Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

حقوق وامتيازات اشخاص داراي معلوليت


دوشنبه 10 دلو 1390 ساعت 10:24

 

سلام برشما دوستداران برنامه بحث كنوني ما روي قانون حقوق و امتيازات اشخاص داراي معلوليت كه در فصل اول ماده سوم اين قانون آمده است همرا با مهمانان ما به بررسي گرفته ميشود ، اميد تا اخيراين بحث را مورد مطالعه قرار دهيد . مهمانان ما دراين برنامه هريك ميربچه هاشمي سوپروايزر موسسه سرف وآقاي سمع الحق سمع مسوول بخش دادخواهي آگاهي و عضو كميته داد خواهي اشخاص داراي معلوليت ، مي باشند .

سوال: در نخست ميخواهم از آقاي سمع الحق سمع بپرسم كه تا چي حد مواد اين قانون قابليت تطبيق را داشته و تطبيق گرديده است ؟

جواب: سلام برشما درنخست ميخواهم كه ازپارلمان كشور تشكر كنم كه قانون حقوق و امتيازات اشخاص داراي معلوليت راتصويب نمودند .

قبل از بحث اصلي ميخواهم بگويم كه افغانستان از جمله كشور هاي روبه انكشاف جهان است كه دودهه جنگ هاي تحميلي را سپري نموده است ، كه اين جنگ ها بيش از 2.7 مليون معلول بجا گذاشته است . اين معلولين در جامعه ما به مشكلات متعددي مواجه اند .

قانون حقوق وامتيازات اشخاص داراي معلوليت در سه فصل و چهل ماده تصويب شده است ، از نگاه تطبيق اين قانون مشكلي نخواهد داشت چرا كه اين قانون موادي داردكه قابل تطبيق بوده و دولت افغانستان ظرفيت اينرا دارد تا مشكل آنرا حل نمايد .

سوال: آقاي هاشمي به نظر شما آيا وزارت خانه هاي سكتوري كار هاي خود را مطابق اين قانون انجام داده اند؟

جواب: در قسمت تعليم و تربيه معلولين ، حرفه و كار و همچنان در قسمت سي بي آر كه آن هم شامل حرفه و كار مي باشد فعاليت هاي صورت گرفته است . در جلسات كه وزارت كارو امور اجتماعي داشته است همواره تلاش گرديده تا از كدام راه ها ما ميتوانيم براي معلولين عزيز كار هاي را انجام  دهيم تا خدمت باشد براي اين طبقه نيازمند .

سوال: آقاي هاشمي اگر يك اندازه معلومات درباره بازتواني معلولين ارايه نمايد خوب خواهد شد؟

جواب: بازتواني از نگاه لغوي بمعني احيايي مجدد ، توانايي بخشيدن يك معلول تا حدود امكانات وي مي باشد. بازتواني به اين معنا نيست كه اشخاص داراي معلوليت بتوانند همانند گذشته صحت ياب شده ، كارو فعاليت هاي خود را همانند گذشته انجام دهند، اما اين موسسه با ايجاد برنامه هاي آموزشي استفاده از وسايل صنعتي مانند ولچيرها ، اعصا ... مي تواند كاري را براي آنها انجام داده كه با مشاركت آنها در عرصه هاي مختلف اشخاص داراي معلوليت بازتوان شده و ميتوانند نيازمندي هاي خود را مرفع گردانند.

سوال: آقاي سمع الحق بازتواني معلولين چگونه است آيا همه آنها ميتوانند بازتوان شوند ويا موارد هم وجود دارد كه ايشان بازتوان شده نتوانند؟

جواب: معلولين ميتوانند با استفاده ازولچيرها ، اعصاها... بازتوان شوند ، اما اشخاصي كه معلوليت آنها بيشتر از 100درصد باشد نمي توانند باز توان از نگاه فزيكي شوند اما ازلحاظ روحي امكان دارد كه بازتوان گردند ؛بطورمثال: در جاپان فابريكه اي وجود داردكه پرسونل آنرا اشخاص داراي معلوليت تشكيل ميدهند و تمام امكانات براي آنها فراهم گرديده است . بنا اگر در كشور نيز اين چنين فابريكه ها با تمام مواد آن آماده گردد اشخاص داراي معلوليت ميتوانند بازتوان گردند.

سوال: آقاي هاشمي به نظرشما آيا معلوليت درجه بندي شده ميتواند و آيامعلوليتي وجودداردكه هيچ بازتوان نگردند؟

جواب: معلوليت درجه بندي دارد تعدادي اند كه از نگاه روحي معلوليت دارند وتعدادي هم از نگاه جسمي ، بعضي پاي خود را پاينتر از زانو ازدست ميداده باشد ولي بعض ديگر از زانوبالاتر ولي در صورت ايكه فرصت ها برايشان مساعد شود اين افراد ميتوانند كار هاي خود را بشكل درستش انجام دهند ، بطور مثال : در بخش تعليم وتربيه ما شاگرداني را سراغ داريم كه فعلا بهتر از اشخاص سالم به كار هاي خود رسيده گي ميكنند و نتايج خوبي را بدست آورده اند . همچنان در بخش هاي مسلك هاي حرفوي نيز ما شاهد كار هاي خوب اين افراد بوده ايم ما شاگرداني را دربخش هاي گلدوزي ، سيم تاوي ... داشته ايم كه بعداز فراغت از كورس هاي آموزشي ما توانسته اند كار هاي خود را بشكل درستش انجام دهند.

سوال: آقاي هاشمي شما براي كساني كه دست خود را نظر به يك عاملي از دست ميدهند چي كارميكنيد ؟

جواب: براي اشخاصي كه دست ويا پاي خود را ازدست ميدهند، دست و پاي مصنوعي ساخته شده كه ميتوانند كار هاي خود را بشكل درستش انجام دهند ، بطورمثال : حاجي كه همراي ما كار ميكنند از ناحيه دست معلوليت دارد اما با دست مصنوعي كه دارد بشكل درستش هاي ميتواند كه هم بنويسد وهم در ديگر ساحات كاري خود مشكلي نداشته باشد.

سوال: آقاي سمع معلولين بعداز اين كه توسط نهاد هاي مسوول آموزش داده ميشوند و دربخش بازتواني همراي آنها كار صورت ميگيرد چي كارهاي را انجام داده ميتوانند ؟

جواب: معلولين همانند ديگر اشخاص سالم بعداز اينكه از كورس هاي آموزشي و حرفوي فارغ ميشوند و همچنان درصورتي كه فرصت برايشان مساعد گردد ميتوانند بدون كدام مشكل مانند اشخاص سالم كار نمايند .

سوال: اقاي هاشمي شما برخورد مسوولين كار يعني آنانيكه شخصي را به كار استخدام ميكنند چگونه ارزيابي ميكنيد يعني ايا آنها در پروسه استخدام خود تبعضي نخواهند داشت ؟

جواب: ما در جامعه خود به دوطيف از افراد برخورد ميكنيم ، اول افراديكه از حقوق اشخاص داراي معلوليت آگاهي دارند و مسووليت خود دانسته عمل نيك مي نمايند وهمچنان افرادي وجود دارند كه از حقوق اشخاص داراي معلوليت خبرندارند و نميدانند كه اشخاص داراي معلوليت چي حقوق در اجتماع دارند كه بدون شك در برخورد آنها با معلولين مشكلاتي وجود ميداشته باشد.  بطورمثال: زمانيكه ما شاگردان خودرا به مكاتب براي شموليت ميفرستيم ، آنعده از استادان و مسوولين مكاتب كه از حقوق اشخاص داراي معلوليت آگاهي دارند با بسيار خوشي اين اشخاص را پذيرا ميشوند اما تعدادي از استادان و مسوولين ايكه از حقوق اشخاص داراي معلوليت آگاهي ندارند حضور اشخاص داراي معلوليت را مزاحمت براي خود تلقي مي كنند .

سوال: آقاي هاشمي طوريكه شما از برخورد زشت استاد دريكي از مكاتب شهر كابل سخن گفتيد ، به نظرشما تا حال چي اندازه آگاهي دهي صورت گرفته و نقش رسانه ها در اين زمينه چگونه بوده است ؟

جواب: آگاهي دهي يكي از ضروريات مبرم براي پذيرش فعاليت هاي بعدي مي باشد ، در قسمت آگاهي دهي در بخش معلولين و معلوليت نقش رسانه نهايت مهم است اما تا جايكه ديده ميشود رسانه اين مسووليت را درست انجام نداده اند . بنا از تمام رسانه ها خواهشمنديم كه دربخش آگاهي دهي ازحقوق اشخاص داراي معلوليت در جامعه تلاش نمايند .

سوال: آقاي سمع به نظرشما از كدام طريق ميتوانيم براي خانواده ها و همچنان مسوولين در باره حقوق و شايسته گي هاي كه اشخاص داراي معلوليت دارند ، آگاهي دهيم ؟

جواب: آگاهي دهي در اين زمينه به دوبخش بايد داده شود ، اول براي اشخاص داراي معلوليت كه از حق و حقوق شان آگاهي پيدا نموده ، بدانند كه آنها هم از جمله اعضاي مهم جامعه بوده و ميتوانند درعرصه هاي مختلف كارو فعاليت نمايند و دوم آگاهي دهي به مسوولين ، جامعه و فاميل ها كه آنها هم از حقوق معلولين آگاهي پيدا كنند و در راستاي انجام مسووليت هاي خود تلاش نمايند .

شيوه هاي كه ما ميتوانيم از آن طريق آگاهي دهيم رسانه مهمترين آن است اما ساحاتي كه به رسانه دسترسي ندارند ما ميتوانيم از طريق وركشاپ ها ، سمينار ها ، ملاامامان مساجد ، بزرگان قوم ... براي مردم آگاهي دهي نمايم .

سوال: آقاي هاشمي به نظرشما پروسه بازتواني ميان اشخاص از نگاه تفاوت هاي سني هم مدنظر گرفته ميشود ؟

جواب: بازتواني ميان اشخاص داراي معلوليت از نگاه سني وهمچنان علاقه وشوق آنها تفاوت دارد ، اشخاص داراي معلوليت نظر به سن و همچنان علاقه و شوقي كه به حرفه هاي مسلكي ميداشته باشند سوق داده شده كه اين جنبه قانوني نيز ميداشته باشد.

سوال: آقاي سمع الحق در افغانستان چي تعداد نهاد هاي دولتي و غيردولتي در عرصه بازتواني معلولين كار ميكنند؟

جواب: برعلاوه وزارت كارو اموراجتماعي شهداو معلولين بيش از چهل نهاد دولتي و غيردولتي ديگر در زمينه بازتواني اشخاص داراي معلوليت كارو فعاليت مي نمايند . مانند صليب سرخ ، موسسه سرف ، اندي كف انترنشنل ، مركز اجتماعي معلولين ، موسسه باران ... وجود دارند اما باوجود اين موسسات هنوزهم نياز جدي براي كار نهاد ها در عرصه معلوليت ضرورت است .

سوال: آقاي هاشمي در بخش معينيت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ ، كميته وجوددارد براي جوانانكه نمي توانند در پوهنتون هاي دولتي شامل شوند با ديگر مراكز تحصيلي در تماس شده آنها رابا بعضي از امتيازات شامل مي سازند ، آيا دربخش معلولين اين موضوع وجود دارد؟

جواب: دربخش تعليم وتحصيل اشخاص داراي معلوليت تا هنوز ما باكدام مشكلي مواجه نشده ايم ، ما شاگرداني را كه شامل مكتب و بعدا پوهنتون نموده ايم با مشكلي روبرونشده ايم ، اما در بخش پوهنتون هاي غيردولتي تاحال ما نتوانسته ايم كه كسي رابه آنها معرفي نمايم ولي اينكه درآينده دولت چي سهولت هاي را ميتواند براي ما مهيا نمايد منتظرخواهيم بود.

(سمع الحق ) ميگويد " نظر به قانون حقوق و امتيازات اشخاص داراي معلوليت دولت مكلفيت دارد تا زمينه تعليم و تحصيل فراگيررا براي اشخاص داراي معلوليت فراهم نمايد ، همچنان در اين قانون گفته شده است كه دولت از بورسيه هاي تحصيلي كه ازطرف كشور هاي خارجي داده ميشود پنج درصد آنرا براي معلولين فراهم نموده كه مصرف آن بدوش دولت مي باشد . از سوي ديگر در اين قانون آمده است كه موسسات تحصيلي خصوصي بايد زمينه تحصيل را براي اشخاص داراي معلوليت 25 درصد نازلتر از ديگران فراهم نمايد "

سوال: طوريكه همه در جريان هستيم فساد درتمام سطوح دولت دخيل مي باشد ، آيا اين فساد موانع فرا راه كار شما نيز ايجاد نموده است ؟

جواب: ميگن چيزي كه عيان است چي حاجت به بيان، برهمه معلوم است كه فساد در تمام سطوح دامنگير مردم ما گرديده است ، اما در دفترايكه ما به آن كار ميكنيم تمام كارها مشخص است و جا براي سواستفاده باقي نمي ماند ، اما زمانيكه ما به بعضي از مراجع دولتي مراجع ميكنيم يك سلسله كار شكني هاي را مشاهده كرده ايم ، بطورمثال : زمانيكه مكتوبي را به يكي از ادارات ببري كاري كه بايد هم اكنون انجام دهد وكدام مانع قانوني هم وجود ندارد ، ميگويد كه برو فردا بيايد . كه اين خود ميتواند يك نوع فساد باشد .

سوال: آقاي هاشمي مشكلات و مساله بازتواني  اشخاص داراي معلوليت در ولايات چگونه است ، شما چطور به مشكلات ومساله بازتواني اشخاص داراي معلوليت رسيده گي ميكنيد ؟

جواب: مشكل ايكه نهاد هاي غيردولتي و همچنان دولتي دارند ، عدم هماهنگي در كار ها ميباشد ، بطور مثال موسسه سويدن در تعدادي ازولايات كار ميكند ، به همين شكل موسسه ابرار ... اما طوري تقسيم بندي وجود ندارد كه اگر يك موسسه در يك ويا چندولايت را تحت پوشش قرار ميدهد موسسه ديگر ولايات ديگري را تحت پوشش خود قرار دهد ، به همين طور در نهاد هاي دولتي ، يك بار براي رفع مشكلي به رياست معارف شهر رفتم ريس معارف شهر ميگويد كه من تا حال معلومات ندارم كه چي تعداد معلول فعلا در مكاتب مصروف تعليم و آموزش ميباشند كه اين خود جاي تاسف و نگراني است .

سوال:آقاي هاشمي شمااز تقسيم ولايات صحبت نموديد ، آيا در بخش بازتواني و فراهم آوري سهولت هاي براي  معلولين نيز يك تقسيم بندي وجود دارد ؟

جواب: در مجموع هدف خدمت و ايجاد سهولت ها براي اشخاص داراي معلوليت مي باشد ، اما ميتودهاو روشهاي كمك رساني تفاوت دارد ، بطور مثال دفتر مادر بخش انكشاف وياارايه خدمات تعليمي و تحصيلي فعاليت ميكند موسسه ديگر در بخش ايجاد رمپ ها وجاه هاي مصون براي اين افراد ولي در مجموع هدف همانا بازتواني و خدمت براي معلولين مي باشد.

سوال : آقاي سميع در باره قانون ايكه ما فعلابحث ميكنيم ، به نظرشما اين قانون چي اندازه ازطرف دولت و نهادهاي غيردولتي تطبيق و حمايت شده و همچنان اشخاص داراي معلوليت تا چي حد از اين روند آگاهي دارند؟

جواب: متاسفانه بايد بگويم ، زمانيكه اين قانون به تسويد رسيد سه سال را در برگرفت كه به مرحله تصويب و توشيح  رسيد كه از همين جاه ما كار دولت را مشاهده كرده ميتوانيم  ، اما با ايجاد كميته هماهنگي ميان وزارت خانه هاي سكتوري ما اميد واريم كه كار ها ومسووليت هاي كه متوجه آن وزارت خانه ها ميشود قابليت تطبيق را پيدا كند. بطور مثال : در يكي از ماده هاي اين قانون آمده است كه دولت وبخصوص وزارت خانه ها مسووليت دارند كه سه درصد از كارمندان خود را از اشخاص داراي معلوليت انتخاب كنند ، كه متاسفانه تاحال اين ماده قانون عملي نگرديده است ، همچنان تعدادزيادي از معلولين از موجوديت چنين قانوني آگاهي ندارند .

سوال: آقاي هاشمي از چند سال بدينسو كه نهادهاي دولتي و غيردولتي درعرصه  بازتواني اشخاص داراي معلوليت كار ميكنند ، تاحال چي تعداد ازاين اشخاص توانسته اند كه از توانمندي هاي لازم برخوردار گردند ، آيا شما ازاين تعداد راضي هستيد؟

جواب: موسسه ما 210 شاگرد را تحت پوشش داريم ، تقريبا 9 تن از اين اشخاص را شامل پوهنتون نموده ايم كه 4 تن آنها در همين اواخر فارغ شده اند ، و در مجموع گفته ميتوانم كه ما در بخش تعليم و تربيه اين اشخاص نسبتا راضي هستيم اما كار آنچنان ايكه بايد صورت بگيرد تاحال انجام نشده است . درحال حاضر نظر به آگاهي هاي كه در جامعه بوجود آمده و مردم همكاري ميكنند و ما هم تلاش داريم اميد هاي زيادي وجود دارد كه بتوانيم كار هاي خوب ديگر نيزدرزمينه بازتواني اشخاص داراي معلوليت انجام دهيم .

سوال: درباره زنان معلول چطور آيا زنان هم از روشهاي و ميتود  هاي بازتواني شما مستفيد گرديده اند؟

جواب: درپروسه تعليمي و خدمات اجتماعي ما كه برا ي اشخاص داراي معلوليت انجام ميدهيم ، تقريبا نصف مي باشد.

سوال: آقاي سميع در اخير اگربپرسم كه با امكانات موجود شما تاچي حد خوشبين براي بازتوان شدن تمام معلولين ميباشيد ؟

جواب: اول بايد بگويم كه اين قانون همه جانبه نيست ، در اين قانون تبعيض وجود دارد يعني در به كساني زياد توجه صورت ميگيرد كه معلول جنگي مي باشند اما براي معلولين مادر زاد توجه زياد صورت نگرفته است ، بنا ضرورت به تعديل اين قانون وجود دارد ، اما كار نهادها تا حال بهتر بوده است ، اما يگانه مشكل معلولين ولايتي است كه در آنجا دفاتر وجودندارد و مشكلات آنها زياد مورد توجه قرار نگرفته است .

با تشكر زياد از مهمانان و شما دوستداران برنامه :

 

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (1)

نوشتن نظر