Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

اعتياد اطفال به مواد مخدر


دوشنبه 10 دلو 1390 ساعت 10:49

 

با تقديم سلام به شما دوستداران برنامه ، موضوع بحث كنوني ما اعتياد اطفال به مواد مخدر بوده و مهمانان ما دراين برنامه عزيزفروتن مسوول مطبوعاتي دفتر يونسف در افغانستان ، خانم عفيفه معروف كارمند بخش اطفال كميسيون حقوق بشرو خيروالدين خيرخواه استاد پوهنزي روانشناسي پوهنتون كابل ميباشند .

سوال : درنخست ميخواستم از جناب فروتن بپرسم كه مواد مخدر چي مي باشد ؟

جواب: مواد مخدر ميتواند تعاريف علمي متعددي داشته باشد ، اما ازديدما كسانيكه در بخش دفاع از حقوق بشر كار ميكنيم مواد مخدرآنست كه برروان كودك تاثيرگذارد و در طولاني مدت اورا به خود وابسته  نمايد و تاثيرات منفي بالاي جسم ،روح و روان وي داشته باشد.

سوال: خانم معروف  به نظرشما اعتياد چيست؟

جواب: اعتياد يك عملي است كه انسان را به خود وابسته نموده و در صورت ترك آن عوارض جانبي بالاي شخص ميداشته باشد .

سوال: جناب استاد چي زماني اعتياد فرد امكان پذير مي باشد؟

جواب: اعتياد نظربه افراد جامعه فرق ميكند ، فاميل هاي كه خود شان معتاد اند فرزندان آنها در سنين خورد به مواد مخدر معتاد وابسته ميشوند اما در فاميل هاي كه والدين معتاد نيستند اطفال آنها درسنين بزرگ سالي يعني زمانيكه طفل به مرحله بلوغيت برسد و دسترسي آسان به مواد مخدر پيدانمايد امكان زياد ميرود كه دست به استفاده از مواد مخدرزنند.

سوال: به نظرشما رفتار والدين تاثيرات اساسي و عمده را در اعتياد اطفال ميداشته باشد ؟

جواب: يقينا كه اعتياد والدين بالاي اطفال تاثيرات نهايت زيادي ميداشته باشد ، چون والدين  الگوي اطفال ميباشند ، اطفال هر عملي را كه ازوالدين خود بيبينند آنرا كسب نموده  ،ولي هنگامي كه اطفال از خانواده هاي باشند كه والدين شان به مواد مخدر معتاد نباشند بجز از اينكه دوستان آنها برايشان مشكل ايجاد نمايند ديگرراهي براي اعتياد آنها وجود ندارد.

سوال: جناب فروتن صاحب آيا اعتياد ارثي ميتواند باشد؟

جواب: اعتياد پديده ارثي نبوده اما ميتواند كسبي باشد ، تعداد ازافراد بخاطرخواست هاي نادرست خود ، يعني بمنظور استفاده ها سو ، قاچاق مواد مخدر ... اطفال را در دام خود انداخته به اعتياد آنها را سوق ميدهند، اما آنچه زيادتر در كشور ما وجود دارد حس كنجكاوي است كه اطفال را وادار ميكند تا آنچه را اطرافيانش انجام ميدهند آگاهانه ويا ناآگاهانه اقدام  به استفاده از مواد مخدر نمايند . زمانيكه طفلي را براي گرفتن شيره يا جمع آوري از بته هاي مواد مخدر موظف سازيم ويا هنگاميكه والدين به استفاده از مواد مخدر اقدام نمايند خواهي نه خواهي حس كنجكاوي در آنها بوجود آمده كوشش مينمايند كه از آن استفاده نمايند. يعني پديده اعتياد نميتواند ارثي باشد.

سوال: خانم معروف به نظرشما علت عمده اعتياد چي ميتواند باشد ؟

جواب: علت عمده اعتياد اطفال به مواد مخدر موجوديت مواد مخدر ، دسترسي سهل به مواد مخدر و همچنان ارزان بودن آن نيز از جمله علت هاي اعتياد اطفال ميتواند باشد ، اما آنچه بيشتر تاثيرگذاراست آلوده گي محيط به مواد مخدربوده زيرا زمانيكه يك طفل به اجتماع داخل ميشود و بمنظور كاري به يك ساحه ميخواهد حركت نمايد دراطراف وي عوامل زيادي محيطي كه اطفال را به آساني ميتواند به استفاده از مواد مخدر تشويق نمايد ، وجود دارد.

ازسوي ديگر نامگذاري مواد مخدر و تبليغات در باره عدم اضرار آن توسط  قاچاقبران وعمال ايكه از اين ميان نفع ميبرند و عدم تطبيق قوانين ميتواند از عوامل ديگر در اعتياد اطفال باشند .

سوال: جناب خيرخواه آيا به نظرشماكارشاقه اطفال در اعتياد اطفال تاثيرگذار خواهد بود؟

جواب: اول ميخواهم بگويم كه اعتياد ارثي نمي باشد اما تاثيرات ارثي دارد شما اطفاليكه از پدر ومادر معتاد تولد ميگردند دقيق شويد درك ميكنيد كه تاثيرات بدي كه مواد مخدر بالاي آنها داشته است ، بالاي اطفال نيز ميگذارد . ودر باره سوال اصلي شما بايد بگويم كه نظربه تحقيقاتي كه در يكي از نواحي كابل صورت گرفته نشان ميدهد كه 20 درصد از اطفال به مواد مخدر معتاد گرديده اند وعلت اصلي آن كارهاي شاقه بوده و براي شمابهتر معلوم است كه بي كاري والدين ، فقر اقتصادي فاميل ها ، بي سوادي ... باعث كارهاي شاقه اطفال ميشود و اطفال با پولي كه از اين مدرك بدست مي آورند و درمحيطي مصروف اند كه بسيار شكننده روز اول از سكرت استفاده نموده بعدا از نصواروبعد از چرص و بلاخره كه به ترياك و پودر ميرسد ، ودر اين ميان يك شخصي خوبي وجود ندارد كه آنهارا به راه درست رهنماي نمايد.

خانم معروف در اين ارتباط ميگويد:" چون اطفال در هنگام كار زياد خسته ميشوند و طوري كه قبلا متذكر شديم محيط ما نيز نهايت ناسالم است افراد و اشخاص معتاد ايكه در مجاورت با اطفال كاريگر اند آنها را تشويق به استفاده از مواد مخدر مي نمايد كه همين دلايل باعث شده است كه اعتياد اطفال در جامعه بروزنمايد."

سوال: استاد خيرخواه به نظرشما اعتياد مادران حامله بالاي طفل آينده آنها تاثيرنخواهد گذاشت /

جواب: در رشد و تكامل اطفال دو عامل وجود دارد يكي عوامل ارثي دوم كسبي ، در عامل ارثي مادران مسايل كروموزم ها و ژنيتيك دخيل اند كه اين مسايل در رشد فكرو استعداد اطفال نهايت تاثيرگذار مي باشد ، درعوامل محيطي دوموضوع قابل بحث است محيط قبل از تولد و بعد ازتولد ، در صورت ايكه مادران معتاد به مواد مخدر باشند و درتربيه اطفال توجه لازم به خرچ ندهند يعني اطفال را در هنگام  استفاده از مواد مخدر دوربايد نگهداري نمايند اما اگر در هنگام استفاده از مواد مخدر اطفال در مجاورت آنها باشند خواهي نخواهي بالاي اطفال تاثيرميگذارد.  اين اطفال از نگاه اعتماد به نفس ، قوه جسمي ... ضعيف ببار مي آيند .

سوال: خانم معروف استفاده ازمواد مخدرو نشه آور بالاي جسم و ذهن اطفال چي تاثيردارد؟

جواب: مواد مخدرو نشه آور بالاي جسم ، روح ، استعداد هاي تعليمي و تربيتي ، و تمام عرصه هاي رشد و تكامل اطفال تاثيرات منفي بسزاي ميتواند داشته باشد .

سوال: جناب فروتن در حال حاضر چي تعداد ازافراد  معتاد وجود دارد ؟

جواب: در مجموع معتادين مواد مخدر در افغانستان نظربه آماري كه توسط نهاد ها به نشر رسيده است به يك و نيم مليون تن ميرسد ، كه از جمله در حدود شصت هزارآن جوانان و تازه جوانان مي باشند ،  اما درباره اطفال كدام آماردقيق وجود ندارد. نظربه بررسي ها 50 درصد از اطفال كه در خانواده هاي تولد ميگردند كه والدين آنها معتاد اند ، بشكل مستقيم توسط والدين ويا از دود مواد مخدر معتاد شده اند .

سوال: اطفال نظر به كدام عوامل اساسي به استفاده از مواد مخدر اقدام ميكنند و همچنان بگويد كه موادي را كه اطفال استفاده ميكنند چي نوع است ؟

جواب: طفل هيچ وقت پي مواد مخدر نمي رود بلكه به دسترسش قرارداده ميشود ، در افغانستان بيشترين استفاده از مواد مخدر از ترياك ميباشد و اين درزماني است كه اطفال به يك نوع بيماري مواجه ميشوند ونظربه ديد و ذهنيت نادرستي كه در جامعه ما بخصوص در قسمت هاي شمال كشور وجود دارد براي رهاي وي از درد ، براي آن طفل ترياك راداده تا در زيرزبان ويا بالاي دنداني كه دردميكند بگذارد كه اين عمل در آينده باعث اعتياد اطفال ميگردد ، در قسمت جنوب كشور مواد مخدر كشت ميشود و درهنگام جمع آوري آن توسط نيش زدن دست آنها به مواد مخدر آلوده شده و باتماس دست به دهن به تدريج اطفال معتاد ميگردند.

سوال: استاد خيرخواه اكثرا معتادين كساني اند كه كارويا شغلي ندارند ، به نظرشما اين افراد پول از كدام طريق براي خريد مواد مخدر بدست مي آورند؟

جواب: ازجمله  راه هاي دريافت پول گدايي ، دزدي خانه ها ، كمپوتر هاازداخل موترها ، و مواد ديگر حتا از فاميل خود،  پول مواد مخدر را بدست مي آورند ، از سوي ديگر قاچاقبران براي تشويق و استفاده از اطفال معتاد دركارهاي ديگر به افراد معتاد مورد نظرخود ، مواد را فراهم مي نمايند .

سوال: خانم معروف بخش اطفال كميسيون حقوق بشر در رابطه به جلوگيري اطفال از اعتياد چي كارهاي را انجام داده و يا روي دست دارد؟

جواب: در سال گذشته كميسيون حقوق بشر يك تحقيقي  را در چند ولايت كشور انجام دادند ، كه در آن ذكر شده بود كه اطفال بي سرپرست دراين جريان آسيب پذير ميباشند ، همچنان كميسيون حقوق بشر اعمار پارك ها و ديگر ساحت سالم تفريحي را براي مصروفيت سالم اطفال براي دولت پيشنهاد نموده است تا اطفال بعد ازاين كه ازمكاتب رخصت ميشوند در مكانهاي سالم مصروف باشند تا جلواعتياد اطفال به مواد مخدرگرفته شود .

سوال: جناب فروتن راه هاي جلوگيري از اعتياد اطفال با مواد مخدر چي ميتواندباشد؟

جواب: بمنظور جلوگيري از اعتياد اطفال بامواد مخدر يگانه راه بهترو موثر دادن آگاهي ها براي فاميل ها، اطفال ودر كل جامعه مي باشد. چون ما نميتوانيم كه برهريك از اطفال پوليسي را بگماريم تا جلواعتياد آنهارا بگيرد ولي بمنظور آگاهي دهي ما مراكز آگاهي دهي را درمركزو ولايات ايجاد نموده ايم  كه در اين مراكز يكي از موضوعات ، دادن آگاهي در باره اضرار مواد مخدر ميباشد . ازسوي ديگر دولت مسووليت دارد تا جلو عرضه مواد مخدر را در بازارها بگيرد در حاليكه مواد مخدر در كشور ما به كثرت پيداميشود بنا تا جلواين پديده شوم در جامعه گرفته نشود ، اعتياد به مواد مخدر نه تنها كاهش نمي يابد بلكه افزايش هم خواهد نمود .

سوال: دولت بمنظور تداويي معتادين چند مركز را تحت نام مراكز نجات در مركز و ولايات ايجاد نموده است ، اما نظربه كثرت معتادين اين مراكز بسنده نبوده بنا چي راه هاي ديگري براي معالجه آنها و جلو گيري از اعتياد وجوددارد؟

جواب: دفتر يونسف دركل فعاليت هايش درارتباط به اطفال مي باشد ، بنا اگر در كشور اطفال معتاد در هرگوشه و كنار باشد دولت نظر به كنوانسيون حقوق اطفال كه به آن متعهد شده است مسووليت دارد تا بالاترين امكانات صحي را براي اطفال معتاد فراهم نمايد.

سوال: استاد خيرخواه آيا در پلان هاي درسي پوهنتون كابل مواردي درباره مواد مخدر و اضرار آن وجود دارد تا محصلين با فراگيري آن بتوانند در فاميل ها و جامعه براي محوو كاهش آن فعاليت نمايند؟

جواب: پوهنزي جامعه شناسي ازجمله پوهنزي هاي است كه پوهنتون شمول است به اين معنا كه در تمام پوهنزي ها مضامين اين پوهنزي تدريس ميگردد ، و يكي از بخش هاي تدريسي ما درباره مواد مخدر و تاثيرات آن بالاي اطفال ، نوجوانان ، جوانان و بزرگسالان وجود دارد . اما نظربه امكانات كمتر نميتوانيم كه تحقيقات خود را همه شمول سازيم .ما منحيث نهاد اكادميك و علمي باتدريس و ارايه معلومات درباره اعتياد و اضرار مواد مخدر در ميان محصلين مسووليت خودرا دراين قبال انجام داده و ميدهيم .

از سوي ديگربراي معالجه معتادين مراكز صحي اندك و معياد معالجه اندك صورت ميگيرد كه اين موضوع ميتواند در عدم تاثيرگذاري معالجه معتادين نهايت اثرگذارباشد ، چون وقتي اشخاص معتاد از اين مراكز بيرون ميشوند با تاثيراتي كه در اين ميان بجامانده است دوباره رجوع به انجام اين عمل ميكنند.

سوال: خانم معروف آيا كميسيون حقوق بشر دربخش آگاهي دهي از اضرارمواد مخدر پروگرام هاي آگاهي دهي داشته اند؟

جواب: كمسيون حقوق بشر افغانستان مستقيما براي اطفال آگاهي دهي ننمود بلكه براي اشخاص وافراديكه با اطفال سروكاردارند آگاهي دهي لازم را چي درباره مواد مخدر ، حقوق وامتيازات اطفال ... داشته است . و براي جلوگيري از اعتياد اطفال و ديگر اشخاص به مواد مخدر به نظرمن چند راهي وجوددارد.

اول كاهش مواد مخدر در محيط ، تطبيق قوانين بالاي همه ، آگاهي دهي براي پوليس از اضرار مواد مخدر، بلندبردن سطح آگاهي دهي فاميل ها ، آگاهي دهي در جامعه ، ايجاد مصروفيت سالم براي اطفال ، تلاش براي ازبين بردن بيكاري ، مصرفيت كاري براي خانواده ها ، تداوي دوامدار معتادين ، داشتن برنامه هاي ادغام معتادين در جامعه ميتواند عوامل براي جلوگيري از اعتياد اطفال وديگرافراد باشد.

سوال: آقاي فروتن آگاهي كم در جامعه و بخصوص در فاميل ها يكي از موارد اعتياد اطفال به مواد مخدر ميباشد ، دفتر يونسف آيا پلان هاي آموزشي براي فاميل ها دارند ويا خير؟

جواب: امروزه بحث ما در باره اعتياد اطفال به مواد مخدر ميباشد كه دراين ارتباط دفتر يونسف چي در مواد درسي وزارت معارف و همچنان در پوش كتاب هاي متعلمين اين موضوع را گنجانيده است ، اما در باره اعتياد اطفال به مواد مخدر بايد چند مرحله را مدنظربگيريم، اول جلوگيري از اعتياد اطفال كه به اين منظور دفتر يونسف ما پلان هاي آگاهي دهي داريم ، دوم از طريق رسانه ها بخصوص راديو كه درتمام فاميل ها موجود است ، بايد براي مادران و پدران گفته شود كه مقدار مواد مخدري را كه شما براي كاهش درد ويا موضوعات ديگربراي اطفال تجويزميكنيد ميتواند در آينده اطفال شمارا معتاد ببار بياورد و همچنان پدران ايكه اطفال خود را در جمع آوري مواد مخدر ازكشت زارها روان ميكنند بدانند كه اين اطفال نظربه تماسي كه با مواد مخدر ميگيرند درآينده معتاد بارمي آيند .

سوال: استاد خيرخواه موجوديت اطفال معتاد چي تاثيرات منفي را در جامعه خواهد داشت؟

جواب: برهمه ما معلوم است كه اطفال ستون وفقرات جامعه و آينده يك كشوررا رقم ميزنند ، بنا اگر در جامعه براي اين ها انگيزه مثبت داده شود وبه راه هاي خوب سوق داده شوند بدون شك كه آن كشوروجامعه آينده خوبي خواهند داشت اما اگر موضوع برعكس قرار گرفت ، واطفال به مواد مخدر ، قاچاق مواد مخدر ، دزدي ... مواجه شدند ، آينده آن ملت نگران كننده و خراب خواهد بود.

از سوي ديگر اطفال و اشخاص معتاد از نگاه فزيگي وجسمي نيز مشكل دار و كم وزن بوجود مي آيند كه اين عمل بالاي زنده گي اجتماعي ، روابط وي با اجتماع وكارو فعاليت وي نهايت تاثيرات منفي خواهد داشت.

سوال: در كل شما بزرگواران از راه هاي جلوگيري اعتياد صحبت نموديد ، حال ميخواهم در ظرف يك دقيقه نظرشمارا درباره راه جلوگيري آغوشته شدن اطفال به مواد مخدر چي ميباشد ؟

جواب: (فروتن دراين باره ميگويد) اولين مكان براي پرورش ا‌طفال خانواده  ميباشد ، بنا بايد محيط خانواده بايد از مواد مخدر پاك باشد در قدم دوم براي والدين آگاهي دهي از اضرار مواد مخدرداده شود ، و افراد جامعه بداند كه اطفال آينده سازان آند و نگذارند كه اين مصيبت اطفال را مبتلا نمايد.

(خانم معروف) به نظرمن يگانه عامل عمده در جلوگيري از مواد مخدر دادن آگاهي دهي براي مردم ميباشد .

(استاد خيرخواه) به علاوه گفته هاي دوستان در باره جلوگيري از اعتياد اطفال به مواد مخدر ، اول بايد منابع توليد اين مواد جستجو وازبين برود ، دوم ازبين بردن باورهاي نادرست و نيگ پنداشتن اين اعمال براي بعضي درد ها و درقدم سوم آگاهي دهي در جامعه و تطبيق قوانين ميباشد.

سوال: در اخير پيام شمارا براي خانواده ها و معتادين ميخواهم داشته باشيم ؟

جواب: ( محيط آلوده به مواد مخدر ميتواند بالاي اطفال نهايت تاثيرات بدي داشته باشد ، بنا اگر والدين ميخواهند كه اطفالشان معتاد ببار نيايد و يك معتاد ديگري را خدمت جامعه تقديم ننمايد بايد تلاش نمايد كه از استفاده مواد مخدر در فاميل جلوگيري نمايد )

(خانم معروف" پيام من اين است كه بايد در رفتار خودبا اشخاص معتاد از نرمش كارگيريم و طوري با آنها رفتار نمايم كه با ما همنوا شده و مطلبي را كه ما برايشان ميگويم قبل نمايند. هروقتي كه شخص معتاد به اضرار مواد مخدراقرار نمود در آن زمان ماميتوانيم كه بالاي اين پديده به جديت كار كنيم و شخص معتاد را از استفاده مواد مخدر مانع شويم و همچنان فاميل ها بايد در برخورد خود با معتادين از نرمش كارگيرند و آنها را متقاعد به ترك اين عمل نمايند."

( استاد خيرخواه" درميان  بزرگان و فاميل ها ما يك مفكوره وجودداردكه پيامبرخدا به كثرت امت خود افتخار ميكند اما من ميگويم كه پيامبر خدا به آن امتي افتخار ميكند كه سبب سربلندي و سازنده گي در جامعه باشد در غيرآن به امتي كه مبتلا به مواد مخدر ، ضعيف ، ناتوان ، ... باشد ابدا افتخار نمي نمايد بنا اين مسووليت والدين است كه اطفال نيك و سالم را خدمت جامعه تقديم نمايند كه اين موضوع قبل از اعتياد بود موضوع دوم بعد  ازاعتياد مي باشد كه والدين و تمام بزرگان جامعه ما به معتادين اعتماد به نفس ، توانمندي براي ترك اعتياد ... را زنده نمايند . )

باتشكر زياد از تمام شما مهمانان و دوستداران برنامه كه تا اين دم ما را همراهي نموديد.

 

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (1)

  • پنجشنبه 18 جوزا 1391 ساعت 02:11 | ناشناس
    سوال : درنخست ميخواستم از جناب فروتن بپرسم كه مواد مخدر چي مي باشد ؟ جواب: مواد مخدر ميتواند تعاريف علمي متعددي داشته باشد ، اما ازديدما كسانيكه در بخش دفاع از حقوق بشر كار ميكنيم مواد مخدرآنست كه برروان كودك تاثيرگذارد و در طولاني مدت اورا به خود وابسته نمايد و تاثيرات منفي بالاي جسم ،روح و روان وي داشته باشد. سوال: خانم معروف به نظرشما اعتياد چيست؟ جواب: اعتياد يك عملي است كه انسان را به خود وابسته نموده و در صورت ترك آن عوارض جانبي بالاي شخص ميداشته باشد . سوال: جناب استاد چي زماني اعتياد فرد امكان پذير مي باشد؟ جواب: اعتياد نظربه افراد جامعه فرق ميكند ، فاميل هاي كه خود شان معتاد اند فرزندان آنها در سنين خورد به مواد مخدر معتاد وابسته ميشوند اما در فاميل هاي كه والدين معتاد نيستند اطفال آنها درسنين بزرگ سالي يعني زمانيكه طفل به مرحله بلوغيت برسد و دسترسي آسان به مواد مخدر پيدانمايد امكان زياد ميرود كه دست به استفاده از مواد مخدرزنند. سوال: به نظرشما رفتار والدين تاثيرات اساسي و عمده را در اعتياد اطفال ميداشته باشد ؟ جواب: يقينا كه اعتياد والدين بالاي اطفال تاثيرات نهايت زيادي ميداشته باشد ، چون والدين الگوي اطفال ميباشند ، اطفال هر عملي را كه ازوالدين خود بيبينند آنرا كسب نموده ،ولي هنگامي كه اطفال از خانواده هاي باشند كه والدين شان به مواد مخدر معتاد نباشند بجز از اينكه دوستان آنها برايشان مشكل ايجاد نمايند ديگرراهي براي اعتياد آنها وجود ندارد. سوال: جناب فروتن صاحب آيا اعتياد ارثي ميتواند باشد؟ جواب: اعتياد پديده ارثي نبوده اما ميتواند كسبي باشد ، تعداد ازافراد بخاطرخواست هاي نادرست خود ، يعني بمنظور استفاده ها سو ، قاچاق مواد مخدر ... اطفال را در دام خود انداخته به اعتياد آنها را سوق ميدهند، اما آنچه زيادتر در كشور ما وجود دارد حس كنجكاوي است كه اطفال را وادار ميكند تا آنچه را اطرافيانش انجام ميدهند آگاهانه ويا ناآگاهانه اقدام به استفاده از مواد مخدر نمايند . زمانيكه طفلي را براي گرفتن شيره يا جمع آوري از بته هاي مواد مخدر موظف سازيم ويا هنگاميكه والدين به استفاده از مواد مخدر اقدام نمايند خواهي نه خواهي حس كنجكاوي در آنها بوجود آمده كوشش مينمايند كه از آن استفاده نمايند. يعني پديده اعتياد نميتواند ارثي باشد. سوال: خانم معروف به نظرشما علت عمده اعتياد چي ميتواند باشد ؟ جواب: علت عمده اعتياد اطفال به مواد مخدر موجوديت مواد مخدر ، دسترسي سهل به مواد مخدر و همچنان ارزان بودن آن نيز از جمله علت هاي اعتياد اطفال ميتواند باشد ، اما آنچه بيشتر تاثيرگذاراست آلوده گي محيط به مواد مخدربوده زيرا زمانيكه يك طفل به اجتماع داخل ميشود و بمنظور كاري به يك ساحه ميخواهد حركت نمايد دراطراف وي عوامل زيادي محيطي كه اطفال را به آساني ميتواند به استفاده از مواد مخدر تشويق نمايد ، وجود دارد. ازسوي ديگر نامگذاري مواد مخدر و تبليغات در باره عدم اضرار آن توسط قاچاقبران وعمال ايكه از اين ميان نفع ميبرند و عدم تطبيق قوانين ميتواند از عوامل ديگر در اعتياد اطفال باشند . سوال: جناب خيرخواه آيا به نظرشماكارشاقه اطفال در اعتياد اطفال تاثيرگذار خواهد بود؟ جواب: اول ميخواهم بگويم كه اعتياد ارثي نمي باشد اما تاثيرات ارثي دارد شما اطفاليكه از پدر ومادر معتاد تولد ميگردند دقيق شويد درك ميكنيد كه تاثيرات بدي كه مواد مخدر بالاي آنها داشته است ، بالاي اطفال نيز ميگذارد . ودر باره سوال اصلي شما بايد بگويم كه نظربه تحقيقاتي كه در يكي از نواحي كابل صورت گرفته نشان ميدهد كه 20 درصد از اطفال به مواد مخدر معتاد گرديده اند وعلت اصلي آن كارهاي شاقه بوده و براي شمابهتر معلوم است كه بي كاري والدين ، فقر اقتصادي فاميل ها ، بي سوادي ... باعث كارهاي شاقه اطفال ميشود و اطفال با پولي كه از اين مدرك بدست مي آورند و درمحيطي مصروف اند كه بسيار شكننده روز اول از سكرت استفاده نموده بعدا از نصواروبعد از چرص و بلاخره كه به ترياك و پودر ميرسد ، ودر اين ميان يك شخصي خوبي وجود ندارد كه آنهارا به راه درست رهنماي نمايد. خانم معروف در اين ارتباط ميگويد:" چون اطفال در هنگام كار زياد خسته ميشوند و طوري كه قبلا متذكر شديم محيط ما نيز نهايت ناسالم است افراد و اشخاص معتاد ايكه در مجاورت با اطفال كاريگر اند آنها را تشويق به استفاده از مواد مخدر مي نمايد كه همين دلايل باعث شده است كه اعتياد اطفال در جامعه بروزنمايد." سوال: استاد خيرخواه به نظرشما اعتياد مادران حامله بالاي طفل آينده آنها تاثيرنخواهد گذاشت / جواب: در رشد و تكامل اطفال دو عامل وجود دارد يكي عوامل ارثي دوم كسبي ، در عامل ارثي مادران مسايل كروموزم ها و ژنيتيك دخيل اند كه اين مسايل در رشد فكرو استعداد اطفال نهايت تاثيرگذار مي باشد ، درعوامل محيطي دوموضوع قابل بحث است محيط قبل از تولد و بعد ازتولد ، در صورت ايكه مادران معتاد به مواد مخدر باشند و درتربيه اطفال توجه لازم به خرچ ندهند يعني اطفال را در هنگام استفاده از مواد مخدر دوربايد نگهداري نمايند اما اگر در هنگام استفاده از مواد مخدر اطفال در مجاورت آنها باشند خواهي نخواهي بالاي اطفال تاثيرميگذارد. اين اطفال از نگاه اعتماد به نفس ، قوه جسمي ... ضعيف ببار مي آيند . سوال: خانم معروف استفاده ازمواد مخدرو نشه آور بالاي جسم و ذهن اطفال چي تاثيردارد؟ جواب: مواد مخدرو نشه آور بالاي جسم ، روح ، استعداد هاي تعليمي و تربيتي ، و تمام عرصه هاي رشد و تكامل اطفال تاثيرات منفي بسزاي ميتواند داشته باشد . سوال: جناب فروتن در حال حاضر چي تعداد ازافراد معتاد وجود دارد ؟ جواب: در مجموع معتادين مواد مخدر در افغانستان نظربه آماري كه توسط نهاد ها به نشر رسيده است به يك و نيم مليون تن ميرسد ، كه از جمله در حدود شصت هزارآن جوانان و تازه جوانان مي باشند ، اما درباره اطفال كدام آماردقيق وجود ندارد. نظربه بررسي ها 50 درصد از اطفال كه در خانواده هاي تولد ميگردند كه والدين آنها معتاد اند ، بشكل مستقيم توسط والدين ويا از دود مواد مخدر معتاد شده اند . سوال: اطفال نظر به كدام عوامل اساسي به استفاده از مواد مخدر اقدام ميكنند و همچنان بگويد كه موادي را كه اطفال استفاده ميكنند چي نوع است ؟ جواب: طفل هيچ وقت پي مواد مخدر نمي رود بلكه به دسترسش قرارداده ميشود ، در افغانستان بيشترين استفاده از مواد مخدر از ترياك ميباشد و اين درزماني است كه اطفال به يك نوع بيماري مواجه ميشوند ونظربه ديد و ذهنيت نادرستي كه در جامعه ما بخصوص در قسمت هاي شمال كشور وجود دارد براي رهاي وي از درد ، براي آن طفل ترياك راداده تا در زيرزبان ويا بالاي دنداني كه دردميكند بگذارد كه اين عمل در آينده باعث اعتياد اطفال ميگردد ، در قسمت جنوب كشور مواد مخدر كشت ميشود و درهنگام جمع آوري آن توسط نيش زدن دست آنها به مواد مخدر آلوده شده و باتماس دست به دهن به تدريج اطفال معتاد ميگردند. سوال: استاد خيرخواه اكثرا معتادين كساني اند كه كارويا شغلي ندارند ، به نظرشما اين افراد پول از كدام طريق براي خريد مواد مخدر بدست مي آورند؟ جواب: ازجمله راه هاي دريافت پول گدايي ، دزدي خانه ها ، كمپوتر هاازداخل موترها ، و مواد ديگر حتا از فاميل خود، پول مواد مخدر را بدست مي آورند ، از سوي ديگر قاچاقبران براي تشويق و استفاده از اطفال معتاد دركارهاي ديگر به افراد معتاد مورد نظرخود ، مواد را فراهم مي نمايند . سوال: خانم معروف بخش اطفال كميسيون حقوق بشر در رابطه به جلوگيري اطفال از اعتياد چي كارهاي را انجام داده و يا روي دست دارد؟ جواب: در سال گذشته كميسيون حقوق بشر يك تحقيقي را در چند ولايت كشور انجام دادند ، كه در آن ذكر شده بود كه اطفال بي سرپرست دراين جريان آسيب پذير ميباشند ، همچنان كميسيون حقوق بشر اعمار پارك ها و ديگر ساحت سالم تفريحي را براي مصروفيت سالم اطفال براي دولت پيشنهاد نموده است تا اطفال بعد ازاين كه ازمكاتب رخصت ميشوند در مكانهاي سالم مصروف باشند تا جلواعتياد اطفال به مواد مخدرگرفته شود . سوال: جناب فروتن راه هاي جلوگيري از اعتياد اطفال با مواد مخدر چي ميتواندباشد؟ جواب: بمنظور جلوگيري از اعتياد اطفال بامواد مخدر يگانه راه بهترو موثر دادن آگاهي ها براي فاميل ها، اطفال ودر كل جامعه مي باشد. چون ما نميتوانيم كه برهريك از اطفال پوليسي را بگماريم تا جلواعتياد آنهارا بگيرد ولي بمنظور آگاهي دهي ما مراكز آگاهي دهي را درمركزو ولايات ايجاد نموده ايم كه در اين مراكز يكي از موضوعات ، دادن آگاهي در باره اضرار مواد مخدر ميباشد . ازسوي ديگر دولت مسووليت دارد تا جلو عرضه مواد مخدر را در بازارها بگيرد در حاليكه مواد مخدر در كشور ما به كثرت پيداميشود بنا تا جلواين پديده شوم در جامعه گرفته نشود ، اعتياد به مواد مخدر نه تنها كاهش نمي يابد بلكه افزايش هم خواهد نمود . سوال: دولت بمنظور تداويي معتادين چند مركز را تحت نام مراكز نجات در مركز و ولايات ايجاد نموده است ، اما نظربه كثرت معتادين اين مراكز بسنده نبوده بنا چي راه هاي ديگري براي معالجه آنها و جلو گيري از اعتياد وجوددارد؟ جواب: دفتر يونسف دركل فعاليت هايش درارتباط به اطفال مي باشد ، بنا اگر در كشور اطفال معتاد در هرگوشه و كنار باشد دولت نظر به كنوانسيون حقوق اطفال كه به آن متعهد شده است مسووليت دارد تا بالاترين امكانات صحي را براي اطفال معتاد فراهم نمايد. سوال: استاد خيرخواه آيا در پلان هاي درسي پوهنتون كابل مواردي درباره مواد مخدر و اضرار آن وجود دارد تا محصلين با فراگيري آن بتوانند در فاميل ها و جامعه براي محوو كاهش آن فعاليت نمايند؟ جواب: پوهنزي جامعه شناسي ازجمله پوهنزي هاي است كه پوهنتون شمول است به اين معنا كه در تمام پوهنزي ها مضامين اين پوهنزي تدريس ميگردد ، و يكي از بخش هاي تدريسي ما درباره مواد مخدر و تاثيرات آن بالاي اطفال ، نوجوانان ، جوانان و بزرگسالان وجود دارد . اما نظربه امكانات كمتر نميتوانيم كه تحقيقات خود را همه شمول سازيم .ما منحيث نهاد اكادميك و علمي باتدريس و ارايه معلومات درباره اعتياد و اضرار مواد مخدر در ميان محصلين مسووليت خودرا دراين قبال انجام داده و ميدهيم . از سوي ديگربراي معالجه معتادين مراكز صحي اندك و معياد معالجه اندك صورت ميگيرد كه اين موضوع ميتواند در عدم تاثيرگذاري معالجه معتادين نهايت اثرگذارباشد ، چون وقتي اشخاص معتاد از اين مراكز بيرون ميشوند با تاثيراتي كه در اين ميان بجامانده است دوباره رجوع به انجام اين عمل ميكنند. سوال: خانم معروف آيا كميسيون حقوق بشر دربخش آگاهي دهي از اضرارمواد مخدر پروگرام هاي آگاهي دهي داشته اند؟ جواب: كمسيون حقوق بشر افغانستان مستقيما براي اطفال آگاهي دهي ننمود بلكه براي اشخاص وافراديكه با اطفال سروكاردارند آگاهي دهي لازم را چي درباره مواد مخدر ، حقوق وامتيازات اطفال ... داشته است . و براي جلوگيري از اعتياد اطفال و ديگر اشخاص به مواد مخدر به نظرمن چند راهي وجوددارد. اول كاهش مواد مخدر در محيط ، تطبيق قوانين بالاي همه ، آگاهي دهي براي پوليس از اضرار مواد مخدر، بلندبردن سطح آگاهي دهي فاميل ها ، آگاهي دهي در جامعه ، ايجاد مصروفيت سالم براي اطفال ، تلاش براي ازبين بردن بيكاري ، مصرفيت كاري براي خانواده ها ، تداوي دوامدار معتادين ، داشتن برنامه هاي ادغام معتادين در جامعه ميتواند عوامل براي جلوگيري از اعتياد اطفال وديگرافراد باشد. سوال: آقاي فروتن آگاهي كم در جامعه و بخصوص در فاميل ها يكي از موارد اعتياد اطفال به مواد مخدر ميباشد ، دفتر يونسف آيا پلان هاي آموزشي براي فاميل ها دارند ويا خير؟ جواب: امروزه بحث ما در باره اعتياد اطفال به مواد مخدر ميباشد كه دراين ارتباط دفتر يونسف چي در مواد درسي وزارت معارف و همچنان در پوش كتاب هاي متعلمين اين موضوع را گنجانيده است ، اما در باره اعتياد اطفال به مواد مخدر بايد چند مرحله را مدنظربگيريم، اول جلوگيري از اعتياد اطفال كه به اين منظور دفتر يونسف ما پلان هاي آگاهي دهي داريم ، دوم از طريق رسانه ها بخصوص راديو كه درتمام فاميل ها موجود است ، بايد براي مادران و پدران گفته شود كه مقدار مواد مخدري را كه شما براي كاهش درد ويا موضوعات ديگربراي اطفال تجويزميكنيد ميتواند در آينده اطفال شمارا معتاد ببار بياورد و همچنان پدران ايكه اطفال خود را در جمع آوري مواد مخدر ازكشت زارها روان ميكنند بدانند كه اين اطفال نظربه تماسي كه با مواد مخدر ميگيرند درآينده معتاد بارمي آيند . سوال: استاد خيرخواه موجوديت اطفال معتاد چي تاثيرات منفي را در جامعه خواهد داشت؟ جواب: برهمه ما معلوم است كه اطفال ستون وفقرات جامعه و آينده يك كشوررا رقم ميزنند ، بنا اگر در جامعه براي اين ها انگيزه مثبت داده شود وبه راه هاي خوب سوق داده شوند بدون شك كه آن كشوروجامعه آينده خوبي خواهند داشت اما اگر موضوع برعكس قرار گرفت ، واطفال به مواد مخدر ، قاچاق مواد مخدر ، دزدي ... مواجه شدند ، آينده آن ملت نگران كننده و خراب خواهد بود. از سوي ديگر اطفال و اشخاص معتاد از نگاه فزيگي وجسمي نيز مشكل دار و كم وزن بوجود مي آيند كه اين عمل بالاي زنده گي اجتماعي ، روابط وي با اجتماع وكارو فعاليت وي نهايت تاثيرات منفي خواهد داشت. سوال: در كل شما بزرگواران از راه هاي جلوگيري اعتياد صحبت نموديد ، حال ميخواهم در ظرف يك دقيقه نظرشمارا درباره راه جلوگيري آغوشته شدن اطفال به مواد مخدر چي ميباشد ؟ جواب: (فروتن دراين باره ميگويد) اولين مكان براي پرورش ا‌طفال خانواده ميباشد ، بنا بايد محيط خانواده بايد از مواد مخدر پاك باشد در قدم دوم براي والدين آگاهي دهي از اضرار مواد مخدرداده شود ، و افراد جامعه بداند كه اطفال آينده سازان آند و نگذارند كه اين مصيبت اطفال را مبتلا نمايد. (خانم معروف) به نظرمن يگانه عامل عمده در جلوگيري از مواد مخدر دادن آگاهي دهي براي مردم ميباشد . (استاد خيرخواه) به علاوه گفته هاي دوستان در باره جلوگيري از اعتياد اطفال به مواد مخدر ، اول بايد منابع توليد اين مواد جستجو وازبين برود ، دوم ازبين بردن باورهاي نادرست و نيگ پنداشتن اين اعمال براي بعضي درد ها و درقدم سوم آگاهي دهي در جامعه و تطبيق قوانين ميباشد. سوال: در اخير پيام شمارا براي خانواده ها و معتادين ميخواهم داشته باشيم ؟ جواب: ( محيط آلوده به مواد مخدر ميتواند بالاي اطفال نهايت تاثيرات بدي داشته باشد ، بنا اگر والدين ميخواهند كه اطفالشان معتاد ببار نيايد و يك معتاد ديگري را خدمت جامعه تقديم ننمايد بايد تلاش نمايد كه از استفاده مواد مخدر در فاميل جلوگيري نمايد ) (خانم معروف" پيام من اين است كه بايد در رفتار خودبا اشخاص معتاد از نرمش كارگيريم و طوري با آنها رفتار نمايم كه با ما همنوا شده و مطلبي را كه ما برايشان ميگويم قبل نمايند. هروقتي كه شخص معتاد به اضرار مواد مخدراقرار نمود در آن زمان ماميتوانيم كه بالاي اين پديده به جديت كار كنيم و شخص معتاد را از استفاده مواد مخدر مانع شويم و همچنان فاميل ها بايد در برخورد خود با معتادين از نرمش كارگيرند و آنها را متقاعد به ترك اين عمل نمايند." ( استاد خيرخواه" درميان بزرگان و فاميل ها ما يك مفكوره وجودداردكه پيامبرخدا به كثرت امت خود افتخار ميكند اما من ميگويم كه پيامبر خدا به آن امتي افتخار ميكند كه سبب سربلندي و سازنده گي در جامعه باشد در غيرآن به امتي كه مبتلا به مواد مخدر ، ضعيف ، ناتوان ، ... باشد ابدا افتخار نمي نمايد بنا اين مسووليت والدين است كه اطفال نيك و سالم را خدمت جامعه تقديم نمايند كه اين موضوع قبل از اعتياد بود موضوع دوم بعد ازاعتياد مي باشد كه والدين و تمام بزرگان جامعه ما به معتادين اعتماد به نفس ، توانمندي براي ترك اعتياد ... را زنده نمايند . ) باتشكر زياد از تمام شما مهمانان و دوستداران برنامه كه تا اين دم ما را همراهي نموديد.

نوشتن نظر