Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

وضعيت زنان داراي معلوليت در كشور


دوشنبه 10 دلو 1390 ساعت 10:25

موضوع بحث كنوني برنامه ما وضعيت زنان داراي معلوليت در كشور مي باشد ، مهمانان ما دراين برنامه محترم سمع الحق سمع مشاوردر بخش آگاهي و دادخواهي در موسسه انديكف ، دوكتورذبيح الرحمان روحين مسوول ادغام اشخاص داراي معلوليت از موسسات كف و باران و حاجي احمد شاه اعظمي مديرفعاليت هاي مركز اجتماعي معلولين مي باشند .

هنگامي كه اشخاص داراي معلوليت را با اشخاص سالم مقايسه كنيم ميبينيم كه از نگاه حقوق درو امتيازات در جامعه ما برابر نيستند ، زنان معلول نظربه رسوم ناپسند جامعه نسبت به زنان غيرمعلول تحت تاثير ديده ميشوند . و زمانيكه زنان معلول را با مرادان معلول بخواهيم مقايسه كنيم نظر به تبعيضات جنسي زنان  رنج مي برند ، يكي از مشكلات عمده ايكه اشخاص داراي معلوليت دارند ، تبعض يا فرق قايل شدن ميان اين دوگروه ميباشد . در اين ميان زنان معلول با مشكلات متعددي مواجه اند ، تبعض زن بودن ، تبعيض معلوليت و حتا چهره و رنگ پوست نيز از جمله مشكلاتي است كه زنان معلول از آن رنج مي برند. علت اين همه مشكلات عدم آگاهي مردم و همچنان عدم اشتغال در امور اجتماعي ... مي باشد كه در اين راستا هم زنان و مردان مواجه به مشكل اند ، اما زنان معلول با مشكلات زيادتري دست و پنچه نرم ميكنند ، چرا كه زنان معلول نظربه مردان و زنان سالم فرصت كمتر به كار دارند و اگر كاري هم پيدا نمايند معاش كم نسبت به اشخاص سالم بدست مي آورند كه سبب مشكلات اقتصادي زنان نيز ميگردد . نظر به همين مشكلات برنامه كنوني را داير نموده ايم تا بحثي داشته باشيم براي آگاهي جامعه وهمچنان پيدا نمودن راه حل ها در اين ارتباط:

سوال : در نخست سوال خود را مطرح مي كنيم از آقاي سميع الحق به نظرشما آمار زنان معلول زياد بوده ويا مردان،  معلومات شما در اين زمينه چي مي باشد

جواب: نظربه آمار 2.7 مليون تن در كشور ما معلول مي باشند كه در اين ميان بيشترن بخش معلوليت را مردان دارا مي باشند ، ويكي از علت هاي مهم آن جنگ هاي چند سال در كشور ما مي باشد كه بدبختي هاي زيادي را دراين زمينه بوجود آورد .

سوال: شما علت سطح بلند بودن آمار معلوليت مردان را برعلاوه جنگ ها در چي ميبينيد ؟

جواب: عوامل معلوليت در كشور جنگ ها ، حوادث طبعي ، ازدواج هاي نزديك ، حوادث ترافيكي ، فلج اطفال ... مي باشند همچنان عدم فعاليت درست توسط نهاد هاي دولتي و غيردولتي همكاراند .

سوال: جناب داكتر روحين شما با آمار داده شده در باره اشخاص داراي معلوليت موافق هستيد و اينكه علت كثرت معلوليت در مردان چي مي باشد ؟

جواب: نظر به آمار در جهان ده درصد نفوس معلول مي باشند كه در افغانستان در حدود 2.7 درصد كه تقريبا بيش از 7 مليون تن مي باشد . و نظر به احصايه گرفته شده معلوليت در مردان 59 درصد بوده و در زنان 41 درصد ميباشد .

علت افزايش معلوليت در مردان همانا جنگ ها بوده چرا كه مردان بيشتر سهيم در جنگ بوده اند همچنان مسايل ژنيتيك نيز در اين امر تاثيرگذار مي باشد .

سوال: جناب احمد شاه شما در مجموع مشكلات اشخاص داراي معلوليت بخصوص خانم هارا در چي مي بينيد ؟

جواب: اشخاص داراي معلوليت مشكلات متعددي دارند ، اما مشخصا اگر مشكلات زنان را به بحث بگيريم زنان هم از بعد تعصبات جنسي و همچنان از لحاظ معلوليت واز سوي ديگر دوري از مسايل اجتماعي ، فرهنگي ، سياسي ، آموزشي نسبت به مردان بدور اند .

مشكلات عمده زنان معلول بي كاري ، عدم ظرفيت ها موثر، دخيل نبودن زنان در مسايل فرهنگي ، وسياسي ، عدم پذيرش آنها در ادارات دولتي و غيردولتي ميتواند باشند .

سوال: جناب آقاي سميع از نظرشما آيا عدم حضور زنان بخصوص معلولين در مسايل سياسي ، فرهنگي ... مشكل از خود زنان بوده ويا دولت در اين راستا غفلت نموده است؟

جواب: تا جاي كه من معلومات دارم اول عدم مسووليت پذيري دولت در ايجاد زمينه ها براي حضور زنان در عرصه هاي مختلف ، دوم عدم آگاهي زنان از حقوق و امتيازاتي كه دارند . همچنان مشكلات فاميلي چي در برابر دختران و چي پسران سبب گرديده است تا اين ها از در سطوح مختلف حضور فعال نداشته باشند .

سوال: جناب داكتر روحين شما كارهاي كه براي معلولين در مجموع انجام شده و اگر مقايسه كنيم كه براي كدام قشر بيشتر توجه صورت گرفته و ميگرد معلوماتي ارايه نمايد ، بهتر خواهد بود؟

جواب: خدماتي كه براي اشخاص داراي معلوليت در مجموع صورت گرفته است ، در بخش صحت ، در بخش بازتواني اشخاص داراي معلوليت كه توسط نهادهاي دولتي و غيردولتي صورت ميگيرد ، ايجاد يك برنامه براي ظرفيت سازي براي آموزش اشخاص داراي معلوليت دربخش آموزش زبان اشاره درپوهنتون تعليم و تربيه كابل همچنان تصويب قوانين براي بهبود زنده گي معلولين از جمله كارهايست كه تا حال صورت گرفته است .

اما اينكه كدام قشر بيشتر مورد توجه قرار گرفته وازاين قوانين و سهولت ها استفاده نموده است بايد بگويم كه هيچ يك ، چراكه اول تمام اين كار ها بشكل نسبي بوده  واز سوي ديگر  قوانين نتوانسته است درست عمل گردد.

سوال: جناب اعظمي در ميان مردم نظريه وجود دارد كه زنان معلول نمي توانند كه درپهلوي امورخانواده گي به كار هاي بيروني نيز مصروف شوند ، نظرشما دراين باره چيست؟

جواب: در مجموع گفته ميتوانيم كه تمام اين موارد مربوط ميشود به فرصت هاي آماده شده ، هرگاه فرصت ها و امكانات مساعد شود بدون شك زنان معلول توانايي انجام امور چي در داخل و چي در خارج از خانه را دارا مي باشند، اما آنچه مهم است توقعات غيرواقعي افراد و اشخاص از معلولين ميباشد ، بطور مثال : هرگاه ما ازيك فردي كه از دوپا معلوليت داشته باشد توقع كنيم كه فوتبال نمايد كار بس دشوار وغيرواقعي خواهد بود و همين توقعات غيرواقعي سبب ميشود كه ديد منفي را درجامعه فراه راه و فعاليت اشخاص داراي معلوليت بوجود بياورد . و دركل ما نميتوانيم معلوليت را ناتواني بگويم بلكه اين يك محدوديت است و زمانيكه براي آنها فرصت مساعد شود اين مشكل نيز رفع ميگردد .

سوال:  جناب آقاي سمع  طوري كه معلوم است زنان معلول با دونوع تبعض در جامعه ما مواجه اند ، اول تبعيض جنسي و دوم معلوليت و بنا بر اين عوامل در جامعه اين مفكوره وجود دارد كه زنان  نميتوانند كار كنند ، به نظر شما آيا اين نظريه تا چي حد درست ميتواندباشد ؟

جواب: گرچند يك سلسله محدوديت هاي فراه راه زنان معلول وجود دارد اما باوجود اين همه زنان معلول توانايي اين را دارند كه در صورت فراهم شدن فرصت ، كارهاي را چي در داخل و چي در خارج از خانواده انجام دهند ، همچنان اين زنان از نگاه اقتصادي مشكلات متعددي دارند و تا حال ديده نشده است كه زنان معلول به كار مصروف باشند  و يگانه دليل آن موانع كه در خانواده ها فراه راه آنها قرار دارد و ازسوي ديگر مشكلات اجتماعي چون عدم موجوديت ترانسپورت براي اشخاص داراي معلوليت ومشكلات ديگر ميتواند كه باشد.

سوال: به نظرشما راه بيرون رفت از اين مشكلات كه فراه راه زنان معلول قرار دارد چي ميتواند باشد ؟

جواب: يكي از راه ها ميتواند آگاهي دادن براي افراد و اشخاص  باشد كه در جامعه ما زنده گي ميكنند تا آنها به ديدمتفاوت به زنان معلول نبينند و كوشش كنند كه از تواناي هاي كه اين زنان دارند استفاده صورت گيرد ، همچنان بزرگان قوم و ملاامامان مساجد براي روشن ساختن اذهان عامه كار كنند تا ديد جامعه ما در اين ارتباط تغير نمايد . از سوي ديگر وزارت كار و امور اجتماعي شهدا و معلولين بايد در اين عرصه پروگرام هاي كارو آگاهي دهي را به اشخاص داراي معلوليت و جامعه بوجود بياورد.

سوال: جناب داكتر روحين زنان معلول كدام كارها را ميتوانند انجام دهند ؟

جواب: طوريكه قبلا نيز اشاره شد ، زنان معلول صرف با يك سلسله محدوديت ها مواجه اند نه اينكه آنها تواناي نداشته باشند بنا اگر فرصت هاي كاري براي آنها مساعد شود ميتوانند از انجام هرنوع كاري برايند . واين مسووليت مسوولين امور است تا فرصت هاي آموزش حرفوي را مهيا نمايد تا زنان معلول دسترسي به اموري پيدانمايند كه ازانجام آن فايق آيند.

سوال: جناب داكتر روحين يك مفكوره كه ميان مردم وجود دارد اينست كه زنان معلول نميتوانند ازدواج كنند و علت آنرا عدم تمايل جنسي بيان ميكنند به نظر شما اين مفكوره تا چي حد درست است و اينكه چينين مفكوره ها ازكجا سرچشمه ميگيرد؟

جواب: بايد بگويم كه هيچ نوع ارتباط ميان مسايل جنسي و معلوليت زنان وجود ندارد ، به اين معنا كه چي مرد و چي زن معلول از خواص جنسي برخوردار اند و در اينجا كدام مشكلي نيست ،اما اگر يك فرد مشكل از نگاه جنسي ميداشته باشد اين خود يك معلوليت ميتواندباشد . اما علت اين مفكوره زشت كه خانم هاي معلول نميتوانند عروسي كنند ، برميگردد به رسوم ، عنعنات و اذهان بدي كه  در جامعه وجود دارد. و در اينجا مسووليت نهاد هاي دولتي و غيردولتي كه دراين زمينه كار ميكنند است تا جامعه راآگاهي دهند كه زنان معلول از نگاه جنسي هيچ نوع مشكلي نمي داشته باشند و آنها ضرورت به ايجاد خانواده دارند بايد حمايت شوند تاباشد كه با عروسي و ازدواج ها ما قادر به جلوگيري از انحرافات اجتماعي شده ميتوانيم .

سوال: جناب احمد شاه به نظرشما دولت تا چي حد توانسته است كه سهولت هاي را براي تمام اشخاص داراي معلوليت فراهم نمايد ؟

جواب: در حال حاضر يك برنامه و استراتيژي كلي و موثري براي زنده گي بهتر اشخاص داراي معلوليت بخصوص زنان وجود نداشته است . عدم موجوديت پلان و استراتيژي خود يك مشكل بزرگي ميتواند فرا راه اشخاص داراي معلوليت باشد . و كار هاي دولت دراين ميان نه قابل بحث بوده و نه قابل قبول ، اگردولت كارهاي را انجام داده باشد باز هم نظر به عدم موجوديت برنامه قابل احساس نمي تواند باشد.  بطور مثال زمانيكه يك معلول بخواهدبه سرويس بالاشود نهايت بامشكلات مواجه ميشود در حالي ك اين مشكل ميتواند بايك مديريت درست حل گردد ، طوريكه درجريان هستيد همه وسايط ما از خارج وارد ميشود بنا ما ميتوانيم به همان كشورها فرمايش دهيم  كه مانياز به ترانسپورتي داريم كه اشخاص داراي معلوليت نيز به آن دسترسي داشته باشند. بطورمثال : اشخاص داراي معلوليت در شهر نيويارك بسيار به سهولت ميتوانند دسترسي به ترانسپورت داشت باشند ، ميتوانند اماكني را كه ضرورت دارند دريابند چرا كه آنها تدريس شده و فرصت ها برايشان آماده شده است .

اين يك مثال كوچك بود در حاليكه اشخاص داراي معلوليت بخصوص زنان مشكلات متعدد خود را چون در بخش صحت ، تعليم وتربيه ، سهولت هاي اجتماعي ديگر ،رفتن به پارك ها ... نيز دارند .

زمانيكه اشخاص جامعه در بيرون با يك زن معلول مواجه ميشوند بخصوص كه آن معلول خانم مشكلي داشته باشد ، گفته ميشود كه اين زن چي ميكند كه بيرون آمده است كه اين خود يك برداشت نادرستي است كه در جامعه ما وجوددارد.

سوال: اگر بسيار كوتاه جواب ارايه كنيد كه باوجودي كه دولت همه اين مشكلات را مشاهده ميكند چرا براي رفع اين مشكلات اقدام نمي كند؟

جواب: طوريكه قبلا هم گفتم كه عدم موجوديت برنامه ها و پلان هاي كاري براي بهبود زنده گي  اشخاص داراي معلوليت توسط دولت باعث همه مشكلات فراه راه معلولين گرديده است .

سوال: جناب آقاي سمع يكي از مشكلات كه فراه راه زنان قرار دارد خشونت هاي فاميلي و اجتماعي ميباشد ، به نظرشما تا چي حد اين خشونت ها دامن گير زنان معلول ميباشد؟

جواب: اول ميخواهم بگويم كه خشونت چي بالاي زنان معلول باشد و يا زنان سالم كلا يك موضوع و عمل زشت ميباشد . بطورمثال زنان ايكه از در جريان عامله گي مورد خشونت و لت و كوب قرار گرفته اند ، كه نتيجه اين عمل تولد اطفال معلول در جامعه ما بوده است. كه اين اعمال خشونت از ديد اسلام نيز جايز نمي باشد .

در باره خشونت عليه اشخاص داراي معلوليت بايد بگويم كه اين طيف از مردم ما با مشكلات جدي مواجه ميباشند آنها با القاب مختلف در جامعه يادميوشند مورد خشونت هاي متعدد ومتفاوتي حتا تجاوزات جنسي  قرارگرفته اند. كه در اينجا مسووليت فاميل ها، اقارب اشخاص داراي معلوليت و دولت مي باشد تا عليه اين پديده زشت خشونت بصورت جدي مبارزه كنند و كوشش نمايند كه اشخاص داراي معلوليت خود را حمايت نمايند .

سوال: داكتر روحين به نظر شما زنان معلول تا چي حد از خشونت هاي جامعه ما متضرر گرديده اند ؟

جواب: جامعه افغانستان يك جامعه مرد سالار است كه ما واقعات زياد خودسوزي خانم هارا نظر به خشونت هاي كه بالاي شان انجام شده كه در اخرين نتيجه آنها به خود سوزي دست زده اند  داشته ايم كه اين واقعات نه تنها كاهش نيافته است بلكه سيرسعودي خودرا نيز دارد و يگانه علت آن عدم مسووليت پذيري مسوولين دولتي دراين ارتباط ميباشد .

سوال: آقاي اعظمي چطورما ميتوانيم مشكلات زنان معلول را از بين برده و يك مفكروه و ذهنيت خوبي را ميان افراد جامعه بوجود بياوريم؟

جواب: به نظرمن با دادن آگاهي ها توسط دولت ، نهاد هاي غيردولتي وديگر نهادهاي همكار ما ميتوانيم كه اين مشكلات را تمام نمايم بخصوص در شهر هاي بزرگ كه سطح سواد افراد يك اندازه خوب بوده و برنامه هاي آگاهي دهي ميتواند دراين زمينه موثر و تمام شود.

سوال: به نظر شما براي رسانيدن و آگاهي دادن از حقوق اشخاص داراي معلوليت و بخصوص زنان بهترين راه از كدام طريق ميباشد؟

جواب: آگاهي دادن از طريق تيم هاي آگاهي دهي ، از طريق رسانه ها ، اوراق تبليغاتي و برنامه هاي را كه راديو شما ايجاد نموده است ميتواند بسيار موثرتمام شود .

سوال: آقاي روحين به نظر شما ما چگونه ميتوانيم زنان معلول را توانمند سازيم؟

جواب:ايجادبرنامه ها و پلان ها براي بهبود زنده گي زنان معلول ، خود آگاهي براي زنان ودرمجموع اشخاص داراي معلوليت ، موانع كه فراه راه اشخاص داراي وجود دارد برچيده شود و زمينه هاي دسترسي فزيكي بوجود آيد ، بينش جامعه بايد تغير نمايد تا اين اشخاص بتوانند در جامعه ادغام شوند.

باتشكر زياد از مهمانان و شما دوست داران برنامه

 

 

 

 

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (1)

نوشتن نظر