Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

كارشاقه اطفال بالاي سرك


دوشنبه 10 دلو 1390 ساعت 10:50

 

سلام به شما دوستداران برنامه ، موضوع بحث كنوني ما كار شاقه اطفال بالاي سرك مي باشد، مهمانان ما در اين برنامه محترمه زرمينه بهروزمسوول بخش محافظت اطفال در موسسه اطفال درمعرض خطر، انجينير محمد يوسف رييس موسسه آشيانه ومحمد بلال صديقي معاون بخش اطفال كميسيون حقوق بشر افغانستان همچنان مختار كاكرمسوول پروژه شبانه تي تي اچ مي باشند در جريان بحث سوالاتي از دوستداران برنامه نيز خواهيم داشت .

دوستان برنامه كارهاي شاقه به آن عملي گفته ميشود كه اطفال به انجام آن مجبور گرديده باشند ، هرچند در كشور ما چندين موسسه اي در راستاي بهبود زنده گي اطفال فعاليت دارند ، اما نظربه كم كاري نهادهاي دولتي و غيردولتي در اين بخش اطفال بي شماري بالاي سرك هاي كابل مصروف كار هاي شاقه اند ، اين اطفال كساني اند كه بمنظور دريافت نان براي خود و فاميل هايشان با پاهاي برهنه مصروف كار اند ، كارشاقه اطفال را ازفراگيري تعليم و تحصيل بازداشته و اطفال را بي سواد ببار مي آورد ، گفته ميشود كه نصف از اطفالي كه به كار هاي شاقه مصروف اند دسترسي به درس و آموزش ندارند و تعدادي اند كه به فرا گيري تعليمات ابتداي مصروف اند ، و نظربه آمار در هرچهارطفلي كه در كشورزنده گي ميكنند يكي ازآنها مصروف كارهاي شاقه اند . وعوامل عمده ايكه اطفال را مجبور به كارهاي شاقه ميكنند فقر اقتصادي ، بي سرپرستي ... مي باشند.

بايديادآور شد كه از اين اطفال در قاچاق مواد مخدر، سواستفاده هاي جنسي ... كار گرفته ميشود . نظربه همين مشكلات برنامه كنوني را دايرنموده ايم تاباشد كه اذهان عامه درباره پيامد هاي كارشاقه روشن گردد.

سوال: در نخست از خانم بهروز مي پرسم كه كار را چگونه تعريف ميكنند ؟

جواب: كار بمعني فعل يا عمل و كردارانسان است كه وقت و نيروي انساني درآن به مصرف ميرسد . از نظريكي استادان پوهنتون كانادايي كار عبارت از هرفعاليت اقتصادي و غيراقتصادي ايكه باعث ارزش در عرصه تجارت يا ارايه خدمتي باشد كار گفته شده چي اين ارزش نشاندهنده كاهش ويا افزايش باشد.

سوال: آقاي يوسف شما اگر مختصرا در باره كارشاقه و انواع كار معلومات ارايه نمايد ؟

جواب: كارشاقه به آن عده از فعاليت هاي گفته ميشود كه از توان شخص خارج بوده و جبرا انجام شود . ولي نظربه قانون اساسي وقانون كار هرعملي ايكه بتواند مانع تعليم وتربيه اطفال و تاثيرمنفي بالاي روح وجسم اطفال داشته باشد كارشاقه گفته ميشود. بطورمثال : از فروش يك ساجق توسط اطفال بالاي سرك گرفته الي سنگين ترين فعاليت فزيكي چون حمالي يا جوالي گري . موضوع ديگر فرانگرفتن تعليم وتحصيل توسط خود اطفال است كه بازي گوشي يا غفلت نموده ،  نمي خواهند درس بخوانند ما اين عمل را كار شاقه گفته نمي توانيم چرا كه طفل به شخصي گفته ميشود كه سن 18 سال را تكميل نكرده و از لحاظ روحي و جسمي آماده به تصميم گيري به تنهاي نباشد ودر اين ميان مسووليت والدين وجامعه است تا اين اطفال را به راه راست سوق دهند .

سوال: آقاي يوسف تفاوت ميان كارشاقه و كارعادي چي مي باشد؟

جواب:   البته در ابتدا متذكر شديم كه هر عمل از ساجق فروشي الي كار هاي بزرگ ميتواند كار گفته شود ولي كارشاقه آن است كه مانع تعليم و تربيه اطفال گردد .

سوال: آقاي صديقي اطفال به كدام كارهاي شاقه مصروف اند؟

جواب: نظربه قوانين موجود در كشوركاربراي اطفال به دونوع است اول كار مجاز براي اطفال كه شامل آن عده از فعاليت هاي مي باشند كه باعث صدمه روحي و جسمي و مانع تعليم و تربيه اطفال نگردد . و دوم كار غيرمجاز يا شاقه براي اطفال آنست كه مانع تعليم و تربيه اطفال شده و همچنان از لحاظ روحي و جسمي به اطفال صدمه وارد نمايد .

نظربه تحقيقاتيكه توسط كميسيون حقوق بشرافغانستان صورت گرفته است كارشاقه ايكه اطفال مصروف آن اند ، حمالي ، قالين بافي ، كاردرفابريكه ها ، كاربالاي سرك ها ، دهقاني ، مذدوري وغيرمي باشند كه همه ميتوانند كارشاقه به اطفال باشند.

در قانون اساسي ماده 49 به صراحت بيان شده است كه تحميل كاراجباري ممنوع است ، اما در قانون كار گفته شده است كه اطفال ميان سنين 14 الي 18 ميتوانند كاري را انجام دهند كه مانع درس و تعليم آنها نگردد. اما متاسفانه در افغانستان اطفال كارگر وقت براي تعليم وتربيه پيدا كرده نمي توانند.

عمده ترين كارهاي شاقه ايكه اطفال به آن مصروف  اند عبارتندازكار در فابريكه ها ، كاربالاي سرك ها ، جمع آوري ذباله ها ، قالين بافي ، دست فروشي ، كارهاي ساختماني  ... مي باشند.

سوال: به نظرشماآيا قالين بافي و يك تعداد كارهاي ديگر ميتواند مانع براي تعليم وتربيه اطفال گردد؟

جواب: در تعليم و تربيه كيفيت و دانايي مهم است كه اطفال بايد انكشاف نمايند و درامتحانات نتايج خوبي بدست بياورند بنا اطفاليكه به كارهاي همچون قالين بافي وديگر مصروف اند نمي توانند به تعليم و درس هاي خود رسيده گي درست نمايند  ، بطورمثال اطفالي كه قالين بافي ميكنند از نگاه صحي مشكل بزرگي را متقبل ميشوند ، بالاي صحت آنها تاثيرات منفي گذاشته و همچنان مانع تعليم وتربيه آنها مي گردد.

 

سوال:. به نظرشما خانم زرمينه اگر اوقات كارمجاز اطفال طوريكه قبلا در باره اش گفته شد  يعني از 30 الي 35 ساعت در هفته زياد شودآيا كار شاقه گفته ميتوانيم؟

جواب: در مجموع هركاريكه جريان وپروسه رشد جسمي ، فكري ، روحي ، تعليمي و تربيتي اطفال را مانع شود كارشاقه گفته ميتوانيم . در حال حاضر مشكل ديگري كه وجود داردكار اطفال در مخازن ذغال سنگ مي باشد كه تاثيرات نهايت منفي بالاي صحت اطفال ميگذارداگر اين كارها براي كسب يك مسلك ويا حرفي باشد به نظرمن كار شاقه گفته نمي شود .

سوال: آقاي كاكر اطفال ايكه در كشور به كارهاي شاقه وكارهاي مجاز مصروف اند چي تعداد ميباشد؟

جواب: نظربه كنوانسيون حقوق اطفال تمام كارهاي اطفال ممنوع مي باشد ، از نظرقانون اطفال بايد كارننمايند اما ازلحاظ ضرورت ساعت كاري و  كاراطفال نظربه سن و تواناي آنها بايد مشخص گردد. نظربه آماري كه موجود است 41 درصد از اطفال مصروف كار هاي شاقه بوده كه بيشترين وقت آنها را دربرميگيرد.

سوال: انجينير صاحب يوسف كدام عوامل باعث كارهاي شاقه اطفال ميشوند؟

جواب : عدم آگاهي از حقوق اطفال در فاميل ها، فقراقتصادي ، عدم موجوديت قانون و اجراي آن ، جنگ ، خشك سالي ، عودت مهاجرين ... مي باشند . بمنظور رفع اين مشكل اولين مسووليت بطرف والدين برميگردد كه اطفال را به كار هاي شاقه نفرستاده و زمينه تعليم و تربيه بفرستند امادر اين جا مسووليت دولت است تا زمينه كار را براي والدين بوجود بياورند . عودت مهاجرين يك عامل ديگري بود كه ذكر نموديم ، مهاجرين ايكه نتوانند به ساحات و خانه هاي اصلي شان عودت كنند نظربه امكانات كم واندكي كه ميداشته باشند مجبور ميشوند كه هم خودشان وهم اطفال خود را به انجام كار مجبور نمايند.

سوال: خانم بهروز آيا مجبور ساختن اطفال به كارهاي شاقه جرم پنداشته ميشود و قانون براي اين افراد چي مجازاتي مدنظرگرفته است؟

جواب: ماده 49 قانون متذكرشده است كار بالاي اطفال جرم است اما تاحال كدام اخباري شنيده نشده است كه افراد و اشخاصيكه اطفال را واداربه كارهاي شاقه مي نمايند آنهارا مجازات نمايند . متاسفانه بايد بگويم در قانون اساسي بخصوص قانون كارهيچ موردي درباره مجازات اشخاصيكه اطفال را به كارهاي شاقه واميدارند موجود نبوده است . اما وزارت كارواموراجتماعي مسووليت دارد كه تمام پروسيجركاراطفلال را نظارت كند يعني از ساعات كار ، محل كار ، چگونه گي كار، قراردادكاري، بيمه صحي اطفال كارگر ... را تحت نظارت خود داشته باشند.

سوال: آقاي كاكر كارشاقه چي تاثيربدومنفي را بالاي اطفال خواهد داشت؟

جواب: كارشاقه چي ازنگاه روحي وجسمي تاثيرات بس منفي بالاي اطفال چي در درازمدت وچي در كوتاه مدت ميداشته باشد، اين اطفال ازتعليم و تربيه بازمي مانند و در آينده باردوش جامعه و يك شخص بي سواد باقي خواهند ماند ، همچنان از نگاه جسمي اين اطفال به مشكلات متعددي مواجه خواهند بود.

(خانم بهروز) كارشاقه صدمه بزرگ را براي رشد جسمي ، تعليم وتربيه اطفال مي گذارد و اطفاليكه از تعليم وتربيه دوربمانند  در آينده مشكلات متعددي را به جامعه بوجود خواهند آورد.

سوال: جناب انجينيرصاحب به نظرشما اطفاليكه مصروف كارهاي شاقه مي باشند در آيند چي يك شخصيتي خواهند داشت؟

جواب: چون همه ميدانيم كه اطفال آينده سازان كشور مي باشند ، شما اگر با اطفال روي سرك صحبت نمايد ديده ميشود كه آنها بسيار عقدمند اند ،اين اطفال در اينده نه به قانون پابند خواهند بود و نه به نزاكت هاي اجتماعي توجه خواهند داشت بنا جامعه مواجه با يك تعداد افراد خلاف كار ، عقدمند ، قانون گريز ... مواجه خواهد بود كه ميتواند اين افراد مشكلات متعددي را براي جامعه خود بوجود بياورند.

سوال: آقاي صديقي اگر وضعيت اطفال به همين منوال ادامه پيدا كند شما آينده كشور و جامعه مارا چگونه ارزيابي ميكند؟

جواب: كارشاقه اطفال منجر به ايجاد يك طبقه ديگر چون  اطفال متخلف از قانون را در جامعه بوجود مي آورد همچنان اعتياد اطفال افزايش پيدا ميكند چرا كه اين اطفال مواجه با معتادين و قاچاقبران مواد مخدر ميگردند، ازسوي ديگر معلوليت اطفال در كشور افزايش پيدا ميكند كه با داشتن اين چينين اطفال ما شاهد يك آينده و جامعه ناسالم خواهيم شد .

از سوي ديگر اين اطفال عقدمند شده و در آينده هر عملي كه بالاي وي صورت گرفته بود بالاي كساني كه سنن و از نگاه تواناي فزيكي ناتوان باشند انجام ميدهند ، اين اطفال درآيند باعث خشونت هاي فاميلي و جرايم ديگر چون قتل ، اختطاف ، دزدي ... موارد ديگردرجامعه خواهند شد.

سوال: خانم بهروز به نظرشما كاراطفال به روي سرك آيا آنها را معرض سواستفاده قاچاقبران قرار نمي دهد؟

جواب: طوريكه قبلا گفته شد زمانيكه اطفال از تعليم و تربيه بازمانده ، نميتوانند خود تصميم گيرنده باشند ويا به تنهاي خوب و بد خودرا درك نمايند ، اين اطفال نظربه مجبوريت هاي كه در جامعه متقبل ميشود، آگاهانه يا ناآگاهانه به اعتياد مواد مخدر دچار خواهد شد ويا اينكه در اينده خود قاچاقبران به بار خواهند امد.

سوال: آقاي كاكر در قسمت كارشاقه اطفال كي ها ميتوانند مقصرشناخته شوند؟

جواب: در قدم اول دولت دراين زمينه مسووليت دارد كه زمينه كاررا براي تمام والدين اطفال مهيا نمايد زمانيكه  والدين بتوانند كاري را انجام دهند هيچ گاه حاضربه اين نخواهند شده كه اطفال شان دست به كار هاي شاقه ياگدايي گردند. همچنان والدين مسووليت دارند كه از اطفال خود بشكل درست سرپرستي كنند و نگذارند اطفالشان در كوچه ها و بازار ها مصروف گردند . بطور مثال : طفلي در سرك كار ميكرد كه زمانيكه از اين طفل پرسيده شد و تعقيب گرديد ديده شد كه اين طفل از نگاه اقتصادي آنقدر زياد مشكل ندارد اما نظربه غفلت پدر و بدون اطلاع وي دست به انجام كارهاي شاقه  نموده است.

سوال: جناب انجينير نظرشما درقسمت كارشاقه اطفال چي ميباشد ؟

جواب: به نظرمن اگر سطح آگاهي فاميل ها ، جامعه  در باره حقوق اطفال  بلند برود تا اندازه ازكارشاقه اطفال جلوگيري بعمل مي آيد ، اما نقش اساسي را دولت دارد ، اگر دولت بتواند زمينه كاربهترو مصونتر را براي والدين اطفال بوجود بياورد ، ميتواند دركاهش و ازبين بردن كارشاقه اطفال موثرتمام شود . همچنان اگر مجريان قانون بتوانند كساني را كه از اطفال چي در زمان كار وچي به اشكال غيرقانوني ديگراطفال را مورد سواستفاده قرارميدهند ، مجازات نمايند نيزتاثيرگذار خواهدبود.

سوال: جناب انجينيرصاحب شما كه مسوول موسسه آشيانه هستيد ميشود در باره كاروفعاليت هاي خود بگويد؟

جواب: در دفتر آشيانه ما پروگرام هاي آگاهي دهي براي فاميل ها و جامعه درباره حقوق اطفال داريم ، پروگرامهاي تعليمي براي اطفال داريم ‌، ساختن استراتيژي ها و پلانهاي دراز مدت و كوتاه مدت براي اطفال متضرر ، اطفال معلول و زيادتر كار اين نهاد بااطفال روي جاده مي باشد.

سوال: جناب بلال به نظر شما دولت چي كارهاي را انجام دهد تا مسووليتي كه متوجه آنها براي بهبود زنده گي و احقاق حقوق اطفال است ، موثر تمام شود؟

جواب: نظربه قانون اساسي دولت مسووليت حمايت از خانواده و اطفال را دارد ودرصورت ايكه دولت اين قوانين را بصورت درست آن عملي نمايد بدون شك زنده گي اطفال بهبود ميابد ، اما با تاسف دولت تا حال نتوانسته است كه همين قوانين ناقص داخلي و همچنان كنوانسيون هاي جهاني كه به آن ملحق شده است  مورد اجرا قرار دهد.

سوال: خانم بهروز ميخواستم در اخير نظرو پيام شمارا به آن عده از خانواده هايكه اطفال خود را به كارهاي شاقه مجبورمي سازند داشته باشيم ؟

جواب: نظرمن  براي خانواده ها اين است كه آنها 80 درصد مسووليت دارند كه از اطفال خود بصورت درست نظارت نموده و آنها را به كارهاي شاقه نگمارند . همچنان در ماده 54 قانون اساسي آمده است كه هرگاه دولت بتواند 50 درصد امكانات رابراي فاميل ها انجام دهد دراين صورت امكان دارد كه زمينه بهبود زنده گي اطفال مساعد گردد.

سوال: درصورت ايكه دولت به دلايل مختلف از انجام مسووليت سرباززند مسووليت خانواده ها چيست؟

جواب: فاميل ها مسووليت خاصي را درباره اطفال خود دارند اما تعدادي از فاميل هانظربه مشكلات اقتصادي ، بي سرپرستي ... اطفال را مجبور به انجام چنين كارهاي ميكنند.

باتشكر زياد ازشما مهمانان عزيزو دوستداران برنامه

 

 

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (0)

نوشتن نظر