Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

اطفال داراي معلوليت


شنبه 09 ثور 1391 ساعت 10:00


اطفال داراي معلوليت اطفال معلول از جمله قشرآسيب پذير در جامعه بوده كه ازنظر  جامعه شناسي تشكيل دهنده  يك بخش مهم و زیربنای جامعه بشری را تشكيل ميدهند، بناء جامعه سالم به اطفال سالم نيازمند است در غيرآن صورت اطفال  داراي معلوليت  جامعه معلول را بامشكلات متعدد به بار می آورد .
اکثراً اطفال معلول کسانی هستند که در هنگام جنگ و يا اينكه به دليل نبود امكانات زندگي بهترخانواده گي  و سايرعوامل طبيعي معلول شده اند.
معلوليت ازجمله مشكلات بشربوده كه در اجتماع براي محو وكاهش آن به مبارزه جدي ضرورت است ؛ افغانستان از جمله كشور هاي جهان است كه آمار معلوليت در آن نهايت نگران كننده بوده و عوامل مختلفي در اين راستا تاثير گذار ميباشد .
دولت مسووليت دارد كه در راستاي تنظیم خدمات طبی  و توانمند سازي  معلولین و سهم گیری فعال آنان در جامعه، مطابق به احکام قانون، تدابیر لازم اتخاذ نماید. همچنان كنوانسيون جهاني حقوق معلولين؛ دولت را براي مساعد ساختن واطمينان از وضعيت  كامل كودكان معلول از حقوق انساني و آزادي هاي اساسي آنها ملزم شمرده است .
مشكلات صحي ازجمله  چالش هاي است كه مردم مارا در تنگ نا قرارداده و همواره از شيوع امراض مختلف از سوي مسوولين صحت عامه كشورهشدارهاي داده  شده است ،يكي ازاين معضلات صحي در كشور معلوليت بيش از حد در اطفال بوده كه نگراني هاي زيادي را درجامعه بميان آورده است .
اين كه چي عواملي باعث معلوليت اطفال شده عواقب و نگراني هاي اجتماعي آن چي خواهد بود بحثي است كه بايد روي آن جدي فكر و درراستاي حل آن اقدام نمود . خواستيم در اين زمينه با محترم علي محبتي هماهنگ كننده برنامه هاي حمايت و  انكشاف حقوق اشخاص داراي معلوليت سازمان حقوق بشر افغانستان مصاحبه اي را انجام دهيم كه توجه شمارا به شنيدن آن معطوف ميداريم .  
سوال: جناب محبتي شما كه مسووليت حمايت و انكشاف برنامه هاي كميسيون مستقل حقوق بشررا داريد وضعيت معلولين را در كشور چگونه ارزيابي ميكنيد ؟
جواب: با تشكر از شما ودست اندركاران برنامه خوب شما ، وضعيت اطفال معلول متاثر از وضعيت كلي كشور مي باشد ، اطفال نونهالان  و آينده سازان كشور بوده و اگر اين اطفال روي هرگونه علتي معلول به بار مي آيند بايد مراكز صحي ، تعليمي و ساير خدمات اجتماعي براي آنها مهيا گردد . نظربه آماري كه از نشرات وزارت معارف ارايه شده حدود يك لك و نود شش هزار طفل از كتگوري هاي مختلف معلول در كشور وجود دارد كه كمترين اين اطفال  توانسته اند كه شامل مكاتب شوند .
سوال: آيا كميسيون مستقل حقوق بشر آمار دقيق كه توسط خود اين نهاد گرفته شده باشد در دست دارد ؟
جواب: متاسفانه بايد ياد آور شوم كه آمار دقيقي كه توسط خود كميسيون جمع آوري شده باشد وجود ندارد ، صرف يك سلسله آمار كه توسط نهاد هاي ديگر سروي شده است در دست مي باشد .
سوال: آيا كميسيون مستقل حقوق بشر از نهاد هاي كه در بخش اطفال معلول كار و فعاليت ميكنند آماري در دست دارد ويا خير؟
جواب: در سال گذشته ما بررسي هاي از نهاد هاي ارايه كننده خدمات براي معلولين داشتيم  كه در قسمت انواع كتگوري هاي مختلف اشخاص داراي معلوليت همكاري داشتند . اين نهادها كه شامل موسسات چون انديكف بين المللي ، سرف ، كميته سويدن ، موسسه ابرار ... در شرايط مختلف به كار وفعاليت هاي خود در بخش هاي متعدد ادامه داده اند .
سوال: جناب محبتي فعاليت اين نهادها صرف در كابل بوده ويا در ولايات نيز فعاليت مي نمايند .
جواب: فعاليت هاي اين نهاد ها صرف در مراكز ولايات و به زون ها منحصر مانده است ، تا حال اين نهاد ها نتوانسته اند كه همه گير باشند و بتوانند تمام ساحات ولايات راتحت پوشش فعاليت هاي خود قرار دهند .
سوال: آيا در امر پيش برد برنامه هاي كاري ميان نهاد ها تفاهمي وجود دارد ، كه بخشي  از فعاليت هارا يك نهاد و بخش ديگرش را نهاد ديگري بعهده داشته باشد؟
جواب: متاسفانه بايد بگويم كه در اين زمينه من تاحال كدام چيزي را احساس ننموده ام ، صرف يك كميته اي وجود دارد كه فعاليت هاي آنها هم بشكل رسمي نبوده و يك شكل اخلاقي را دارد ، بيشتر نهادهاي خارجي به وزارت اقتصاد كشورگزارش دهي دارند ، البته طوري كه بايد يك هماهنگي درست ميان اين نهادها وجود داشته باشد ، چنين چيزي تا حال احساس نشده است.
سوال: وظيفه اصلي كميسيون مستقل حقوق بشر در مورد اطفال معلول چي مي باشد؟
جواب: مطابق پلان كاري ، كميسيون مستقل حقوق بشر در بخش هاي  رهبري ، دادخواهي ، تعليم و تربيه ، نظارت و توانمند سازي و آگاهي دهي  كارميكند  ، در بخش آگاهي دهي تلاش صورت گرفته است تا از طريق نشر پوستر ها، اعلاميه ها ، ايجاد فلم ها وساير مواردي كه بتواند اذهان عامه را در ارتباط به اطفال و در كل اشخاص داراي معلوليت تغير دهد ؛ در بخش داد خواهي و نظارت نيز دفاتركميسيون مستقل حقوق بشر در هشت زون كار ميكنند .
سوال: يكي از نهاد هاي سكتوري وزارت كارو امور اجتماعي شهدا ومعلولين است ، بخش معلوليت كميسيون مستقل حقوق بشر تا چي حد توانست است كه كارو فعاليت هاي خود را با اين وزارت هماهنگ بسازد ؟
جواب: معينيت شهدا ومعلولين وزارت كارو امور اجتماعي از مسووليت ها اساسي شان است تا در ايجاد زمينه هاي خوب زنده گي معلولين را كمك و همكاري نمايند  و كميسيون در دو بخش با وزارت مذكور هماهنگي كاري دارد يكي در بخش  جلسه هماهنگي نهادهاي جامعه معلوليت دوم در كميته بين الوزارتي تا از اين طريق ما بتوانيم موضوع معلوليت را كه يك مسله همه شمول است ، شامل تمام وزارت خانه ها و نهاد هاي دولتي نمايم ؛ بطور مثال وزارت معارف در بخش تعليم وتربيه اطفال معلول بايد كار نمايد ، وزارت صحت دربخش صحت و توانمند سازي معلولين و به همين شكل وزارت خانه هاي سكتوري ديگر فعاليت هاي شان را دراين راستا نيز داشته باشند.
سوال: شما عوامل معلوليت را در چي مي بينيد وبراي كاهش معلوليت در كشور چي كار هاي بايد صورت گيرد؟
جواب: علل و عوامل معلوليت ابعاد گوناگون دارد ، ازجمله ميتوان از جنگ هاي داخلي ، مواد انفجار ناشده ، عدم حمايت از مادران در هنگام حامله گي ، انجام ندادن واكسين هاي مادران و اطفال ، حوادث ترافيكي و استفاده دارو هاي خودسر را ميتوان ياد كرد.
سوال: كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان روي كدام بخش هاي كار ميكند؟
جواب: كميسيون مستقل حقوق بشر در بخش هاي حمايت از زنان ، حمايت از اطفال ، حمايت از اشخاص داراي معلوليت ، نظارت و بررسي ، بخش تعليمات و سايربخش هاي نظارتي ديگر فعاليت دارد.
سوال: كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان و همچنان وزارت صحت عامه براي جلوگيري از مرگ وميرو همچنان اينكه اطفال سالم بدنيا آيند چي آگاهي هاي را براي مادران داشته اند ؟
جواب: درارتباط به اين گونه موضوعات مهم اصلا از جمله وظايف دولت مي باشد اما كميسيون حقوق بشر بمنظور اگاهي دادن اقشار مختلف كشور دودست نامه اي را تهيه نموده  كه همه موضوعات اشخاص داراي معلوليت را مدنظرگرفته است ،اين دست نامه ها كه هريك به تيراژ 30000 به چاپ رسيده به سطوح مختلف نوشته شده است.
سوال: طوري كه گفتيد كميسيون حقوق بشر افغانستان يكي از وظايف اش نظارت به موضوعات حقوق بشر در افغانستان است ، آيا دولت توانسته در اين راستا فعاليت هاي خوبي داشته باشد؟
جواب: اگر ما در كل وضعيت اشخاص داراي معلوليت را ارزيابي كنيم  بسيار نگران كننده است ، بطور مثال در بخش معارف مشاهده ميشود كه وزارت معارف صرف توانسته است در دوولايت مكاتبي را براي اطفال معلول ايجاد نمايد در حاليكه مسله معلوليت اطفال در تمام ولايات كشور بوده است ، بنا با اين طرز كار اگر در پهلوي دولت نهاد هاي ديگر معلولين فعاليت نداشته باشند ، وضعيت نسبت به  حالت كنوني وخيم تر و خرابتر ميشود.
سوال: طوري كه شما مدعي هستيد دولت نتوانسته است كه درراستاي بهبود بخشيدن وضعيت زنده گي اشخاص داراي معلوليت فعاليت هاي چشم گيري داشته باشد، بنا دولت ، نهاد هاي جامعه معلوليت و در مجموع افراد جامعه چي كارهاي را براي بهبود زنده گي اشخاص داراي معلوليت روي دست گيرند؟
جواب: خوب به منظور رفع اين نقيصه كه بدون شك جامعه ما را نيز نگران نموده است ، بايد وزارت سكتوري شهدا و معلولين پلان ها وبرنامه هاي اساسي براي بهبود وضعيت اطفال و در مجموع تمام معلولين كشورداشته باشد و تلاش  شود تا براي عملي نمودن پلان هاو برنامه هاي خويش بوديجه يابي نمايد تاباشد كه جنبه علمي به خود بگيرد از سوي ديگر بايد اين وزارت با وزارت خانه هاي سكتوري ديگر در عملي نمودن پلان هاو برنامه خويش هماهنگي داشته باشد  همچنان بر افرادجامعه است كه دست به دست هم داده تلاش نمايند اطفال معلول را دستگيري نمايند و آنهارا از انزوا و گوشه نشيني رهايي بخشند.
سوال: شما نقش رسانه ها در پروسه آگاهي دهي در ارتباط به وضعيت اطفال معلول و درمجموع اقشار آسيب پذير جامعه چگونه ارزيابي ميكنيد؟
جواب: متاسفانه بايد بگويم رسانه هاي كشور صرف جنبه هاي سياسي ، نظامي و مواردي كه بتواند به آنها نفع برساند آنرا تعقيب ميكنند ، اما بايد فراموش ننمايم كه يكي از رسالت رسانه ها دادن آگاهي در موارد مختلف زنده گي اجتماعي ما ميباشد، بايد رسانه ها همانند برنامه هاي شما در عرصه آگاهي دهي در باره اقشار آسيب پذير جامعه برنامه داشتن باشند كه دراين صورت نهايت موثر خواهد بود .
سوال: پلان هاي آينده  كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان براي بهبود زنده گي اطفال معلول چي مي باشد ؟
جواب: كميسيون حقوق بشرافغانستان ازطريق برنامه هاي آگاهي دهي خود تلاش نموده است كه مسوولين دولتي و افراد جامعه را وادارد كه مشكلات آنها را گوشزد نمايد تاباشد كه مسوولين دولت و ديگر نهاد هاي همكار در عرصه معلوليت فعاليت نموده و بتوانيم جامعه مرفع و عاري از مشكلات در تمام ساحات داشته باشيم.
با تشكر زياد از شما علاقمندان برنامه ، تا بحث بعدي شمارا به الله پاك مي سپاريم.
اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (1)

نوشتن نظر