Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

شامل سازي اطفال غير يتيم در پرورشگاه ها


دوشنبه 10 دلو 1390 ساعت 10:36

 

موضوع بحث كنوني برنامه ما شامل سازي اطفال غير يتيم در پرورشگاه ها مي باشد . مهمانان مادر اين برنامه آقاي حسين نصرت مسوول هماهنگي و حمايت اطفال در كميسيون حقوق بشر افغانستان ، عبدالعزيز فروتن مسوول مطبوعاتي دفتر يونسف در افغانستان ، خانم زرمينه بهروز مسوول بخش محافظت اطفال در معرض خطر و سيد عبدالله هاشمي رييس پرورشگاه ها را باخود داريم همچنان از وزارت كارو اموراجتماعي نيز دعوت بعمل آمده بود تا بخش ازسوالاتي كه مربوط آنها ميشوند بجواب بپردازند اما اين دومين بار است كه مسوولين اين وزارت به جواب گوي حاضر نمي شوند .

طوريكه همه در جريان هستيم سه دهه جنگ در كشور مشكلات متعددي را بوجود آورد ، يكي از اين مشكلات همانا كشته شدن تعدادي از مردان اين كشور در منازعات مسلحانه ميان گروپ هاي متخاصم و جنگ هاي پراگنده در كشور مي باشد ، كه در اثر اين جنگ ها تعداد زياي از اطفال كشوريتيم و بي سرپرست گرديدند . نظر به قوانين دولت ها مكلف اند كه چنين اطفال را در مراكز كه بنام پرورشگاه ياد ميشود تحت پرورش گرفته تا باشد كه آنها هم از مزاياي زنده گي چون تعليم و تربيه ، تفريح ، فراگيري حرفه و موارد ديگر مستفيد گردند . در اين برنامه ما روي موضوعاتي چون پرورش ، آموزش ، تعليم وتربيه و مسووليت دولت و نهاد هاي بين  المللي دراين رابطه بحث و گفتگو خواهيم نمود .

سوال : در نخست از اقاي فروتن ميخواهم بپرسم كه ما يتيم به چي كسي گفته ميتوانيم و اينكه آيا آماري وجود دارد كه چه تعداد اطفال يتيم دركشور موجود است و به چي تعداد آن شامل پرورشگاه ها شده اند ؟

جواب: نظر به ديد اجتماع يتيم به كسي گفته ميشود كه يكي از اقارب نزديك به خصوص پدر خود را ازدست داده باشد ، ولي نظربه رهنمود هاي كه در كنوانسيون حقوق اطفال داريم به آن عده اطفالي يتيم گفته ميشود كه هم پدرو هم مادر را ازدست داده باشند . چرا كه در عدم موجوديت يكي از اين دو(پدرومادر) دومي ميتواند نظربه قانون سرپرستي طفل را بعهده بگيرد . اما راجع به بحث كنوني كه در باره پرورشگاه ها مي باشد بايد بگويم كه آخرين منزل براي اطفال بي سرپرست پرورشگاه ها مي باشد ، به اين معنا كه اگر طفلي پدر خود را ازدست دهد مادر ميتواند به همكاري اقارب ديگر از طفل سرپرستي نمايد .

در كشور تقريبا 60 پرورشگاه موجود بوده و نظر به آماري كه نزد ما موجود است بيش از 12000 طفل در اين پرورشگاه ها موجود است ، نظر يونسف درباره پرورشگاه ها اين است كه بايد اخيرين منزل براي اطفال پرورشگاه ها ميتواندباشد در غير آن اگر با كشته شدن و وفات پدر مادر و ديگر اقارب طفل را به پرورشگاه ها تسليم نمايند در اين صورت نه دولت ونه هم نهاد هاي بين المللي جلو اين عمل را گرفته نمي تواند . موضوع ايكه در پرورشگاه ها از طرف ما ارايه ميگردد آگاهي دادن در باره حقوق اطفال و در مراحل بعدي كاري بايد صورت گيرد كه اين اطفال دوباره بايد به كانون خانواده گي خود برگردند . نظربه آماري از پرورشگاه ها داده ميشود كمتر اطفالي وجوددارند كه والدين خود را ازدست داده باشند يعني بيشتر از اطفالي كه در پرورشگاه ها موجود اند يكي از والدين خود راازدست داده اند ، كه با كار و تلاش در پرورشگاه ها ما ميتوانيم زمينه برگشت اين اطفال را به خانواده هايشان فراهم نمايم ؛ نظر به ارشادات ديني و همچنان كنوانسيون هاي ملي و بين المللي بهترين كانون براي آموزش و پرورش اطفال كانون خانواده گي مي باشد .

آمار دقيق اطفال يتيم  تا حال مشخص نشده است زيرا دولت ما تاكنون از نفوس خود آمار دقيق ندارد اما آنچه گفته ميشود اكثرا تخميني است ولي تا حال در حدود 12 هزار طفل يتيم در پرورشگاه ها وجود دارند .

سوال: خانم بهروز به نظر شما مشكلات عمده اطفال و خطراتي كه اطفال به آن مواجه اند چي ميباشد ؟

جواب: مشكلات عمده اطفال نداشتن والدين ، مشكلات اجتماعي ، مشكلات اقتصادي آنها در جامعه مي باشد .

سوال: جناب هاشمي شما مشكلات اطفال يتيم را درپرورشگاه هاي و همچنان در جامعه چگونه ارزيابي مي نمايد ؟

جواب: پرورشگاه مكان پرورش براي اطفال يتيم و آنانيكه يكي از والدين خود را نظربه عوامل مختلف چون اعتياد والدين به مواد مخدر ، ضعف شديد اقتصادي فاميل ها ... ازدست داده باشند ، مي باشد .

در سراسر افغانستان حدود 70 پرورشگاه وجوددارد كه 24 آن دولتي ومتباقي خصوصي مي باشد ، ديد مردم و جامعه ما در باره پرورشگاه ها متفاوت است ، درباره پرورشگاه هاي كابل گفته ميتوانم كه تا حال هيچ واقعه يا موضوع كه در آن از نقض حقوق اطفال راپورداده شده باشد وجود ندارد .

به باور من نهاد هاي غيردولتي و دولت مكلف اند كه با اطفال يتيم شامل پرورشگاه ها بايد به طريقه اي كار كنند كه آنها بعداز اينكه از پرورشگاه ها شامل جامعه ويا فاميل هاي شان ميشوند خود را مجزا از جامعه فكر ننمود منحيث اشخاص واقعي اين جامعه جهت رشد و انكشاف خود و كشورشان فعاليت نمايند .

سوال : جناب حسين نصرت در قانون اساسي و ساير قوانين افغانستان درباره حمايت از اطفال چي موضوعاتي بيان شده است ؟

جواب:  در باره حمايت از اطفال قوانين ملي و بين المللي وجود دارد . ماده 54 قانون اساسي كشور دولت را مكلف به حمايت از اطفال نموده است همچنان كنوانسيون حقوق طفل كه دولت افغانستان متعهد به انجام مواد آن گرديده است بنا  دولت با استناد از مواد قوانين كنوانسيون حقوق طفل بايد در برابر اطفال مسووليت هاي خود را دانسته و انجام دهد . اما متاسفانه بايد بگويم قوانين افغانستان صرف در موارد اندك كه عبارت از قوانين پرورشگاه ها و قوانين تخلفات اطفال مي باشد ديگر در تمام موارد قوانين ضمني بوده است در حاليكه كشور هاي ديگر براي حمايت اطفال قوانين مشخصي را دارند . كميته حقوق طفل ملل متحد در مقابل گزارش افغانستان ، پيشنهاداتي را ارسال داشته است كه يكي از اين موارد ايجاد يك قانون وسيع براي حمايت از اطفال مي باشد .

سوال: احمد يكتن باشنده گان كابل پرسيده اند كه در سراسر افغانستان چي تعداد پرورشگاه ها وجود داشته و به چي تعداد اطفال يتيم و بي بضاعت در آن نگهداري ميگردند .

جواب: در افغانستان حدود 70 پرورشگاه وجود دارد كه 24 آن دولتي مي باشد ، در اين پرورشگاه ها در حدود 12 هزار طفل نگهداري ميشوند . اما نظربه وضعيت كشور گفته ميتوانيم كه تعداد زيادي از اطفال وجود دارند كه به كمك نياز جدي ميداشت باشند كه ما با نهادهاي ملي وبين المللي تلاش ميكنيم كه پلان هاي و طرح هاي رابوجود بياوريم تا بتوانيم براي تمام اين اطفال كمك نمايم .

سوال: داكتر محمد آصف غياثي از دفتر محافظت از خانواده ها ميپرسد كه معيار شامل شدن اطفال در پرورشگاه چي ميباشد و همچنان آيا از اين پرورشگاه ها بررسي ميشود ويا خير ؟

 

جواب: نظربه مقرره پرورشگاه ها حق اولوليت به آن عده اطفالي داده ميشود كه والدين خود را از دست داده باشند ، دوم اطفاليكه يكتن از والدين خود را ازدست داده باشند و سوم آن عده اطفالي كه والدين شان معتاد باشند ، همچنان اطفاليكه يكي از والدين شان محبوس باشند و در تمام اين موارد اقارب آنها حاضر به سرپرستي آنها نگردند ميتوانند در پرورشگاه ها زنده گي نمايند .

در رابطه به نظارت ، كنترول در پرورشگاه هابايد بگويم كه به مشكلات ايكه قبلا وجود داشت زياد بحث نمي كنيم اما از زمانيكه من متصدي اين اداره قرار گرفته ام ميخواهم با همكاري تمام دوستان نظارت كامل داشته باشيم . رياست پرورشگاه ها تصميم دارد كه پرورشگاه هاي خصوصي ديگر را نيز مستلزم به تعقيب از مقررات پرورشگاه هاي دولتي نمايد.

سوال: آقاي فروتن در صدر اسلام مردان اجازه داشتن تا چند ازدواج نمايند و يگانه دليل آن سرپرستي از فاميل هاي بي بضاعت و كسانيكه پدرانشان را در جنگ ها ازدست ميداند همچنان قوانين مدرن امروزي نيز مردم را به سرپرستي و نگهداري اطفال تشويق ميكند ، باوجود اين همه باز هم مشكلاتي در جوامع ديده ميشد شما لطف نموده در باره حل اين مشكلات بگويد ؟

جواب: به نظر من پرورشگاه آخرين جاه براي پرورش اطفال بي بضاعت مي باشد ، كه ما در مراحل اول نهايت كوشش ميكنيم كه مشكلات خانواده ها را تشخص نموده آنراحل نمايم ونگذاريم كه اطفال از كانون خانواده گي خارج شوند چراكه خانواده بهترين جاه براي اطفال مي باشد .

دررابطه به گرفتن چند زن درصدر اسلام موضوع ديگريست ، آن زمان مشكلات زياد براي سرپرستي و نگهداري خانواده ها از چنين روشي استفاده ميشد اما ما نبايد در حال حاضر شخصي را تشويق به گرفتن چند زن نمايم ، اگر مردي كه داراي چند زن باشد و بيش از 20 طفل در صورت ازپا افتادن و مرگ وي كي مسووليت اين اطفال را بعهده خواهد گرفت .

عوامل اساسي فرستادن اطفال به پرورشگاه ها بصورت خلص اگر بگويم فقراقتصادي ، نا آگاهي ... مي باشد . ما روي طرح ياپلاني كار ميكنيم كه سه مرحله دارد ، وضعيت اطفال قبل از خطر ، در هنگام خطر و همچنان بعد از خطر كه در اين زمينه كوشش شده است تا كار هاي صورت گيرد تا اطفال به مشكل مواجه نشوند .

سوال: خانم بهروز شمالطف نموده در باره كارو فعاليت نهاد هاي جامعه مدني در اين ارتباط معلوماتي ارايه نمايد ؟

جواب: فعلا در افغانستان يك ميكانيزم خوبي ميان نهاد هاي جامعه مدني و همچنان نهاد هاي دولتي تحت نام  شبكه حمايت ازاطفال  بميان آمده كه هر ماه اين نهاد ها تحت رهبري وزارت كارو امور اجتماعي جلساتي ميداشته باشند وروي مسايل مهم اطفال بحث مي نمايند.  اين شبكه در 28 ولايت كشور فعاليت دارد ، كه در هرولايت جلسات ماهوار براه انداخته ميشود مشكلاتي اگروجود داشته باشد براي حل آن درخودولايات و همچنان در مركز تصاميم گرفته و براي رفع آن اقدام صورت مي گيرد .

سوال: ميربچه هاشمي يكتن از كارمندان دفاتر كه دربخش نابينايان فعاليت مي نمايد پيشنهادي و همچنان سوالي را مطرح ميكند كه در تمام جلسات وبرنامه ها دوستان مسوول صرف در باره آينده ها صحبت ميكنند اما از اين كه چي كاري را انجام داده اند صحبت نشده است ،لطف نموده جواب هاي كه مردم انتظار آنرا دارند  ارايه نمايند ؟

جواب: (آقاي نصرت ) ما از كنوانسيون ها صحبت نموديم اما مرجع اصلي مواد كنوانسيون هاو همچنان قوانين دولت است كه بايد اين كار را انجام دهند زمانيكه دولت ها كنوانسيون ويا معاهده اي را امضا ميكند مكلف به انجا مواد آن نيز ميباشد .

‌( فروتن ميگويد كه ، دفتر يونسف نمي تواند پول را مستقيما به پرورشگاه ها تسليم نمايد ، زيرا با چنين كار مردم تشويق ميشوند كه اكثريت اطفال را به پرورشگاه ها بفرستند و مشكلاتي كه قبلا به آن اشاره شد بوجود آيد )

سوال: خانم مريم از پروان سوالي را پرسيده اند كه تا حال دولت تا چي حد توانسته است كه براي مردم آگاهي دهي دربخش حقوق اطفال نمايد ؟

جواب: آقاي هاشمي در اين باره ميگويد كه : از سال 2005 الي كنون دولت افغانستان بخصوص وزارت كارو امور اجتماعي شبكه ملي را تحت نام شبكه حمايت اطفال ايجاد نموده كه هدف اصلي آن  بلند بردن سطح آگاهي حقوق اطفال براي مردم مي باشد كه خوشبختانه اين شبكه دست آورد هاي خوبي رانيز داشته اند ، طوريكه قبلا هم روي آن بحث صورت گرفت آخرين جاه براي اطفال پرورشگاه ها ميباشد و تقاضاي من از نهاد هاي غيردولتي اين است كه با دولت يك جاشده درزمينه بهبود زنده گي اطفال كارهاي موثر و خوبي را انجام دهند .

 

بخش دوم برنامه

سوال: آقاي نصرت كميسيون حقوق بشر يك تحقيقي دررابط به اطفال داشتن يافته اين تحقيق چي بود ؟

جواب: جنگ هاي گذشته مشكلات متعددي را بوجود آورد اما بعداز فروپاشي رژيم طالبان و ايجاد دولت كنوني يك سلسله بهبودي ها و فعاليت هاي در زنده گي بشري بوجود آمده است .

تحقيق كميسيون حقوق بشر كه در سال 1388 انجام داده بود از يك سلسله بهبودي ها و همچنان مشكلاتي را باز گو نموده است . اين تحقيق مشتمل از20 پرورشگاه دولتي بود كه در آن زمان در حدود 9347 در آنجا زنده گي ميكردند كه ازجمله 75 درصدآنها را پسران و متباقي دختران تشكيل ميداد همچنان از لحاظ سني 14 درصد آنها زير سن 7 سال و 55 درصد بين سنين 8 الي 12 سال و متباقي بالاتر از سن 13 سال بودند.

مشكلات اين اطفال در پرورشگاه ها عدم ارتباط آنها با اقارب و نزديكان شان ميباشد كه گفته ميشود تقريبا با 5 درصد آنها از زمانيكه وارد پرورشگاه شده اند هيچ گونه ارتباطي با آنها صورت گرفته نشده است ،  موضوع ديگر نوكريوالي در پرورشگاه ها ميباشد كه دولت مكلف است تا تامين امنيت ايشان را نمايد اما 7 درصد از اين اطفال گفته اند كه از طرف شب 4 ساعت آنها نوكريوالي را انجام ميدهند ، 59 درصد از اطفال گفته اند كه در حدود ده نفر در يك اتاق زنده گي ميكنند ، ازنگاه بهداشتي 61 درصد از اطفال گفته اند كه حتا دسترسي به صابون ندارند ، 22 فيصد از اين اطفال گفته اند كه از حمام در پرورشگاه استفاه كرده نميتوانيم .

حدود 20 درصد از اطفال مصاحبه شده گفته اند كه بيش از يك بار مجازات شده اند يعني برخورد مسوولين پرورشگاه ها با آنها خوب نبوده كه ميتواند بالاي روحيه آنها تاثيرات منفي داشته باشد . 31 درصد از اطفال گفته اند كه به هيچ نوع وسايل تفريحي دسترسي ندارند ، بيش از يك فيصد شكايت از مراقبت هاي صحي داشته اند ، 78 درصد گفته اند كه به ميوه اصلا دسترسي ندارند ، كمتراز يك درصد از اين اطفال از اذيت وآزار جنسي رنج ميبرند ، اما باز هم ميخواهم ياد آور شوم كه در حال حاضر يك سلسله بهبودي هاي نيز در پرورشگاه ها بوجود آمده است .

يكي از موضوعاتي كه مهم است زمان فراغت اطفال آنها پرورشگاه ها ميباشد ، نظر به تحقيقاتي كه صورت گرفته است تعدادي از مسوولين پرورشگاه ها گفته اند زمانيكه اطفال از صنف دوازدهم فارغ ميشوند ويا مواقع ديگر آنها را بدون كدام سرپناه رها ميكنند ، در اين صورت مشكلات متعددي در جامعه ما وجود دارد كه دراين زمينه ميخواهم از دوستا بپرسيم كه سرنوشت آنها بعد از اين كه از پرورشگاه فارغ ميشوند چي ميشود و در قدم نخست از آقاي فروتن ميخواهم نظري داشته باشيم.

جواب: زمانيكه اطفال از پرورشگاه ها فارغ ميشوند واقعا با مشكلاتي در جامعه برخورد ميكنند ،كه ما اين نگراني ها را براي مسوولين به بار هاي مطرح نموده ايم ، دفتر يونسف در بخش اطفال و زنان كار ميكند و زماني كه يك طفل از پرورشگاه ها فارغ ميشود به سن 18 سال ميرسيده باشد كه اين كار يك مشكل ديگر را بوجود مياورد ، بمنظور اينكه هرگاه يك طفل به سنين كوچك باشد اقاربش تا حدي وي را قبول ميكنند اما اگر اين طفل از سن طفلي به جواني يعني بالاتر از 18 ميرسد حتا اقارب نزديك وي را قبول نمي كنند ، اطفال در پرورشگاه ها صرف با مامورين خدماتي و محوطه آن با ديگر چيزي از اجتماع اگاهي نمي داشته باشند ، بنابرهمين مشكلات دفتر يونسف شبكه هاي خدمات اجتماعي را ايجادنموده است تا با اقارب آنها صحبت شود كه زمينه جذب شان به آن فاميل مهيا گردد .

سوال: خانم بهروز به نظرشما چي راه هاي وجود دارد تا والدين واقارب اين گونه اطفال تشويق و ترغيب شوند تا اطفال را نزد خود نگهدارند و نگذارند كه به پرورشگاه ها بروند؟

جواب: در اين مورد بايد بگويم كه اگر دولت بتواند براي اقارب ويا فاميل هاي اين گونه اطفال كاريابي نمايد يازمينه كار را مهيا نمايد و در پهلوي آن براي انها فهمانده شود تاثير خوب خواهد داشت ؛ همچنان براي آگاهي دهي و خوبي هاي اين عمل ( نگهداري و پرورش اطفال)  از طريق رسانه ها بايد آگاهي دهي صورت گيرد و از سوي ديگر درجريان پروسه جذب اطفال به پرورشگاه ها بايد درست نظارت صورت گيرد اين موارد ميتواند در كاهش شموليت اطفال به پرورشگاه ها موثر واقع شود .

سوال : علي يفتلي از بخش آگاهي دهي معلولين مصروف است ميپرسد كه اين ادارات دربخش اطفال معلول چي كار هاي را انجام داده اند ؟

جواب: دفتر يونسف در اين زمينه كارهاي را انجام داده اند بطور مثال يك طفلي را مادر يافت نموده بوديم كه بروي سرك رها گرديده بود ؛ زماني كه به پرورشگاه آورده شد براي يك هفته براي وي كفن آماده گرديده بود اما خوشبختانه كه در اين اواخر وضعيت وي خوب گرديده است .

بخش نظريات مردم

گل محمد پارسا يكتن ازحاضرين در برنامه ميگويد كه : جاي نهايت مسرت است كه راديوي كليد وديگر دست اندركاران چنين برنامه هايرا براي بهبود زنده گي اطفال راه اندازي مي نمايند ، قبل ازاينكه در رابطه به اطفال پرورشگاه صحبتي داشته باشم ميخواهم بگويم كه تعداد زيادي اطفال روي سرك آنهاي اند كه والدين دارند امانظربه مشكلات اقتصادي فاميل هايشان، آنهارا از ولايات ميفرستند تا باشد كه ازاين طريق به تحصيلات خود ادامه دهند ،  پيشنهاد مشخص من دررابطه به اطفال پرورشگاه از جناب رييس صاحب اين است كه در رابطه به همين مقرره كه اطفال در كدام سن از پرورشگاه ها رها شوند تجديد نظر گردد . و همچنان زمانيكه اطفال پرورشگاه ها شامل پوهنتون ها ميشوند چي پوهنتون هاي خصوصي و دولتي بايد براي اين طبقه ليليه ايجاد گردد.

هاشمي رييس پرورشگاه ها به اين نظر است كه : اولتر ميخواهم در باره تحقيقي كه كميسيون حقوق بشر در سال هاي قبل ايجاد نموده بودند بگويم كه افغانستان نه تنها سه سال جنگ راپشت سر نگذشتانده بلكه فعلا عملا درجنگ ميباشد ، اما بسيار به صراحت گفت ميتوانم كه در اين اواخر 70 درصد از مشكلاتي كه در گزارش ذكر شده بود كامل حل گرديده و در تباني و همكاري با نهاد هاي جامعه جهاني اميدوارم كه اين مشكلات كاملا ازبين برود .

درباره اطفاليكه بعد ازختم پروسه پرورشگاه چي ميكنند و بكجا ميروند بايد بگويم كه براي اين مشكل طرح و پلان هاي راروي دست داريم . ما ميخواهم كه براي اطفال پرورشگاه ها يك سايت انترنتي بوجود بياوريم تااطفال پرورشگاه ها بتوانندبا جوامع داخلي وخارجي تماس حاصل نمايند ، همچنان تلاش درايم تا يك حساب بانكي براي اطفال پرورشگاه نيز بوجود بياوريم تا اشخاص ايكه ميخواهند ازپول كمك شده براي اين طبقه سوً استفاده نمايند ، اين كار راكرده نتوانند و همچنان زمانيكه اطفال به سن 18 ميرسد وشامل پوهنتون هامي گردند بتوانيم از همين پول براي مصارف آنها كمك شود و همچنان براي اينكه اقارب  فاميل هاي براي جذب اين اطفال راضي گردند به اقتصاد آنها نيز كمك شود .

درباره تحصيلات آنها با تعدادي از پوهنتون هاي خصوصي صحبت گرديده است كه در نتيجه ماتوانستيم به تعداد 12 طفل را كه از صنف دوازده هم فارغ شده بود به اين پوهنتون ها شامل گردانيم .

دربخش حرفه هاي مسلكي نيز كارهاي خوبي و زمينه هاي خوب براي اطفال پرورشگاه بوجود آمده است اطفال پرورشگاه توانسته اند در مسابقات مختلف در داخل  خارج از كشور اشتراك نمايند كه نتايج خوبي را به وطن آورده اند كه اين خود نشان دهنده ايجاد زمينه هاي ورزشي و تفريحي براي اطفال مي باشد .

با تشكر از مهمانان  و شما دوستداران برنامه بحث اين برنامه ما در همين جا به پايان ميرسد تا برنامه بعد الله حافظ و نگهدارتان .

 

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (0)

نوشتن نظر