Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

بررسي عوامل جرم زنان


دوشنبه 10 دلو 1390 ساعت 09:47

 

سلام برشما دوستداران برنامه ، موضوع بحث كنوني ما بررسي عوامل جرايم زنان مي باشد ، در اين بحث مهمانان ما  بنفشه اميري وكيل مدافع در دفتر مديكا افغانستان ، ناهيد فريد نماينده مردم در پارلمان و عضو كميسيون روابط بين المللي ولسي جرگه ، نعيم الله نعيمي وكيل در دفتر زنان براي زنان افغانستان و همچنان در جريان بحث سوالاتي از دوستان علاقمند برنامه را نيز خواهيم داشت .

جرم يك پديده شخصي و همه شمول بوده  كه گاهي مرد و زن مرتكب آن مي شود ، وضعيت ناگوار كشور ما سبب گرديده است تا تعدادي از افراد جامعه ما چي مرد و چي زن مرتكب بعضي از جرايمي گردند . اما آنچه مهم است بررسي نادرست و غيرواقع بينانه از جرايم زنان در كشور ما نظربه رسوم وعنعنات ناپسند و نادرست جامعه ما مي باشد .

ارتكاب جنايت به قشرمشخص و معيني ارتباط ندارد زن يا مرد نظربه عوامل مختلف مرتكب جرم وجنايتي شده ميتوانند ، اين كه چرا زنان مرتكب جرم ميشوند جواب كاملا روشن است و آن اينكه زنان نيز پيكر از جامعه اند وآگاهانه ويا نا آگاهانه مرتكب جرمي خواهند شد . تعداد زنان ايكه دست به جرم و يا جنايتي ميزنند اكثرا از نسل جوان و از وضعيت درست خانواده گي برخوردار نيستند و نظربه تحقيقات جهاني بيش از نيم زنان جنايتكار ومجرم از مشكلات اقتصادي نگران بوده اند .

سوال: درنخست از آقاي نعيمي ميپرسيم كه كدام عمل را ميتوانيم جرم بگويم و چي كسي را مجرم گفته ميتوانيم ؟

جواب: سلام به شما و علاقمندان برنامه شما ، درباره سوال شما بايد بگويم كه نظربه مواد قانون جرم به عملي گفته ميشود كه در قانون ذكر شده باشد ، چنانچه در ماده دوم قانون جزا گفته شده است كه هيچ عملي جرم پنداشته نمي شود اما نظربه قانون ، همچنان در ماده سوم قانون جزا گفته شده است كه هيچ كس را نميتوان مجازات نمود مگر مطابق به قانوني كه قبل از ارتكاب فعل مورد اتهام نافذ گرديده باشد.

هرعملي را كه قانون جرم پنداشته باشد و شخص آنرا قصدا انجام دهد آن شخص مورد پيگيري قرار گرفته و بالايش محكمه عملي ميشود و اينكه چي كسي را ميتوان مجرم خطاب نمود ماده چهارم قانون جزا صراحت دارد كه برات الذمه حالت اصلي است ومتهم تا وقتي كه به حكم محكمه بااعتبار محكوم عليه قرار نگرفته باشد شخص بي گناه شناخته مي شود . بطور مثال : اگر در يك منطقه جرمي صورت ميگيرد پوليس افراد مظنون را براي تحقيقات به مدت 72 ساعت تحت نظارت قرار داده و اگر جرم كدام موضوع مشهود پيدا كرد بعدا دوسيه وي را به سانوالي ميفرستد كه سارنوالي مربوطه در ظرف 48 ساعت جرم را بررسي ميكنند همچنان سارنوال صلاحيت دارد تا دوسيه شخص متهم را به مدت 15 روز براي تحقيقات نگهدارد و دراين مدت بايد تحقيقات خود را انجام دهد در غير آن اگر نتواند با در خواست از مراجع مربوط ميتواند كه 15 روز ديگر نيز وقت بگيرد.

سوال: خانم اميري ميزان جرايم در كدام سطح قرار دارد و لطف نموده در باره آمار جرايم در كشور معلومات ارايه نمايد؟

جواب: بنام خدا و سلام برشما ، نظربه آماري كه توسط رسانه ها به نشر رسيده است سطح جرايم نظربه سال هاي قبل سه برابر پايين شده است ، البته از تمام جرايم آمار دقيقي دردست نيست وبه همين منظور دفتر ما يك تحقيقي را انجام دادند كه در نظارت خانه زنانه كابل در حدود 30 زن ، درنظارت خانه مردانه 379 مرد و در توقيف خانه مردانه كابل در حدود 502 مرد موجود اند . و نظربه همين آمار كه از كابل گرفته شده است گفته ميتوانيم كه 30 درصد جرايم را زنان مرتكب شده اند .

سوال: خانم ناهيد ميزان جرم زنان در كشور در كدام سطح قرار دارد؟

جواب: سلام برشماوتمام دوستداران برنامه در رابطه سوال شما بايد بگويم كه ميزان جرايم زنان نظربه سالهاي قبل بالا رفته است و علت عمده آن ميزان افزايش راپوردهي از جرايم ميباشد. يكي ديگر از بلند رفتن آمار جرايم زنان در جامعه ما عدم مكلفيت پذيري زنان در خانواده ها است ، زنان از حقوق وامتيازات خود آگاهي دارند اما  از مكلفيت هاي خود آگاهي ندارند همچنان يكي از عوامل عدم آگاهي و سواد  از موارد قانوني اعمالي است كه زنان انجام ميدهند و در باره اينكه ميزان جرايم چي سيري را دربردارد بايد بگويم نظربه آمار غيررسمي سطح جرايم زنان بلند رفته همچنان در ولايت هرات كه من منحيث نماينده آن مردم در ولسي جرگه هستم بايد بگويم كه آمار جرايم در آن ولايت نيز سيرسعودي خود را داشته است .

سوال: خانم اميري شما لطف نموده درباره انواع جرايم معلومات ارايه نمايد  ؟

جواب:  جرايم به اشكال و اقسام مختلف تقسيم شده است ، بطور مثال جرايم از نگاه خطرو اضرار ايكه به جامعه ميرساند كه از اين لحاظ به سه دسته تقسيم شده جرايم حدود ، جرايم قصاص و جرايم مجازات تعذيري مي باشند .

جرايم از لحاظ قصد ونيت شخص به دوسته تقسيم شده اند كه عبارت اند از جرايم عمدي و غيرعمدي ، همچنان جرايم از لحاظ زمان انجام وكشف آن  به جرايم بالفعل و غيربالفعل تقسيم بندي شده است ، همچنان جرايم از لحاظ ارتكاب جرم نيز به اشكال جرايم ايجابي ،صلبي ، موقت ، جرايم غيرموقت ، بسيط و جرايم اعتيادي تقسيم بندي شده اند .

جرايم از لحاظ طبعيت جرم نيز تقسيم بندي شده اند كه آنها عبارتند از جرايم سياسي ،  ضد جامعه ، ضدئ افراد و جرايم عادي مي باشند .

قانون جزاي افغانستان جرايم را از نظرشدت و خفت آن تقسيم بندي نموده و درفصل اول ماده 23 اين جرايم به اشكال چون جرايم جنايت،جنحه و قباحت تقسيم بندي شده اند.

جنايت به جرمي گفته ميشود كه مرتكب آن به اعدام ويا حبس ابد محكوم ميگردد. جنحه جرمي است كه مرتكب به سه ماه ويا پنج سال ويا سه هزار افغاني محكوم ميشود . و قباحت به جرمي گفته ميشود كه مرتكب آن به 24 ساعت ويا سه ماه محكوم ميشود.

و از اين جرايم بيشترين مرتكبين را جرايم جنايت در بردارند و اين نظربه ديتابيس محكمه و آماري كه در دفتر ما وجودارد ، مي باشد .

سوال: جناب آقاي نعيمي در كشور ما بيشتر كدام نوع جرم را زنان مرتكب ميشوند؟

جواب:  بيشترين جرايمي را كه زنان مرتكب مي شوند جرايم اخلاقي بوده اما تعداد جرايم چون اختطاف، قاچاقبري ، دزدي ... نيزشامل اند  كه عمده ترين دليل ارتكاب جرايم  زنان بي سوادي ، عدم آگاهي از حقوق شان ، فقر و همچنان پيروي و مشاهده نمودن بعضي از سريال هاي خارجي مزخرفي است كه ازطريق رسانه هاي تصويري به نشرميرسد ، مي باشد.

سوال: محترمه اميري به نظرشما علل جرايم زنان را در چي ميبينيد؟

جواب: اول اينكه جرايمي را كه زنان مرتكب ميشوند به نظرمن قتل ، اختطاف ، زنا ، كيسه بري ، دزدي ، ... مي باشند همچنان مافياي مواد مخدر خانم هارا وسيله قرار داده از آنها در قاچاق و ترافيك مواد مخدر نيز استفاده ميكنند .  برعلاوه دلايلي كه جناب نعيمي گفتند يكي هم فرار از منزل ميباشد .

سوال: شما جرايم قتل زنان را در چي مي بينيد؟

جواب: عمده ترين عامل ايكه زنان دست به قتل ميزنند همانا خشونت هاي فاميلي بوده كه زنان مجبور ميشوند تا دست به قتل بزنند .

سوال: خانم ناهيد بيشتر كدام نوع زنان مرتكب جرايم ميشوند؟

جواب : بيشترين جرايم را آن عده زناني مرتكب مي شوند كه از فقر اقتصادي رنج مي برند ، همچنان آن عده از زنان ايكه در فاميل همراي شان خشونت صورت ميگيرد ناگزيرو از لحاظ خصومت و عقده مندي كه به آنها بوجود مي آيد دست به قتل ميزنند.

از سوي ديگر عدم دسترسي خانم ها به عدالت يعني حكومت داري ضعيف و ناتوان بودن حكومت و جامعه مدني سبب گرديده است كه زنان در مقابل خشونت هاي فاميلي دست به اقدام متقابل زده  كه در بعضي موارد سبب قتل ديگران شده ميتواند . البته تا جاي گفته ميتوانيم كه جامعه مدني در اين راستا مقصر نيست ، دولت مسووليت دارد كه زمينه هاي آگاهي دهي ، پيگيري قضايا ، و ايجاد زمينه هاي بهترزنده گي را براي تمام اقشار جامعه مهيا نمايد ، اما طوريكه برهمه ما معلوم است شرايط كه مردم افغانستان دارند آنرا سپري ميكنند نهايت شكننده است ، مردم ما در حال حاضر دموكراسي را تجربه ميكنند كه اكثريت مردم جامعه افغاني به آن آماده نيست البته در اين راستا نهاد هاي جامعه مدني مسووليت دارند تا آگاهي دهي نمايند و كوشش كنندكه مردم را به سوي يك آينده روشن و سوق دهند .

افغانستان نيازبه ايجاد يك نهضت ملي زنان و يك استراتيژي ملي براي بهبود زنده گي زنان دارد تا در بخش هاي مختلف كار نموده و نگذارند كه زنان از خطراتي كه جامعه مارا محصور نموده است متضرر گردند و فعاليت بهتر نهاد ها و نهضت هاي زنان كشور ما ميتواند شاهد يك افغانستان بهتر و مرفع در آينده باشد. همچنان اين فعاليت ها ميتواند در كاهش جرايم زنان نهايت موثرقرارگيرد .

سوال: محترمه اميري مشكلات كنوني كشور تا چي حد زنان بيوه را مجبور به ارتكاب جرم مي  نمايد؟

جواب: درحال حاضر من وظيفه من وكيل مدافع زنان بوده كه بيشترين قضاياي جرمي زنان را كه من پيگيري نموده ام مربوط ميشود به زنان بي سرپرست و بيوه كه نظر به مشكلات اقتصادي و اجتماعي مجبور به ارتكاب جرايم ميشوند .

سوال: محترم نعيمي كدام عوامل به نظرشما باعث جرايم زنان ميشود ؟

جواب: ماده پنج قانون جزا صراحت دارد كه بي خبري از احكام قانون جرم پنداشته نميشود ، كه يكي از عوامل عمده جرايم زنان بي خبري و عدم آگاهي آنها از نتيجه اعمالي است كه آنها مرتكب ميشوند ودراين جاه مسووليت دولت است كه در بخش آگاهي دهي حتا براي اشخاص ايكه در دورترين نقطه كشور زنده گي ميكنند فعاليت نمايد و احكام قانون رابراي آنها برساند .

عامل ديگر جرايم زنان بي سوادي است ، زماني ايكه يك زن باسواد باشد اعمال ثواب و گناه ويا بهتربگويم كه نظربه آگاهي و سوادي كه دارد خوب را از بد تفكيك نموده و كاري را انجام نمي دهد كه باعث بروز مشكلات در آينده براي وي گردد.

عامل ديگر جرايم زنان فقراقتصادي بوده كه نظر به همين فقر تعدادي از زنان دست به خودفروشي ميزنند كه اين خود جرم بوده و در زمان ارتكاب اين جرم ، جرايم ديگري نيز بروز ميكند ، اما در اين راستا مسووليت دولت است تا با ايجاد زمينه هاي خوب كاري براي زنان جلو اين مشكلات را بگيرد . همچنان عامل ديگر نشربرنامه هاي مزخرف و خلاف رسوم و ارشادات ديني ما بوده كه زنان را تشويق ميكند تا دست به جرايمي زنند ،  ازدواج هاي اجباري ، ازدواج هاي زيرسن ، بددادن دختران اين ها همه در اخير باعث جرايم زنان در جامعه ما مي شود.

سوال: خانم ناهيد شما وضعيت زندان ها ونگهداري زندانيان را چگونه مي بينيد يعني زمانيكه يك فرد براي اولين باردست مرتكب يك جرمي ميشود و آن فرد در زندان با مجرمين متكرر نگهداري مي شود ، به نظرشما اين كار باعث ازدياد جرايم و تشويق شدن فرد به جرايم بعدي نمي شود؟

جواب: بلي موضوع ايرا كه شما ذكرنموديد كاملا درست است، بطور مثال شواهدي از ولايت هرات وجود دارد كه تعداد زنان ايكه درمرز ايران و افغانستان رد مرز يا اخراج ميشوند و همچنان زنان ايكه نظربه عاملي از فاميل دورميشود يا فاميل خودرا گم ميكند ، مسوولين دولتي آنهارا به توقيف خانه هاي كه درآنجا مجرمين نگهداري ميشوند درنظارت قرار ميگيرند كه اين خود مشكل بزرگي را ايجاد مينمايد.

چندي قبل سروصدا هاي بوجود آمده كه مسووليت خانه هاي امن بايد به وزارت امور زنان سپرده شود كه دراين ميان نهاد هاي جامعه مدني از عدم مدريت نمودن وزارت امورزنان گفتند بنا تمام اين مشكلات برميگردد به عدم امكانات و توجه مسوولين دولتي كه واقعا نگران كننده مي باشد .

بنا تا زمانيكه ما بوديجه كافي و اشخاص درستي وكارا را براي ايجاد يك استراتيژي اساسي  نداشته باشيم تا آنها در زمنيه بهبود زنده گي زنان كار نشود ، سطح تعليمي و تحصيلي خانم ها بالابرده شود و بايد كارجدي صورت گيرد.

دراين راستا مقصر دولت ، جامعه مردمي ، جامعه مدني كشور ، نهاد هاي فشار و جامعه جهاني ميتواند باشند ، كه در اين ميان ضرورت ايجاد ميشود كه براي زنان نظارت خانه ها ، مناطق امن و در مجموع يك پاليسي همه گير در باره جرايم و مشكلات زنان ايجاد گردد.

سوال: خانم اميري نگهداري زنان در يك توقيف گاه يعني يك زن ايكه براي باراول به يك جرم كوچك به زندان فرستاده ميشود با زن ديگر كه مرتكب چندين جرم بزرگ مي باشد ، دريك جاه نگهداري ميگردد ، آيا تاثيرات منفي در كردار و رفتار آن خانم نخواهد گذاشت ؟

جواب: نگهداري اين دونوع مجرمين نهايت نگران كننده است ، چون همه ميدانيم كه در تغير كردار يك شخص هم نشين و هم صحبت نهايت تاثيرگذار مي باشد ، بنا زمانيكه يك زن كه نومرتكب يك جرم كوچك ميشده باشد با يك مجرم متكرر در زير يك سقف زنگهداري شود بدون شك بعداز رهاي به يك مجرم واقعي تبديل ميگردد.

از سوي ديگر همه ما ميدانيم كه هدف از زنداني كردن يامجازات  در دين اسلام تنبيه كردن و اصلاح فرد مي باشد نه كدام موضوع ديگر بنا بايد در نظارت خانه ها بايد اصلاح پذيري صورت گيرد نه اينكه فرد با هم نشيني با اشخاص بد راه آنهارا تعقيب كند ،طوريكه چندين قضيه ايرا ما شاهد هستيم و يكي آن قضيه خانميست در ارتباط به جرم به زندان فرستاده ميشود و بعد از رهايي و زنده گي در فاميل ، چندي بعد دوباره حضور پيدا كرده در دفتر يك دعوايي حقوقي و مسله تفريق را ياد آور ميشود كه در حقيقت اين انگيزه در وجود اين زن از زندان و همنشين هاي سرايت نموده است كه آنجا باآنها كار زنده گي نموده است .

مشكل ديگرايكه نظارت خانه ها ويا توقيف خانه ها دارند اين است كه مسوولين اين نهاد ها اشخاص اند كه خود سوابق جرمي ميداشته باشند در حاليكه براي نگهداري زنداانيان بخصوص زندان هاي اناثيه اشخاص ضرورت است كه مصلح و درست كار باشند تا بتوانند با رهنماي ها تغيراتي در وجود آنها رونما گرداند.

سوال: آقاي نعيمي شمانقش خانواده ها را در كاهش و افزايش جرام زنان ارزيابي ميكنيد ؟

جواب: طوريكه برهمه معلوم است ، خانواده بهترين بستر براي پرورش اطفال و در مجموع اعضاي خانواده ميباشد. ايجاديك روابط خوب ميان والدين و دختران و پسران سبب ميشود كه بناي خانواده درست نهاد شود و سبب هيچ گونه مشكلات نگردد اما عدم هماهنگي و وارتباط درست ميان خانواده ها سبب فرار و بسا مشكلات ديگر در خانواده ها ميگردد .

با ابراز سپاس از مهمانان و شما دوستداران برنامه .

 

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (0)

نوشتن نظر