Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

ليد براي مصاحبه با خانم سنگين


شنبه 09 ثور 1391 ساعت 14:06

افغانستان بعد از فروپاشي رژيم سياه طالبان شاهد يك تحول بنيادي در عرصه هاي مختلف سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي ... گرديد ، خاطراتي كه از دوران طالبان باقي مانده است همانا، نقض تمامي حقوق بشري ، پامال نمودن ارزشهاي انساني ، محروميت زنان از رفتن به مكاتب و ديگر تاسيسات دولتي و عامه المنفعه و بسا موارد ديگر ميباشند .
زنان افغان در ادوار تاريخ نشان داده اند كه ازتواناي ها و استعداد خاصي برخوردار بوده و زمانيكه براي آنها فرصت مهيا گردد ميتوانند دوشا دوش مردان اين سرزمين در بهبود اموركشوري سهيم گردند .
با ايجاد دولت جديد وفروپاشي  رژيم طالبان ، دولت افغانستان با كمك جامعه جهاني توانست زمينه هاي خوبي را براي رشد ظرفيت زنان در عرصه هاي مختلف آماده سازد . زنان نيز با پشت كارو توامندي  كه داشتن توانستند به زود ترين فرصت در موضوعات مختلف نقش خودرا به نمايش گزارند .
در حال حاضر زنان در تمام نهادهاي دولتي و غير دولتي از جايگاه ونقش خوبي برخوردار بوده و با كار صادقانه ايكه انجام داده اند مردم نيز بالاي آنها اعتماد ميكنند .
هم اكنون بيش از شصد تن از خانم ها در شوراي ملي كشور به نماينده گي از مردم افغانستان حضور دارند ، كه اين يك رقم نهايت خوبي را نظربه كشور هاي ديگر در منطقه نشان ميدهد . اينكه زنان در شوراي ملي تا چي حد توانسته اند جايگاه خود را تثبيت كنند و راز موفقيت يك زن چيست ، مصاحبه ايرا انجام داده ام با خانم ذكيه سنگين نماينده مردم پروان در شوراي ملي كه من مسعود انصار آنرا خدمت شما شنونده گان عزيزتقديم ميكنم . 
سوال: در نخست ميخواهم مختصر معلوماتي در باره خود وزندگي تان ارايه نمايد؟
جواب: اسم من ذكيه سنگين از ولايت پروان و 14 سال در معارف كشور خدمت نموده ام . من در يك خانواده روشنفكر تولد شده ام پدرم مدت 40 براي كشورو مردمش خدمت نموده 5 برادر دارم كه يك تعداد كارمند دولت ويك تعدادديگر محصل اند ، چون پدرم يك شخص معارف دوست بود در سال 1372 و 73 يك ليسه را در پروان با همكاري پدرم  ايجاد نموديم كه در اين راستا تمام فاميل مرا همراي نموداست و خوشبختانه بايد بگويم كه اين يكي از موفقيت هاي من بوده كه در ولسوالي هاي دوردست اين ولايت چنين مكتبي را اعمار نموديم و امسال اولين دورفارغان آن تقديم جامعه شدند.
سوال: خانم سنگين لطف نموده بگويد كه راز موفقيت شما چي بوده كه توانستيد در مقام چون نماينده گي مردم در شوراي ملي دست رسي پيدا كنيد ؟
جواب: البته راز موفقيت يك خانم در اين است كه فاميل همرايش همكار باشد و در تمام امور اورا همراهي نمايد ، كه دراين راستا الحمدالله فاميل همراي من همكار بود ودر هرعرصه با من همكاري نموده اند . از سوي ديگر تلاش و پشت كار فرد نيزرول سازنده در موفقيت شخصيت وي ميداشته باشد . بنا من از همان آغاز كار در تلاش بودم و در هر برهه زماني تلاش نموده ام ، بطور مثال : در زمان سياه طالبان  من در خانه دختران را تدريس ميكردم ، بعد ازسقوط آنها در مكتب يعني هيچگاهي فارغ ننشته هموار كار و تلاش نموده ام تا بجاي برسم .
همچنان گفته ميتوانيم كه در حال حاضر بسياري از شاگردانم منحيث محصلين حقوق ، انجنير... بوده ويا اينكه در همين بخش ها مصروف كار و فعاليت اند كه اين جاي افتخار براي من مي باشد.
از سوي ديگر كارمن نه تنها به اهالي ولسوالي  خودم نبوده بلكه همه شمول بود ، تا جاي كه توانسته ام فعاليت هاي خود را گسترش داده به اين فكر ننموده ام كه اين از كدام ولسوالي است و من از كجا هستم و همين همه شمول بودن من سبب شد تا مردم خود نزد من بيايند و مرا بحيث نامزد ولسي جرگه پيشنهاد نمودند و من هم از لطف دوستان سپاس نمودم به صداي آنها لبيك گفته و به كمك و همكاري مردم به شوراي ملي افغانستان رسيدم .
يكي ديگر از راز هاي موفقيت من پابندي به ارشادات ديني و همچنان رسوم وعنعنات محيط ومردم خودم بود ، چون من در تمام اوقاتي كه پي يك كار بيرون ميشدم حجاب اسلامي را مراعت نموده از همين رو ملاامامان و علماي منطقه هم ازمن در برنامه نامزديم به شوراي ملي حمايت نمودند. روي همين هدف بود كه مردم در تمام نقاط ولايت پروان كه بيش از 500 سايت ري دهي بود در هر صندوق من توانسته بودم كه ري داشته باشم.
سوال: خانم سنگين شما كه فعلا منحيث يكي از اعضاي شوراي ملي كار ميكنيد ، كار شوراي ملي را چگونه ارزيابي مي نمايد ؟
جواب: زماني كه لست برنده گان در شوراي ملي اعلان شد ، همه فكر ميكرديم كه اين شوراي بتواند به كارو فعاليت هاي حكومت نظارت درست و از تمام امور كامياب فايق آيد ،  اما بدبختانه بايد گفت كه مشكلاتي كه فراراه اعضاي شوراي ملي قرار گرفت ، چون كشمش هاي انتخاباتي بيش از نيم سال كاري اعضاي شورا را به چالش كشانيد .
از سوي ديگر بعد از ختم جنجالهاي انتخاباتي وكلا توانستند قوانيني را تصويب كنند ويا تعديلاتي در بعضي قوانين بياورند اما بوجود اين همه به نظر من اين كار هاي زياد نبوده بايد بيشتر تلاش مي نموديم كه انشالله در آينده نزديك همه شاهد كارو فعاليتهاي مثمر اين نهاد خواهند بود.
سوال: شما اعضاي فعلي  شوراي ملي را نظربه اعضاي قبلي چگونه ارزيابي مي نمايد ؟
جواب:در حال حاضر اعضاي جديد شوراي ملي به تازه گي از بحرانهاي انتخاباتي فارغ شده اند ، دورقبلي شوراي شخصيت هاي خاص خود را داشت و دور جديد نيز چينين شخصيت ها را دارد كه همه به منافع مردم و ملت خويش فكر مي كنند اما به يعقين گفته ميتوانم كه سال آينده شما شاهد كار و فعاليت هاي خوبي از وكلاي مردم خود خواهيد بود .
سوال: يك مشكلي كه در پارلمان كشور وجود دارد ، عدم تصميم گيري روي مسايل مطرح شده مي باشد ‌بطور مثال : يك روز در باره يك موضوع تصميم گرفته ميشود اما روز بعد آن موضوع به فراموشي سپرده ميشود ، شما علت اين گونه پاليسي ها و رفتار را در چي مي بينيد ؟
جواب:البته تا حال بحثي هاي كه بود همه را بحران هاي انتخاباتي زير شعاع قرار داد، و درهرمرحله مشكل انتخابات ديگر بحث ها را ناتمام قرار داداما بعد از اين كه وكلا از رخصتي خود برگشتند ، ما شاهد اتفاق نظروكلا بوده ايم بطور مثال : ري دادن وكلا براي نامزد وزيران كه همه به يك شكل و نظر به منافع ملي تصميم گرفتند كه اميد وارم اين جريان چنين باقي بماند ، اما باز هم در باره عملكرد آينده وكلا،  زمان قضاوت خواهد كرد.
سوال: شما پاليسي هاي متغيرشوراي ملي را در چي مشاهده مي كنيد ،بطور مثال: يك روز چند وزير را به استجواب ميخواهند و حتا مسله سلب صلاحت وي مطرح ميشود ، اما باگذشت يك روز اين مسله خاموش مي ماند و به چند تن ديگر ري دهي ميكنند وبالاترين ري را هم ميدهند ؟
جواب:  طوري كه شما گفتيد چينين نبوده و هيچ گونه موضوع سياسي نيز در بين نبوده است ، ما به شخصيت ، كاركرد ها و شاخصه هاي ديگر توجه نموده به آنها ري داديم . در گذشته ها چينين موضوعاتي وجود داشت كه همه نظربه مسايل قومي ، لساني وغيره به نامزادان دولت ري ميداند ، اما در اين اواخر همه تصميم گرفتند تا منافع ملي را از همه بالاتر ترجيح دهند .
سوال:  اكثرا مشكلاتي ميان قوه مقننه و اجرايه كه بوجود مي آيد در چي مشاهده ميكنيد ؟
جواب: البته بايد بگويم كه بازهم مشكلات انتخاباتي سبب آن شد كه قوه قضايه تا حدي از كارهاي خود پس بماند و همچنان عناصري وجود دارند كه ميخواهند ميان دوقوه كه يكي تكميل كننده ديگر مي باشند تفرقه ايجادنمايند و مانع كارهاي شان شوند تا باشد كه دركل دولت افغانستان و مردم آن عقب بمانند ، اين تلاش ها جريان دارد اما من اميدوارم هستم كه تمام اعضاي دولت با درك يكديگر بتوانند راه كارهاي را بوجود بياورند تا اين مشكلات رفع شود.
سوال: در اخير خانم سنگين ميخواهم پيام شما را داشته در ارتباط به اين كه چطور ديگر خانم ها ميتوانند كار وفعاليت نمايند تا باشد كه درتمام عرصه هاي زنده گي بهروز شوند ؟
جواب: پيام من به تمام خانم هاي كشور اين است كه تلاش نمايند كه خود را به تمام شرايط اسلامي مزين و آراسته نمايند ، چون ما مسلمان و در يك كشور اسلامي زنده گي ميكنيم ، رسوم و عنعنات خاصي داريم و همين آراسته بودن به حجاب اسلامي يكي از راه هاي برد خانم ها در جامعه ما ميتواند باشد.
با تشكر زياد از شما خانم سنگين و همچنان شما علاقمندان برنامه كه تا اخير بحث ما را دنبال نموديد .

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (0)

نوشتن نظر