Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

تعريف طفل از ديدگاه كنوانسيون جهان طفل


دوشنبه 10 دلو 1390 ساعت 10:38

موضوع برنامه كنوني ما در باره تعريف طفل از ديدگاه كنوانسيون جهان طفل ميباشد ، مهمانان ما در اين برنامه محمد بلال صديقي معاون بخش حقوق اطفال از كميسيون حقوق بشر افغانستان ، خانم زرمينه  بهروز مسوول بخش محافظت اطفال از دفتر اطفال در معرض خطرو آقاي عزيزفروتن مسوول دفتر مطبوعاتي يونسف در كابل را با خود داريم و در جريان برنامه سوالاتي از شهروندان خود را نيز خواهيم داشت .

نظربه جامعه ما اكثريت مردم از قانون و حقوق يكديگر آگاهي ندارند كه با اين فرصت هاي ايجاد شده ميخواهيم تا براي همه مردم خود ازطريق اين برنامه ها آگاهي دهي نمايم  .

در كشور ما زمانيكه اطفالشان به سنين 14 و 15 ميرسند آنهارا مجبور ميكنندتا كار كنند و به اين فكر اند كه آنان حال طفل نه بلكه بزرگ سال شده اند در حاليكه در قانون الي سن 18 را طفل خطاب نموده و طفل تا كه سن 18 را پوره ننمايد طفل گفته شده است .

كودكان از نظر فقه اسلامي به سه گروه تقسيم شده اند اول از يك سالگي الي هفت سالگي كه هرگاه اين اطفال كدام جرمي را مرتكب ميشوند نظربه قوانين مجازات نشده زيراآنها از لحاظ قانوني فاقد قوه ادارك ميباشند. دوم كودكان از سن 7 سالگي الي سن بلوغيت كه كودكان از نگاه جزايي اگر كدام جرمي را مرتكب ميشوند مجازات نه بلكه تهديب يا تعديب  ميشوند و سوم كسانيكه به سن بلوغ رسيده اند وازنگاه قانون جرم انها مطابق به افراد و اشخاص بزرگ تثبيت خواهد شد .

كنوانسيون حقوق طفل 18 سال اول زنده گي طفل را دوران كودكي دانسته و طفل در  اين دوران بايد از محبت ، تربيت و پرورش و همراهي والدين مستفيد گردند ، درصورتيكه طفل درجريان كودكي خود از حقوقش محروم گردد در آينده به مشكلات متعددي مواجه خواهد شد زيرا در اين جريان اطفال به هرسمتي كه سوق داده شود رفته و خود طفل از زيان و اضرار اعمال خود به درستي واقف نخواهد بود. بنا قانون تمام اين مسايل را مدنظرگرفته و سن قانوني طفل را 18 گفته است .

در نخست ميخواهم از آقاي صديقي بپرسم كه طفل به چي كسي گفته ميتوانيم ؟

جواب : نظر به قوانين ملي و بين المللي طفل به كسي گفته ميشود كه سن 18 سالگي را تكميل نكرده باشد ، همچنان نظر به قوانين اطفال به سه كتگوري تقسيم شده است ، اول اطفال مميزه دوم اطفال غير مميزه و نوجوان .

سوال: خانم بهروز كنوانسيون حقوق اطفال طفل را چگونه تعريف ميكند ؟

جواب: كنوانسيون حقوق اطفال نيز طفل به شخصي ميگويد كه سن 18 را تكميل نكرده باشد . ولي اگر شخصي قبل از سن 18 به بلوغيت برسد ، چون ما پابند به تطبيق مواد قانون هستيم بنا به چنين اشخاص هم طفل گفته ميشود .

سوال: اقاي فروتن آيا افغانستان شامل كشور هاي ميشود كه اين كنوانسيون را پذيرفته و مواد اين قوانين را تطبيق نموده باشد ؟

جواب: قبل از جواب به سوال شما ميخواهم در باره ماده اول قانون كنوانسيون حقوق اطفال توضيحاتي داشته باشم ، در اين قانون زيرسن 18 را طفل خطاب نموده اند ، اما اگر در قوانين كشور ها سن قانون براي اطفال چيز ديگري آمده باشد ، كنوانسيون آنرا ميپذيرد .

كنوانسيون در سال 1994 از طرف افغانستان به امضا رسيد ، و نظر به امضاي اين كنوانسيون افغانستان ملزم به اجراي مواد اين قانون ميباشد . اما افغانستان موفق نشد كه گزارش خود را به كميته نظارت آن بپردازد . الي اينكه افغانستان توانست در سال 2009 اين گزارش به كميته نظارت كميسون ارايه نمايد . كه بعد از ارايه گزارش كنوانسيون بيان نمود كه افغانستان تا حال نتوانسته مواد اين كنوانسيون را تطبيق نمايد .

سوال : لطف نموده درباره پيشنهاداتي كه از طرف كميته حقوق طفل اين كميسون داده شده است توضيحات ارايه نمايد ؟

جواب: دراين پيشنهاد ها روي مساله مهمي عدم تبعيض ميان پسران و دختران بوده كه در آنجا ذكر شده كه سن ازدواج براي دختران و پسران بايد يكي باشد همچنان موضوع صحت براي دختران و پسران يكي از پيشنهادات ديگر بود .

سوال: آقاي صديقي طفل از ديدگاه اسلام چگونه تعريف گرديده است ؟

جواب: در متون اسلامي درباره طفل موضوعات زيادي گفته شده است كه اطفال را شباهت ميدهد به پروانه هاي بهشتي همچنان حديثي ذكرشده است كه هرشخصي كه بالاي اطفال ترحم و شفقت نمي كند و به بزرگ سالان احترام از جمله امت من نيست . همچنان دراحاديث گفته شده است كه مراقبت و نگهداري اطفال از سن 7 سالگي مسووليت پدرو مادراست بعد الي سن 14 سالگي طفل منحيث خادم يا خدمتگار براي والدين كار ميكند و ازسن 14 الي 21 سالگي اطفال منحيث مشاور در فاميل اند . همچنان حديث ديگر وجود داردكه گفته شده است شما الي سن 25 سالگي بالاي اطفال خود زحمت بكشيد تا به راه راست هدايت شوند بعد ازآن مسووليت خود افراد و اشخاص مي باشد .

سوال: آقاي فروتن آيا حقوق اطفال قبل از سن بلوغيت در قوانين ذكر شده است واگر ذكر شد ه ولي دولت به تطبيق آن تلاش نميكند ، بالاي روح وروان اطفال چي تاثيراتي خواهد داشت ؟

جواب : دولت افغانستان بايد اينرا مدنظر بگيرند كه نظربه ماده هفتم قانون اساسي دولت و مسوولين همه ملزم اند تا تمام ميثاق ها، اعلاميه ، كنوانسيون هاي جهاني را كه به آن ملحق شده اند بايد مواد آنرا تطبيق نمايند . كنوانسيون حقوق اطفال يكي از معاهداتي است كه دولت افغانستان آنرا امضا نموده است و مكلف به تطبيق و انجام آن ميباشد ؛ ولي اگر حقوق اطفال مطابق به مواد قانون تطبيق نگردد و اطفال به حقوق شان يعني ازنگاه صحي ، تعليم و تربيه ... نرسند ، آينده مردم و كشور قابل نگراني خواهد بود .

سوال: خانم فروتن به نظرشما دولت افغانستان و نهادهاي كه در ارتباط به حقوق اطفال فعاليت دارند تاچي حد توانسته اند كه مواد قانون حقوق اطفال را تطبيق نمايند ؟

جواب: جامعه جهاني و دولت افغانستان تلاش دارند كه مواد كنوانسيون حقوق اطفال را عملي نمايند كه روي همين منظور افغانستان بعد از شانزده سال توانست گزارشي را براي كميته بررسي حقوق اطفال ارسال نمايد كه بايد اين كار را بعد ازپنج سال امضاي اين كنوانسيون بايد صورت ميگرفت .

سوال : كنوانسيون حقوق اطفال كدام موارد را دراولويت قرار داده اند ؟

جواب: سه دهه جنگ صدمه بزرگي براي اطفال رونما نموده است در كنوانسيون از سه بخش گفته شده است اول حقوق حفاظتي ، حقوق شخصي و حقوق خدماتي كه هرسه اين حقوق برميگردد به دولت ها ، اطفال و خانواده ها ، كه درنتيجه گفته ميتوانيم كه دولت ها مكلف اند تا زمينه هاي خوب صحي ،تعليمي و تحصيلي و ايجاد خدمات اجتماعي را براي اطفال بوجود بياورد .

سوال: از حقوقي ايكه شما قبلا گفتيد اگر بصورت درستش عملي گردد تاچي حد ميتواند بالاي زنده گي اطفال تاثيرات مثبتي رونما گردد ؟

جواب:  اگر حقوق اطفال بصورت درست و كامل اجرا شود گفته ميتوانيم كه ما آينده خوبي خواهيم داشت اما اگر حقوق اطفال بصورت درستش عملي نگردد ، جاي نگراني بزرگي خواهد بود .

(در كنوانسيون امده است كه مواد آن بايد بصورت درست تطبيق گردد عدم تبعيض ،  منافع اولاي طفل ، حق زنده گي اطفال و توجه به نظريات اطفال نظربه سن آنها مي باشد .بنا اگر موارد ذكر شده عملي نگردد خطربزرگي را متوجه اطفال و بلاخره جامعه ما در پي خواهد داشت . ) گفته هاي آقاي فروتن

سوال: آقاي صديقي در ماده سوم كنوانسيون اطفال آمده است كه بايد در كليه اقدامات مربوط به اطفال منافع اولياي طفل مدنظرگرفته شود ، به نظر شما اين ماده تا چي اندازه تطبيق گرديده است؟

جواب: خوشبختانه بايد بگويم كه قوانين ما در ارتباط به اطفال همه مطابق به قوانين بين المللي ساخته شده است ، و همچنان گفته شده است كه بايد هرنهادي كه ميخواهد تصميمي را در باره اطفال بگيرد ،حقوق و منافع اولياي آنها را مدنظر بگيرند . زمانيكه ما به نهاد هاي عدلي و قضاي برويم در آنجاگفته ميشود كه آخرين جاه براي اطفال مراكز اصلاح وتربيه اطفال ميباشد .  ويازمانيكه شما به مراكز تعليمي داخل شويد ديده ميشود كه در دست هر استاد يك چوب ويا پيپ ميباشد كه اين خود از نگاه روحي و جسمي تاثيرات منفي را بالاي اطفال ميگذارد .

سوال: شما نقش جامعه جهان ونهاد هاي بين المللي را در ارتباط به متقاعد نمودن مسوولين دولتي براي اجراي قوانين اطفال تا چي حد تاثير گذار ميبينيد ؟

جواب: دولت در قبال مسووليت هاي خويش بشكل صادقانه  عمل نمي نمايد زمانيكه شما در مراكز اصلاح و تربيه اطفال برويد مشكلات متعددي را در آنجا مشاهده كرده ميتوانيد . زمانيكه برگرديم به مسووليت هاي خانواده ها ، ديده ميشود كه فاميل ها مسووليت هاي خودرا بشكل درست انجام نمي دهند در تصميم گيري هاي خود براي اطفال هيچگونه مشاركتي با اطفال وجود نمي داشته باشد خواسته هاي اطفال را چي در باره صحت ،تعليم وتربيه ، لباس... هيچ گاهي مدنظر گرفته نميشود .

سوال: خانم بهروز در كنوانسيون حقوق اطفال گفته شده است كه دولت ها مكلف بايد بقا و رشد اطفال را تضمين نمايد در حاليكه ديده ميشود نظر به مشكلات جاري در كشور رسيدن به اين اهداف تا اندازه اي ناممكن بوده است به نظرشما راه بيرون رفت از اين مشكل چگونه است ؟

جواب: اگر دولت تا حال نتوانسته است كه مواد كنوانسيون اطفال را تا حال تطبيق نمايد ، يگانه راه بيرون رفت از اين مشكلات مشاركت دولت با نهاد هاي بين المللي در اجرايي فعاليت هاي بشري حقوق اطفال مي باشد .

در ارتباط به فعاليت هاي نهاد هاي جامعه جهاني بايد بگويم كه بهترين دست آورد ها را ما دراين موارد داريم اول حمايت اطفال متخلف در مقابل ارگانهاي دخيل در قضيه ، عقد معاهده شش جانبه ميان وزارت خانه هاي كار و امور اجتماعي شهداو معلولين ، وزارت عدليه ، لوي سارنوالي ، ستره محكمه ، وزارت معارف و وزارت داخله كشور بوده كه هنگام دستگيري اطفال متخلف بايد اين وزارت خانه ها كار هاي عملي را براي اين اطفال مدنظرداشته بشاشند .

سوال: طوريكه قبلا گفتيم در وزارت معارف استادان با چوب ويا پيپ در صنف حضور پيدا ميكنند كه در بعضي موارد از آن استفاده نيز ميكنند ، آيا دفتر يونسف و ديگر نهاد هاي بين المللي در اين باره با مسوولين وزارت معارف گفتگو ويا براي آنها گوشزدي داشته اند ؟

جواب: در سال 2005 يك نهاد جهاني بنام سي پن كه فعاليت هاي آن نهاد مرتبط به حقوق اطفال ميباشد ، مسقيما با وزير معارف آن وقت درتماس شده  ومكتوب را تحت نام محوه خشونت عليه اطفال به امضا رسانيده كه اين مكتوب به تمام مكاتب افغانستان ارسال شده  است اما آنچه مهم است تطبيق آن ميباشد كه در اين زمينه غفلت و عدم مسووليت پذيري هاي زيادي صورت گرفته است .

(آقاي فروتن " ما پنج حق عمده واساسي براي اطفال در قانون داريم كه عبارتنداز حق صحت ، حق تعليم و تربيه ،  سهمگيري ، حفاظت و هويت مي باشد ، كه دفتر يونسف براي تمام اين ها طرح هاي را ايجاد نمود ، طوريكه خانم بهروز گفتند بافرستادن يك مكتوب ما نمي توانيم جامعه را تغير دهيم اما با داده آگاهي ها از طريق رسانه هاي ديداري و شنيداري ميتواند ذهنيت جامعه خود را تغير داده و مردم را به راه راست هدايت نمايم . دفتر يونسف هرساله از سن اول الي سوم در تمام مكاتب قلم ، كتاب ، بكس ... ضروريات اطفال معارف را مهيا مينمايد همچنان در بخش صحت عامه هرسال يونسف با همكاري وزارت صحت پروگرام واكسين را در تمام ولايات راه اندازي ميكند از سوي ديگر تمام اطفال در مكاتب بايد از آب آشاميدني صحي برخوردار باشند كه يونسف با همكاري وزارت انكشاف شهري اين كاررا انجام داده است . ")

سوال: آقاي صديقي فعاليت هاي كميسيون حقوق بشر در اين ارتباط چي ميباشد ؟

جواب : طوريكه معلومات داريد وظيفه كميسيون حقوق بشر بررسي ،نظارت از عملكرد نهاد هاي دولتي و غير دولتي در ارتباط به حقوق بشر ميباشد . و ما اصلا روي پنچ اصل كار ميكنيم اول دادخواهي براي اطفال  دوم بلند بردن سطح آگاهي اطفال كه در اين زمينه ما وركشاپ هاي آگاهي دهي داشته ايم سوم نظارت بر حقوق اطفال و دريافت مشكلات آنها و درميان گذاشتن اين مشكلات با نهاد هاي مسوول چهارم سطح آگاهي مردم كه در مجموع كار هاي است كه كميسيون در اين موارد انجام داده است .

سوال: خانم بهروز به نظر شما تا حال مواد كنوانسيون حقوق اطفال تا چي حد تطبيق گرديده است ؟

جواب: به نظر من مواد كنوانسيون حقوق اطفال 20 الي 25  درصد توانسته است جنبه عملي را در افغانستان داشته باشد .

سوال : اقاي فروتن براي آگاهي دهي مردم در باره حقوق اطفال دفتر يونسف چي كارهاي را انجام داده است  ؟

جواب: افغانستان كشوريست كه تنها با فرستادن يك مكتوب ويا صادره اي نميتوانيم آگاهي دهي كنيم بنا دفتر يونسف در اين ارتباط يك پلان مشخصي را كه عبارت است از دادن آگاهي توسط بيش از 40 راديو در سراسر كشور ، همچنان در مكاتب ، ايجاد تياترهاي آگاهي دهي حقوق اطفال ، همچنان از طرف اعلاميه ها و با خبرنگاران ما آگاهي دهي داشتيم تا آنها در گزارشات شان حقوق اطفال را مدنظر بگيرند.

سوال: در اخير يك سوال را مطرح مينمايم وشما ميتوانيد جواب خود را ظرف يك دقيقه ارايه بداريد و آن اينكه شما منحيث مدافعان حقوق اطفال ازمردم چي ميخواهيد ؟

جواب: آقاي صديقي ( تقاضاي من از خانواده ها ، نهاد ها ومسوولين اين است كه حقوق اطفال را مدنظر گرفته و مسووليت هاي خود را بصورت درست و قانوني آن انجام دهيم تا باشد كه دراينده جامعه سالمي داشته باشيم.)

خانم بهروز( تقاضاي من از والدين اين است كه در مقابل اطفال خود زود تصميم نگيرند بطور مثال روزي را بياد دارم كه مادري پنچ طفل خود را به پرورشگاه آورده و انجا رها نمود كه نبايد چنين كاري را انجام دهند .)

اقاي فروتن ( من از همين طريق ميخواهم يك آگاهي دهي نمايم كه نبايد اطفال خود رادر سنين خورد به ازدواج مجبور سازيم همچنان اطفال خورد خود را واكسين نمايم .)

با تشكر از تمام مهمانان و شما دوستداران برنامه

 

 

 

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (0)

نوشتن نظر