Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

مصاحبه شكريه رييسه موسسه زنان براي زنان


شنبه 09 ثور 1391 ساعت 15:00

زنان نيمي از پيكر جامعه مارا تشكيل ميدهند وجود آنها نقش اساسي در ثبات و تحكيم نظم خانواده گي و تربيه اطفال دارد ،مرد و زن انسان كاملي هستند كه خداوند آنها را جفتي پهلوي هم آفريده است .از ديدگاه اسلام نظر به آيه اول سوره نسا مرد و زن در خلقت و آفرينش ازهمديگر تفاوت وبرتري ندارند . اما تفاوت هاي فطري و جسمي ميان آنها طبيعتا وجود دارد ، كه برابعاد روحي و رواني آنها تاثيرگذار است . زنان نيز نابساماني هاي شغلي اجتماعي را همانند مردان در زنده گي تجربه ميكنند ،زنان در گذرتاريخ باخشونت هاي چون بي عدالتي ، موانع آموزشي ، جلوگيري از كار و بسا مشكلات ديگر مواجه بوده اند ، از سوي ديگر تهديد ها و خشونت هاي فاميلي در خانواده ها سبب شده است كه زنان ازحقوق اسلامي و مدني خود بي بهره مانده و جايگاه خود را منحيث يك انسان با مروت و محبت درجامعه ازدست داده اند. براي رفع اين مشكل نقش علما و روشنفكران مهم بوده چنانچه اگر سطح آگاهي مردم از اوامر ديني بالارود و ازارشادات ديني آگاهي پيدانمايند از بين بردن اين مشكلات تا اندازي آسان خواهد بود.
دوستداران برنامه يكي از نهاد هاي كه در عرصه زنان در كابل فعاليت دارد مراكز حمايوي زنان براي زنان است ، اين اداره به منظور تحقق واحياي حقوق بشري و حفظ كرامت زنان ايجاد گرديده است  ، مراكز حمايوي زنان براي زنان افغان در سال 2007 ميلادي آغاز بكار نموده توانسته است كه در سراسر كشور 11900 زن را از خدماتي چون مشوره دهي حقوقي ، آموزش هاي حرفوي ، تامين زنده گي بهتر مستفيد گرداند. كه در اين ارتباط همكارم محبوبه فريد كريمي مصاحبه اي را با شكريه خالقي رييسه مراكز حمايوي زنان براي زنان افغان انجام داده است كه توجه شما رابه آن معطوف ميدارم .
سوال: در نخست لطف نموده در باره دفتر و هدف فعاليت هاي آن مختصرا معلومات ارايه نمايد؟
جواب: بنام خدا ، هدف اساسي رسيده گي به مشكلات زنان و دختراني است كه نظربه مشكلات در جامعه متضرر مي گردند، و به منظور احقاق حقوق شرعي آنها در جامعه و تامين عدالت در ميان اين قشر اين دفتر ايجاد گرديده است .
سوال: اين دفتر از طرف كدام نهاد و يا مرجع تمويل و حمايه مي شويد؟
جواب: دفتر زنان براي زنان افغان درسال 2007 ميلادي به كمك و همكاري دولت امريكا و بعضي از كمك كننده گان ديگربراي اولين بار در افغانستان   ايجاد گرديده است.
سوال: شما چگونه برنامه هاي آموزشي و تربيوي را براي زنان در اين مراكز مهيا نموده ايد ؟
جواب: در ابتدا ميخواهم درباره كارو فعاليت اين نهاد بخصوص بخش مشوره دهي كه در دو ساحه كار ميكند ، معلومات مختصري براي شما داشته باشم . يكي از بخش ها دفتر مشاورين خانواده گي بوده كه خشونت هاي خانواده گي ومشكلات خانم هارا گرفته و مشوره هاي سودمندي را براي زنان متضرر ارايه مي كنند . و بخش دوم دفتر مساعدين حقوق است كه در اين دفتر آن عده از قضاياي كه توسط مشوره ها كار بجاي نرسد ، مربوط به اين بخش شده و كار ها بمنظور احقاق حقوق زنان متضرر جريان پيدا ميكند.
ضمن اين مركز ما يك مركز حمايوي براي خانم ها داريم كه قضاياي دختر خانم هايرا كه  آنها نظربه مشكلات دوباره به فاميل هاي خويش مراجعه كرده نميتوانند ويا اين كه خانم ها نظربه عدم موجوديت سرپرست ويا مشكل ديگر نميتوانند به فاميل برگردند قضاياي آنها را به مركز زنان براي زنان رجعت داده تا باشد كه در آن جاه به آنها همكاري ومساعدت صورت گيرد. دراين مراكز ما برنامه هاي آموزشي در بخش هاي مختلف داريم تا باشد كه اين دختر خانم ها دوباره احيا گردند و بتوانند در زنده گي خود بدون كدام مشكل گام نهند.
برنامه هاي آموزشي ماشامل كتگوري هاي مختلف مي شود ، بطور مثال خانم هاي كه در اين مراكز حمايوي حضور پيدا ميكنند به سويه هاي متفاوتي مي باشند ، كه بمنظور ارتقاي سويه آنها به صنوف جداگانه و برنامه هاي متنوع ضرورت است.
همچنان برنامه هاي بافنده گي و خياطي در خانه هاي امن  داريم  كه با فراگيري اين برنامه ها دختران ميتوانند بعدازبيرون شدن از اين خانه هاي امن ميتوانند كه درجامعه بدون كدام مشكل كاركنند و احتياجاتا خود رامرفع نمايند .
سوال: در اين مراكزچي تعداد از خانم ها فعلا تحت آموزش قرار دارند كه دوسيه هاي آنها هم تحت كار باشد؟
جواب: از آغاز كار دفتر زنان براي زنان ، در حدود 1700 قضيه خانم هار  تحت كار داشتيم كه از جمله در حدود 850 تن آنها همراي با اطفال شان در اين مراكز نگهداري ميگرديدند . دراين ميان تعداد زيادي از قضايا حل گرديده چنانچه در حال حاضردر دفتر حمايوي خود 45 قضيه باقي مانده است .
قضايا در ابتدا به مراكز وصلت ميكند كه بعداز پيگيري و حل مشكلات آنها دوباره خانم هابه خانواده هاي شان فرستاده ميشوند اما به مدت يك سال مشاورين خانواده گي ما از قضايا و روند زنده گي آنها در فاميل بررسي ميكنند واگر كدام مشكلي داشته باشند با خانواده و خود آنها صحبت و مشوره صورت ميگيرد.
سوال: شما ديده گاه خانواده ها را در باره كار وفعاليت هاي اين دفتر چگونه ارزيابي نموده ايد؟
جواب: تعدادي از خانواده ها در ابتدا ديدگاه منفي در قبال مراكز ما دارند اما زماني آنها به اين مراكز نظر به مشكلات شان مراجعه ميكنند يعني اگر از فاميلي دختر ويا كدام يكي از اقاربش به مشكلي دچار ميشوند و بعد از اين كه به اين مراكز مراجعه ميكنند واز سهولت ها و نگهداري آن دختر آگاه ميشوند ، مشاهده ميكنند كه هيچ نوع مشكلي وجود نداشته و از دفتر ما تشكري مي نمايند.
سوال: برنامه هاي آموزشي شما چگونه بوده ، معلمين و مربياني كه برنامه هاي آموزشي را پيش مي برند آيا اشخاص مسلكي اند ويا خير؟
جواب: استادان ما كساني اند كه در حال حاضر در مكاتب دولتي كار ميكنند واشخاص مسلكي اند و صرف مابه آن استادان معاش ميپردازيم كه در مقابل آنها روزانه يك و يا دوساعت از مضامين پلاني را در اين مراكز براي خانم هاي كه ضرورت دارند تدريس ميكنند ، همچنان داكتران روانشناسي هم اشخاصي اند كه  از دفتر مديكاافغانستان به اين جاه مي ايند و اشخاص با تجربه و مسلكي اند.
سوال: شما از زنده گي خود صحبت نگرديد ، مسووليتهاي شما چگونه است؟
جواب: شخصا خودم در خانواده كدام مشكلي ندارم و هم خودم و همچنان فاميل ام باتفاهمي كه داريم ميتوانيم به كار هاي و مسووليت هاي رسمي خود رسيده گي نمايم.
مروه يكتن از دختر خانم هايست كه در مركز حمايوي زنان براي زنان مصروف فراگيري حرفه بوده و نظر به خشونت هاي فاميل ، خانواده خود را ترك نموده است.
سوال: خانم مروه شما بخاطر كدام نوع خشونت خانواده را ترك نموديد؟
جواب: مروه ميگويد كه نظربه مشكلي كه خواهر كوچكش درخانواده بوجود آورده بود ، پدر بالاي وي قهر شده و مورد لت و كوب قرار گرفته است كه در ابتدا وي به خانه يكتن از استادان خود پناه برده و بعد از آنكه مشكلات وي اضافه شده وي به اين مراكز پناه برده است . وي علاوه ميكند كه فاميل براي دوباره برگردانيدنش به مراكز حماوي مراجعه نموده اما مروه از ترس جان خود پيشنهاد پدر را قبول ننموده است .
وي ميگويد كه نظربه خانواده زنده گي بهتر  در اين مراكز داشته و تمام ضروريات آنها برآورده ميشود   وي همچنان ميگويد كه هيچگونه مشكلي ندارند و برخورد كارمندان اين نهاد با آنها خوب مي باشد . وي علاوه نمود كه تا حال در باره آينده خود تصميم و فكري ننموده و بمنظور ترسي كه از فاميل دارد به خانواده خود برنگشته در حاليكه فاميل براي دوباره بردن وي به خانه چند مرتبه اي در اين مركز مراجع نموده اند.
فاطمه دختر ديگري است كه از اذيت و خشونت پدراندرخود كه وي را به زورو در مقابل پول به يك پيرمردي كه دو زن ديگر هم دارد به نكاح آورده و مدت چهار سال ميشود كه در آن فاميل زنده گي نموده و توسط زنان قبلي شوهرپيرش مورد اذيت و آزار قرار گرفته كه بلاخره از خانه فرار و به اين مركز پناه آورده است  .
فاطمه ميگويد كه نو سال قبل پدرش فوت نمود و  مادرش با مرد ديگر ازدواج مي نمايد كه از همان ابتدا پدراندرش وي را  نمي خواسته وبرادر ديگر وي را نيز با آب جوش سوزانده و به قتل رسيده وي  ظلم هاي زيادي را متقبل شده است .
شكريه خالقي رييسه مراكز حمايوي زنان ميگويد كه نظربه وسعت خشونت ها فاميلي در سراسر كشور اين نهاد هشت مركز ديگر را نيز در ولايات مختلف ايجاد نموده اند .

با تشكر زياد از شما دوستان برنامه

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (0)

نوشتن نظر