Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

روز برگزاري معلولين


شنبه 09 ثور 1391 ساعت 11:45


سوم دسمبر از سوي سازمان ملل متحد روز جهاني اشخاص داراي معلوليت نام گرفت شده  و از آن در سراسر جهان با همايش ها تجليل مي شود.
اما در افغانستان جاييكه بيش از 2.7 درصد نفوس آنرا نظر به آمار موسسه انديگپ بين المللي  معلولين تشكيل مي دهند، 5 سال مي شود از اين روز با مراسمي در مركز و ولايات تجليل مي شود.
نظر به گزارش سازمان ملل متحد معلولين افغانستان از جمله اقشار آسيب پذير در اين كشور بوده كه با مشكلات متعددي مواجه اند ،به اساس اين گزارش اشخاص داراي معلوليت و فاميلهاي كه از آنان مراقبت مي نمايند فقير ترين و آسيب پذير ترين اشخاص و خانواده ها ميباشند .
اين تعداد معلولين نتيجه سه دهه جنگ تحميلي وعوامل ديگر بر مردم افغانستان اند.
مركز اجتماعي معلولين اين روز را فرصتي براي مطرح ساختن مشكلات اشخاص داراي معلوليت مي شمارد و با راه اندازي مراسمي همه ساله آنرا تجليل مي كند.
سيف الدين نظامي رييس مركز اجتماعي معلولين  درمراسم برگزاراي از روز جهاني اشخاص داراي معلوليت كه در كابل داير گرديده بود  در حاليكه معلوليت را يك پديده اجتماعي دانسته و نظر به ادوار گذشته بهبود و تغيرات چشم گيري در ديد مردم نسبت به موضوع معلوليت را بيان ميكند اما نظر به تحول زمان و انكشاف جوامع بشري آنرا بسنده ندانسته  از مردم و  دولت مي خواهد كه  بايد توجه جدي براي رفع مشكلات اشخاص داراي معلوليت نمايند.
وي همچنان اضافه نمود كه " معلوليت يك پديده جديد نبود بلكه در ادوار تاريخ اين مشكل وجود داشته است ، خانواده هاي معلوليت را منحيث يك مشكل جدي تلقي نموده و طفل معلول را در همان روزهاي تولدش ازبين مي بردند ، اما با انكشاف جوامع افكار مردم نيز تغير پيدا نمود كه معلول را ازجامعه به انزوا ميكشانيدند ، كه خوشبختانه با تحول و ايجاد سازمانهاي حقوق بشر اين مشكل روبه فروگذاشت ودر سال 1981 براي اولين بار سازمان ملل متحد از اين روز تجليل بعمل آورد .
محروميت اشخاص داراي معلوليت باطرزبينش ونگرش منفي و تبعيض آميزجامعه و فاميلها ، موجوديت موانع و محدوديت هاي فزيكي ، محيطي و ساختاري درجامعه كه منجر به عدم دسترسي آنان به اشتغال ، كارو دسترسي به خدمات عامه و درنهايت به حقوق مدني و بشري شان ميگردد افزايش يافته است .
رييس مركز اجتماعي معلولين ضمن انتقاد شديد از مسوولان دولتي، يگانه راه بيرون رفت از مشكلات فراه راه اشخاص داراي معلوليت را انسجام و متحد بودن معلولين مي داند.
و همچنان گفت " نظربه احصايه ها و آمار گيري كه توسط بانك جهاني صورت گرفته است در جهان بيش از يك بيليون تن معلول وجود دارد كه ازجمله بيش از 200 مليون آن با معلوليت هاي شديد و مشكلات جدي در جامعه مواجه مي باشند .
باقي بريال نماينده معلولين در مشرانو جرگه كه در مراسم تجليل از روزجهاني معلولين سخنراني نموده گفت كه ، تجليل از اين روزبراي آگاهي و رسانيدن پيام اشخاص داراي معلوليت براي جامعه جهاني و بخصوص مردم افغانستان است تا از حقوق و احترامي كه بايد اشخاص داراي معلوليت در جامعه شوند و بااين قشر نه به ديد تحقيرو توهين بلكه نظر به حقوق آنها برخورد شود ،  نهايت ارزنده و مهم ميباشد .
وي همچنان ميگويد كه " در شرايط فعلي هم نكات مثبت و هم منفي پيش روي ما قرار دارد ، از يك سواميد هاي براي آينده بهتر زنده گي معلولين وجود دارد ، زماني كه كاروفعاليت نهاد هاي معلولين و ديگر همكارها ديده ميشود يك اميدواري خوبي بدست مي آيد اما زماني كه ما به مشكلات همچو جنگ كشمكش ،انفجار ، انتحار ... مواجه ميشويم و به ده ها معلول و زخمي به مابجاميگذارد اميد ما با ياس و نااميدي مبدل ميشود.
وي مي گويد كه نهاد هاي  سكتوري دولتي همرا با معلولين در فراهم نمودن سهولت ها براي اين قشر جامعه كار هاي را انجام داده اند كه تا جاي موفق بوده و همچنان كاستي هاي نيز داشته است  كه  بايد در اين مورد نهايت تلاش بخرچ داد ، وي اضافه نمود : كه " ادارات ذيدخل در قضاياي معلولين بصورت جدي ومصمم كارها ومسووليت هاي خود را انجام نمي دهند ، وزارت خانه هاي سكتوري و پاليسي ساز يك هماهنگي درست براي ارايه خدمات بهتر براي معلولين نداشته اند .
ازجمله مسووليت هاي دولت فراهم نمودن زمينه معيشتي براي تمام شهروندان كشور مي باشد كه در امور معلولين نهاد هاي مختلف دخيل اند اما وزارت كارو اموراجتماعي شهداومعلولين مسووليت اساسي در ايجاد سهولت ها براي معلولين دارد.
عوامل معلوليت ابعاد گوناگوني را احتوا ميكند كه يكي از اين عوامل جنگ هاي سه ده اخير در كشور بوده است كه در اين ميان نه تنها مردان بلكه زنان و اطفال كشوررا نيزمتاثر ساخته است ؛  محترم قانع رييس اجتماعي شهدا و معلولين وزارت كار و امور اجتماعي  كه در اين مراسم اشتراك نموده بود ميگويد : " زنان و مردان معلول افغانستان افتخار اين كشور بوده و هر قدري كه دولت افغانستان ودر مجموع نهاده هاي كمك كننده براي معلولين خدماتي را ارايه نمايند اندك مي باشد . " و همچنان گفت كه معلولين افتخار كشور ومردم بوده اند ، آنها (معلولي) با ريختن خون و از دست دادن اعضاي بدن خويش براي ما آزادي و افتخار بخشيدند. "
در اين همايش كه ده ها تن از معلولين اشتراك نموده بودند يكتن از اشخاص داراي معلوليت قطعه نامه يازده ماده ايرا به خوانش گرفته و درمجموع ازدولت خواستند تا در تامين و اجراي مواد قطعه نامه  تلاش نموده ونگذارند تا امتيازات و سهولت هايكه براي معلولين در نظر گرفته شده است صرف برروي كاغذ باقي بماند .
وي در بخشي از قطعه نامه چنين اظهار نمود : معلولين كشور كاروفعاليت هاي وزارت خانه سكتوري كار واموراجتماعي شهدا و معلولين را بسنده ندانسته از مقامات رهبري اين وزارت خواهان توجه جدي دراين ارتباط شده اند .
موضوع معلوليت همه شمول بوده و تمام مردم مجبوراند كه دراين راستا با معلولين كشور همكاري و مساعدت نمايند.
دولت جمهوري اسلام افغانستان بايد با  كنوانسيون حقوق و امتيازات اشخاص داراي معلوليت ملحق شده و زمينه هاي خوب آموزشي ، تعليمي ، تحصيلي، معيشتي ... را براي معلولين فراهم نمايد.
مراسم برگزاري از روزجهاني معلولين با نمايش پارچه هاي تمثيلي توسط تعدادي از معلولين در حالي خاتم پيدا نمود كه اشخاص داراي معلوليت با مشكلات متعددي دست و پنچه نرم ميكنند .

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (0)

نوشتن نظر