Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

حق كارمعلولين در اسناد ملي و بين المللي


شنبه 09 ثور 1391 ساعت 14:33

باز هم خوشحاليم كه شما عزيزان را با ارايه يك ديگري از برنامه هاي كمپاين تغيرزندگي باخود داريم موضوع بحث ما در اين برنامه حق كار معلولين در اسناد ملي و بين المللي بوده و مهمانان ما دراين بحث محمد علي محبتي هماهنگ كننده بخش معلوليت كميسيون حقوق بشر ، محمد صادق محبي عضوكميته دادخواهي اشخاص داراي معلوليت ، منيرالدين برهاني نماينده موسسه خيريه ابرار، سمع الله محمودي افسرارشد كميته سويدن وعلي افضلي مسوول آگاهي در موسسه سي سي دي مي باشند .
سوال:  در نخست از جناب محمودي صاحب ميخواهم معلوماتي در باره معلوليت داشته باشيم؟
جواب : نظربه قوانين ملي و بين المللي معلوليت يك عارضه دوامداربوده  كه  شامل معلوليت هاي حسي ، فزيكي ، بيناي ومختلط را در برميگيرد .  كه روي همين منظور تمام نهاد ها مسووليت دارند كه آنها را در پلانهاي كاري خود داشته باشند.
سوال: جناب محبي به نظرشما كدام نوع معلوليت در افغانستان شايع مي باشد ؟
جواب: البته نظربه سروي كه ما به آن استناد مي كنيم سروي است كه در سال 2005 توسط موسسه انديكپ صورت گرفته كه بيشترين رقم كه 37 درصد بوده  معلوليت هاي فزيكي مي باشند .
سوال: برهاني صاحب شما اگر لطف نموده بگويد كه زمينه كارتا چي اندازه براي معلولين فراهم شده است ؟
جواب: در حال حاضر نهاد هاي دولتي و غيردولتي تلاش نموده اند تا براي بهبود زنده گي معلولين زمينه كار راكه تواناي آنرا داشته باشند مهيانمايند اما آنچه مهم بوده عدم داشتن يك سروي كامل از تمام نقاط افغانستان مي باشد .
سوال: به نظرشما آيا فكر نمي كنيد كه از سروي سال 2005 وقت زيادي ميگذرد و تاحال چرا سروي ديگر صورت نگرفته است؟
جواب: از سروي سال 2005 تا حال ، زماني زيادي سپري شده كه و همچنان سروي كامل و سرتاسري نبوده بنا ما نمي توانيم بگويم كه از آن جمله كدام نوع معلوليت بيشتر مي باشد.
سوال: نظربه آماري كه وجود دارد بيشترين معلوليت را فزيكي تشكيل ميدهد به نظرشما معلولين چي كارهاي فزيكي را انجام داده مي توانند ؟
جواب: در صورتي براي معلولين زمينه كارمهيا گردد و در قسمت حرفه هاي كه بايد آنها كار نمايند براي شان آگاهي ها از طريق وركشاپ هاو سمينار ها داده شود ميتوانند از پس هرگونه مسووليت به خوبي برآيند .
سوال: شما سطح تعليمي و تحصيلي را در معلولين چگونه ارزيابي مي كنيد؟
جواب: طوري كه برهمه معلوم است آمار اشخاص بي سواد در كشور ما نظر به كشور هاي همسايه زياد بوده و همچنان اين آمار درميان اشخاص داراي معلوليت كه يك قشر آسيب پذيردر جامعه ما بوده بيشتر مي باشد .
سوال: افضلي صاحب از زمان كار دولت افغانستان قوانين زيادي تصويب شده است به نظرشما دراين قوانين آيا موضوع معلوليت مدنظرگرفته شده است ويا خير ؟
جواب: در كشورقوانين متعددي تصويب و نافذ گرديده سات ، كه ازجمله قانون حقوق وامتيازات اشخاص داراي معلوليت نيز تصويب و نافذگرديده كه در آن موارد مختلفي را براي بهبود زندگي معلولين مدنظرگرفته شده است ، اما آنچه مهم است تطبيق قوانين بوده  كه در كشورما قوانين جنبه تطبيقي نهايت كمتري دارند.
سوال: جناب محبي به نظرشما قوانين افغانستان تا چي حد توانسته سهولت هارا براي معلولين مهيا نمايد؟
جواب: سوال شما راميتوان از دو بعد جواب داد ، اول بخش ايجاد قوانين كه دراين راستا كارهاي خوبي و قوانين متعددي درراستاي ايجاد سهولت هاي براي اشخاص داراي معلوليت صوت گرفته است . اما بخش ديگر آن كه تطبيق اين قوانين و اجرات در قبال قوانين نافذ بوده بايد بگويم كه كاربسيار اندك و نه چنداني انجام شده است.
سوال: همين ايجاد قوانين در بخش هاي مختلف براي معلولين تا چي حد توانسته كه قناعت مدافعان و شخصا معلولين را فراهم نمايد؟
جواب: ايجاد قوانين طوري كه قبلا هم ياد آور شدم به شكل خوبي انجام شده اما در قسمت اين كه قوانين تا چي حد توانسته جنبه عملي را به خود گيرد بايد ياد آورشوم نظربه كمك هاي كه طي اين ده سال صورت گرفته كار آنچناني كه جامعه معلوليت توقع داشتند صورت نگرفته است ، اما نظربه سال هاي قبل نهاد ها و موسسات توانسته اند كه خدمات خود را گسترش دهند كه از جمله ميتوان از كميته صليب سرخ و كميته سويدن ياد آور شد كه هر كدام در هفت و سيزده ولايت خدمات را به اشخاص داراي معلوليت ارايه مي نمايند .
سوال: جناب محبي قانون حقوق وامتيازات اشخاص داراي معلوليت دوسال قبل تصويب شده ، اما نهاد هاي جامعه معلوليت ميخواهند كه در آن يك سلسله تغيرات و تعديلاتي را بوجود بياورند، آيا درآن زمان نماينده هاي اشخاص داراي معلوليت وجود نداشت ؟
جواب: طوري كه ميدانيد قانون تا به تصويب رسيدن آن بيش از يك دهه فراز و نشيب ها را طي نمود كه دراين ميان نهاد هاي جامعه معلوليت و بخصوص كميته دادخواهي دست آورد هاي خوبي نيزداشته اما بدون شك كه نواقصي داشته اند كه براي رفع همين نواقصات تلاش ميشود كه در قوانين تعديلاتي بوجود آيد .
سوال: جناب محبتي آيا در قوانين افغانستان مواردي وجود دارد كه در تقابل به قوانين بين المللي واقع شده باشد ؟
جواب: اول بايد بگويم كه در قانون اساسي افغانستان در ماده 43 امده كه كار حق هر افغان بوده و همچنان در ماده 23 قانون حقوق و امتيازات اشخاص داراي معلوليت نيز امده است كه سه درصد از معلولين كه واجد شرايط اند بايد در نهادهاي دولتي استخدام شوند . اما آنچه در اين ميان قابل نگراني است امتيازاتي كه براي استخدام معلولين داده شده صرف براي معلولين فزيكي بوده در حالي كه ما معلولين بيناي ، شنوايي ... داريم كه هريك ضرورت بكار و فعاليت داشته كه همين موارد ميتواند در تناقص با قوانين بين المللي باشد .
سوال: آقاي برهاني تا جاي كه ديده شده تمام قوانين ايكه در افغانستان ايجاد گرديده به روي كاغذ باقي مانده است شما قوانيني كه دربخش معلولين بوجود آمده را چگونه ارزيابي مي نمايد؟
جواب: بدون شك كه مشكل دولت ما عدم تطبيق قوانين بوده و دربخش معلوليت نيزاين مشكل وجود داشته است ؛ بطور مثال: دولت افغانستان نظربه قوانين مكلف است تا سه درصد از معلولين را درادارات دولتي جذب نمايد در حالي كه بيشترين نهادهاي دولتي وجود دارند كه حتا يك تن معلول هم در آن وجودندارد.
سوال: شما نقش نهادهاي جامعه معلوليت و معلولين را درتطبيق قوانين حقوق و امتيازات آنها چگونه ارزيابي مي نمايد ؟
جواب: اولتر از همه مهم است  تا براي اشخاص داراي معلوليت آگاهي داده شود كه آنها در جامعه از چي امتيازات وحقوق برخوردارمي باشند و زماني كه آنها از حقوق خود آگاهي پيدا نمودند با كمك و همكاري نهاده هاي مدافع معلولين تلاش نمايند تا حقوق خود را حاصل نمايند .
سوال: جناب محمودي صاحب طوري كه گفته شده يكي از عناصر مهم دادن آگاهي هاي لازم در قبال اشخاص داراي معلوليت بوده شما در برنامه هاي آگاهي دهي خود تا چي حد توانسته ايد معلولين را از حقوق شان با خبروآگاه سازيد؟
جواب: بدون شك كه آگاهي دهي و آگاهي داشتن از جمله عناصر مهم و اساسي بوده كه تمام اقشارجامعه به آن ضرورت دارند ، كميته سويدن با ديگر نهاد هاي توانسته اند كه دربخش آگاهي دهي كارهاي را انجام دهند كه اين فعاليت ها را ازطريق رسانه هاي صوتي ، ديداري شنيداري و چاپي و همچنان از طريق وعظ ملا امامان مساجد وغير انجام داده اند.
سوال: جناب افضلي شما در نهادي كه كار ميكنيد تاچي حد از نيروي معلولين استفاده نموده ايد؟
جواب: در ارتباط به كار اشخاص داراي معلوليت بايد بگويم كه نهاد ما توانسته است فرصت هاي خوب آموزش هاي حرفه و ساير موضوعاتي كه بتواند باعث كاريابي براي معلولين نظربه ظرفيت شان گردد ، فراهم نموده است ، از سوي ديگر دفتر ما توانسته كه بيش از 350 تن ازاشخاص داراي معلوليت را در وظايف مختلف و در نهاد هاي دولتي و غيردولتي شامل كار سازد.
سوال: طوري كه ديده ميشود يك تعداد از معلولين ما دربيرون دست به تگدي (گدايي) ميزنند ، دفتر شما دراين قبال چي كارهاي را انجام داده است ؟
جواب: طوري كه در قانون آمده تگدي قسما جرم پنداشته شده و همچنان دين اسلام تگدي يا گدايي را يك عمل بد گفته و آنرا توهين و تحقير به شخصيت فرد دانسته است ، بنا برهمين ملحوظ ماازطريق ارايه برنامه هاي آگاهي دهي تلاش نموده ايم تا معلولين و در مجموع تمام مردم را ازاين عمل بد بازداريم .
سوال:آقاي محبي قانون حقوق وامتيازات اشخاص داراي براي آن عده از معلوليني كه مادرزاد اند حقوق ويا مدد معاشي را كه قانون پيش بيني نموده است ، مستحق ندانسته آيا اين موضوع يك مشكل نمي تواند باشد؟
جواب: بدون شك كه جهاد و مقاومت مردم افغانستان و كساني كه در راه وطن معلول و شهيد شده اند از جمله افتخارات كشور ما بوده است ، اما زماني كه در قانون اين گونه تبعيض روي كار ميشود به نظرمن كار خوبي نمي باشد چون كساني كه معلول غيرجنگي گفته شده اند اگر جستجو شود آنها هم متاثر از جنگ بوده اند و جنگ سبب شده تا آنها به نحوي معلول بار آيند. بنا من از مسوولين ميخواهم كه معلولين را جدا از هم ننمايند چون همه معلولين به سهولت ها و امكانات ضرورت ميداشته باشند.
سوال: نهاد هاي كه زمينه كار را براي معلولين تاحال فراهم نموده اند ، به نظرشما آيا ميتواند به جامعه معلوليت بسنده باشد؟
جواب: البته ما كارو فعاليت هاي نهادهاي جامعه معلوليت را نمي توانيم ناديده بگيريم چون آنها توانسته اند كارهاي را انجام دهند اما اين كار هاي نمي تواند براي جامعه معلوليت كشور بسنده باشد چون كار اين نهاد ها منحصر به مركز است و ما بيشترين معلولين را در ولايت كشور داريم كه هنوز هم از اين سهولت ها بي بهره باقي مانده اند .
سوال: يكي از نهادهاي اساسي در راستاي معلوليت وزارت كار وامور اجتماعي شهدا ومعلولين بوده به نظرشما اين وزارت تاحال چي كاري را درراستاي كاريابي براي معلولين فراهم نموده است ؟
جواب: تا جاي كه من منحيث يكي ازفعالان جامعه معلوليت بركاركرد هاي وزارت كاروامور اجتماعي نظارت دارم ، اين وزارت كارهاي را انجام داده اند اما نظربه وسعت مشكلات جامعه معلوليت كافي نبوده بايد اين وزارت تلاش نمايد تا پلان ها و برنامه هاي خوبي در راستاي بهبود زندگي معلولين ايجاد نمايد.
سوال: جناب محبتي شما عدم تطبيق قوانين بخصوص قانون اشخاص داراي معلوليت در عدم ايجاد كاردر كجا مشاهده مي نمايد؟
جواب: به نظرمن عدم توجه مجريان قانون به منظور عملي نمودن موادات قانون سبب شده است كه مشكلات كاريابي معلولين همچنان باقي بماند. زماني كه يك معلول به يكي از ادارات دولتي مراجعه مي نمايد بدون اين كه مسوولين به مهارت ها ، تواناي آنها توجه  نمايند ، معلولين را به زعم اين كه آنها تواناي كار را ندارند رد مي كنند در حالي كه تعداد زيادي از معلولين تواناي آنرا دارند كه كار نمايند و در تمام عرصه هاي زندگي پيش بروند .
سوال: جناب برهاني حق كار براي معلولين در اسناد ملي وبين المللي ذكر شده است براي اجرايي شدن آن چي بايد گرد؟
جواب: درابتدا بايد ما يك سروي جديد و همه گيرداشته باشيم تا بدان وسيله بتوانيم ما استراتيژي و پلان هاي جامعه و آنچه نياز براي معلولين فكر ميشود طرح نمايم واز سوي ديگر بايد براي شموليت متقاضيان كار از جامعه معلوليت بايد طرزالعمل هاي ايجاد گردد تا توسط آن طرزالعمل ها ما بتوانيم كه اشخاص داراي معلوليت را شامل كار در نهاد هاي دولتي نمايم.
همچنان با دادخواهي توسط معلولين و نهاد هاي جامعه معلوليت امكان دارد به اين مشكل تا اندازي رسيده گي شود و ازهمه مهمترنظارت موادات قانون مي باشد .
سوال: جناب محمودي كميته سويدن كه دربخش اشخاص داراي معلوليت فعاليت دارند آيا حق كار معلولين را مدنظرگرفته اند ويا خير؟
جواب: كميته سويدن در حال حاضر درحدود صد تن از معلولين را در عرصه هاي مختلف شامل كار نموده اند كه معلولين از بخش هاي مختلف چون نابينايان ، ناشنوايان ... مي باشند . همچنان اين كميته سالانه به بيش از هشت صد تن از معلولين حرفه ويا پول قرضه ميدهد تا آنها شامل كار و فعاليت شوند .
سوال: محمودي صاحب شما كه يك تن از اعضاي كميته دادخواهي معلولين هستيد ، براي سرشماري و داشتن يك آمارجامع از معلولين كاري را انجام داده ايد؟
جواب: بلي كميته سويدن در نظردارد تا براي داشتن يك آمار جديد و جامع سروي دراين ارتباط صورت گيرد ، چون سروي قبلي نظر به معلومات مانهايت كم مي باشد .
سوال: جناب افضلي به نظرشما حق كاري كه در قانون براي معلولين مد نظرگرفته شده چي زماني ميتواند جنبه عملي بخود بگيرد؟
جواب: به نظرمن چند موضوع ميتواند كه تاثيرگذار دراين ارتباط باشد ، اول كميته دادخواهي اشخاص داراي معلوليت بتواند بصورت درست و جدي براي احقاق حقوق اشخاص داراي معلوليت دادخواهي نمايد دوم قرار است كه كنفرانسي در ارتباط به موضوع معلوليت داير گردد اگر دراين كنفرانس به مشكلات اشخاص داراي معلوليت بصورت جدي توجه صورت گيرد و سوم آگاهي جامعه ، مسوولين و در كل شهروندان كشور از حقوق معلولين ميتواند به اين مشكل نقطه ختم بگذارد .
خوب دوستان عزيز برنامه با تشكر زياد از شما وتمام مهمانان ما در برنامه ، تا بحث بعدي كه باز هم در خدمت قرار خواهيم گرفت شما عزيزان را به الله پاك سپرده شاد و موفق باشيد.

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (0)

نوشتن نظر