Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

ليد براي مصاحبه نجما


شنبه 09 ثور 1391 ساعت 14:08

ازدواج وحدتی اجتماعی یا قرارداد قانونی بین مردم بوده  که باعث بوجود آمدن خویشاوندي و خانواده كه كتله كوچك اجتماع است ، می‌شود. این عمل در روابط میان اشخاص یک سنّت- معمولاً صمیمی و جنسی- بوده که به طُرُقِ مختلف تصدیق شده است- و وابسته به فرهنگ یا شاخصه ‌های فرهنگ جوامع دارد ، همچون یک اتحاد غالباً توسط مراسم عروسی رسمی می‌شود، که به آن زناشویی هم گفته مي شود.
دیدگاه اسلام در باره  ماهیت ازدواج  عبارت از یک قرارداد ويا پیمان با شرایطی ویژه و بسیار پسندیده و مطلوب است ،  از منظر فقه اسلامی، عمل ازدواج مستحب و چه بسا سنت و در برخی موارد واجب شمرده می‌شود ،
مهمترین ویژگی‌های ازدواج، قانونمند بودن آن است. ازدواج به هر صورتی که باشدبايد قانونمند باشد. تمامی مراحل ازدواج از پیوند تا جدایی و نیز پس از فوت یکی از طرفین قوانيني را در بردارد. بنابراین هر ازدواجی بر پایهٔ یک سری از قوانین عرفي ، شرعي و مدني شکل گرفته‌است .
افغانستان از جمله كشور هاي اسلامي است كه در بسا موارد عرف و سنت هاي ناپسند نسبت به قوانين اسلامي و مدني ارجحيت داده ميشود ، اين سنت ها و عرف هاي ناپسند از ديرزماني در اين قلمرو حاكميت داشته است .
با سقوط رژيم سياه طالبان وايجاد سه نهاد تشكيل دهنده دولت چون قوه اجرايه ، قوه قضايه و قوه مقننه ، افغانستان توانست  مسيرديگري را در ميان جوامع بشري آغاز نمايد ، بسياري از مواردي كه مردم را با چالش ها قانوني مواجه نموده بود با تسويد ، تصويب و توشح قوانين توسط نهادهاي مسوول حل گرديد .
يكي از اين موارد مسله ازدواج و ثبت آن براي بهبود و بهترزيستن زوجين كه نخستين گام براي ايجاد خانواده و اجتماعست ، مي باشد . در كشور ما ثبت ازدواج ها در ساليان گذشته معمول نبود ، ولي خوشبختانه  در سال هاي اخير اين فرهنگ نيك كماكان در جامعه ما ترويج وگسترش پيدا نموده است .
اينكه ثبت ازدواج ها چي تاثيرات مثبت در زنده گي طرفين عقد (شوهر و خانم ) ميگذارد و چرا تا حال اين اصل مهم اجتماعي به فراموشي سپرده شده بود ، مصاحبه اي را با يكتن از خانم هاي انجام داديم كه در اين اواخر اقدام به ثبت ازدواج خود نموده اند كه من مسعود انصار آنرا خدمت شما شنونده گان عزيزتقديم ميكنم .
سوال: در نخست خودرا مختصرا معرفي نمود و بگويد كه علت ثبت ازدواج شما چي بوده است؟
جواب: اسم من نجما بوده و در دفترمديكا افغانستان وظيفه دارم ، علت ثبت ازدواج من اين است خواستيم همين فرهنگ اسلامي و قانوني را عملي نمايم .
سوال: در ثبت نمودن ازدواج خود كدام يك پيش دستي نموديد ، شوهرتان ويا خودشما ؟
جواب: در ثبت ازدواج كدام پيش دستي نبود بلكه هردو با مشوره هم خواستيم اين عمل را انجام دهيم .
سوال: به نظرشما ثبت ازدواج ها چي تاثيرات مثبتي در زندگي زوجين دارد؟
جواب: ثبت ازدواج ها ميتواند براي شوهرو خانم مسووليت هاي قانوني شانرا بفهماند و آنها درك نمايند كه درقبال يكديگر چي مسووليت هاي دارند و در جامعه چي كارهاي را بايد انجام دهند .
سوال: مسووليت هاي را كه ثبت ازواج ها ياد آور ميشود كدام موارد استند ؟
جواب: در نكاح نامه يك قسمتي بنام شروط ضمن عقد دارد ، كه اين شروط ميتواند توسط هردوطرف ياد آور شود ، بطور مثال : خانم شرط ميگذارد كه بعد از عقد ازواج اجازه داشته باشد كه تحصيل ويا كار نمايد و همچنان شوهران نيز ميتوانند شرايط مشروع و قانوني خودرا بگذارند و نظربه همين شرايط گذاشته شده هر دو طرف به عملي نمودن آن اند و در صورت تخلف مقصر شكننده شرايط مي باشد .
سوال: آيا درخود نكاح نامه كدام شرايط خاصي وجود دارد ويا خير؟
جواب: بعضي مواردي اند كه درنكاح نامه وجود دارند و آن حقوقي است كه قانون قبل از ازدواج براي طرفين چي مرد و زن مدنظرميداشته باشد ، بطور مثال : حق كار ، تعليم ، تحصيل ، مهريه و بعضي موارد ديگر ، كه بعضا روي همين موارد تاكيد ميشود ويا بعضي موارد ديگر اضافه ميشوند .
سوال: آيا ثبت ازواج در زندگي شما تاثيرات مثبتي را رونما نموده است ويا خير؟
جواب: زماني كه ما ازدواج نموديم ، ازواج خود را ثبت ننموده بوديم اما قبل از ازدواج شرايطي را داشتيم و با هم به تفاهم رسيده بوديم و زماني كه اولين طفل ما به دنيا آمد ما اقدام به ثبت ازواج نموديم .
سوال: طوري كه در جريان هستيد ، ثبت ازواج ها از جمله اعماليست كه در كشور ما كمتر رواج دارد ، به نظرشما چي كارهاي بايد صورت گيرد تا تمام زنان بخصوص آن عده از زناني كه تحصيل كرده اند اقدام به اين عمل نيك نمايند تاباشد كه اين عمل تاثيرات خوب خود را در جامعه ما بوجود بياورد؟
جواب: بدو ن شك ثبت ازدواج فوايد خوبي در جامعه دارد اما آنچه در شرايط فعلي مهم است آگاهي دادن براي افراد جامعه مي باشد ، چون جامعه ما به آن سطحي نيست كه از پروسه ثبت ازواج ها و مفديت آن آگاهي داشته باشند و به نظرمن هرقدر كه تلاش شود دراين مورد براي مردم آگاهي داده شود ، اذهان مردم روشن گردد وازسوي ديگر دولت دراين راستا مساعي بخرچ دهد تا مراكز ثبت ازدواج ها را بيشتر سازد و از خوبي هاي آن مردم را مطلع سازد ، هم مردان و هم زنان اقدام به اين كار ميكنند .
سوال: به نظرشما كدام راه ها براي آگاهي دادن افراد جامعه در ارتباط به ثبت ازدواج ميتواند موثر تمام شود ؟
جواب: بهترين راه براي آگاهي دادن رسانه ها بوده چون در شرايط فعلي همه مردم به يكي از رسانه هاي چي صوتي ، تصويرويا چاپي دسترسي دارند ، همچنان از طريق ملاامامان اگر در ارتباط به ثبت ازواج ها تبليغ صورت گيرد نيز موثر ميتواند باشد.
از سوي ديگر اگر دولت پروسه ثبت ازدواج ها را بالاي مردم اجباري سازد بدون شك تاثيرات خوبي را خواهد داشت كه از جمله ميتوان از جلوگير طلاق هاي بيش از حد اشاره نمود ، كاهش خشونت عليه زنان ، اجازه كار و تعليم براي زنان همه ميتواند از خوبي هاي ثبت ازدواج باشد.
سوال: شما عدم ثبت ازدواج ها را تاحال در چي مي بينيد ، يعني چرا تاحال مردم نخواسته اند كه ازواج هاي خود را ثبت نمايند؟
جواب: مهمترين عامل دراين روند عدم آگاهي مردم و همچنان عدم موجوديت مراكز ثبت وثايق ويا ازدواج ها ميباشند ، چون در تمام شهر كابل صرف چهار مركز يا محاكم براي ثبت ازدواج ها وجود دارند كه نظربه نفوس كشور نهايت اندك مي باشند .
سوال: به نظرشما از كدام راه ها ما ميتوانيم فرهنگ قانوني ثبت ازواج را در ميان مردم عام نموده و گسترش دهيم ؟
جواب: به نظرمن تاثيرگذار ترين راه براي ثبت ازدواج ها تبليغ و آگاهي دادن توسط ملاامامان مي باشد چون ملاامامان ويا علما كساني اند كه افراد جامعه به آنها زياتر احترام قايل اند و در هنگام نكاح اگر بالاي زوجين تاكيد شود  كه آنها بايد ازدواج هاي خودرا ثبت نمايند بدون شك مردم از آنها پيروي مي نمايند.
سوال: خانم نجما آيا در هنگام نكاح در باره سن شما پرسيده شده بود چون يكي از مسووليت هاي ملا امام ويا شخصي كه نكاح را منعقد مي سازد اين است تا وي در باره سن ، رضايت طرفين و موارد ديگر پرسان نمايند؟
جواب: نخير زماني كه من نكاح كردم ، در محكمه نبود بلكه در حضور يك تعداداز شاهدان بشكل حرفي ثبت شد ودر آن هنگام صرف مسله رضايت و مهريه پرسيده شد و بس ، اما زماني كه من خواستم نكاح خود را بشكل رسمي ثبت نمايم درمحكمه ازمن در باره سن و ديگر مسايل پرسيده شد . و درصورتي كه دختر و پسر سن قانوني را تكميل ننموده باشند و همچنان نظربه عوامل فشار و غير تن به ازدواج داده باشد در آن صورت محكمه ازدواج آنها را ثبت نمي كند.
سوال: به نظرشما در زمان ثبت ازدواج ها نپرسيدن ملاامام ويا شخصي كه ازواج را ميخواهد ثبت كند درباره سن و ديگر مسايل آيا يك نقيصه در كار آنها نخواهد بود ؟
جواب: چون جامعه ما يك جامعه سنتي بوده وزماني كه پدر ويا شخص ديگر منحيث ولي حضور پيدا ميكنند همه به وي حساب نموده و ديگر مشكلي را دركار نمي بينند ، درحالي كه بايد در باره سن ، رضايت طرفيت و مسايل مهم ديگر نيز پرسيده شود . اگر در هنگام نكاح درباره رضايت طرفين روي مسايل مختلف كه از جمله شرايط آن است پرسيده شود ، در آينده فاميل هاشاهد خشونت هاي فاميلي نخواهند بود .
سوال: آيا يكي از عوامل خشونت هاي روزافزون در كشور ما عدم ثبت ازواج ها نمي باشد؟
جواب: بدون شك عدم رضايت طرفين در هنگام عقد ازدواج ها آينده ناگواري را در انتظار زوجين خواهد داشت چون آنها از اول باهم رضايت نداشتند ، ميان خود مشكل داشتن بنا اگر تفاهمي بوجود نيايد در آينده به مشكلات متعددي چون خشونت هاي فاميلي ، طلاق و بسا مشكلات ديگر مواجه خواهند شد.
سوال: به نظرشما چرا دولت طي اين ده سال نتوانسته كه بالاي همين پديده نيك سرمايه گذاري نمايند چون نظربه فوايدي كه ذكر نموديد ميتواند سبب كاهش ويا محوه بسا خشونت ها شود ؟
جواب:  يگانه دليل عدم ثبت ازدواج ها توسط دولت نداشتن بوديجه روي اين برنامه ميباشد در تمام شهر كابل بيش ازچهار مركزبراي ثبت ازدواجها وجود ندارد ،اما روزانه به صدها زوج عروسي ميكنند كه اين كار سبب شده است تا همين پروسيجر طويل شود ومردم منتظرنمانده روي اسناد حرفي ازدواج هاي خود را ثبت نمايند.
سوال: خانم نجما در اخير اگر شما كدام پيامي داشته باشيد و اينكه ثبت ازدواج ها چي خوبي هاي را دارد ياد آورشويد نهايت بهتر خواهد شد ؟
جواب: پيام من نه تنها براي خانم ها بلكه براي تمام زوجين اين است كه بايدهنگام نكاح ازدواج خود را ثبت نمايند كه با اين عمل بسياري مشكلات حل خواهد شد .
با تشكر زياد از شما وعلاقمندان كه تا اخير اين بحث را دنبال نمودند.


اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (1)

نوشتن نظر