Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

مرکز اصلاح اطفال


دوشنبه 10 دلو 1390 ساعت 10:33

از اطفال بنام اينده سازان كشور نام برده ميشود ، هم اكنون يك بخش بيشتر كشور را اشخاص زير سن 18 سال تشكيل ميدهند ، مطابق قوانين ملي و كنوانسيون هاي بين المللي به افراد پايين تر از 18 سال طفل خطاب مي شود ، اما درصورتيكه اطفال عملي را انجام بدهند كه تخلف از قانون پنداشته شود انان چي مكلفيت هاي جزايي و قانوني دارند ، قانون رسيده گي به تخلفات اطفال و قانون مراكز اصلاح ومراكز اطفال دوقانون عمده در باره رسيده گي به تخلفات اطفال واصلاح مجدد اين افراد مي باشد . هدف از ايجاد اين قوانين اصلاح و تربيت مجدد اطفال متخلف از قانون عنوان شده است اين قوانين براي رسيده گي براي تخلفات اطفال ايجاد پوليس خاص ‌، سارنوالي و محكمه اختصاصي را پيش بيني نموده است درعين حال در قانون رسيده گي به تخلفات اطفال، حبس ابد و اعدام اطفال متخلف از قانون منع شده است از سوي ديگر افراديكه بالاتر از 18 سال اعمال جرمي را مرتكب ميشوند به زندان منتقل مي شوند اما در قانون رسيده گي به تخلفات اطفال براي نگهداري ازاطفال متخلف مراكز اصلاح و تربيت اطفال پيش بيني شده است ، مراكز اصلاح و تربيت اطفال به عنوان يگانه مركز نگهداري از اطفال براي اصلاح و تربيت آنان ياد گرديده و اطفال در زمان نگهداري در اين مراكز به سهولت هاي صحي ، غذاي ، تربيتي و ديدار اقارب شان نياز دارند  ، براي هرچه بيشتر مكلفيت هاي جذايي اطفال عوامل تعدد اطفال به اعمال خلاف قانون و اينكه چگونه مانع اين اطفال شد مصاحبه انجام داده اين با عبدالبصير بينا مشاور حقوقي در حقوق اطفال و نوجوانان موسسه تي دي اچ كه توجه شمارا به شنيدن آن جلب مي كنم .

سوال: در نخست ميخواهم بپرسم كه چي عواملي باعث ميشود كه اطفال دست به اعمالي ميزنند كه در قانون آن جرم پنداشته ميشود ؟

جواب: اولتر ازهمه بايد بگويم كه زنده گي بشر با تخلف وجرم اغاز شده است و اين قافله ادامه خواهد داشت ، اما حقوق دانان ، سارنوالان ... تلاش مي نمايند تا راه هاي را دريابند كه امنيت اجتماعي تامين گردد . اما آنچه كه گفتيم اين تخلفات با پيدايش بشريكجا شروع شده است نظربه همين منظور جامعه ما نيز از اين عارضه بدور مانده نمي تواند بنا اگر برگرديم به تخلفات اطفال كشور عوامل مختلفي دراين رابطه دخيل مي باشد كه مهمترين آنرا ميتوان فقر ،ناامني ، بي سوادي ، جنگ ها ، دوربودن از فاميل ، سطح كم آگاهي مردم و جامعه از چگونگي آموزش اطفال اين ها همه سبب شده اند تا اطفال دست به چنين تخلفات بزنند .

سوال: آيا اطفال از پيامد اعمالي را كه انجام ميدهند آگاهي ميداشته باشند ؟

جواب: قسمي كه پيشتر متذكر شدم در سنين مختلف ، دادن آگاهي ها ، اندرز ها ، نصايح ، پندها... براي  اطفال نهايت ضروري مي باشد كه چنين كاري ميتواند اطفال رااز متوصل شدن به رفتن به بي راهه باز دارد ؛ اما بدبختانه سه دهه جنگ دراين اواخرسبب شده است كه بيشتر آنها فاميل هاي خود را ازدست داده باشند ، تعداد شان نظر به مشكلات اقتصادي ، اجتماعي ... از آغوش والدين به دورمانده و آموزش هاي اجتماعي را بشكل درست كسب ننموده اند ، همچنان عدم آگاهي فاميل بمنظور چگونگي آموزش اطفال نهايت  موثرمي باشد ، اما بدبختانه بايد ياد آورشد كه از اطفال در بزرگترين حملات چون انتحار نيز استفاده شده است .

سوال: نظربه قوانين كشور و همچنان كنوانسيونهاي بين المللي طفل به افراد زير سن 18 سال گفته مي شود ، اگر اين افراد مرتكب جرم يا تخلفي شوند ، چي مجازاتي براي آنها مدنظر گرفته شده است؟

جواب: قوانين كشور در مجموع طفل به كسي خطاب نموده است كه زير سن 18 سال باشند ، اما براي تخلفات اطفال ازسن 12 سال الي  18 سال مجازات مدنظر گرفته شده است . اما بعد از سن 18 سال مكلفت هاي جزايي تغير نموده و نظر به قوانين جزايي كشور حكم بالايش تطبيق ميگردد . قوانين مدني كشور شخصيت حقوقي به كسي خطاب مي كند كه سن 18 سال را تكميل نموده ودر آنجا تذكر رفته است كه الي سن 18 دوران رشد افراد مي باشد .

سوال:  زمانيكه اطفال تخلفي را انجام ميدهند با چي نوع ميكانيزمي تخلف آنها پيگيري ميشود ؟

جواب: اطفال پيگري از اجتماع بوده و آينده كشور بدست آنها مي باشد. ازهمين رو قانون تخلفات اطفال طوري تنظيم شده است كه بايد در خود خصوصيات و امتيازات خاصي را در قوانين عدلي و قضايي كشور مدنظرگرفته باشد ؛چون افغانستان از جمله كشور هاي جهان است كه كنوانسيون حقوق اطفال را امضا و به آن متعهد گرديده و نظربه موادات اين كنوانسيون دولت ها مكلف اند كه  براي اطفال قوانين خاص ، پوليس خاص و مراجع عدلي و قضايي خاصي برايشان پيش بيني شده باشد  .

سوال: قوانين تخلفات اطفال براي مجازات آنها كدام نوع اعمال را جرم پنداشته و چگونگي اجرايي قوانين چگونه ميباشد ؟

جواب: اصلا قانون براي تنظيم اجتماع بوجود آمده است ، بنا اگر شخصي در جامعه دست به تخلف و جرمي ميزند بايد براي پيگيري ويا مجازات وي مرجع  موجود باشد . اما يك چيزيكه در قوانين افغانستان موجود نيست مشخص شدن جرايم و موضوعاتي است كه ذكر نشده است ولي همه از قانون جزايي افغانستان گرفته شده اما با اندك تغيرات ، بطورمثال : اگر شخصي كه سن وي كمتر از 18 سال باشد با شخص ديگر كه سن وي بالاتر از 18 باشد جرمي را مرتكب ميشوند براي زيرسن 18 سال ثلث يعني از شش سال دوسال حبس مدنظرگرفته شده است.

قانون گذار براي اطفال يك امتيازيا تبعيض مثبتي را مدنظر گرفته است همچنان در قوانين براي اين كه اطفال از نگاه روحي درآينده به مشكلي مواجه نشوند و كدام لطمه اي به آنها پيش نشود در قوانين از يك سلسله اصطلاحات خوبي استفاده شده است بطور مثال : بجاي جرم تخلف و به جاي مجرم متخلف و همچنان نگاتي ديگر ذكرشده است .

اطفال اگر سن شان از 16 سال بالاباشد يعني از 16 الي 18 سال نصف مجازاتي برايش داده ميشود كه براي اشخاص بالاتراز سن 18 در قانون تذكر رفته ؛ همچنان براي اطفال محبوس نه بلكه محجوز گفته شده است ، زمانيكه اشخاص بالاتر از سن 18 جرمي رامرتكب ميشوند آنها را به محابس ميفرستند اما جاي كه اطفال در آن نگهداري ميشوند بنام مراكز اصلاح وتربيه اطفال نام گذاري شده است .

سوال: لطف نموده در باره جريان توقيف يا بررسي مجازات اشخاص و همچنان تخلفات اطفال و چگونگي فرستادن آنها براي نگهداري معلومات دهيد ؟

جواب: طوريك قبلا متذكرشدم براي تخلفات اطفال موضوعات خاصي مدنظرگرفته شده است ، بطورمثال : پوليس خاص ، سارنوالي و محاكم خاص ودر آنجا تذكر رفته است تا باايشان به شكلي برخورد نمايند كه اطفال از نگاه روحي اصلاح گردند ، اگر طفلي زيرسن 12 سال باشد برايش مسووليت جزايي وجود ندارد اما مسووليت اجتماعي و مدني آن باقي خواهد ماند ، به اين معنا كه اگر طفل زير سن 12 خساراتي براي مردم وجامعه ميرساند فاميل وي مكلف اند تا تاوان آنرا بپردازد اما اگر از سن 12 بالا ميرود و دراين حل مشكلي ايجاد مينمايد نظربه قوانين تخلفات اطفال مجازات ميشوند اما طوريكه قبلا ذكرنموديم ، كه در سال 1388 يك موافقت نامه ميان شش ارگان دولتي كه عبارت بودند از وزارت خانه هاي  عدليه ، معارف ، داخله ، كارو اموراجتماعي ، سترمحكمه و سارنوالي كه در آن براي ايجاد كارمندان اجتماعي موافقت صورت گرفته و هرزمانيكه طفلي نظربه كدام تخلف توقيف ميشود كارمند اجتماعي مسووليت دارد تا به بررسي خود درباره آن موضوع از طريق مجراهاي مختلف كه طفل در آن  ساحات زنده گي ميكند انجام داده و نتيجه دريافت هاي خود را ضم تحقيقات سارنوالي به محكمه خاص اطفال ارايه ميگردد . و در اين جريان اطفال توسط پوليس به مراكز اصلاح وتربيه اطفال انتقاد داده شده و در آنجا نظربه تخلفي كه انجام داده است نگهداري ميگردد .

سوال: در اين مراكز چگونه بايد با اطفال برخورد صورت گيرد تا بعد از رهايي از حبس منحيث يك فرد سالم و خوب در جامعه مصدر خدمت شوند ؟

جواب: چون اطفال آينده سازان كشور اند بنا قانون براي آنها يك تبعيض مثبت را پيش بيني نموده است . تا اخيرين مرحله كوشش ميشود كه اطفال نبايد درمراكز نگهداري شوند با تهديد ، مجبورساختن آنها به كارها واعمال جبري كوشش ميشود كه تهديب گردند وآخرين مرحله آن نگهداري در مراكز اصلاح و تربيه مي باشد .

زمانيكه آنها به مراكزاصلاح و تربيه اطفال فرستاده ميشوند قوانين نافذ در آن مراكز طوريست كه بايد در قدم اول براي اينگونه اطفال مشاورين اجتماعي موظف شود تاآنهارا به مسيردرست رهنمايي نموده  و در كل بايد گفت كه نظر به قوانين ، نهاد هاي مسوول دراين رابطه مسووليت دارند كه مكلفيت هاي خود را بشكل درست آن عملي نمايند .

سوال: قوانين مراكز اصلاح و تربيه اطفال براي نگهداري و ايجاد سهولت ها براي اطفال متخلف چي موضوعاتي را پيش بيني نموده است ؟

جواب: دررابطه به نگهداري اطفال بايد بگويم كه براي اطفال مجازات نيست صرف آنها دراين مراكز براي اصلاح نگهداري ميشوند و در قوانين موضوعات تعليم وتربيه ، آگاهي حاصل نمودن ، تفريح ، ورزش ... همه مدنظرگرفته شده است ؛ موضوع ديگري كه بايد ياد آور شوم اين است كه قوانين اصلاح و تربيه اطفال تمام موارد را مدنظر گرفته است ، زمانيكه طفل از مركزاصلاح و تربيه اطفال رها ميشوند بايد همانند ديگر اطفاليكه در جامعه آزاد بوده از تمام مهارت ها برخوردار باشند ، اما آنچه مورد بحث است ، تطبيق قوانين ميباشد ،ما تا حال در دوولايات مراكز تربيه و اصلاح اطفال را نداريم در بيشترين ولايات ديگر مراكز اصلاح وتربيه اطفال در منازل كرايي است كه اين همه مربوط به امكانات و فعاليت دولت ميشود.

سوال: به نظر شما آيا دولت موفق به اجرايي قوانين بوده ، چون طوريكه ديده ميشود مشكلاتي در مراكز اصلاح وتربيه اطفال ديده شده است ؟

جواب: جاي شك نيست كه مشكلات وكمبودي هاي متعددي در اجرايي قوانين در تمام سطوح وجود داشته است بطورمثال : مركز اصلاح وتربيه اطفال دركابل براي حدود 70 طفل آماده شده است درحاليكه بيش از 200 طفل در آنجا نگهداري گرديده كه اين خود باعث نقض حقوق و عدم اجرايي مواد قانون در مراكز اصلاح و تربيه گردد . اما آنچه كه قانون متذكر شده است تطبيق نگرديده و بكار و فعاليت هاي بيشتر مسوولين ضرورت است تا مشكلات ازبين برود .

سوال: ايا آمار نزد شما وجود دارد كه چي تعداد اطفال متخلف در مراكز اصلاح و تربيه اطفال در كابل و ولايات نگهداري مي شوند ؟

جواب: گزارشهاي كه از طريق مراكز اصلاح و تربيه اطفال ميرسد مختلف است ، به اين معنا كه روزي گزارش از رهايي تعدادي از اطفال داده ميشود وروزبعد از نگهداري تعداد ديگر، اما تا جاي كه من اطلاع دارم در حدود 700 الي 800 تن از اطفال متخلف فعلا در اين مراكز نگهداري ميشوند .

سوال: به عنوان اخرين سوال از كدام طريق ما ميتوانيم براي اطفال آگاهي دهيم تا اطفال دست به اعماليكه تخلف دانسته ميشود ، نزنند ؟

جواب: طوريكه به همه معلوم است منابع مختلف براي آگاهي دهي اطفال وجود دارد كه از جمله ميتوان از  فاميل ها ، مكاتب ، مدارس ، و ديگر افراد و اشخاصيكه در جامعه زنده گي ميكنندياد آور شد و  همه مسووليت دارند تا اطفال را از خطرات اجتماعي آگاهي دهند .

تشكر از شما .

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (0)

نوشتن نظر