Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

مسوده قانون خانواده


شنبه 09 ثور 1391 ساعت 10:41

سلام برشما دوستان و علاقمندان برنامه ، بازهم در خدمت هستيم با يكي ديگري از برنامه هاي تغير زنده گي ، موضوع برنامه كنوني ما در ارتباط به مسوده قانون خانواده و حقوق زن از ديدگاه قانون مي باشد ، مهمانان ما دراين برنامه خانم پروين آمربخش حمايت ازحقوق زنان كميسيون مستقل حقوق بشر ، شمس الله احمدزي رييس دفترساحوي كميسيون مستقل حقوق بشر ، عالم اميني عضوكميته تثبيت خانواده و آقاي احمد رامين انديشور مشاور حقوقي دفتر زنان براي زنان افغان را باخود داريم ، اميد بتوانيم معلومات كافي به سوالاتي كه نزد شما موجود است از دوستان مهمان برشما داشته باشيم .
سوال: در نخست ميخواهم از آقاي اميني در باره طرح مسوده قانون خانواده مختصر معلموماتي داشته باشيم؟
جواب: البته در ابتدا بايد ياد آورشوم كه قانون خانواده از قبل وجود نداشت اما در قانون مدني سال 1354 بيش از دوصد مورد درباره مسايل خانواده وجود داشت است . از سوي ديگر قانون مدني افغانستان گرفته شده از قانون مدني مصر است ، كه از آن زمان تا حال در قانون مدني مصر نومرتبه تغيرات و اصلاحات بوجود آمده است اما قانون مدني ما تا حال بدون تغير باقي مانده كه روي اين ملحوظ تصميم گرفته شده تابعضي تغيرات و تعديلات مثبت در آن بوجود بيايد .
از همين رو تقريبا دوسال ميشود كه روي قانون خانواده توسط كميته مذكور كار جريان دارد و بيش از 22 قانون مدني كشور هاي اسلامي را در ارتباط به خانواده مطالعه شده ونظربه سنن و رسوم افغانستان قرارشده كه قانون خانواده بوجود بيايد كه مسوده آن ترتيب شده به وزارت عدليه ارسال گرديده اما هنوز از آنجا به شوراي ملي ارجاع نگرديده است .
سوال: خانم پروين با توجه به اينكه آقاي اميني توضيحاتي داشتند كه بيش از 200 مورد درباره قانون خانواده درقانون كشور كه درسال 1354 ايجاد گرديده بود ، وجود داشته است بنا چي نياز به ايجاد قانون جديد ديگر است ، واينكه در مسوده جديد مواردي درباره محوه خشونت عليه زنان مدنظرگرفته شده است ويا خير؟
جواب: طوري كه در جريان هستيد جامعه ما پيروي بعضي سنت هاي ناپسندبوده كه اين سنت ها خلاف ارشادات ديني ومذهبي مي باشد ، بنا نياز بر اين شد كه براي بهتر شدن قوانين و مدنظرگرفتن موضوعات جديد  مسوده قانون خانواده ايجاد گردد ، كه دراين مسوده نكات خوبي كه مدنظرگرفته شده است درباره اهليت ازدواج است كه درقانون قبلي سن 16 براي دختران و سن 18 براي پسران مدنظرگرفته شده بود كه در مسوده جديد سن ازدواج براي دخترو پسر 18 تعين شده است ، همچنان روي ثبت ازدواج ها ، تصديق طبي براي ازدواج ، شرايط براي شاهدان عقد ازدواج كه ازجمله صراحت در رضايت طرفين ، ممانعت از ثبت ازدواج هاي غيرقانوني ، تفريق در اثر غيابت كه در قانون قبلي مدت سه سال بود ولي حال يك سال مدنظرگرفته شده ، غيابت در اثر حبس كه قانون قبلي زنان را بعد از مدت 5 سال حق تفريق را داده بود ولي در مسوده جديد مدت آن به سه سال تنزيل پيدا كرده است . همچنان در باره تعداد زوجات نيز موضوعاتي مدنظرگرفته شده است.
سوال: آقاي احمدزي ازدواج زيرسن از ديده گاه قانوني وحقوق آيا مشروعيت دارد ويا خير ؟
جواب: دررابطه به ازدواج بايد بگويم كه قانون مدني افغانستان سن ازدواج را براي دختران 16 وبراي پسران 18 سال تعين نموده است ، درصورت ازدواج زير سنين متذكره مشكلات متعددي بوجود ميايد كه ما بدون شك شاهد بسا از اين موارد مي باشيم . خشونت هاي خانواده گي بالاي زنان منجر به اين شد،  كه در سال 1388 قانون منع خشونت عليه زنان تصويب شد ، كه در فقره 12 ماده 5 قانون منع خشونت ازدواج زيرسن جرم بوده وهرشخصي كه دخترويا پسر را در زيرسن مجبور به ازدوج نمايد كاملا جرم بوده ونظربه قانون مجرم شناخته شده مجازات ميشود.
سوال: آقاي اميني از نگاه شريعت مرد حق گرفتن چند زن را دارد و مسوده قانون خانواده موارد گرفته شده از احكام شريعت را در خود دارد ويا خير ؟
جواب: در رابطه به گرفتن چند زن از ديدگاه اسلام بايد بگويم كه قران كريم درسوره نسا بطور كامل دراين ارتباط بحث جامع داشته است . در صدر اسلام همه در جريان هستيم نظر به مشكلات جنگي كه مسلمانان باكفار داشتن ، قرار شده بود كه براي اينكه اطفال يتيم بي سرپرست باقي نمانند و شخصي براي اعاشه و تمويل آنان وجود داشته باشد مردان حق داشتن تا يك ، دو ، سه ويا چهار زن بگيرند تاباشد كه مادران بمنظور اعاشه اطفال خود دست به كارهاي ناثواب و خلاف اخلاق نزنند. اما در اين صورت بايد عدالت با اطفال يتيم و بخصوص مادران كه خانم شخص ميشود مدنظر گرفته شود چنانچه اسلام امر ميكند كه اگر شما از اينكه در ميان خانم هاي خود عدالت كرده نمي توانيد براي شما همان يك زن كافي است و از تعداد ازواج بپرهيزيد .
و در ارتباط به اينكه تا چي حد در قانون خانواده احكام ديني و مذهبي مدنظر گرفته شده است بايد ياد آور شوم كه قانون خانواده مربوط مي شود به احوال شخصيه و احوال شخصيه بدون درنظرگرفتن احكام اسلامي كشور نميتواند غني و درست باشد بنا تا حد زياد تلاش شده است تا در مسوده قانون خانواده احكام ديني و مذهبي ، مسايل فقهي تاحد زياد مدنظر گرفته شود .
در باره ازدواج هاي زير سن از ديدگاه اسلام كدام اشكالي وجود ندارد ، چون ما شاهد بعضي از مواردي هستيم كه ولي يا پدر نظربه مشكل كبرسن و ترس از اينكه بعد از وفات دخترش در خطرقرارنگيرد  دخترش را در قيد ازدواج درآورد ، به نظرمن نظر مشكلاتي كه جوامع به آن مواجه بوده اسلام اجازه داده است كه بايد ولي يا پدر به دقت در اين باره تصميم بگيرد.
سوال: خانم پروين يكي از علاقمندان برنامه تماس گرفته بودند و سوالي را به شرح ذيل مطرح نمودند " يكي از اقاربم با سپري كردن 18 سال ازدواج با خانمش صاحب اولاد نميشود ، بنا با خانم ديگر عروسي ميكند كه توانسته است از آن خانم طفلي داشته باشد اما حال خانم اولي وي ميخواهد كه طلاق بگيرد ما شوهراجازه نمي دهد ، قانون دراين ارتباط چي حكمي مي نمايد؟
جواب: ماده 88 قانون مدني افغانستان موردي را در باره ازدواج دوم مدنظرگرفته است ، اول در صورتي كه زن عقيم باشد ، زن به كدام مرضي كه علاج آن با تداويي هاي زياد نشده باشد ، مرد بتواند كه عدالت را تامين بكند يعني ترس اين موجود نباشد كه با عروسي دوم نتواند عدالت را تامين نمايد و همچنان بتواند كه نفقه هردوخانم را بصورت درست تامين نمايد. و در اين قضيه اگر يكي ازحقوق خانم مدنظرگرفته نشده باشد و درموردي با وي عدالت تامين نشده باشد زن حق تفريق را از شوهر دارد . 
سوال: يكي ديگر از باشنده گان كابل از خانم پروين سوالي را مطرح نمودندكه شما درباره آن عده از خانم هاي كه اعمال خلاف دين و سنت اسلامي را انجام ميدهند چي برنامه ها وموضوعاتي رادر قانون مدنظرگرفته ايد؟
جواب: درارتباط به تقليد از رسوم و عنعنات بيگانه بايد بگويم كه اين مشكل متوجه نه تنها زنان بلكه مردان جامعه ما نيز مي باشد ،بنا اين مسووليت نه تنها به يك فرد بلكه به تمام افراد جامعه ما برميگردد تاهم با دادن آگاهي از رسوم وعنعنات و بخصوص مسايل ديني مردم را آگاهي دهند تا باشد كه اين مشكل حل گردد . در اين ارتباط نه تنها مااين موضوع را تاييد ننموده ايم بلكه از ملاامامان ميخواهيم كه براي روشن ساختن اذهان عامه در تبليغ و وعظ هاي شان اين موضوع را مدنظر گيرند .
سوال: آقاي احمد زي در قانون محوه خشونت موضوع ازدواج اجباري چگونه مدنظرگرفته شده است ؟
جواب: طوري كه ميدانيد دوركن اساسي ازدواج ايجاب وقبول است و نظربه ماده 26 قانون  منع خشونت هرگاه شخصي بخواهد كه نظربه عواملي جبران بخواهد دخترخانمي را به ازدواج كسي درآورد اگرچه آن زن سن قانوني خود را هم تكميل نموده باشد جرم پنداشته شده وبراي مرتكبين اين عمل جزاي حبس به مدت دوسال درقانون پيش بيني شده است .
سوال: آقاي اميني آيا در باره لت و كوب زنان قانون منع خشونت عليه زنان مواردي را ذكر نموده است ويا خير ؟
جواب: اول بايد بگويم كه بنياد ازدواج مهرومحبت ميان زوجين مي باشد ، قبل از اينكه در باره قانون محوه خشونت عليه زنان بگويم ميخواهم كه قانون اسلام را در ارتباط به خشونت و تجاوز روشن بسازم ، دين مبين اسلام هيچ گاهي اجازه نمي دهد كه شخصي چي زن و مرد بدون كدام جرم موجه شكنجه شود ويا شخصي را مورد خشونت قرار دهد ، دين اسلام در مقابل هرجرم حتا اگر سرخ شدن روي با شكنجه باشد جرم پنداشته و به آن عمل بالمثل و درمواردي قصاص پيش بيني نموده است و از همين رو در قانون محوه خشونت عليه زنان نيز اين موارد مدنظرگرفته شده است .
سوال: خانم پروين ازنگاه قانون محوه خشونت ايا ازدواج بدون رضايت جواز دارد ويا خير ؟
جواب: نظربه ماده پنجم قانون محوه خشونت بدون رضايت درست نمي باشد ، اين موضوع نه تنها در قانون محوخشونت عليه زنان بلكه دردين مبين اسلام  جواز ندارد .
جواب: ْآقاي احمدزي قانون محو خشونت عليه زنان  درباره ازدواج بد مواردي را در نظرگرفته است ويا خير؟
جواب: در ابتدا بايد بگويم كه ازدواج بدادن از ديد اسلام و شريعت كاملا مردود است ، و هيچ جنبه قانوني ندارد ، طوري كه ميدانيم جرم يك عمل فردي است اما زماني كه موضوع بددادن عملي ميشود اين ركن قانون را نفي ميكند چون جرم را يكي ديگر از اعضاي خانواده متقبل ميشوند و بمنظور پوشانيدن جرم وي ، خواهر ويا دختر خانواده بايد قرباني شود كه اين عمل كاملا درست نمي باشد. كه روي اين منظور نظربه ماده 5 قانون محو خشونت عليه زنان جرم پنداشته شده است و براي شخص مجازات مدنظرگرفته شده است .
سوال: ميربچه هاشمي يكتن ازباشنده گان كابل پرسيده است كه درمسوده قانون خانواده چرا از احكام ديني استفاده نشده و باموجوديت قران چرا به قوانين كشور هاي ديگر مراجه شده است وهمچنان اين قانون تا چي حد جنبه عملي به خود گرفته است ؟
جواب: (احمدزي) در ارتباط به ايجاد قانون بايد بگويم كه نه تنها مسوده قانون خانواده بلكه تمام قوانيني كه در كشور ما ايجاد شده ويا ميشود بدون شك موارد قانوني خود را دارد و بدون مدنظرگرفتن احكام ديني هيچ قانوني ايجاد نمي گردد . واين كه چرا ازقوانين 22 كشورديگر استفاده شده است بايد بگويم كه هرقدر ما بتوانيم از تجارب و كار هاي نيك و پسنديده مردم استفاده نمايم كار خوب مي باشد و استفاده از قوانين 22 كشور كه همه كشور هاي اسلامي اند ميتواند در غنامندي اين قانون موثر تمام شود. درارتباط به اينكه تا چي حد جنبه عملي به خود گرفته است بايد بگويم كه ما قانون داريم اما عملي نمودن قانون متوجه مسوولين و نهاد هاي مربوط ميشود ، و در ارتباط به مسوده قانون خانواده بايد بگويم كه تا حال اين يك مسوده است و مراحل ديگر آن باقي مانده است و اميدواريم كه باطي مراحل بعدي آن بتوانيم در عملي نمودن آن فايق آيم .
سوال:  خانم امين قانون محوخشونت عليه زنان در باره آن عده از خانم هاي كه ازدواج ميكنند چي گفته است ، آيا اين خانم ها حق كار را دارند ويا خير ؟
جواب: بدون شك خانم ها حقوق و امتيازات خود را دارند ، و درقانون محو خشونت عليه زنان هرآن شخصي كه مانع رفتن خانم به فراگير تعليم و تحصيل، كار ويا تسهيلات صحي شوند ، مجرم شناخته شده وقابل مجازات مي باشد.
سوال: آقاي احمد زي كساني كه به جرم خشونت عليه زنان متهم ميشوند ، قضاياي آن ها توسط محاكم خاص پيگيري ميشود ويا خير ؟
جواب: طوري كه ميدانيم جرم يك عمل  شخصي است و براي گرفتاري مجرم پوليس و بعدا سارنوالي كه مرجع تحقيقي بوده و در اخير محكمه كه بايد حكم صادر نمايد، وظيفه دارند ،اما در ارتباط به خشونت عليه زنان سارنوالي كشور خوشبختانه سارنوالي اختصاصي را ايجاد نموده است تا باشد كه قضاياي خشونت عليه زنان بصورت درست پيگيري شود .
سوال: آقاي اميني خلع كه يكي از انواع انحلال عقد ازدواج است چرا در حكم طلاق باين بوده و موقوف به حكم محكمه نمي باشد؟
جواب: در حال حاضر طلاق خلعه يك طلاق متروك وفراموش شده در كشور ما بوده كه كسي به آن ارزش قايل نيست ، و اگر مراجع كنيم به متون گذشته اسلامي اولين خلع در زمان حضرت پيامبر صورت گرفته  كه خانمي نزد حضرت پيامبرمي آيد و ميگويد كه من شوهر خودرا در ميان ديگر مردان ديدم اما از همه كرده زشتر و كوتاه تر بود و بخاطري اينكه نشود درآينده من به كدام كناهي مرتكب شوم ميخواهم از شوهر جدا شوم ، در جواب حضرت پيامبر ميگويد كه شما ازشوهر تان در مهر چي گرفته بوديد ،وي ميگويد كه يك باغچه ، حضرت پيامبر ميپرسد كه آيا حاضرهستيد باغچه را دوباره به وي بازگردانيد ، زن در جواب ميگويد كه بلي و اگر بخواهد از آن هم بيشتر كه در جواب حضرت پيامبر ميفرمايد كه نه تنها باغچه نه چيزي زيادتر از آن . بنا اين حق زن بوده و ميتوانند از اين حق خود بصورت درست استفاده نمايند. و در قانون محو خشونت اين موضوع بصورت واضح ذكر شده است .
با تشكراز مهمانان عزيز و علاقمندان برنامه كه بحث كنوني را الي اخير با ما همراي نمودن تا برنامه بعد شما را به خداوند بزرگ ميسپاريم شاد وموفق باشيد.


اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (0)

نوشتن نظر