Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

اعتماد به نفس اطفال


دوشنبه 10 دلو 1390 ساعت 10:48

عزت نفس و اعتماد به نفس بنياديترين بخش شخصيت يك فرد بوده كه درتمام ايام زنده گي فرد  خودرا بشكلي ظاهر مي سازد. اعتماد به نفس سالم يك ضرورت حياتي مطلق براي هرفردي مي باشد . يكي از عوامل مهم در رشد فزيكي و فكر كودكان پرورش حسن اعتماد به نفس در آنها  مي باشد براي اينكه كودكان و نوجوانان بتوانند از حد اكثر توانمندي ذهني وتوانمندي هاي بالقوه خود بهرمند شوند بايد بتوانند نسبت به خود خوشبين و درباره اطراف خود داراي احساس توانايي بوده از انگيزه هاي قوي براي تلاش برخوردار باشند. و در يك كلام اينكه بايد از حس اعتماد به نفس برخورد دار شوند بيشتراز صاحب نظران از اعتماد به نفس به حيث يك نقطه كليدي كه ميتواند اغلب جنبه هاي زنده گي انسان را تحت تاثيرقرار دهد ياد مي كنند ، اگر والدين تمام تلاش خود را براي رشد و پرورش اعتماد به نفس ميان كودكان بخرچ دهند بهترين فرصت ممكن را براي رشد و اعتماد به نفس آنان بوجودآورده اند.

اعتماد به نفس يعني اعتماد به خود و باورداشتن براي فراگيري از توانايي ها مي باشد. كسانيكه اعتماد به نفس ضعيفي دارند تصميم گيربراي شان دشوار است اغلب نمي دانند كه چي ميخواهند و باسختي باديگران ارتباط برقرار ميكنند ، كودكاني كه اعتماد به نفس بيشتري دارند با بهره گيري از استعداد وخلاقيت خود به ابراز وجود مي پردازند و براحتي تحت تاثير قرار نمي گيرند . يكي از عوامل موثر در ايجاد اعتماد به نفس بهره برداري از اعتماد خوب در جريان به نفس مي باشد. زيرا در اين زمان است كه بزرهاي اعتماد به نفس در وجود انسان كاشته شده و وجود اعتماد به نفس در والدين بيشتر از آموزش مستقيم آن براي كودكان موثراست ، اعتماد به نفس خصوصيت اكتسابي بوده كه اين خصوصيت از طريق وراثت به كودكان انتقال نمي نمايد والدين نقش اساسي در رشد اين خصوصيت رادر كودكان خود دارند كه حال شمارا به مصاحبه پوهيالي خيرخواه يكتن از استادان روانشناسي پوهنتون كابل در رابطه به اعتماد به نفس صورت گرفته است ،توجه شمارا جلب مينمايم.

سوال: جناب استاد در نخست اگر درباره اينكه اصلا اعتماد به نفس چي مي باشد توضيحات ارايه نمايد ؟

جواب: اعتماد به نفس همان باورهاي است كه در وجود يك انسان نهفته كه انسان در زنده گي معيشتي و دوامدار خودازآن استفاده مينمايد ، بسياري اوقات انسان به منظور انجام يك كار به نفس خود اعتماد نمود وبمنظور اجراي يك كار اقدام ميكند كه در نتيجه پيامد مثبت يا منفي  بدست مي آيد.

سوال: اعتماد به نفس چطوربميان مي آيد ؟

جواب: اعتماد به نفس يك پديده كسبي بوده نه ارثي و زماني در وجود يك شخص نشات ميگيرد كه وي در زمان طفليت نظريات و افكار وي ازطرف اعضاي خانواده شنيده شود . همچنان اعتماد به نفس در اثر برخورد هاي اطرافيان و مربياني بوجود مي آيد كه با اطفال واشخاص در تماس اند و اين عمل از دوره طفليت در وجود يك شخص بوجود مي آيد .

سوال: چرا بايد اعتماد به نفس داشته باشيم و علت آن چي مي باشد ؟

جواب: اعتماد به نفس چندين فكتور ها رادروجود يك فرد ايجاد ميكند ، بطورمثال يگانه ايستگاه و محل حركت يك شخص همانا اعتماد به نفس وي ميباشد دوم شاخص هاي موفقيت زنده گي يك شخص باز هم اعتماد به نفس است سوم اعتماد به نفس سبب ميشود كه در انسان خودباوري بوجود بيايد و شخص بالاي خود باورمند گردد .

سوال: ازكدام طريق يك فرد بايد اعتماد به نفس خودرا تقويت نمايد ؟

جواب: براي تقويه اعتماد به نفس راه هاي مختلفي وجود دارد ، اول موجوديت والدين وتربيه بهتر اطفال بوده كه دراين ميان والدين در جريان طفليت اطفال نبايد اطفال خودرا توهين ، تحقيروهمچنان به نظريات آنها ارج قايل شود . زماني كه يك طفل درمجلسي صحبت ميكند بازرگان نبايد آنها را باگفتن كلمات خاموش باشد ، چپ شو ... امر به سكوت نمايند ، چون اين اطفال همانند كاغذ سفيد اند اگرباگفتن چنين كلمات خاموش گردند آنها جرات صحبت را از دست داده و تا اخرعمر اعتماد شان را نسبت به خود ازدست ميدهند.

بنابراين يگانه راهي كه ميتواند اعتماد به نفس اطفال را تقويت ببخشد در قدم اول پدرومادر دوم برادران و خواهران سوم اقارب و جامعه ايكه اطفال با آنها درتماس مي باشند .

سوال: يك عده از اطفالي وجود دارند كه نهايت با استعداد هم اند اما در جامعه بسيار كم جرات ظاهر ميشوند علت اين از نگاه روانشناسي  چي مي باشد؟

جواب: علت اينكه چرا اطفال با وجود استعداد خوبي كه ميداشته باشند كم جرات ببار مي آيند اين است كه در زمان طفليت به نظريات و گفته هاي آنها در جامعه توجه نمي شود ، زماني كه صحبت ميكنند به گفتن كلمات بي ادب خاموش باش وامثال آن اين اطفال ديگر جرات ابراز نظرنمي داشته باشد ، واز نگاه روانشناسي اين گفته ها بالاي روان آنهاتاثيرات مستقيم داشته واطفال كم جرات ببار مي آيند.

سوال: زمانيكه طفل اعتماد به نفس نداشته باشد با كدام مشكلات ممكن مواجه شود؟

جواب: طوريكه ميدانيد اعتماد به نفس يكي از مشخصه هاي اساسي درافراد و بخصوص اطفال مي باشد، زماني كه اطفال اعتماد به نفس خود را ازدست بدهند نميتوانند با مشكلات حتا كوچك هم باشد مقابله نمايد و در برابر كوچكترين مشكل از پا مي افتد. اين مشكل در اطفال تا سن بزرگ سالي باقي خواهد ماند و هرنوع مشكلي كه فراه راه طفل در جريان زنده گي وي بوجود آيد نميتواند كه راه حلي به آن دريابد اين طفل در زنده گي معيشتي ، فرهنگي ،سياسي ، ... در تنگ نا قرار ميگيرد.

سوال: شما نقش والدين را درايجاد اعتماد به نفس وزنده گي آينده اطفال چگونه ارزيابي ميكنيد؟

جواب: طوريكه ما ميدانيم اولين بستر پرورش آغوش والدين است زمانيكه اين اطفال در چوكات خانواده گي با مهرباني و صميميت و بايك شيوه خوب تعليمي و تربيتي و همچنان تلقينات خوب چون نشان دادن اهداف بزرگ براي شان داده شود بدون شك اين اطفال در آينده از جمله اشخاص وافراد نيك و سالم و بااعتمادي ببارخواهند آمد اما اگر برعكس اين شيوه كار گرفته شود زنده گي طفل و آينده وي بحراني و قابل تشويش خواهد بود؛ بطورمثال: تحقيقات نشان ميدهد اطفالي كه از ساحه پرورش و سرپرستي پدر دوربوده اند و بي پدر بزرگ شده اند در زنده گي بسيار كم جرات ببار آمده اند ، همچنان اطفالي كه از ساحه پرورش مادر  دوربوده اند نهايت خشن در جامعه ظهور نموده كه باعث مشكلات متعددي در جامعه خود گرديده اند . بنا موجوديت پدر و مادر با مسووليت در پرورش ودادن اعتماد به نفس اطفال نهايت تاثيرگذار مي باشد .

سوال:  انعطاف پذيري در پرورش اطفال چي تاثيراتي دارد؟

جواب: انعطاف پذيري زمينه باورها وصميميت را ميان افرادو اشخاص ايجاد ميكند، زمانيكه يك شخص براي دعوا ويا جنگ باطرفي مقابل ميشود اما يكي ازطرفين از خود انعطاف پذيري نشان داده و نمي خواهد كه جنگ نمايد در اين ميان شخص حمله كنند در واپسين دقايق نهايت پشيمان مي گردد .

ازسوي ديگر اطفال نهايت مقلد اند كاري را كه والدين انجام دهند آنها نيز از آن پيروي ميكنند به اين معنا كه اگر پدري در پيش روي اطفال خشونتي را با مادروي انجام دهد اين طفل با پيروي ازآن چي در طفليت وچي در بزرگسالي در مقابل مادر، خواهر ويا خانم دست به چنين اعمالي ميزند. و همچنان گفته ميتوانيم كه اين عمل برعكس نيزشده ميتواند و همه اين احوال برميگردد به انعطاف پذيري اطفال امروزو بزرگان فرداي كه با تقليد از اعمال بزرگسالان خود به پيش ميروند.

سوال: در وضعيت فعلي شما اعتماد به نفس ميان جوانان را چگونه ارزيابي نموده و همچنان پيام و نظرشما در باره اينكه  فاميل ها ، دوستان ... چطورميتوانند انعطاف پذيري را پيشه كنند چي مي باشد؟

جواب: در افغانستان و بخصوص در شهركابل اطفال ما نهايت توهين و تحقيرميشوند ، استادان ما حتا نميتوانند يك روش خوبي را دربرخورد خود بااطفال داشته باشند  كه اين اطفال را از داشتن اعتماد به نفس نهايت به  مشكل مواجه مي نمايد ، ازسوي ديگر اگر شما متوجه شده باشيد تعداد از اطفالي وجود دارند كه در سرك ها مصروف كار و فعاليت اند كه اين كار در بوجود آوردن اعتماد به نفس از نگاه اقتصادي براي اطفال نهايت موثر مي باشد اما از سوي ديگر بزرگترين صدمه تعليمي و تحصيلي را در اطفال بوجود مي آورد ، اطفال از فراگيري علم و دانش بي بهره ميمانند وعدم فراگيري اطفال بزرگترين مشكل براي آينده آنها خواهد بود . بنا با ايجاد برنامه هاي خوب و رهنمايي هاي موثر ميتوانيم كه اطفال را به فراه گيري اعتماد به نفس تشويق و ترغيب نمايم .

پيام من در مجموع براي هموطنان اينست كه طوريكه خداوند ميفرمايد كه من از روح خود در انسان دميده ام ديگر جاي بي اعتمادي به نفس وجود ندارد انسان كسي است كه خداوند مستقيما خصوصيات بزرگي را در وجود وي نهادينه نموده است با پي بردن به اين مشخصه انسان دانا ميتواند به نفس خود اعتماد داشته باشد و هيچگاهي خود را كم فكر نكند . ما منحيث مربيان و والدين اين را درك كنيم كه وظيفه ما صرف آوردن اطفال در جامعه نيست بلكه تربيه و تعليم نيك اطفال از جمله مسووليت هاي اساسي ما ميباشد چون اطفال كساني اند كه آينده كشور به دست آنها مي باشد .

باسپاس از استاد بزرگوار وشما دوستداران برنامه .

با درنظرداشت صحبت هاي استاد چنين واضح ميگردد كه پايه و اساس تعليم و تربيه اطفال همانا آغوش والدين بوده كه اطفال را به راه نيك در آغازين مراحل زنده گي وي سوق ميدهد.

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (0)

نوشتن نظر