Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

ليد براي مصاحبه در باره وضعيت معلولين


شنبه 09 ثور 1391 ساعت 14:27

معلولين قشر آسيب پذير جامعه بوده كه از سالهاي متمادي تا كنون با مشكلات و چالش هاي فرواني مواجه بوده اند ، بگفته معلولين نهاد هاي مسوول در ارتباط به اشخاص داراي معلوليت تا حال هيچ كار بنيادي را براي بهبود زنده گي معيشتي آنها انجام نداده وصرف با برگزاري بعضي از كارهاي نمايشي اكتفا نموده اند .
طوريكه ديده ميشود مشكلات معلولين بخش هاي مختلفي را احتوا نموده كه يكي از اين مشكلات مسأله اشتغال  زائی براي  معلولین بوده  كه دولت افغانستان  و نهاد های زیربط روی اين مشكل چندان توجه جدي ندارند ، فرد معلول همچون ديگران متناسب بانيازهاو قابليت هاي خويش عهده دارنقش مثبت درجامعه مي باشد وباكسب درآمد درنتيجه به استقلال فردي واجتماعي دست مي يابد اما آيا جامعه و نهادهاي مسوول در ارتباط به اشخاص داراي معلوليت قادربه فراهم ساختن زمينه مناسب جهت مصروفيت سالم و كاريابي براي اين قشر مستحق شده اند ، كه در حقيقت جواب منفي ميباشد .  درقانون اساسي اين كشور درماده 48 آمده است كه "كارحق هرافغان است" ودرماده 53 قانون اساسي آمده است كه «دولت به منظورتنظيم خدمات طبي ومساعدت مالي براي بازماندگان شهداومفقودين وبراي بازتواني معلولين وسهم گيري فعال آنان درجامعه ، مطابق به احكام قانون ،تدابيرلازم اتخاذمينمايد."  موارد فوق تنها به قانون آمده اما به دنبال آن كدام تدابيرعملي تاهنوز به چشم نمي خورد تا بتواند جنبه عملي گرفته و با ايجاد كار براي اشخاص داراي معلوليت مشكلات اين قشر مرفع گردد .
در ارتباط به فعاليت ها واينكه چي كارهاي براي  بهبود  وضعيت اشخاص داراي معلوليت صورت گرفته است، مصاحبه اي را بامحترم عزيزالله رسا  رييس عمومي شهدا ومعلولين  وزارت كار و اموراجتماعي شهدا و معلولين انجام داده ايم كه من مسعود انصار آنرا خدمت شما عزيزان شنونده تقديم ميكنم .
سوال:  جناب رييس صاحب قراراست از دوازه هم قوس كه مطابق ميشود به سوم دسامبر روزجهاني معلولين در كشور طي مراسمي تجليل صورت گيرد ازهمين فرصت استفاده نمود ميخواهم از شما در باره وضعيت معلولين كشور معلوماتي داشته باشيم  ؟
جواب: با تشكر ازشماو برنامه زيباي تان ، طوري كه برهمه معلوم است معلولين قشر آسيب پذير و درپهلوي آن نهايت عزيز در كشور ما بوده و بعداز ايجاد دولت انتخابي در كشور هرسال سوم دسامبررا براي ارج گذاري و احترام به مقام والاي معلولين تجليل مي نمايند.
همچنان با تجليل از اين روز تعهد صورت ميگيرد براي ايجاد فضا و سهولت هاي مناسب بمنظور زندگي بهتر و مصونتر براي اشخاص داراي معلوليت كه از طرف سازمان ملل هرساله در كشور هاي جهان برگزار ميگردد.
وزارت كارواموراجتماعي شهدا و معلولين طي دوسال اخير برنامه هاي خوبي را براي ايجاد سهولت هاي معلولين روي دست داشته تا باشد كه اين قشر نيازمند بتوانند در رفاه و آسوده گي زنده گي نمايند .
سوال: برنامه هاي گذشته و آينده وزارت كارو امور اجتماعي براي ايجاد سهولت ها براي معلولين چي بوده و چي كارهاي تا حال صورت گرفته است؟
جواب: خوشبختانه بايد بگويم كه در سال گذشته قانون حقوق وامتيازات معلولين از طرف شوراي ملي به تصويب رسيد ، در اين قوانين سهولت هاي خوبي براي اشخاص داراي معلوليت مدنظرگرفته شده كه از جمله ميتوان از افزايش حقوق و امتيازات ورثه شهدا و معلولين ، ايجاد سه طرزالعمل و همچنان مقرره ها براي معلولين ياد آور شد.
سوال: جناب رييس صاحب طرزالعمل هاي كه شما از آن ياد آور شديد ، چي بوده در ارتباط توضيحات دهيد ؟
جواب: طرزالعمل ها شامل معافيت  در تمام تكت هاي ترانسپورتي داخلي و همچنان تخفيف در تكت هاي خارجي ، اولويت دهي در ارايه بورسيه هاي تحصيلي به خارج از كشور و ازسوي ديگر تخفيف براي شموليت در مراكز تعليمي و تحصيلي خصوصي بوده كه از اين طرزالعمل ها و امتيازات اشخاص داراي معلوليت و همچنان ورثه شهدا ميتوانند استفاده نمايند.
سوال: رييس صاحب به نظرشما بيشترين عوامل معلوليت در كشور از كدام ساحه ناشي ميشود ؟
جواب: به نظرمن بيشترين عواملي كه باعث معلوليت در كشور ما شده وضعيت جنگي كشور و ناامني هاي گذشته مي باشند ، جنگ ها نه تنها بصورت مستقيم بلكه بشكل غيرمستقيم نيز درافزايش معلوليت تاثيرگذار مي باشد.
سوال: در زمان جنگ ها بدون شك كه يكي ازعوامل معلوليت ناامني ها بود اما بعد از فروپاشي رژيم طالبان جنگ ها و ناامني كاهش پيدا نموده شما فعال آمار معلوليت را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
جواب: در گذشته وزارت كاروامور اجتماعي از تعداد معلولين وهمچنان ورثه شهدا آمار دقيقي نداشتند اما فعالا اين وزارت روند ثبت اشخاص داراي معلوليت را اغاز نموده كه بايد ياد آور شد در اين جريان ما تنها توانسته ايم صرف معلولين جنگي را ثبت برنامه هاي خود سازيم كه در اين جريان يافته هاي ما از كاهش معلوليت نشانده مي باشد .
سوال: آيا قانون و امتيازات اشخاص داراي معلوليت براي معلولين جنگي و غيرجنگي يكسان بوده  ويا تفاوت هاي در ميان مي باشد ؟
جواب: در اين قانون تفاوت وجود دارد و آن در ماده هشتم و چهارم اين قانون مي باشد ، كه بجز از مدد معاش معلولين مادرزاد از ديگر امتيازاتي كه در قانون گفته شده بهرمند ميشوند.
سوال: جناب رييس صاحب آيا وزارت كاروامور اجتماعي آمار دقيقي از معلولين اناث و ذكور دارند ويا خير ؟
جواب: نظربه بررسي كه توسط موسسه انديكف انترنشنل در سال 2008 صورت گرفته تعداد معلولين را به هشت صد هزار تن تخمين نموده كه از جمله 47 درصد آن را طبقه اناث تشكيل ميدهند. متاسفانه بايد گفت كه ازطرف دولت تا حال كدام سروي صورت نگرفته بود اما قرار است كه بعداز دوهفته ديگر سروي ما درتمام ولايات آغاز گردد و در اين سروي فورمي وجود دارد كه با ختم اين روند ما ميتوانيم آمار دقيق از نگاه جنسيت ، نوعيت معلوليت و ديگر مسايل داشته باشيم ؟
سوال: جناب رييس صاحب چي مشكل وجود داشته كه دولت افغانستان طي اين ده سال گذشته قادر به داشتن آمار در ارتباط به معلولين نباشد؟
جواب: در ارتباط به عدم داشتن آمار دقيق از طرف دولت بايد بگويم كه اول عدم همكاري ميان نهاد ها جامعه معلوليت و از همه مهمتر عدم بوديجه كافي براي آغاز اين روند بوده و بدون شك كه سروي نمودن اين مورد نهايت مشكل و به بوديجه انگفتي ضرورت دارد كه وزارت تاحال اين بوديجه را بدست نياورده است .
سوال: رييس صاحب به نظرشما آيا معلولين در جامعه ما به مشكل مواجه اند ويا خير ؟
جواب: بدون شك اقشار مختلف جامعه ما در زنده گي روزمره خود با مشكلات مواجه اند و ازجمله معلولين كشور با مشكلات متعددي دست و گريبان اند ، كه ازجمله ميتوان به مشكلات اجتماعي چون برخورد نادرست افرادو اشخاص سالم ياد آور شد ، يكي از مشكلات ديگر كه معلولين درسالهاي قبل به آن مواجه بودند سهولت ها در توزيع معاشات بود ، اما در سال اخيروزارت كارو امور اجتماعي تلاش نموده كه معاش معلولين را از طريق بانك ها بپردازد و ديگر نياز نباشد تا معلولين براي گرفتن معاش به ادارات وزارت كارو امور اجتماعي سرگردان شوند .
سوال: جناب رييس صاحب تعداد از معلولين از كم بودن معاشات شان شاكي بودند ، نظرشمادر اين ارتباط چي مي باشد ؟
جواب: موضوع معاشات معلولين مربوط به وزارت كارواموراجتماعي نشده ضرورت به تعديل در قانون حقوق و امتيازات اشخاص داراي معلوليت مي باشد .
سوال: جناب رييس صاحب شما از تعديل قانون در حقوق وامتيازات اشخاص داراي معلوليت اشاراتي داشتيد ، ايا وزارت كارو امور اجتماعي كدام پيشنهاد براي تعديل در قانون به مقامات بالاي ارايه نموده اند ؟
جواب: طوري كه ميدانيد از تصويب قانون مدت يك سال ميگذرد اما وزارت كار وامور اجتماعي براي بهبود در قانون قرار است وركشاپ ارزيابي و بازنگري به قانون را دايرنمايد تا باشد مواردي را كه فكر ميشود مشكل دارد به آن باز نگري و تعديل صورت گيرد.
سوال: جناب رييس صاحب آيا شما با نهاد هاي همكار دربخش معلوليت هماهنگي كاري داريد ؟
جواب: تا سال قبل ميان وزارت كاروامور اجتماعي هماهنگي كاري وجودنداشت اما بعد از كنفرانس كابل حال وزارت كاروامور اجتماعي با نهاد ها ماهوار در امور كاري خود همكاري لازم نموده تاباشد كه در زندگي معلولين بهبود بوجود آيد .
سوال: شما نتايج كارهماهنگ شده خود را با نهاد ها چگونه ارزيابي مي نمايد ، آيا نسبت به قبل تغيرات مثبت ايجاد نگرديده است ؟
جواب: بدون شك زماني كه در ميان نهاد ها هماهنگي وجود داشته باشد كار ها بشكل منظم پيش ميرود ودر حال حاضر همه ميدانند كه كدام موسسه چي كاري را انجام داده و چي ميكنند و با همين آگاهي از فعاليت هاي يكديگر ميتوانند خدمات خوبي را براي معلولين ارايه نمايند  .
سوال: جناب رييس صاحب به عنوان اخرين سوال ميخواستم بپرسم كه پلان هاي آينده شما براي بهبود زنده گي معلولين چي مي باشد ؟
جواب: پلان هاي آينده وزارت كارو امور اجتماعي  در قبال معلولين اين است كه از همه اولتر موضوع معلولين را دراين وزرات در اولوليت كاري خود قرارداده به همين منظور وزارت كار واموراجتماعي ماه قبل سنگ تهداب انستتيوت معلولين را گذاشته كه تا شش ماه آينده انشاالله كه كار آن به اتمام رسيده و معلولين ميتوانند از آن استفاده سالم نمايند.
با تشكر زياد از شما علاقمندان و دوستداران برنامه كه تا اخير مارا همراهي نموديد.

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (1)

  • پنجشنبه 21 حوت 1393 ساعت 13:50 | ذكرالله ولد كرامت الله
    بنده يك فرد معلول البته معلول فزيكي است با كبود پاي راست حال هم كدام تخيرات در زنده گي خوداحساس نميكند درزمنن به تحصيل ادامه دادم حال فارغ صنوف دوازده هستم بسيارجاي خوشي است وزارت كار برنامه خوبي برأي معلولين درنظرگرفته است

نوشتن نظر