Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

برگزاري دومين كنفرانس دسترسي فزيكي اشخاص داراي معلوليت


شنبه 09 ثور 1391 ساعت 14:49


اشخاص داراي معلوليت ازجمله اقشار آسيب پذير اجتماع بوده كه  در اوضاع  کنونی كشور به مشكلات متعددي مواجه اند، يكي از مسايل مهم و نياز جدي اشخاص داراي معلوليت دسترسي فزيكي به اماكن ، ترانسپورت ، كار و بسا موارد ديگر ميباشد .
مساله دسترسي فزيكي  به تمام خدمات اجتماعي ، فرهنگي ، اقتصادي ، سياسي يكي از ضروريات عمده اشخاص داراي معلوليت در هر جامعه مي باشد .
موسسه خيريه ابرار از جمله موسساتي است كه در بخش آگاهي دهي از حقوق اشخاص داراي معلوليت ، ايجاد سهولت هاي كاري و موارد ديگر در مركز و ولايات كشور فعاليت ميكند .
اين موسسه دومين كنفرانس دسترسي فزيكي براي اشخاص داراي معلوليت را براي معلولين ولايات پروان ، كاپيسا وپنجشير در ولايت پروان راه اندازي نموده كه درا ين  كنفرانس مقامات حكومتي ، نهاد هاي مدافع حقوق بشر، اشخاص داراي معلوليت و مردم اين سه ولايت اشتراك نمود بودند .
در آغاز اين كنفرانس قاضي شاه ولي شاهد معاون ولايت پروان اشخاص داراي معلوليت را افتخار كشور دانسته متعهد شد كه براي بهبود زنده گي اين قشر آسيب پذيردراين ولايت  از تمام امكانات دست داشته استفاده نموده تا اشخاص داراي معلوليت بتوانند زنده گي بهتر و مصوني داشته باشند .
وي همچنان افزود كه معلولين اشخاصي اند كه قدرتمندترين اعضاي بدن خودرا براي اينكه مردم كشور سربلند زنده گي نمايند و زير اسارت بيگانه گان قرار نگيرند ازدست داده و برمردم افغانستان است كه تا زحمات وفداكاري هاي اين قشر عزيز را ناديده نگرفته از هر گونه كمك و همكاري براي بهتر زيستن آنها تلاش نمايند. 
مشكلات عمده اشخاص داراي معلوليت عدم دسترسي آنان به مكاتب ، دانشگاه ها ، پاركها ،بازارها ،  ترانسپورتي زميني و هواي  بوده كه اين مساله باعث محروميت و عدم مشاركت كامل اين قشر مهم در امور اجتماعي ،اقتصادي ، فرهنگي ، صحي و مذهبي گرديده ، در حاليكه  دسترسي به تمام اين خدمات حق اشخاص داراي معلوليت مي باشد .

ثريا پيكان معين وزارت كارو اموراجتماعي شهداو معلولين دراين كنفرانس گفت كه دولت براي بهبود زنده گي اشخاص داراي معلوليت برنامه ها و پلان هاي خاصي را داشته اما اين وزارت صرف در بخش هماهنگ نمودن فعاليت نهاد هاي دولتي وغير دولتي ، مسووليت داشته اما از امكانات اجرايوي برخوردار نيست .
از سوي ديگر ثريا پيكان گفت كه كميته بين الوزارتي  براي هماهنگ نمودن فعاليت ها و  بهبود زنده گي اشخاص داراي معلوليت نظربه فرمان رييس جمهور  ايجاد شده و هروزارت خانه را مكلف مي سازد تا در پلان هاي كاري خويش موضوع معلوليت را مدنظربگيرند .


قدرت الله رياضت رييس كارو اموراجتماعي شهدا و معلولين ولايت پروان در اين كنفرانس گفت كه موضوع معلوليت جهان شمول بوده و ازجمله  عوامل عمده معلوليت در جوامع بشري ، جنگ وعدم آگاهي مردم  جامعه ميباشد .
و همچنان افزود كه اين رياست از تمام ادارات و نهادهاي كه در سطح اين ولايت كارو فعاليت مي نمايند تقاضا نموده و برهمه آنها اخبار كرده است تا موضوع دسترسي فزيكي اشخاص داراي معلوليت را مدنظربگيرند.
چالش ها و مشكلاتي كه فرا راه دسترسي اشخاص داراي معلوليت قراردارد عبارتند از ؛ عدم موجوديت رمپ ها و راه هاي آسان در وزارت خانه ها ، مساجد و ديگر اماكن مقدس ، عدم موجوديت ترانسپورت معياري براي اشخاص داراي معلوليت ،عدم آگاهي جامعه از حقوق اشخاص داراي معلوليت وبسا موارد ديگر ميباشند.
عبداله نبي وهاب صافي شاروال كاپيسا كه در باره مشكلات و وضعيت معلولين ولايت كاپيسا صحبت مي كرد  گفت : باوجود ايكه كار عملي دراين ولايت نهايت كم است اما در اين اواخرمسوولين اين ولايت  در اعمار تعدادي از ساختمان ها حق اشخاص داراي معلوليت را مدنظرگرفته اند .
و همچنان گفت كه با دادن شعار و ايجاد كنفرانس ها ما نمي توانيم حق اشخاص داراي معلوليت را مرفع نموده و در زنده گي آنها تغيري ايجاد كنيم ، بايد مسوولين بصورت عملي و جدي اقدامات عملي در عرصه كاري نمايند.
مريم پنجشيري رييسه امور زنان ولايت پنجشير و نماينده معلولين با انتقاد شديد از نهاد هاي دولتي وغير دولتي ميگويد كه عدم مسووليت پذيري مسوولين سبب گرديده  است تا معلولين با مشكلات متعددي در جامعه ما مواجه گردند .
وي گفت كه نهادهاي زيادي در ارتباط به موضوع معلوليت فعاليت دارند ولي اين نهاد هاصرف بشكل نمايشي فعاليت نموده تا حال كار عملي صورت نگرفته است ، وي همچنان گفت كه مسوولين دولتي روزانه به هزاران افغاني را براي خود به مصرف مي رسانند اما در يك سال براي معلول يك هزار افغاني معاش تعيين نموده كه كاملا پامال نمودن حقوق معلولين مي باشد .
مشكلات اشخاص داراي معلوليت تا زماني ادامه خواهد داشت كه نهاد هاي دولتي و غيردولتي مسوولانه و صادقانه به مسووليت هاي خويش توجه و راه حل ها و پلان هاي بنيادي را طرح و عملي ننمايند .
يكتن از معلولين در ضمن تشكر از موسسه ابرار گفت ، معلولين نه تنها در نهاد هاي دولتي و غير دولتي به مشكلات مواجه اند بلكه در امور خانواده گي نيز چالش هاي متعددي گريبان گيرآنان ميباشد .
وي اضافه نمود كه اكثريت تعميراتي كه اعمار ميشوند چي دولتي و غيردولتي و حتا خانه هاي رهايشي موضوع دسترسي فزيكي اشخاص داراي معلوليت را مدنظرنمي گيرند .
چالش ها فراه راه اشخاص داراي معلوليت موضوعيست  نهايت مهم اما آنچه قابل بحث بوده جستجوو پيدا نمودن راه حل براين مشكلات ميباشد .
عزيزي پرواني رييس اطلاعات و فرهنگ ولايت پروان به اين باور هست ، تا زمانيكه احساس وطندوستي ، بشري ، انسانيت در مردم اين سرزمين احيا نگردد ، بيرون شدن از بحران هاي انساني كه جامعه ما به آن مواجه مي باشد ناممكن است .
و همچنان گفت كه جامعه ما بيشتر از همه به آگاهي دهي ضرورت داشته كه در اين قسمت جامعه جهاني نتوانسته است بشكل درست كار نمايد .
كنفرانس آگاهي دهي و دسترسي فزيكي براي اشخاص داراي معلوليت در حال برگزار ميگردد كه نظربه سروي احصاييه مركزي كه در نواحي 17 گانه شهر كابل صورت گرفته ، گفت شده است كه بيش از 95 درصد از ساختمان هاي شهر كابل قابل دسترس اشخاص داراي معلوليت نبوده است، ازسوي ديگر  اكثريت ساكنان جامعه ما به شمول تعداد از مقامات دولتي تا حال از حقوق اشخاص داراي معلوليت آگاهي نداشته بجاي اينكه از كلمات خوب چون اشخاص داراي معلوليت ويا معلول را به زبان آورند تكرارا كلمه زشت معيوب را در سخنراني ها و بحث هاي خود بيان ميكنند .


اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (0)

نوشتن نظر