Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

حق تعليم و تحصيل اشخاص داراي معلوليت


شنبه 09 ثور 1391 ساعت 14:37

سلام خدمت شما عزيزان برنامه ، خوشحاليم كه باز هم با ارايه يكي ديگري از برنامه هاي كمپاين زندگي در خدمت شما قرار داريم ، موضوع بحث امروزي ما حق تعليم و تحصيل اشخاص داراي معلوليت بوده و مهمانان ما دراين بحث محمد علي محبتي هماهنگ كننده برنامه هاي انكشافي اشخاص داراي معلوليت كميسيون حقوق بشر ، محمد صادق محبي هماهنگ كننده موسسه سي بي آر ، علي افضلي مسوولي آگاهي دهي موسسه سي سي دي و محترم منيرالدين برهاني نمايند موسسه ابرار مي باشند.
سوال: در نخست از آقاي محبتي مي پرسيم كه حق تعليم و تحصيل اشخاص داراي معلوليت يعني چي ؟
جواب: طوري كه ميدانيم اشخاص داراي معلوليت از ديگران متفاوت هستند ، اولتر ازهمه وزرات خانه محترم سكتوري بايد از كتگوري هاي اشخاص داراي معلوليت مطالعه دقيقي داشته باشند. بطور مثال ، معلولين كه ازقسمت چشم مشكل دارند ، ناشنوا اند و بلاخره تمام بخش ها معلوليت بايد بررسي شود و براي تعليم و تحصيل انها برنامه هاي روي دست گرفته شود.
حق تعليمي و تحصيلي اشخاص داراي معلوليت به اين معنا كه معلولين نظربه نيازمندي كه دارند بايد برايشان شرايط آماده شود.
سوال: آقاي افضلي قانون اساسي كشور در باره حق تعليم و تحصيل اشخاص داراي معلوليت چي مواردي را متذكر شده است؟
جواب: ماده 33 قانون اساسي افغانستان متذكره شده كه تمام اتباع افغانستان حق تعليم و تحصيل را دارا مي باشند . همچنان در ماده 17 قانون اساسي كشور آمده كه دولت مكلف است كه تا برنامه هاي متوازني را در تمام سطوح تعليمي و تحصيلي مدنظربگيرد ، از سوي ديگر فصل دوم ماده 22 قانون اساسي ياد آور شده كه هر نوع تبعيض ميان ساكنان افغانستان ممنوع بوده و بلاخره در ماده 7 آمده كه دولت افغانستان منشور سازمان ملل و كنوانسيون هاي كه به آن ملحق ميشود ، آنرا بايدپيروي نمايد . بنا برهمين موارد قانوني دولت مكلف است كه تا زمينه تعليم و تحصيل را بدون كدام تبعيض جنسي ، نژادي ... براي اشخاص داراي معلوليت فراهم نمايد .
سوال: آقاي محبي نظربه قوانين نافذ شده كه دولت مكلف به انجام آن مي باشد ، آيا تا حال دولت چي سهولت هاي تعليمي و تحصيلي را براي معلوليت فراهم نموده اند.
جواب: اولتر بايد بگويم كه تعليم و تحصيل حق هرفرد اجتماع بوده  و دولت مكلف به انجام آن مي باشد .
نظربه قانون حقوق و امتيازات اشخاص داراي معلوليت دولت مكلف است تا نظربه ضروريات معلولين برنامه هاي تعليمي و تحصيلي خودرا آماده سازد . كه دراين ارتباط وزارت معارف گام هاي برداشته اما كافي نمي باشد ، همچنان در همين قانون براي موسسات تعليمي و تحصيلي غيردولتي نيز ياد آوري شده كه براي معلولين يك سلسله امتيازات و سهولت هاي را مدنظرداشته باشند كه اين يك نوع تبعيض مثبت براي تشويق معلولين مي باشد.
اما در بخش عملي نمودن اين موارد بايد بگويم كه اين موضوع تا اندازي در موسسات تعليمي و تحصيلي دولتي مدنظرگرفته شده اما در موسسات غيردولتي تا حال عملي نشده است كه از همين طريق ميخواهم براي اين نهاد ها گوشزد نمايم كه اين امر ازجمله مسووليت هاي آنها بوده و بايد آنرا عملي نمايند .
سوال: به نظرشما آيا امتياز دهي براي اشخاص داراي معلوليت بالاي روحيه آنها منحيث اشخاص نيازمند تاثيرمنفي نخواهد داشت؟
جواب: بلي نظربه قانون اساسي افغانستان هرگونه امتيازدهي ممنوع بوده ، اما اين موضوع منحيث يك تبعيض مثبت پذيرفته شده تا باشد كه براي قشرمعلوليت ظرفيت سازي صورت گيرد و تعدادي از آنهااز اين حالت نگران كننده اي كه دارند بيرون آيند و صرف منحيث يك وسيله تشويقي بوده تا توانسته باشيم كه اشخاص داراي معلوليت را شامل اجتماع نمايند .
سوال: آقاي برهاني به نظرشما آيا تخفيف در پرداخت اجرت در نهادهاي تعليمي و تحصيلي ميتواند درد معلولين را مدوا نمايد؟
جواب: البته با تخفيف دادن در اجرت نهاد هاي تعليمي وتحصيلي ما نميتوانيم كه مشكل معلولين را مرفع نمايم ، بايد سهولت هاي اجتماعي چون تعمير اين موسست  قابل دسترسي براي اشخاص داراي معلوليت شود، بطورمثال : شما زماني كه به يكي از نهادهاي تعليمي و تحصيلي مراجعه نمايد درخواهيد يافت كه اكثريت مطلق اين نهاد ها قابل دسترس به اشخاص داراي معلوليت نمي باشند .
سوال: آقاي محبتي آيا موادي را كه قانون براي اشخاص داراي معلوليت مدنظرگرفته توسط نهادها مربوط تطبيق ميشود؟
جواب: البته دررابطه به تطبيق قانون حقوق و اشخاص داراي معلوليت بايد بگويم كه بيش از 80 درصد از نهادهاي دولتي از محتواي اين قانون آگاهي ندارند ، و روزانه به ده ها تن از معلولين ما در پشت دروازه هاي وزارت خانه هاي معارف و تحصيلات عالي ايستاده اند و خواهان داخل شدن آنها به اين نهاد هامي شوند ويكي از دلايل عدم موجوديت يك برنامه كلي در ارتباط به اشخاص داراي معلوليت مي باشد ، زماني كه اشخاص داراي معلوليت به وزارت تحصيلات عالي مراجعه مينمايند از طرف مسوولين جواب داده شده و برايشان گفته ميشود كه شما ميتوانيد صرف در يكي از فاكولته هاي كه مربوط به تعليم و تربيه ميشود جذب شود، در حالي كه هرفرد حق انتخاب را خودش دارد .
سوال: آقاي افضلي شما علت عدم تطبيق قوانين چگونه ارزيابي مي نمايد ؟
جواب: قوانين يكي از وسايل رسيدن به هدف و تنظيم اجتماع بوده  تا باشد كه دولت ها نظربه قوانين امور كشوري را رهبري نمايند . اما دولت ها مكلف اند تا در روشني به اوامر قانون طرح ها و برنامه هايرا روي دست گيرند كه بتوانند در هر بخش به امور محوله خود بدون كدام مشكل رسيده گي نمايند.
داشتن آگاهي هاي لازم يكي ديگر از مواردي است كه ميتواند درامر تطبيق قوانين بخصوص در موضوع بحثي كه جريان دارد با اهميت تلقي شود .
همچنان توجه مسوولين نيز با اهميت مي باشد كه بدبختانه بايد ياد آور شد دولت تا هنوز نتوانسته در تمام اين موارد ذكر شده كاربنيادي را انجام دهد .
سوال: شما از عدم آگاهي صحبت نموديد هدف شما از عدم آگاهي چي است، يعني مسوولين دولتي و يا معلولين از حقوقي كه قانون براي اشخاص داراي معلوليت مدنظرگرفته آگاهي ندارند ؟
جواب : طوري كه قبلا هم تذكر رفت بيشترين آنچه را كه قانون براي اشخاص داراي معلوليت پيشنهاد نموده  مسوولين دولتي از آن آگاهي ندارند و اين مشكل در تمام وزارت خانه هاي دولتي وجود دارد.
سوال: آقاي محبي آيا اين واقعيت است كه مسوولين دولتي تا حال از حقوق وامتيازات اشخاص داراي معلوليت آنچه كه درقانون گفته شده است آگاهي ندارند؟
جواب: بدون شك بيشتر ازنهادهاي دولتي وغيردولتي وجود دارند كه از حقوق وامتيازات اشخاص داراي معلوليت آنچه كه در قانون گفته شده است آگاهي درست ندارند ، بطورمثال : در قانون گفته شده تا براي معلولين جواز راننده گي داده شود اما رياست ترافيك كابل از اين جريان هيچ آگاهي ندارد . مشكل ديگر عدم فهم درست از مواد قانون است كه تا حال تعدادي از مسوولين مواد قانون را درست درك ننموده اند.
اما ناگفته نبايد گذاشت كه صرف در يك قسمت كار صورت گرفت و آن هم قانون گذاري كه اين روند كه  صرف روي كاغذ باقي مانده و عملي شدن آن مربوط به مسوولين امور ميشود كه آنرا تطبيق نمايند . آنچه كه ميتواند مشكل را بصورت كل مرفع نمايد تخصيص بوديجه ، آگاهي دهي لازم ، تلاش هاي مداوم ... بوده كه بايد عملي گردد .
سوال:جناب آقاي برهاني تا جاي كه ديده ميشود در مكاتبي كه جديدا اعمار مي گردد موضوع مشكلات معلولين مدنظرگرفته نمي شود، شما اين مشكل را در كجا مي بينيد؟
جواب:فكر نكنم كه مسوولين نخواهند قانون را تطبيق نمايند چون اين نهاد ها خود سازنده قانون استند اما آنچه مشكل اصلي بوده به نظرمن عدم آگاهي مسوولين دولتي از مواد قانون  مي باشد كه دراين ارتباط سال قبل ما يك سمينار آگاهي دهي را براي شاروالان ولايات كشور ايجاد نموديم و براي آنها گفته شد كه بايد موضوع دسترسي فزيكي معلولين را در تمام ساختمان هاي كه نو اعمار ميگردند مدنظرداشته باشند كه روي همين موضوع در قطعه نامه ايكه تصويب شده تمام 34 شاروال ولايات كشور متعهد شدند كه موضوع دسترسي فزيكي معلولين را در ولايات مربوطه مدنظرخواهند گرفت .
سوال: جناب افضلي به نظرشما اشخاص داراي معلوليت تاچي حد توانسته اند كه حق خود را كسب نمايند و همچنان دولت آيا توانسته مسووليت هاي خودرا دراين قبال عملي نمايد ؟
جواب : متاسفانه بايد ياد آورشد كه آنچه در قانون آمد بسيار اندك عملي شده و قوانين بيشتر روي كاغذ باقي مانده است ، بطور مثال : امتيازي كه براي اشخاص داراي معلوليت داده شده صرف روي كاغذ بوده چنانچه براي معلولين در قانون پيش بيني شده كه بايد 25 درصد درسفرهاي هواي تخفيف داشته باشند  اما تا حال هيچ نهادي اين موضوع را مدنظرنداشته است و  به همين شكل موضوعات و موارد زيادي وجود دارند .
سوال: جناب آقاي محبتي به نظرشما همين موانع كه تا حال ياد آورشديم سبب عقب ماني تعليمي ، تحصيلي وساير پيشرفت هاي معلولين نشده است؟
جواب: نظربه تحقيقي كه توسط نهاد ما انجام شده دريافتيم كه معلولين از خانواده شروع الي جامعه و دولت با مشكلات متعددي مواجه اند بطور مثال ما مواردي را داريم كه فاميل ها اطفال و ديگر اشخاص معلول شانرا از انزار جامعه و فاميل دور نگهميدارند و آنهارا خشم ماوراي طبيعت مي نامند كه اين عمل كاملا بالاي اشخاص داراي معلوليت در هر سطح كه باشند تاثيرات منفي را بجا خواهد گذاشت .
زماني كه در جامعه بيرون شويم در ميابيم كه مشكلات معلولين بالاتر از خانواده هاست چون جامعه شكل گرفته شده از فاميل ها مي باشد از همين رو افراد جامعه به ديد تحقيرآميز و افراد ضعيف به معلولين مشاهده مي نمايند . دربعضي حالات براي معلولين پول ميدهند به آنها ترحم ميكنند كه از يك نگاه اسلامي درست است اما از لحاظ اينكه ما بخواهيم معلولين را بازتواني بخشيم وآنهارا سرپا خود ايستاد نمايم اين عمل درست نمي باشد.
مسوولين دولتي هم نظربه عدم داشتن آگاهي ويا بي توجهي در قبال معلولين همواره به اين مشكلات افزوني نموده اند طوري كه ميدانيد در كشور ما اكثرا زورمندان به جاها و اهدافشان ميرسند اما معلولين كه از جمله اقشار آسيب پذير جامعه بوده به صداي آنها كمتر رسيده گي ميشود.
سوال: آقاي محبتي زماني كه ما اشخاص داراي معلوليت را نه افراد جامعه ونه از نگاه امكانات دولتي كمك نمايم خوب كي مقصر خواهد بود ؟
جواب: به نظرمن تا زماني كه ديد جامعه بصورت كلي درقبال اشخاص داراي معلوليت تغيرننمايد و همه معلول را از خود و شريك زنده گي جامعه خود نداند و بااحساس بمنظور حل مشكلات آنها تلاش و كار ننمايند ، و جامعه معلوليت هم از خود ايستاده گي نشان ندهد بدون شك اين مشكلات باقي  خواهد ماند.
سوال: جناب آقاي محبي بمنظور داشتن يك محيط سالم براي معلولين و همچنان حل مشكلات آنها چي كارهاي بايد صورت گيرد ؟
جواب: زماني كه معلوليت را جامعه ما مشكل خود بدانند و تلاش در معلوليت زدايي نمايند بدون شك ما به هدف خود خواهيم رسيد ، چون جامعه ميتواند هم عامل افزايش معلوليت باشد وهم كاهش اين پديده ؛ بطورمثال: زماني كه افراد جامعه معلول را مشاهده نمايند و آنها را منحيث اشخاص بي كاره و ناتوان تلقي كنند و اين ديده را براي معلولين ارايه نمايند كه ايشان كاري كرده نمي توانند بدون شك كه در افزايش اين پديده سهيم بوده اند، اما زماني كه افراد جامعه معلولين را در كار هاي سهيم سازند و از ظرفيت هاي معلولين استفاده شود جاي شك نخواهد بودكه پديده معلوليت كاهش پيدا مي نمايد.
با تشكر و امتنان از شما مهمانان برنامه و علاقمنداني كه تا اخير با ما دراين بحث بودند ، تا برنامه بعد شما عزيزان را به الله پاك سپرده شاد و موفق باشيد .

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (1)

  • شنبه 12 اسد 1392 ساعت 04:37 | سیدعاب الدین "سادات"
    سلام وتمنیات خدمت هم تقدیم میکنم : من به صفت یک شخص دارای معلولیت استم سوال: ازقانون اشخاص دارای معلولیت خودمعلین آگاهی ندارند تاحالال وزارت کاراموراجتماعی شهداومعلولین درقسمت تحصیلات معلولین برنامه که داردفقط ازنام معلولین استفاده کرده نه خدمت واقعی برای اشخاص دارای معلولیت ملیون های پول سرازیر بنام معلول شده .دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای یک معلول درسال به مبلغ مکتر 19 هزار امتیاز میدهد نه معاش امتیاز(مسایدد)تاحال مساعدد به معاش تبدیل نشده ازکله این وزیر خیراین حرف هانیست لعنت خداوندج بالای شخص که خودرا مجاهدومجاهدپرورمیگیرد امافکر ش همیشه جیب پرگردن خوداست . من تاحال چندین بار باوزارت رفته ام من یک محصل استم پول مصارف خودراندارم یاکه درکدام بورسیه های تحصیل روان بکنید برای من میکن به مبلغ ............. بپردازیدکامیاب استی ویابچه کاکای وزیر،معین ،وغیره ....... باشید

نوشتن نظر