفانه بايد بگويم كه بيشترين از نهاد هاي كه در بخش معلوليت كار ميكنند ، صرف معلولين فزيكي را در فعاليت هاي خود شامل نموده اند ،در حالي كه ما معلولين ناشنوا ، نابينا ، فلج ، مادرزاد ... را داريم كه هريك ازاينها مشكلات مشخص خود را دارند ، كه با تقسيم بندي كتگوري هاي معلوليت ما ميتوانيم درك نمايم كه معلولين فزيكي و همچنان معلولين ناشنوا ، نابينا ،فلج ومعلولين مادر زاد  چي مشكلات دارند.
سوال: يكتن از علاقمندان برنامه مي پرسند كه تاحال چند درصد معلولين توانسته اند از خدمات تعليمي و تحصيلي برخوردار شوند كه در اين مورد نظريات سيف الدين نظامي رييس مركز حمايوي اشخاص داراي معلوليت را گرفته ايم ؟
جواب: در نخست ميخواهم ياد آور شوم كه تا حال متاسفانه ما نتوانسته ايم كه يك آمار دقيق از اشخاص داراي معلوليت را داشته باشيم ، اما باوجود اين مشكل بايد بگويم كه كار و فعاليت هاي نهاد هاي معلولين را نمي توان چشم پوشي نمود ، نهاد هاي معلولين طي ده سال گذشته در بخش هاي مختلف فعاليت هاي را انجام داده اند اما نظر وسعت و گسترده گي اين مشكل همه شمول نمي باشد. چنانچه نهاد ما تاحال توانسته است بيش از 1300 تن از معلولين را از خدمات تعليمي و آموزشي بهرمند سازيم ، كه اين خدمات توانسته است تغيرات خوبي را در زنده گي اجتماعي آنها بوجود بياورد. 
سوال: يكتن ديگر از علاقمندان برنامه مي پرسد كه شما در باره تعليم و آموزش اين افراد بحث مي نمايد در حالي كه معلولين را درجامعه ما هنوز منحيث انسان ارزش قايل نيستند ، نيازمندي هاي اجتماعي آنها برآورده نشده است ، لطف نموده در اين ارتباط معلومات ارايه نمايد؟
جواب: بدون شك كه اشخاص داراي معلوليت تمام نيازمندي هاي را كه يك شخص سالم دارد آنها نيزدارند ، و داراي حقوق وامتيازاتي مي باشند . اما مشكل سرپناه همه شمول است كه تمام اقشار كشوربه آن مواجه مي باشد ، بنا اين برميگردد به مسوولين دولتي كه دراين ارتباط جواب گو باشند و معلومات ارايه نمايند كه تاچي حدتوانسته اند مشكل سرپناه اشخاص داراي معلوليت را مرفع سازند.
سوال: جناب برهاني يكتن ديگر از باشنده گان كابل پرسيده اندكه كمك ها براي اشخاص داراي معلوليت نيز جنبه گروهي و حزبي را گرفته است ، تعدادي از قومندانان و رهبران تلاش نموده اند كه صرف براي آن عده از معلوليني سرپناه اعمار نمايند كه با آنها ارتباط داشته است آيا اين كار درست است ويا خير ؟
جواب: نظربه آماري كه در سال 2005 توسط موسسه انديكپ انترنشنل صورت گرفته است ، بيش از هشت صد هزار نفرمعلول در كشور وجود دارد كه از اين ميان صرف در حدود 300 هزارتن آن از حقوق و امتيازاتي كه براي اشخاص داراي معلوليت مدنظرگرفته شده است بهرمند شده در حالي كه اين حقوق و امتيازات چندان كافي براي زنده گي اشخاص داراي معلوليت نمي باشد . مشكل اصلي در اين ارتباط همانا تبعيضي است كه در قانون حقوق و امتيازات اشخاص داراي معلوليت ذكر شده است ، اين قانون صرف براي اشخاصي كه معلوليت فزيكي داشته باشند امتياز قايل است اما اشخاصي كه معلوليت ارثي دارند از اين حقوق بي بهره اند.
سوال: آقاي سميع الحق شما كه مشاور دادخواهي و آگاهي دهي هستيد تا چي حد توانسته ايد كه مشوره هاي خود را به مسوولين برسانيد ، و نتايج چي بوده است؟
جواب: معلوليت درواقع يكي از مشكلات عمده اي بوده  كه كشور ما به آن مواجه است ،  هشتاد درصد از معلوليني كه در كشور ما زنده گي ميكنند به فقر اقتصادي ، تعليمي ، اجتماعي ... مواجه مي باشند. نهاد هاي كمك رسان تا جاي توانسته اند كه درراستايي بهبود زنده گي معلولين كار هاي را انجام دهند ولي نظربه وسعت اين پديده  مشكلاتي هم در اين زمينه وجود دارد . در قسمت دادخواهي ما توانسته ايم كه همرا با جامعه معلوليت خويش نقطه نظريات آنها را جمع نموده و در قانون كار و سايرمواردي كه مشكل قانوني دارد بتوانيم تغيرات مثبتي بوجود بياوريم .
سوال: آقاي نظامي به نظرشما آيا نهاد هاي كه درراستاي حقوق اشخاص داراي معلوليت كار ميكنند ، توانسته اند كار موثري راانجام دهند وهمچنان اين نهاد هاتوانسته اند كه صداي معلولين را به مسوولين برسانند؟
جواب: دررستاي احقاق حقوق اشخاص داراي معلوليت كارهاي صورت گرفته است ، اما آنچه را كه ماتوانستيم در قوانين بگنجانيم ، عملي نمودن آن مسووليت نهاد هاي دولتي است كه متاسفانه ما دراين بحث كسي را از اشخاص داراي معلوليت باخود نداريم چون آنها حاضر به اين بحث نشدند. از سوي ديگر مشكلي كه وجود دارد عدم هماهنگي و بي برنامه گي در نهاد هاي مدافع معلولين است ، بيشترين اين نهاد ها برنامه درست كاري ندارند ، هماهنگي در كارهاي اين نهاد ها وجود ندارد ، نهاد هاي معلولين تا حال نتوانسته اند كه يك چارچوكات درست كاري همگيررا بوجود بياورند ، كه اين در ذات خود بزرگترين مشكل فرا راه اشخاص داراي معلوليت مي باشد .
سوال: يكتن از اشخاص داراي معلوليت سوالي را از علي محبتي پرسيده اندكه دادخواهي شما به منظور عملي شدن حقوق و امتيازاتي كه قانون براي اشخاص داراي معلوليت در نظرگرفته است تا چي حد جنبه عملي رابرخود گرفته است؟
جواب: اولتر ميخواهم در باره خود قوانين صحبت نمايم كه ، قوانين حقوق وامتيازات اشخاص داراي معلوليت در اثر تلاش  و دادخواهي هاي ما بوده كه بعد از سه سال در پارلمان كشور با اكثريت آرا تصويب گرديد.  همچنان درتصويب كنوانسيون حقوق اشخاص داراي  معلوليت ، كميته دادخواهي تلاش هاي زيادي را انجام دادند تا اينكه توانستيم افغانستان را ملزم به امضاي اين كنوانسيون نمايم . همچنان در عرصه آگاهي دهي  نهايت تلاش صورت گرفته تا اينكه حال دركشوراكثريت معلولين از حقوق وامتيازات خود آگاهي دارند و براي احقاق حقوق شان به ادارات مسوول مراجع ميكنند .
سوال: حبيبه يوسفي از آقاي نظامي ميپرسد كه دفتر آنها چي كارهاي بنيادي را درعرصه معلوليت انجام داده اند ؟
جواب: كار اصلي نهاد ما در نخست آگاهي دهي ودادخواهي و در قدم دوم دادن آموزش هاي حرفوي و كاريابي براي معلولين مي باشد ، كه تا حال ما توانسته ايم دراين پروسه بيش از 1300 تن را شامل اين برنامه ها نموده ايم ، همچنان دفتر سي سي دي يا مركز حمايوي اشخاص داراي معلوليت وسيله ايست براي ادغام اشخاص داراي معلوليت و معرفي آنها براي نهادهاي ديگر تا معلولين بتوانند دريك فضاي خوب مصروف كارو اشتغال گردند.
سوال: آقاي سميع الحق يكتن ازمعلولين پرسيد اند به نظرشما مشكلات عمده اشخاص داراي معلوليت چي بوده و تا حال چي كارهاي براي بهبود زنده گي آنها صورت گرفته است ، دوم اينكه آياكدام نهادي وجود دارد كه از كارو فعاليت هاي نهادهاي داخلي وخارجي كه در عرصه معلوليت كنترول  وبررسي نمايند ؟
جواب: مشكلات عمده معلولين عدم تطبيق قوانين حقوق وامتيازات اشخاص داراي معلوليت ، مشكلات اجتماعي چون عدم دسترسي فزيكي به اماكن و تاسيسات عامه ودولتي ، عدم آگاهي جامعه ازحقوق اشخاص داراي معلوليت و عدم آگاهي معلولين از حقوق و امتيازات شان ميتواند باشد.
و در صورتي كه مسوولين امور بتوانند مشكلات بالاي را حل نمايندومسووليت پذيري را پيشه خود كنند ميتوانيم تغير خوبي در زنده گي اشخاص داراي معلوليت بوجود بياوريم.
سوال: آقاي نظامي شما نقش نهادهاي جامعه معلوليت را در امر اجرا وعملي شدن قوانين چگونه ارزيابي نموده و بگويد كه راه كارهاو پلان هاي بعدي شما چي مي باشد ؟
جواب: براي اين كه قوانين در روي كاغذ باقي نمانيد لازم است كه ميكانيزم هاي جديد از طريق دستورالعمل هاي بوجود بيايد ، كه دراين راستا وزارت كاروامور اجتماعي كار ميكند ، همچنان معلوليت يك موضوع همه شمول است يعني شامل تمام نهادهاي دولتي و غيردولتي مي باشد حتا مردم عادي جامعه ما مسووليت دارند تا در روند تطبيق قوانين چي براي معلولين و همچنان ديگر موارد تلاش هاي همگاني داشته باشند .
سوال: آقاي سميع شما ديد متفاوت جامعه را در قبال اشخاص داراي معلوليت چگونه ارزيابي مي كنيد، به نظرشما آيا ديد متفاوت و تحقير آميز جامعه بالاي اشخاص داراي معلوليت تاثيرات منفي نخواهد گذاشت؟
جواب: ديدمتفاوت جامعه تاثيرات منفي و زشتي روي روان و افكار اشخاص داراي معلوليت ميتواند داشته باشد ، درقدم نخست معلولين خود را در انزوا قرار ديد با مردم معاشرت نمي كند ، ازتمام سهولت هاي كه در جامعه وجود دارد منزوي ميشود خود را منحيت يك شخص اضافي فكر نموده و بار دوش فاميل ميگردد ،از سوي ديگر اين مشكل باعث ميشود كه مشكلات فاميل نيز اضافتر گردد چون اگر معلول ما بتواندبه طريقي كار و فعالتي در جامعه داشت باشد و مردم جامعه به وي فرصت دهند بدون شك كه براي خود وي و همچنان فاميلش ميتواند مصدر خدمت شده از انزوا بيرون شده ميتواند در اقتصاد فاميل مفيد واقع شود.
سوال: فاطمه فيضي يكي از باشنده گان كابل از جناب نظامي مي پرسند كه شما چي امتياز وحقوقي را براي خانم ها معلول مدنظر گرفته ايد؟
جواب: بدون شك كه در جامعه افغاني ما زنان با مشكلات متعدد چون تعصب جنسيت ... مواجه اند ، اگر واضح بگويم خانم سالم افغان همانند يك مرد معلول در جامعه ما مي باشد ، اما خوشبختانه كه دفترما بمنظور آگاهي دهي از حقوق اشخاص داراي معلوليت بخصوص خانم ها از راه هاي مختلف استفاده نموده است ، در برنامه هاي آگاهي دهي اين دفتر از ملاامامان ، بزرگان قوم و ساير افرادجامعه استفاده شده تا مقام ومنزلت زن بخصوص زنان معلول ودرمجموع جامعه معلوليت را آگاهي دهند كه در اين ميان ما توانسته ايم با 35000 تن مستقيما كار كنيم . همچنان بيش از 50 درصد از مستفدين دفترما خانم ها مي باشند .
سوال: بلاخره راه بيرون رفت از وضعيت كنوني معلولين واينكه چطور ميتوانيم بهبودي در زنده گي آنها بوجود بياوريم جمع بندي نمود نظريات شما را ميخواهم ؟
جواب: (آقاي برهاني " به نظرمن اگر قوانين در كل بتوانند قابليت تطبيق را پيدا كند ميتواند تغيرخوبي را در زنده گي اشخاص داراي معلوليت بوجود بياورد")
( نظامي " به نظرمن بايد كه اشخاص جامعه ما چي روشنفكران ، مردم عوام ، مسوولين ادارات دولتي و غيردولتي همه بايد به مسله معلوليت از ديد بشري و انساني برخورد نموده نيازمندي ها وتواناي هاي آنها رادرك نمايند )
(آقاي محبتي " زماني ما ميتوانيم كه قوانين را تطبيق كنيم كه همه دست به دست هم داده براي احقاق حقوق خود تلاش نمايم ")
(آقاي سميع" به نظر چون موضوع معلوليت همه شمول است بايد تمام نهاد هاي دولتي و غير دولتي تلاش نمايند كه موضوع معلوليت را در دفاتر خود شامل سازند .")
خوب دوستداران وعلاقمندان برنامه ‌، اين بود بحث و گفتگوهاي كنوني ما با تعدادي از مسوولين نهاد هاي جامعه معلوليت و همچنان معلولين ، تا برنامه ديگر شما عزيزان را به الله پاك سپرده شادو مسرور باشيد.

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (0)

نوشتن نظر