Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

وضعيت تعليمي و تحصيلي زنان در كشور


شنبه 09 ثور 1391 ساعت 14:11

سلام خدمت شما عزيزان برنامه كمپاين تغيرزنده گي ، خوشحاليم كه يك بارديگر در خدمت شما عزيزان قرار داريم ، دراين  بحث مهمانان ما خانم حميرا فيروزي مسوول تعليم و تربيه موسسه زنان براي زنان ، محترم عبدالله عابد مسوول بخش اطفال دفتر ساحوي كابل حقوق بشر افغانستان و خانم ريحانه آزاد عضو ولسي جرگه افغانستان هستند ، بحث ما در باره وضعيت تعليمي و تحصيلي زنان در كشور مي باشد :
سوال : در نخست از خانم فيروزي ميخواهم بپرسم كه وضعيت تعليمي و تحصيلي خانم ها دركشور چگونه مي باشد ؟
جواب: در نخست ميخواهم بگويم كه خداوند در اولين كلام خود براي نسل بشر وي را به خواندن امر فرمود و اين خطاب به همه نسل بشر بود نه براي يك طبقه خاص كه مرد باشد ويا زن ، بنا براي هرفرد مسلمان ضروري است تا علم بياموزد و به پيش برود ، و بسا تاسف به آناني كه از علم بي بهر مانند ، ندانند چي ميكنند وبراي چي خلق شده اند .
بايد گفت كه بعد از سقوط رژيم سياه طالبان وضعيت تعليم و تربيه رو به بهبود ميرود ، اما هنوز هم بيش از 60 درصد نفوس كشور از سواد خواندن و نوشتن بي بهره اند. همچنان نظربه گزارش هاي در حدود 60 درصد كودكان بخصوص دختران از رفتن به مكاتب بازمانده اند .
سوال: شما از عدم دسترسي 60 درصدي كودكان بخصوص دختران به تعليم وتربيه  ياد آورشديد در حالي كه وزارت معارف هر هفته چند باب مكتب را در كشور اعمارو براي بهربرداري مي سپارد ، نظرشما در اين باره چيست ؟
جواب: بحث ما روي سهولت هاي تعليمي و تحصيلي براي دختران بوده كه تا حال زمينه هاي اساسي براي فراگيري تعليم و تحصيل وجود ندارد ، دربسا از ولايات امنيت وجود نداشته ، مردم در هراس اند دختران صرف تا صنف ششم ميتوانند به مكاتب بروند ، معلمين مسلكي وجود ندارد ، با چنين وضعيت ما چگونه ميتوانيم ادعا كنيم كه دولت توانسته زمينه هاي خوب تعليمي و تحصيلي را براي دختران مهيا نموده است .
ازجمله موانع ديگر ميتوانيم كه از فقر اقتصادي و رسوم و عنعنات ناپسندي كه در جامعه ما حكمفرماست ياد آور شد .بنا در كل گفته ميتوانيم كه وضعيت زنان از لحاظ تعليمي وتحصيلي تا حدودي رو به بهبود بوده اما آن ها در چند ولايت مركز كشور ولي بيشتر ولايات اند كه هيچ گونه سهولت هاي تعليمي وتحصيلي در آنها وجود ندارد .
سوال: خانم آزاد در شرايط فعلي و نظربه امكانات و سهولت هاي كه براي زنان ايجاد شده ، آيا موانع هم دراين راستا وجود دارد ويا خير ؟
جواب: به نظرمن وضعيت معارف در كشور چي براي زنان و چي مردان روبه بهبود بوده نه تنها در ولايات مركزي بل در تمام ولايات حتا ولاياتي كه از نگاه امنيتي وضعيت چندان تعريفي ندارد ، در حال حاضر مكاتب ليسه و غيره وجود دارد و همين سفري را كه معارف افغانستان در پيش گرفته اميد بهتر شدن وضعيت تعليمي و تحصيلي وجود دارد .
سوال: جناب عابد آيا معارف صرف در ولايات مركزي روبه رشد بوده ويا در تمام ولايات كشور ؟
جواب: بعد از سقوط طالبان و ايجاد اداره هاي انتقالي و انتخابي دولت تلاش نموده كه در زمينه معارف گام هاي را گذارد و يك سلسله انكشافات و پيشرفت هاي نيز در اين زمينه رونما گرديده است . از سوي ديگر نظر به تصويب كنوانسيون حقوق طفل و قوانين ملي و بين المللي ديگر دولت افغانستان مستلزم است  تا در عرصه تعليم و تربيه گام هاي عملي را انجام دهد . همچنان قوانين افغانستان تعليم و تربيه را الي صنف متوسطه اجباري دانسته و همچنان الي درجه لسانس مجاني مي باشد .
دولت افغانستان مكلف بوده تا شرايط آموزش تعليم و تحصيل يكسان را در تمام نقاط كشور براي دختران و پسران بشكل يك سان ايجاد نمايد ، اما طوري كه ميدانيم مشكلات متعددي فرا راه تعليم وتحصيل دختران و پسران وجود دارد كه مهمترين آنها مشكل امنيتي بوده و در پهلوي آن مشكلات اجتماعي ، اقتصادي نيز قابل نگراني مي باشد. 
سوال: طوري كه در قانون اساسي كشور آمده است ، تعليم و تحصيل حق هر شهروند بوده و دولت مكلف است تا زمينه هاي تعليمي و تحصيلي را براي مردم مهيا نمايد ، آيا دولت توانسته تا حال اين بند از قانون را عملي نمايد ؟
جواب: تا جاي كه ديده ميشود دولت تا جاي كارهاي را انجام داده است ، نظربه تحقيقي كه در سال 1378 توسط كميسيون صورت گرفت بيش از 6 مليون طفل در مكاتب مصروف تعليم و تربيه بوده كه يك آمار خوبي نظربه سال هاي قبلي بوده است. همچنان طوري كه ديده ميشود نصاب تعليمي معارف همواره تغيرنموده و وضعيت معارف با گذشت هرروز رو به بهبود مي باشد .
به نظرمن اقدامات صورت گرفته امانظربه گسترش نفوس و ديگر مشكلات اجتماعي اين فعاليت ها بسنده نبوده و ضرورت به كار زياد دارد .
سوال: خانم آزاد طوري كه ميدانيد در بعضي از ولايات پدرها ويا برادران بزرگ مانع رفتن دختران به مكاتب ميشود ، ازديد شما اين عمل چگونه است ؟
جواب: بلي نظربه رسوم و عنعنات ناپسند كه در نقاط مختلف كشور ما وجود دارد محدويت هاي فرا راه تعليم و تربيه دختران وجود دارد ، در بعضي نقاط دختران را هيچ به مكاتب اجازه نمي دهند ، در بعضي جاهاي ديگرصرف تا دوره هاي ابتدايي و متوسطه دختران را اجازه رفتن به مكاتب را ميدهند و بس ، اما اين روند نظربه سالهاي قبل بهتر شده و تعداد زيادي از دختران شامل مكاتب شده و به تعليمات خود ادامه ميدهند .
سوال: چگونه ميتوانيم با اين مشكلات مقابله نمايم ؟
جواب: به نظرمن چند عامل ميتواند تاثيرات خوبي در روند ادغام دختران به مكاتب رول عمده را بازي نمايد ، اول رسانه نقش اساسي در قسمت آگاهي دهي دارد كه با دادن آگاهي هاي بهتر براي فاميل ها آنها اجازه خواهند داد تا آنها به مكاتب بروند . دوم نقش علماي دين دراين راستا نهايت موثر بوده همچنان گماردن خانم ها در پست هاي بلند دولتي خود ميتواند ديگر دختران وهمچنان فاميل ها را تشويق نمايد تا در روند معارف يكجا شوند .
سوال: سالها جنگ مانع بزرگي بود فرا راه تعليم وتحصيل دختران و زنان ، به نظرشما آيا نهاد هاي سواد آموزي براي اين تعداد دختران و زناني كه از تحصيل بازمانده اند مهيا شده است ويا خير ؟
جواب: دولت افغانستان نظربه مشكلاتي كه دارد تا هنوز نتوانسته كه به اين مشكلات رسيده گي نمايد ، كه يكي از مشكلات و چالش ها فرا راه زنان و دختران بوده و تاهنوز هم باقي است .
سوال: جناب عابد آيا كميسيون حقوق بشر افغانستان با وزارت معارف در باره وضعيت دختران ايكه از تحصيل بازمانده اند هماهنگي در باره تعليم و تحصيل آنها دارد ويا خير ؟
جواب: كميسيون حقوق بشر ازافغانستان نظربه ماده 58 قانون اساسي مسووليت نظارت حقوق بشررا در كل دارد . كه برعلاوه كميسيون حقوق بشر بخش هاي حمايتي براي زنان ، اطفال و ديگر اقشار آسيب پذير جامعه را دارا مي باشد . همچنان كميسيون حقوق بشر براي نظارت از اين امور تحقيقاتي را در عرصه هاي مختلف برا انداخته و اين نظارت هاو تحقيقات ازجمله كارهاي بوده كه نتايج تحقيقات خود را با مسوولين دولتي شريك نمايم .
سوال: جناب عابد چندي قبل معين وزارت معارف از بسته نمودن چند مكتب خصوصي كه گفته ميشود داراي كيفيت پايين بوده خبرداده است ، به نظرشما اين عمل ميتواند مشكلات اطفال معارف را حل نمايد ويا خير ؟
جواب: به نظرمن اول بايد علل و عوامل اين گونه مشكلات پيگيري شود چون با بسته كردن يك مكتب و دومكتب درد دوا نميشود ، بايد دولت پيگيري ونظارت دايمي در اين مكاتب داشته باشد ، ازسوي ديگر تنبيه شاگرادان در مكاتب خصوصي بيشتر به نظررسيده نسبت به مكاتب دولتي كه همه اينها ضرورت به نظارت از طرف مسوولين دولتي دارد.
سوال: خانم فيروزي به نظرشما آيا سيستم مردسالاري در كشور و رسوم وعنعنات ناپسند يكي از دلايل مانع تعليم وتربيه زنان نبوده است ؟
جواب:بلي گفته هاي شما كاملا دقيق است ، و يگانه دليل عدم آگاهي مردان از مزاياي تعليم وتحصيل مي باشد آنها خودشان آگاهي ندارند و نمي فهمند كه تعليم وتحصيل چي خوبي هاي دارند بنا برهمين مشكل آنها اجازه به ديگراعضاي فاميل شان كه دختران باشند نمي دهند .
بنا به منظور حل اين مشكلات بايد براي مردم آگاهي داده شود كه اين آگاهي ها از طريق رسانه ، ملاامامان و در كل اشخاص پرنفوس كشور ميتواند اجرا شود .
با تشكر زياد از شما عزيزان كه تا اين دم بحث مارا دنبال نموديد تا برنامه ديگر شما را به الله پاك سپرده شاد موفق باشيد .

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (0)

نوشتن نظر