Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

مصاحبه با معلولين


دوشنبه 10 دلو 1390 ساعت 09:59

 

در كشور ما مردم اكثرا معلولان را اشخاص قشر دوم و ناتوان شمرده و درمورد برخي از افراد از اين هم پا فراتر گذاشته و معلولان را به نام هاي گوناگون چون كر، كور، لنگ ،شت ... ياد ميكنند ، بدون اينكه اين افراد بدانند كه معلوليت ناتواني نه بلكه يك محدوديت است و درصورتيكه فرصت ها براي آنها مساعد شود معلولان ميتوانند همانند ديگر افراد جامعه رفتار و عمل كنند ، در حال حاضر ده درصد نفوس جهان را معلولان تشكيل ميدهند ، ونظربه آمار ها هم اكنون 2.7 درصد ازنفوس كشور را كه به بيش از يك مليون ميرسند معلولان تشكيل داده كه بيشتراين ها معلولان فزيكي مي باشند .

معلول به اشخاصي گفته مي شود كه نظربه عللي محدوديت هاي را دارا ميباشند و اگر سهولت هاي براي شان فراهم شود ميتوانند كه در جامعه بدون كدام مشكلي كار كنند ، در حال حاضر معلولان با مشكلات متعددي اقتصادي ، فرهنگي ، اجتماعي ... مواجه بوده كه  برخورد تبعيض آميزوفقر از جمله مشكلات عمده اين افراد مي باشند.

مصاحبه ما نشان ميدهد كه معلولان ناتوان نبوده بلكه محدوديتي است كه اگر فرصت برايشان مهيا گردد ميتوانند كه بصورت فعال درجامعه سهم گيرند .

زينب رسولي و نجيب خواهر وبرادري اند كه معلوليت بينايي دارند ، زينب كه قابليت ديد را ندارد هم اكنون صنف 12 در مكتب تاجورسلطانه كابل است و كه صنوف دوهم ،هشتم و يازدهم را سويه امتحان داده است بگفته خودش دوم نمره صنف خود است. زينب ميگويد كه هيچ احساس نمي كند كه نابيناست و علاوه ميكند كه معلوليت ناتواني نيست . و با درخواست از تمام معلولين ميگويد كه نبايد ناتواني را بخود را دهند و جدا اززينب سه برادرديگرش نيزاز چشم نابينايي دارند . كه اكنون توجه شمارا به مصاحبه وي معطوف ميداريم.

سوال: در نخست خود را معرفي نموده و بگويد كه معلوليت شما ازكدام ناحيه بوده مي باشد؟

جواب: بنام خدا و تقديم سلام به تمام شنونده گان راديوي كليد و شما ، زينب رسولي هستم متعلم صنف دوازده هم ليسه تاجورسلطانه . از ساحه چشم معلوليت دارم و زمانيكه خورد بودم بسيار احساس بد داشتم بخصوص وقتي كه ديگران را ميديدم كه درس ميخوانند همچنان والدينم نيز از اين حالت ما به تشويش و نگران بودند و خودرا بسيار ناتوان فكر ميكردم اما زمانيكه موسسه سرف آمده و مارا سروي كرد به كمك استاد ميربچه ما شامل پروگرام هاي آموزشي  اين دفتر شديم . در اين دفتر براي ما گرفتن واستفاده كردن از خط بريل و نوشتن را ياد داد . كه بعد از اين پروسه به كمك استاد ميربچه شامل مكتب شده صنف اول را امتحان داده صنف دوم را شروع كردم كه تا حال در صنف دوازدهم درس ميخوانم ، دراين جريان دريافتم كه نابيناي يك محدوديت كوچك بوده و اكر انسان تلاش نمايد ميتواند به هدفش برسد.

وي ميگويد كه نه تنها خودش بلكه سه برادر ديگرش كه آنها نيز از چشم نابيناي دارند  از اين پروسه مستفيد گرديد و هم اكنون در مكتب به كمك موسسه سرف درحال فراگيري علم و دانش ميباشند ، وي علاوه ميكند كه : يكتن از برادرانش از مكتب فارغ شده و شامل پوهنتون تعليم وتربيه گرديده و برادرديگرش حافظ قرآن مي باشد .

سوال: شما در مكتب كدام درجه را دارا بوده و بگويد كه بعد از فراغت از مكتب ميخواهيد در كدام رشته به تحصيلات خود ادامه دهيد؟

جواب: زينب ميگويد كه : در صنف يازده هم دوم نمره بوده ولي حال كه صنف يازده هم را سويه امتحان داده است معلوم نيست كه چندم نمره مي باشد ، وي درباره تحصيلات خود ميگويدكه ميخواهد در آينده رشته ژورناليزم يا گوينده گي را بخواند اما به نظروي قوانين دولت براي اشخاص نابينا اجازه شامل شدن در پوهنتون را نميدهد . اين دختر با استعداد نابينا در مدارس ديني كابل هم مصروف فراگيري علوم ديني نيز ميباشد .

سوال: در صنف كه شما درس ميخوانيد آيا ديگر اطفال نابينا هم موجود است و روابط خود همراي همصنفي هايت چگونه مي باشد ؟

جواب: وي ميگويدكه : در صنف تنها خودش نابينا بوده و روابط بسيار نيك همصنفانش با وي دارند.

سوال: طوريكه شما گفتيد كه چند صنف را سويه امتحان داده و در تمام دروس خود موفق بوده و به هيچ نوع  مشكلي مواجه نمي باشيد، بنا فهميده ميشود كه معلوليت ناتواني نبوده بلكه يك محدويت ميباشد ؟

جواب: زينب به اين باور است كه معلوليت ناتواني نبوده بلكه يك محدوديت مي باشد و براي تمام ديگر معلولين ميگويد كه نبايد خود را ناتوان احساس كنند بلكه بايد تلاش نمايند تا مشكلاتي كه فرا راه شان موجود است به پشت كار وتلاش آنرا ازبين ببرند .

وي ميگويدكه اگر معلولين تلاش نمايند ميتوانند كار هاي را انجام دهند كه افراد سالم آنرا انجام داده نميتوانند بطور مثال : چندي بعد كه از روز معلم تجليل به عمل ميايد اداره مكتب وي را به حيث مجري برنامه انتخاب نموده اند، اين كار به معنا آنست كه اداره مكتب شخص بهتر نظربه وي دريافت ننموده اند.

سوال: طوريكه در جريان هستيد معلولين بي شماري دركشورما زنده گي ميكنند ، به نظرشما چي كار هاي بايد صورت گيرد تا ديد مردم نسبت به معلولين تغير كند و همچنان معلولين آگاهي پيدا كنندكه ميتوانند كار هاي خوبي را انجام دهند ؟

جواب: در اين قسمت جامعه و دولت هردو مسووليت دارند ، مردم ما در جامعه بايد ديده خودرا نسبت به معلولين تغيردهند و كوشش كنند كه معلولين را كمك كنند تا سر پاي خود بايستند نه اينكه در مقابل معلولين به ديد تحقير آميز ، و توهين آميز رفتار كنند ، تلاش نمايد كه باكمك به معلولين فرصت هاي كاري رابراي آنها ايجاد نمايند .

مسووليت هاي دولت درمقابل معلولين اين است كه دولت بايد زمينه هاي كار ، تعليم و تحصيل و حتا يك وزارت خانه را براي معلولين واگذارند تاخود معلولين كار ها را انجام دهند كه اين كار باعث ميشود كه مردم بالاي معلولين باورمند شوند .

وي علاوه ميكند كه دولت و ديگر نهاد هاي غير دولتي نه تنها در مركز بلكه در ولايات نيز بايد دفاتري ايجاد كنند و به مشكلات معلولين رسيده گي كنند .

سوال: ايا شما در بخش كمپيوتر نيز دسترسي داريد ؟

جواب: متاسفانه كمپوتر هاي كه براي معلولين وجود دارد فعلا در دسترس ما قرار ندارد اما قرار است كه در آينده هاي نزديك اين مشكل با آوردن كمپوتر هاي مخصوص نابينايان اين مشكل رفع گردد .

دوستداران برنامه شما نظريات زينب رسولي يكتن از معلولين با استعداد ما را مطالعه نموديد كه به اين باور بودند كه معلوليت ناتواني نبوده بلكه يك محدوديت است و اگر معلولان تلاش نمايند ميتوانند به بالاترين و آنچه خواسته باشند ميرسند.

حال پاي مصاحبه عبدالمجيب برادر زينب كه وي هم از ساحه چشم معلوليت دارد مي نشينيم .

سوال: درنخست خودرا معرفي نموده بگويد كه معلوليت شما چي مي باشد؟

جواب : اسم من عبدالمجيب است و از چشم نابينا مي باشم .

سوال: طوريكه ما معلومات بدست آورديم كه شما برعلاوه اينكه در صنف شاگرد ممتاز هستيد ، يك حافظ و قاري بااستعداد نيز مي باشيد ، لطف نموده در اين مورد معلومات ارايه نمايد ؟

جواب: بلي آنچه شما فرموديد درست است من تقريبا دونيم سال قبل قرآن را حفظ نموده و در مكتب در صنف هشتم و شاگرد ممتاز صنف خود ميباشم و دستار بندي هم نموده ام .

سوال: شما راز موفقيت خود را در چي مي بينيد؟

جواب:  راز موفقيت من تلاش خودم و همكار استادان ، خانواده و فاميل بوده كه بنده را درعرصه تعليمي درمكتب و همچنان در مدرسه براي فراگيري علم قران كمك نموده اند .

سوال: درصنف تنها خود معلول مي باشي ويا همصنفان ديگرت هم به اين مشكل مواجه ميباشند و همچنان بگويد كه برخورد هم صنفي هايت چگونه مي باشد ؟

جواب: در صنف تنها خودم معلول مي باشم و زمانيكه براي اولين بار توسط موسسه سرف شامل مكتب شدم چون باهم صنفي هاي خود بلديت نداشتم مشكلاتي وجود داشت اما با سپري شدن روز هاو سالها حال با تما م هم صنفان خود روابط نيك و سالم دارم .

سوال: شمابرخورد مردم جامعه را چگونه ميبينيد ، آيا گاهي شده كه از طرف آنها براي شما مشكلي پيش آمده باشد؟

جواب: شخصا خودم كدام خاطره بدي ندارم اما اگر برادران معلول ديگر با چنين مشكلي برميخورند كوشش نمايندكه پي اين سخنان نگردند و تلاش نمايند كه استعداد هاي خودرا براي آنها نشان دهند؟

سوال: مجيب جان شما چطور توانستيد كه 30 پاره قرآن را حفظ نمايد ؟

جواب: براي اولين بارمن از طريق كست هاي قاري صاحبان بخصوص قاري صاحب بركت الله سليم توانستم به حفظ قران آشناي پيدا كنم ، كه قانون حفظ كردن اين است كه بعد از حفظ دور اول بايد آنرا گردان كني كه اين كار را در مدرسه انجام دادم و فعلا همراي برادرم به مدرسه رفته و يكجا درس ميخوانيم .

سوال: شما قران كريم را در چند سال حفظ نموديد؟

جواب : من در اوايل آيات كوچكي را حفظ ميكردم اما بعدا آهسته آهسته توانستم كه زياد شود و در مدت سه يا چهار سال توانستم كه قرآن كريم را حفظ كنم .

سوال: دراين جاه يك تقدير نامه اي ديده ميشود كه از طرف وزارت حج و اوقاف براي شما داده شده است ميشود درباره آن معلومات ارايه كنيد ؟

جواب: اين تقدير نامه رادر مسابقه ايكه به مناسبت از تجليل روز ميلاد حضرت محمد ص توسط وزارت حج واوقاف دايرشده بود و درجه سوم را گرفته بودم بدست آوردم و در اين مسابقه بيش از يك صد قاري حضورداشتند .

سوال: خودت در آينده چي ميخواهي بخواني و چي كار كني ؟

جواب: فكر كنم قانون دولت اينست كه براي اشخاص نابينا حق شموليت به پوهنتون ها نيست صرف در پوهنزي تعليم و تربيه اما هدف اساسي بنده همين است كه بتوانم براي جامعه ومردم خود كمك و همكاري نمايم.

سوال: شما كه هم در مكتب و هم در مدرسه از جمله شاگردان ممتاز هستيد و اين مفكوره را كه معلولين ناتوان اند كاملا ازبين برديد ، خوب پيام شما براي ديگر معلولين چي ميباشد؟

جواب: پيام من براي آن عده از معلولين كه در گوشه خانه نشسته و دست بكار نمي زنند اين است كه بايد از داده هاي و آنچه خداوند برايشان ارزاني فرموده نااميد نگردند و يكبار امتحان كنند كه بدون شك در اثرتلاش درميابند كه آنها ناتوان نيستند و ميتوانند درجامعه كار فعاليت نمايند .

و همچنان پيام من براي ديگر مردم جامعه ما اين است معلولين را به ديد حقارت ننگرند و كوشش كنندكه با آنها كمك كنند واز استعداد كه آنها دارند استفاده بايد شود .

از سوي ديگر از دولت ميخواهم كه زمينه هاي كار و فعاليت را براي معلولين ايجاد نمايد تا بتوانند كه توانايي هاي خود را براي ديگر افراد جامعه نشان دهند.

با تشكر زياد ازقاري صاحب عبدالمجيب جان و زينب جان كه وقت خودرا به مصاحبه ما وقف نمودند.

 

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (1)

نوشتن نظر