Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

پرورشگاه ها چگونه مكاني است و در آن كي ها بسرميبرند


دوشنبه 10 دلو 1390 ساعت 10:47

پرورشگاه ها چگونه مكاني است و در آن كي ها بسرميبرند ، هم اكنون در حدود 70 پرورشگاه در كشور ما فعاليت دارند كه 35 آن دولتي و 35 ديگر آن غيردولتي مي باشد . رياست عمومي پرورشگاه ها يكي از رياست هاي وزارت كارو اموراجتماعي شهدا و معلولين است ، بگفته مقامات پرورشگاه ها دراين مكان اطفال نگهداري گرديده و تمام سهولت ها چون كسب تعليم و تربيه ، فراگيري حرفه ،جاه بودوباش و ديگر امكانات توسط دولت براي آنها فراهم ميگردد . در حال حاضر در 70 پرورشگاه در كشور در حدود 12 هزارطفل بي سرپرست و يتيم بسر مي برند كه از اين ميان 700 تن آنها درپرورشگاه ها تهيه مسكن و علاوالدين شهر كابل مي باشند . پرورشگاه ها مكاني است براي اطفال بي سرپرست و يتيم و همچنان مكاني براي پرورش و تعليم و تربيه اين اطفال ، در پرورشگاه ها اطفال از سن 4 سالگي الي 12 سالگي نگهداري ميشوند وزمينه تعليم و تربيه نظربه نصاب معارف به آنها تدريس  ميگردد ، مسوولين پرورشگاه هاميگوند كه فارغين اين پرورشگاه ها به نتايج خوبي در امتحانات دست يافته اند از جمله چند تن از فارغين پرورشگاه ها در سال 1389 به بورسهاي هندومصركامياب شده اند.

اين در حاليست كه جنگ هاي چندين ساله در كشور باعث بي سرپرستي تعداد زيادي از اطفال در كشور گرديده  كه پرورشگاه ها ازجمله مكانهاي مناسب براي اين اطفال قرارگرفته است . اما نظر به گسترش اين اطفال ضرورت به ايجاد و گسترش بيش از حد اين مراكز در كشور محسوس ميگردد.

در باره وضعيت و اينكه اطفال بعداز فراغت چي سرنوشتي را خواهند داشت مصاحبه اي را انجام داده ايم با سيد عبدالله هاشمي رييس عمومي پرورشگاه ها كه توجه شمارابه آن جلب مي نمايم

سوال: جناب رييس صاحب در نخست اگر لطف نموده درباره اينكه چي گونه اطفال دراين پرورشگاه ها نگهداري ميشوند معلومات ارايه نمايد ؟

جواب: بااظهار سلام برشما و دوستداران برنامه ، اولترازهمه بايد بگويم كه هدف از ايجاد پرورشگاه ها در چوكات دولت و وزارت كاروامور اجتماعي نگهداري و مواظبت ازاطفال بي سرپرست ، بي پدر ، بي مادر ويا اطفاليكه والدين شان ازنگاه اقتصادي مشكل جدي داشته ، مي باشد . همچنان اطفال ايكه والدين شان به مواد مخدر معتاد باشند و فاميل از نگاه اقتصادي مشكل داشته باشد آنها نيزدر اين مراكز جذب ميشوند .

پرورشگاه ها مراكزي است كه در آنجا براي اطفال ايكه قبلا ذكر شد زمينه تعليم و تربيه وهمچنان فراگيري حرفه نيز مساعد ميگردد . در پرورشگاه ها اطفال از سن 4 الي 18 سال نگهداري ميگردند . درمجموع درافغانستان 70 پرورشگاه وجود دارد كه 35 باب آن دولتي ومتباقي توسط نهاد هاي غيرحكومتي ايجاد گرديده كه دركل 12000 هزار طفل دراين پرورشگاه ها نگهداري ميشوند  .

سوال: اطفال ايكه در پروشگاه ها نگهداري ميشوند آيا ازصبح تاشام اند ويا 24 ساعت درهمين جاه مي باشند؟

جواب: طوريكه قبلا متذكرشدم در اين پرورشگاه ها اطفالي نگهداري ميشوند كه بي سرپرست بوده وزمينه ليليه ، تعليم و تربيه و همچنان كورسهاي كمپوتر، آماده گي كانكور،  رسامي ، نويسنده گي ، نجاري ، بافنده گي ، ترميم مبايل ... تدريس گرديده  كه با فارغ شدن از مكاتب اين اطفال بتوانند برعلاوه تعليمات ايكه ديده اند بتوانند با يك تعداد حرفه هاي ديگر نيز بلديت داشته تا بتوانند بعد ازاينكه از پرورشگاه فارغ ميشوند مسلكي را نيزياد داشته باشند . بطور مثال در حال حاضر در دو پرورشگاه علاوالدين و تهيه مسكن كابل به تعداد 700 تن از اطفال با شرايط كه قبلا ذكر نمودم  نگهداري ميشوند .

سوال: جناب رييس صاحب آيا در پرورشگاه ها نصاب تعليم معارف جمهوري اسلامي افغانستان پيش برده ميشود ويا خير؟

جواب: تعليم تربيه پرورشگاه ها نظربه تفاهم كه ميان وزارت كارو امور اجتماعي شهداومعلولين با وزارت معارف كشور به امضارسيده است صورت ميگيرد ، تمام نصاب تعليم وزارت معارف با همكاري آن وزارت در چوكات مكاتب پرورشگاه ها تدريس ميگردد . چنانچه سالهاي قبل تعدادي از شاگردانيكه از طريق مكاتب پرورشگاه ها فارغ گرديدند ، ازطريق وزارت معارف سند شهادت نامه خود راكسب نمودند همچنان يك تعداد از شاگردان ما به بورسهاي تحصيلي به كمك وزارت معارف به كشور هاي مختلف ارسال گرديده اند كه اين خودمبين همكاري ميان ماو وزارت معارف مي باشد.

سوال: جناب رييس صاحب گفته ميشود تعدادي از اطفالي در پرورشگاه ها وجود دارند كه نظربه معيارهاي جذب به پرورشگاه ها آماده نمي باشند؟

جواب: اول بايد بگويم كه به گذشته برنمي گردم اما ميخواهم بگويم كه ما يك تحقيقي را آغاز نموده ايم كه تا يك ماه  بعد به اتمام ميرسد ، كه اگر در اين ميان اطفالي وجود داشته باشد كه با معيار هاي جذب درپرورشگاه ها مناسب نباشد تلاش خواهد شدكه  زمينه ادغام آنها به فاميل هاي شان مساعد گردد ، ميخواهم ياد آورشوم كه پرورشگاه محلي تعليم وتربيه و همچنان مسكن براي اطفال بي سرپرست است بنا تلاش بايد شود كه اطفال بي سرپرست جذب اين مراكز گردد .

سوال: طوريكه مصاحبه ما درباره وضعيت اطفال بي سرپرست  و آينده آنها ميباشد ،شما چي ديدي براي آينده اين اطفال بعد ازفراغت از پرورشگاه ها برايشان داريد؟

جواب: چي آرزوي ما و تمام جامعه در باره اينده اطفال ايكه از پرورشگاه ها فارغ ميشوند اين است كه بايد آينده درخشان وسالمي داشته باشند ، اما آنچه مورد بحث است سرنوشت و فعاليت آنهابعد ازفراغت از پرورشگاه ها ميباشد ، نظربه قوانين كشور اطفال الي سن 18 سال ميتوانند درپرورشگاه ها زنده گي نمايند ، بنابرهمين موضوع بعد از سن 15 سال در پرورشگاه ها برعلاوه ازتعليم و تربيه براي اين اطفال آموزش هاي حرفوي نيز داده ميشود تا باشدكه بعد از فراغت بتوانند به زنده گي خود بصورت درست ادامه دهند ، همچنان همراي با وزارت دفاع ، داخله و پوهنتون ها آن عده از فارغين ايكه بتوانند شامل وزارت تحصيلات عالي شوند براي شان زمينه ليليه فراهم گردد.

ديد ما و آگاهان براين است  اگر اطفال دايم ازطريق پرورشگاه ها حمايه شوند تنبل به جامعه بار مي آيند بنا وزارت كارو امور اجتماعي در تلاش آن است تا با تفاهم باوزارت خانه هاي تحصيلات عالي ،داخله ، دفاع و ديگر نهاد هاي ملي و بين المللي زمينه جذب آنها را به تعليمات بالاتر و رفاه آنها فراهم نمايد .

همچنان اداره پرورشگاه ها بمنظورخودكفاي اطفال و حمايت آنها تلاش دارد تا با يك تعداد ازتجار كشور درتماس شود كه براي آن عده از افراديكه نمي توانند در موسسات تحصيلات عالي و همچنان تعليمات نظامي شامل شوند ، با حرفه و مسلك هايكه در جريان دوره آموزشي پرورشگاه فراگرفته اند بتوانند ، كمك نموده تاآنها بتوانند يك زنده گي نوي را آغاز نمايند.

اما جاه نگراني اين است كه اطفالي كه بعد ازپرورشگاه ها فارغ ميشوند يك سيستم نظارتي وجود ندارد تا از حال و احوال آنها نظارت بعمل بياورد تا باشد كه از استعداد اين افراد بشكل درست آن استفاده گردد.

سوال: شما از جذب اطفال بعداز فراغت ازمكاتب به بورسهاي تحصيلي در خارج ازكشور ياد اورشديد كه يك دست آورد خوبي ميتواند باشد ، آيا برعلاوه شما شاهد كدام دست آورد ديگر دراين زمينه هستيد؟

جواب: در سال 1389 به تعداد 13 تن ازفارغين به منظور ادامه تحصيل به كشور خارجي و همچنان موسسات تحصيلي داخلي گسيل شده كه از جمله سه تن به كشور هندو سه تن ديگر عازم مصرو چهارتن آنها در موسسات تحصيلات عالي خصوصي گماشته شده اند  ، تعدادي اطفالي كه ازپرورشگاه فارغ شدند بعد از اينكه به جامعه تقديم گرديدند و نظربه مشكلاتي كه متوجه آنها گرديد دوباره بحيث مربيان ازطرف شب در پرورشگاه ها استخدام گرديدند .

ازسوي ديگر اطفاليكه در پرورشگاه هاي ولايات در مكاتب وزارت معارف تدريس مي شوند و از طرف شب در پرورشگاه ها زنده گي ميكنند . و تاحال از فارغين پرورشگاه ها كه در نهاد هاي مختلف تحصيلي وهمچنان در ديگر نهاد ها به كار گماشته شده نتايج خوبي داشته ايم .

سوال: خدمات وسهولت هاي كه فعلا بدسترس پرورشگاه ها و در خدمت اطفال قرار دارد به نظرشما آيا كافي است ؟

جواب:آمنه افضلي وزير كارواموراجتماعي نه تنها منحيث وزيربلكه به حيث مادر از پرورشگاها نظارت داشته و هرگونه امكانات كه در دسترس وزارت كار وامور اجتماعي بوده براي بهبود زنده گي اطفال پرورشگاه ها مساعد ساخته است . اما مشكلاتي كه از گذشته در پرورشگاه ها تراكم نموده باعث يك سلسله چالش هادر پرورشگاه ها گرديده است كه كمك تمام نهاد هاي ملي و بين المللي را ضرورت دارد ، باوجود اين همه اداره پرورشگاه ها متعهد است تا از همه راه هاي ممكن اين چالش ها را حل نموده و زنده گي خوبي را براي اطفال اين مراكز ايجاد نمايد .

از سوي ديگر اداره پرورشگاه ها هم اكنون از امكاناتي كه دارد در اعمار مجدد بعضي از پرورشگاه ها فعاليت مي نمايد كه از جمله پرورشگاه هاي تهيه مسكن وعلاوالدين درحال حاضر تحت كار مي باشد.

سوال: طوريكه برهمه معلوم است كشور ما شاهد چندين سال جنك دربوده است ، كه اين جنگ ها باعث بي سرپرستي و يتيم شدن تعداد زيادي از اطفال گرديده ، به نظرشما تعداد پرورشگاه هايرا كه شما نام گرفتيد آيا به اين اطفال كافي است؟

جواب: چنانچه كه شما بيان كرديد افغانستان طي ساليان جنگ شاهد ويراني ، كشته و زخمي شدن افراد و اشخاص زيادي شده است كه اين مشكلات باعث يتيم شدن زيادي از اطفال گرديده كه نه تنها با اين امكانات قابل فع نمي باشد بلكه به نياز جدي دولت ، نهاد هاي غيردولتي و تجار كشورضرورت دارد . يك موضوع ديگر كه ميخواهم ياد آور شوم اين است كه به باور من تا حال ده درصد از اطفال يتيم جذب پرورشگاه ها نگرديده و اميدوارم كه با بدست آوري امكانات بيشتربتوانيم خدمات بهتر و خوبي را براي اطفال نيازمند كشور فراهم نمايم .

سوال: شيوه جذب اطفال بي سرپرست و يتيم در پرورشگاه هاچگونه است ، آيا شما سروي را به راه مي اندازيد ويا خير؟

جواب: چگونگي جذب اطفال به پرورشگاه ها طوريست كه اقارب ونزديكان اين اطفال با مراجعه به وزارت كارو اموراجتماعي ، و گرفتن فورم شموليت وبعد از اينكه تثبيت گرديد كه طفل مذكور به نگهداري ضرورت دارد ، به اين مراكز جذب ميشود .

با تشكر ازشما جناب رييس صاحب و شمادوستداران برنامه كه  تاحال مارا همراهي نموديد.

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (12)

<< ابتدا < قبلی 1 2 بعدی > انتها >>

  • شنبه 15 جوزا 1395 ساعت 02:32 | نجیب
    محترم السلام علیکم: من می خواهم مقداری کمک نمایم به یکی از پرورشگاه های خصوصی شهر کابل. تمام اینترنت را سرچ کردم اما جای مناسبی را پیدا نکردم. لطف نمایید اگر جایی را می شناسید که از اطفال بی سرپرست نگه داری می کنند و با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند لطفا ادرس نمبر تلیفون و یا ایمیل ادرسی اگر دارید برای من ارسال کنید تا بتوانیم مظهر خدمتی برای این وطن داغ دیده شوم
  • شنبه 20 ميزان 1392 ساعت 04:12 | مهدیه جونی
    نظرم نمی دونم چیه ولی تقریبا از بقییه ی سایت ها بهتر بود. اگه مثلا دربارهی محیط اونجا بیشتر حرف زده می شد بهتر بود. دارم یک کتاب می نویسم و شدیدا نیاز به اطلاعاتی دربارهی کودکان پرورشگاهی دارم. از اندک کمکتون ممنون

نوشتن نظر