Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

حق مهرزنان


شنبه 09 ثور 1391 ساعت 15:23

سلام دوستداران برنامه ، اميد جور وصحتمند باشيد سپاس خداوند دانا و توانا را كه فرصت ديگري ارزاني نمود تا با نشر برنامه ديگر در خدمت شما عزيزان قرارگيريم ، موضوع برنامه كنوني ما حق مهرزنان است و مهمانان ما حيات الله طالب زاده مسوول ولايتي دفترزنان براي زنان  ، نعيم الله نعيمي وكيل مدافع در دفتر زنان براي زنان افغانستان ومسعوده كروخيل نماينده مردم در شوراي ملي و مژگان فخري وكيل مدافع در دفتر مديكا افغانستان مي باشند .
سوال: آقاي نعيمي در نخست لطف نموده در باره معنا لغوي و اصطلاحي مهر معلوماتي ارايه نمايد؟
جواب: مهراز لحاظ لغوي بمعني كابين مي باشد ، اما از لحاظ اصطلاحي مهر آن مقدار پول يا مالي  است كه زوج براي زوجه ميدهد . در اين كه مقدار مهر پول باشد ويا جنس مهم نيست اما بايد مال و اجناسي كه به مهر زوجه داده ميشود باشد حلال و مشروع باشد.
سوال: آقاي طالب زاده شما در باره وجوب مهر صحبت نمايد؟
جواب: در نخست ميخواهم در باره سوال اول شما مختصر معلومات داشته باشيم ، مهر از لحاظ اصطلاحي آن مقدار پول ويا مالي است كه در هنگام نكاح بالاي زوج گذاشته مي شود ، مقدار جنسي كه به عنوان مهر بالاي زوج گذاشته مي شود بايد شرعا و قانونا داراي ارزش پولي باشد.
وجوب مهرچي از لحاظ قرآني و سنت بسيار بصورت واضح آمده است . خداوند در باره مهر فرموده است كه شما مهرزنان را به وجهه احسن بپردازيد ، همچنان در قرآن جاي ديگري آمده است كه خداوند فرموده شما زنان را به اذن آنها به نكاح بيگيريد و مهرشان را به وجهه احسن بپردازيد.
حكم مهر واجب بوده و بالاي شوهر لازم و واجب الادا مي باشد كه بايد مهر خانم رابپردازد؟
سوال: جناب كروخيل شما از ديدگاه شريعت انواع مهر را بيان كنيم ؟
جواب: در نخست ميخواهم بگويم كه حكمت وجوب مهر كه بعد از ازدواج بالاي شوهر لازم ميگردد ، نشان دادن جايگاه بزرگ زن ، عزت و حسن بزرگي از مقام زن مي باشد .
انواع مهر از ديدگاه شريعت دونوع است ، اول مهر مسما ودوم مهر مثل :
مهرمسما آنست كه زن و شوهرقبل از ازدواج در باره اندازه و مقدار آن صحبت مي كنند درحالي كه مهر مثل آنست كه قبل از ازدواج تعيين نشده باشد ولي بعد از ازدواج نظربه مشخصات خانم چون سطح تعليمي و تحصيلي وي و موارد ديگر مدنظرگرفته شده و تعيين ميگردد.
سوال: جناب طالب زاده يكي از علاقمندان برنامه سوالي را مطرح نموده بودند به اين شرح كه در جريان نگاح مهربه هراندازه پولي كه است تعيين ميشود و آن پول را پدر دختر ميگيرد و شايد بعد از نگاح پول را به مصرف برساند در صورت طلاق پول مهريه را كي بايد بپردازد ؟
جواب: دوست ما به موضوع مهم وخوبي اشاره نموده اند ، در نخست بايد ما بدانيم كه گرفتن پول تحت نام هاي شيربها ، ولور ، طويانه ... كاملا در اسلام جواز نداشته و نامشروع مي باشد ، كه در اين مورد ميخواهم حديثي از پيامبر اسلام را براي شما متذكر شوم كه فرموده است ، من در روزقيامت به سه طبقه مردم در مخاصمت ودشمني هستم ، يكي از آنها شخصي است كه يك انسان آزاد  را به فروش ميرساند و از پول آن ميخورد . اما مهر زن آن پول و مالي است كه در جريان نكاح ويا بعد از نكاح بالاي شوهر قرارمي گيرد و زن ميتواند آنرا در جريان حيات شخص ويا اگر شخص بميرد از مال و داراي وي آنرا مطالبه نمايد . و بايد گفت كه نظربه قوانين مهر حق شخصي خانم بوده در گرفتن ويا بخشيدن آن به شوهرويا شخص ديگر آزاد است .
سوال: خانم فخري شما لطف نموده در باره مهريه هاي مسما و مثل توضيحاتي ارايه نمايد؟
جواب: مهر مسما مهريست كه قبلا از عروسي ميان زوجين تعيين ميشده باشد كه در هنگام نكاح صرف آن مهرانعقاد ميشود ، اما مهر مثل آنست كه در جريان ويا قبلا از نكاح منعقد نشده و بعداز نكاح همانند مهر يكي از اقارب نزديك دختر كه ازلحاظ تحصيل ، سن و ديگر موارد همساني داشته باشد تعين ميگردد.
سوال: آيا در تعين مهر مثل شوهر دخالت كرده ميتواند ، چون در جريان نكاح در باره آن صحبت نگرديده است ؟
جواب: طوري كه قبلا گفتيم د رتعين مهر مثل موارد قبلي  چون سن ، درجه تحصيل ، حسن زيباي ... مدنظر گرفته مي شود .
سوال: جناب آقاي نعيمي در باره مقدار مهر شريعت چي نظردارد؟
جواب: شريعت صرف حد پايين آنرا كه ده درهم شرعي مي باشد ذكر نموده است اما در گذاشتن حد اكثر مهر شريعت مقداري را معين ننموده است ، اما حضرت پيامبر (ص) به تعيين كمتر مهر تاكيد داشته است .
در پايين و بلند بودن مهرمواردي وجود دارد ، به همين صورت حضرت پيامبر اسلام امربه حداقل بودن مهر نموده است ‍، چون بالا بودن مهر در بسياري موارد سبب شده است كه آن عده از مرداني كه خواهان طلاق زنان خود بوده اند و نظربه مشكل اقتصادي توانايي تاديه آنرا نداشته اند دست به خشونت زده تا باشد كه خانم ها از مهر خود تيرشوند.
سوال: خانم كروخيل شما در باره اينكه چرا مهر بلند باشد ويا پايين و چي تاثيراتي ميتواند بالاي زنده گي زوجين داشته باشد، معلوماتي ارايه نمايد؟
جواب: علما در باره گماشتن مهر به سه نظر اند ، علماي حنفي ميگويند  كه حد اقل مهر بايد هشت درهم باشد ، علماي شافعي ميگويند كه سه درهم نقر باشد و علماي حنبلي و مالكي به اين نظر اند كه مقدار مهر تعين نشده است . در حالي كه حضرت پيامبر اسلام مي فرمايد كه بهترين ازدواج ها همان است كه كمترين مقدار مهرو مصرف را داشته باشد.
اما بد بختانه كه در حال حاضر ما گرفتار بعضي از سنت ها و عنعناتي مزخرفي در تعيين مهر و همچنان مصارف عروسي ها شده ايم كه مشكلات فراواني را در جامعه ما بوجود آورده است .
سوال: خانم كروخيل آيا مقدار كم مهر سبب طلاق بيشتر ميان زوجين نخواهد شد ؟
جواب: متاسفانه بايد بگويم كه در جامعه ما در هنگام عقد نكاح پول مهريه را اكثرا پدران گرفت و به اذن خود آنرا مصرف ميكنند كه اين عمل سبب ضعف اقتصادي فاميل نوعروس ميشود ، در صورت كه اگر اين پول گرفته نشود ميتواند در تصميم شوهر كه خواهان طلاق از خانمش باشد ، مشكلي را ايجادنمايد وسبب شود تا مرد از خانم طلاق نگيرد.
( نظرنعيمي در اين باره ) مهر همانند يك دين و قرض مي باشد كه بايد از طرف شوهرپرداخته شود اما اشخاصي وجود دارند كه نظربه مشكلات اقتصادي نمي توانند مهر را بپردازند كه در اين مورد اگر مهركمتر باشد خوب است ، چنانچه حضرت پيامبر (ص) در جنازه شخصي حاضر شد ويكي از پرسش هايش اين بودكه ايا اين شخص دين دار است ويا خير ، موردي براي دين داري وي معلوم گرديد و كسي براي پرداخت دين وي حاضر هم نشد بنا حضرت پيامبر نماز جنازه وي را نخواند. )
(نظرخانم فخري ) گذاشتن مهر كمتر سبب افزايش طلاق ميشود چنانچه در زمان حكومت تركي در قوانين مهر خانم ها تعيين گرديده بود كه در آن زمان يكي امار طلاق بيشتر شده بود و دوم براي خانم ها در كوچه و باز بشكل تمسخر آميز گفته ميشد كه قيمت شما به اين مقداراست .)
سوال: آقاي طالب زاده آيا مصروف پول مهريه نواقصي در احكام نكاح بوجود نخواهد آورد؟
جواب: پولي كه قبلا از نكاح داده ميشود آن پول طوري كه گفتيم شامل مهر نمي شود ، مهر پول ويا مالي است كه صاحب الاختيار آن زن مي باشد و وي صلاحيت دارد كه آنرا به هرگونه كه خواسته باشد مصرف كند.
سوال: آيا زوجين در مورد تغير مهر بعد از نكاح تصميم گرفته مي توانند؟
جواب: قوانين مدني وهمچنان شريعت اسلام خانم را حق كامل در گرفتن ، حبه كردن ، مصرف كردن ... مهر داده است ، از سوي ديگر اگر مهر خانم كم تعين شده باشد شوهر ميتواند در مهر خانمش تزيد نمايد يعني آنرا زياد كند اما آنچه مهم است چي در افزايش و يا كاهش مهر رضايت هردوجانب مي باشد.
سوال: خانم فخري آيا پرداخت مهر زمان معيني دارد ويا خير:
جواب: مهر به دونوع است  يكي مهر معجل و دوم موجل اند ، كه مهر معجل يعني در آن بايد عجله شود و اين مهر بايد قبل از يك جا شدن پرداخت شود چي مال باشد ويا پول نقد. دوم مهر موجل آن كه شوهر ميتواند نظربه تفاهم زوجين در يك زمان مشخص آنرا براي خانم بپردازد ويا زماني كه شوهر فوت ميشود خانم حق دارد آنرا ازمال شوهر تصاحب كند. شرايط مهر عبارت اند از مشخص ، معيين ، معلوم و متقيم يعني مال حلال باشد يعني كوشت خنزير ويا شراب و امثال آن كه در شريعت حرام شمرده شده است در مهر جاه ندارد.
همچنان بايد ياد آور شد كه خانم هر زماني كه خواسته باشد مهر موجل خودرا از شوهر بخواهد كه درصورت نپرداختن مهر توسط شوهر ميتواند از وي دوري كند وحتا به محكمه مراجعه نمايد ، اما دركشور ما رسم براين شده است كه زنان صرف هنگامي كه موضوع طلاق در ميان مي آيد مهر خودرا مطالبه ميكنند و بس.
سوال: جناب نعيمي آيا تعين مهر در زنده گي زوجين بخصوص خانم چي تاثيراتي مثبت دارد واينكه آيا فاميل خانم ميتواند آنرا ببخشد ويا خير ؟
جواب: قراردادن مهر ويا مشخص نمودن مهر درزندگي زوجين تاثير به سزاي دارد ، مهرهمانند ديگر وسايل چون مهرو محبت ميان زوجين يك وسيله ايست براي زنده گي مشترك ، در بسياري موارد مهر سبب شده است كه زوجين ازطلاق خود داري نمايند ، و در قسمت بخشش و حبه آن طوري كه قبلا گفته شد هيچ كس ديگر بجز خود خانم حق بخشش ويا دخل و تصرف را ندارد.
همچنان توسط پول مهر خانم ها ميتوانند بشكل مستقل تجارت بكنند ويا به هرشكلي كه خواسته باشند استفاده نمايند.
سوال: خانم فخري آيا شوهر ميتواند كه در بدل پول مهر كه تعين شده ، مال ويا جاي را بدهد كدام اشكالي دارد ويا خير؟
جواب: در صورت رضايت خانم  و تفاهم ميان زوجين اشكالي وجود ندارد چون اين همه مسووليت و حق خانم است كه باآن چگونه برخورد مي كند.
سوال: آقاي طالب زاده درصورت وفات زن آيا مهر خانم را شخص ديگري عهد دار ميشود ؟
جواب: در صورتي كه زن وفات ميكند ، شوهر مكلف است كه مهر را براي اولاد هاي وي بدهد چون آنها زوالفروج اند و بعهده شوهر است كه آنرا بپردازد.
(خانم فخري در اين باره ميگويد: در اين باره ماده 14 قانون مدني كشور وجود دارد كه در صورت وفات خانم ورثه آن مستحق گرفتن مهر مي باشد ، )
سوال: خانم كروخيل شرايط عقد نكاح چيست ؟
جواب: شرايط عقد نكاح عبارتنداز اهليت طرفين ، توافق ميان طرفين ، شاهدان مي باشد اما مهراز جمله شرايط اصلي نكاح نبوده صرف ازجمله سنت ها پسنديده است كه بعضي ها حتا در جريان نكاح مهر را هيچ تعين نمي كنند .
(خانم فخري در اين ميان به اين نظراست كه : مهر ازجمله شرايط اصلي نمي باشد اما زماني كه مشكلي در زنده گي زوجين بوجود بيايد و خانم مطالب مهر كند ، طوري كه قبلا گفتيم مهر مثل بالاي شوهر لازم ميگردد كه بايد براي خانم پرداخته شود .)
سوال: به عنوان آخرين سوال ازشما آقا نعيمي ميخواهم بپرسم كه در صورت وفات شوهر آيا ورثه وي مستلزم به دادن مهر ميشوند ويا خير ؟
جواب : طوري كه ميدانيم بعد از وفات شوهر داراي وي به سه حصه تقسيم ميشوند ، قسمت ديون يا قرضهاي ، ورثه و تكفين شخص ، اول بايد دين شخص پرداخته شود كه در اين قسمت مهر خانم هم شامل ميشود دوم مسله ورثه است و بعد تكفين و تجهيز شخص .
با تشكر زياد از شما مهمانان و علاقمندان برنامه كه بحث ما را تا اخير مطالعه نموديد اميد قابل قبول شما قرار گرفته باشد ، تا برنامه بعد الله حافظ ونگهدارتان .


اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (1)

نوشتن نظر