Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

سمينار موسسه كف و باران


دوشنبه 10 دلو 1390 ساعت 10:52

براي اولين بار سميناري براي متعلمين ومسوولين سه ولايت درارتباط به ناشنوايان آغاز گرديد. اين سميناركه مدت ده روز ادامه داشت در ولايات كابل ، پروان و كاپيسا توسط موسسه كف وباران  برگزار گرديد. كه در ختم سمينار براي متعلمين سند فراغت نيزداده شد. احمد ضيا بينا مسوول موسسه متذكره گفت كه در اين سمينار براي ده هاتن از متعلمين ناشنوا آموزش اشاروي داده شد . بينا همچنان گفت كه آنها آموزش هاي خود را مطابق نصاب معارف آماده نموده اند. ونظربه وضعيت اقتصادي اين متعلمين براي آنها حرفه هاي مسلكي را نيز آموزش داده اند. آقاي بينا در باره سمينار و آموزش هاي اين نهاد ميگويدكه :

دفتر باران در سال 2001 به هدف خدمت براي اشخاص داراي معلوليت بخصوص آشخاص ناشنوا ايجاد گرديد ، كه استراتيژي اين دفتر دررابطه به بازتواني اشخاص داراي معلوليت مي باشد. به گفته وي بازتواني افراد جامعه از خود اشخاص داراي معلوليت  آغاز گرديده كه روي همين منظور دفتر باران دادخواهي خود را ازفاميل ها ، افراد جامعه و الي مسوولين نهادهاي دولتي و غيردولتي ادامه داده اند.

وي علاوه ميكند كه در اين پلان يا استراتيژي مشكلات اشخاص ناشنوا بصورت جدي در نظرگرفته شده است كه آنها شامل تعليم و تربيه ، ادغام اشخاص داراي معلوليت به جامعه و بازتواني معلولين مي باشند . بطور مثال : دربخش تعليم و تربيه براي اطفال ناشنوا در قدم نخست زبان اشاره تدريس گرديده بعدا فرد نظربه آموزش هاي خود توانمند گرديده تا آنها بتوانند كه به پاي خود بايستند . كتابهاي كه در اين نصاب تدريس ميگردد، لغت نامه زبان اشاره و همچنان كتب ابتداي نصاب معارف بوده كه به كمك همكاران به زبان اشاره تبديل شده و تدريس ميگردد. همچنان يك تعداد از افراد جامعه را تدريس بازتواني داده ايم كه اين ها بعدا بتوانند در بخش بازتواني اشخاص داراي معلوليت با  اين دفترهمكاري نموده تاباشد كه معلولين  منحيث اشخاص توانا فعاليت نمايند.

از سوي ديگر براي رفع مشكلات اقتصادي اشخاص داراي معلوليت اين دفتر تلاش نموده است تا دربخش تدريس حرفه براي معلولين آموزش هاي داده شود تا آنها در آينده خود كفاشوند. ُ

همچنان براي آگاهي دهي از حقوق و امتيازات اشخاص داراي معلوليت دفتر كف و باران سمينار ها و وركشاپ ها را داير نموده كه درجريان سمينارها و وركشاپ ها براي فاميل ها در باره حقوق اشخاص داراي معلوليت  ، حد وصلاحيت هاو مسووليت هاي اجتماعي آنها آموزش هاي داده شده است تا باشد كه فاميل هايكه اشخاص داراي معلوليت را حتا در خانواده هاي خود شان منحيث فرد سالم نمي پذيرند ، آگاهي پيدا نمانيد .

به گفته بينا دفتر كف و باران كوشش مي نمايد كه در داخل اين اشخاص مسووليت فردي را بوجود آورده تا آنها منحيث يك فرد در تصميم گيري ها همانند افراد سالم جامعه و فاميل ظهور نمايند . وطوريكه قبلا نيز گفته شد كه در اين پروسه افراد و اشخاص از خود اجتماع وفاميل ها انتخاب شده تا باشد كه اين افراد نيز آگاهي پيدا نمود و در جامعه آنچه كه اشخاص داراي معلوليت حقوق دارند برخوردار گرديده و نظر جامعه سنتي ما نيز تغير نمايد . بنا ما ادعا كرده ميتوانيم كه كار ما با هردوجانب يعني معلولين و افراد سالم اجتماع ميباشد .

همچنان در جريان كاردفتركف و باران اشخاص داراي معلوليت را در جامعه بررسي نموده و آن عده معلولين ايكه از ساحه شنوايي مشكل داشته باشند شناخته و بررسي ميگردد كه آنها قابليت تداوي را دارند ويا خير ، چون بعضي اوقات يك موضوع كوچك باعث عدم شنوايي اشخاص ميشوند كه با تداوي صحت مند گرديده و بكار هاي خود ادامه ميدهند ولي اشخاصيكه از نگاه شنواي مشكل زيادتر ميداشته باشند و قابليت تداوي را ندارند با ارايه يك آله شنوايي آنها را بازتوان مي سازيم . وي ميگويد كه: يكي از اهداف پروسه سي بي آر اين است كه اشخاص داراي معلوليت بايد باكمك 42 تن از معلمين كه باهمكاري وزارت معارف انتخاب شده بودند در ابتدا يك دوره آموزش هاي ناشنواي داده شدند تا بتوانند ديگر افراد ناشنوارا آموزش داده و شامل معارف نموده تاباشد كه باعث  بازتواني معلولين ومدغم شدن آنها در ساحات مختلف چون اجتماعي ، سياسي ، فرهنگي ... گردند كه اين سمينار ده روزه براي متعلمين و معلمين سه ولايت كابل ، پروان و كاپيسا داير گرديده بود.

سيد علي عابد زاده مسوول عمومي آموزشي دفتر كف و باران مي گويد كه دراين دوره آموزش توانسته اند كه استادان را در باره تعليمات اشاروي آموزش داده و آنها ميتواند تا صنف سوم زبان اشاره را در مكاتب تدريس نمايند.

وي ميگويد :" ما طي دوسال توانسته ايم كه 38 تن از استادان را از سه ولايت كابل ، پروان و كاپيسا زبان اشاره را آموزش دهيم همچنان در اين اواخر براي 12 تن از معلمين ولايت كابل ما يك وركشاپ آموزش زبان اشاره بارداير نموديم . از سوي ديگر دفتر ما 21 مركز با داشتن بيش از 300 شاگرد دراين سه ولايت داريم كه اين شاگردان ميتوانند از تجارب و آموزش هاي كه فراميگريند تاصنف سوم در مكاتب تدريس زبان اشاره را نمايند . اما در نظراست كه وزارت معارف در آينده استادان مجرب را براي تدريس اين زبان در مكاتب استخدام نمايد . "

در همين حال چند تن از شاگردانيكه در اين سمينار اشتراك نمده بودند با ابراض خوشي ازاين سمينار ميخواهند آنچه را كه از در اين مدت فراگرفته اند براي معلولين ناشنوا آموزش دهند چرا كه اين معلولين پيكر از اجتماع خودمابوده و حق دارند كه از علم تحصيل بهرمند گردند.

سيد عمر يكتن از اشتراك كننده گان اين سمينار ميگويد كه دراين سمينار آنها زبان اشاره را فراگرفته اند كه ميتوانند ازاين طريق به آن عده از اشخاصي كه از شنوايي وگويايي معلوليت دارند ، آموزش داده و باعث ادغام آنها در جامعه گردند .

سوسن حيدري يكتن ديگر از استادان مكاتب كابل كه دراين سمينار اشتراك نموده بود گفت كه : در مدت چندروزي كه دراين سمينار اشتراك نموده بوديم توانستيم كه موارد خوب و باارزشي را فراگيريم كه اين آموزش ها ميتواند براي تدريس معلولين كه از ساحه شنوايي و گويايي مشكل دارند نهايت موثرتمام شود.

عبدالظهور يكتن ديگر از استادان مكاتب ولسوالي قره باغ كابل ميگويد كه : كارموسسه كف و باران براي بازتواني اشخاص داراي معلوليت بخصوص ناشنوايان نهايت موثرو كار خوبي ميباشد ، چرا كه همه ما بشربوده و به سهولت هاي بشري و اجتماعي ضرورت داريم كه با اين عمل ما ميتوانيم تعداد افراديكه ضرورت به اين سهولت ها دارند كمك نمايم : چنانچه گفته اند. بني آدم اعضاي يكديگر اند كه در آفرينش ز يك جوهر اند   چو عضوي بدرد آورد روزگار  ديگر روزهارا نباند قرار بنا اين مسووليت همه ما است تا با همديگر كمك و همكاري نمايم .

به باورعبدالظهور معلولين هم آرزومند اند تا همانند ديگر افراد جامعه فعاليت نمايند و درتمام اموراجتماعي سهيم شوند .

اين در حاليست كه موسسه كف وباران از چند سال بدينسو در بخش تعليم و تربيه معلولين ناشنوا   فعاليت هاي خودرا آغاز نموده و تصميم دارد كه ديگر پروگرامهاي آموزشي را براي اشخاص ناشنوا وسعت دهد .

با تشكر زياد از شما دوستداران برنامه

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (0)

نوشتن نظر