Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

زنان در جامعه


دوشنبه 10 دلو 1390 ساعت 09:31

سلام برشما دوستداران برنامه ، موضوع كنوني ما نقش زنان در جامعه ميباشد .

زنان از جمله اقشار جامعه بوده كه اسلام براي آنان حقوق زيادي را مدنظرگرفته و برآن تاكيد دارد ، دين مقدس اسلام مكمل ترين دين در جهان است كه در هر بخش بيانات واضح و روشني دارد يكي از اين بخش ها مربوط زنان است كه در آيات و احاديث متعدد درباره حقوق ورعايت آن تاكيد زياد شده است . اين در حاليست كه افغانستان نيز ازجمله كشورهاي اسلاميست كه 99 درصد نفوس آنرا مسلمانان تشكيل ميدهد ، اما متاسفانه در ميان مردم افغانستان كمتر از آگاهي از حقوقي را كه اسلام براي زنان داده است وجود دارد كه بعضا تعابير متفاوتي از احكام و قوانين اسلامي توسط افراد و اشخاص صورت ميگيرد. به باور علماي ديني اسلام حقوق كاملي را براي زنان مدنظرگرفته است اما مشكل عدم آگاهي مردم كشور از حقوق آنان بوده كه در مقابل عادات و رسوم ناپسند حاكم است ، علما تاكيد مي كنند كه در زمان صدر اسلام زنان حضورفعالان در جامعه داشتند و حال هم اگر براي آنها حقوق شان داده شود هيچ مشكلي باقي نمي ماند ، در جامعه ما حقوق زنان بصورت درست انجام داده نشده است در حاليكه از عادات و رسوم ناپسند پيروي مي كنند علما عملي شدن حقوق زنان را در بلند رفتن سطح آگاهي مردم از حقوق زنان و جامعه ميداند ، بمنظور آگاه شدن زنان و در مجموع جامعه از حقوق يكديگر نقش علماي ديني برجسته دانسته مي شود . در مورد نقش اجتماعي زنان از ديدگاه اسلام مصاحبه اي انجام داده ايم با ناصر احمد نوربخش عضو علمي اكادمي علوم كه توجه شمارا به آن جلب ميكنم .

سوال: جناب نوربخش موضوع برنامه كنوني ما نقش زنان در جامعه از ديدگاه اسلام است كه در نخست ميخواهم معلوماتي از شما در اين باره داشته باشيم ؟

جواب: در مجموع الله تبارك و تعالي انسان را براي اهداف بزرگ انساني خلق نموده كه از آن جمله  آباداني زمين ، عدالت اجتماعي و استفاده موثر و عادلانه از آنچه در كاينات موجود است ، ولي وقتي كه مساله انسان مطرح ميشود در آنجا مرد وزن شامل مي باشد و در تمام متون اسلامي از انسان بحث شده است ، بنا مسووليت هاي مرد و زن در روي زمين يكسان مي باشد اما بعضي ويژه گي هاي مختص به مرد و زن وجود دارد كه آن هم براي وقارو حيثيت زنان در نظر گرفته شده است .

سوال: در حال حاضر شما در كل وضعيت زنان را با درنظرداشت احكام اسلامي در جامعه ما چگونه ارزيابي ميكنيد؟

جواب: با تاسف بايد گفت كه زنان افغان در جامعه ما از دوناحيه متضرر گرديده اند اول موضوع فرهنگ ناقص در جامعه كه نهايت وسيع و فراگيرمي باشد و موضوع دوم برداشت هاي نادرست از متون ديني كه اين برداشت هاي طوري اند كه زنان را برمشكلات مواجه نموده است در حاليكه دين اسلام حقوق مساوي براي مرد و زن را  در نظر دارد .

سوال: ديد نادرست و رسوم ناپسند يك چهره ديگري براي دين اسلام به نمايش گذاشته است ، بنا مسووليت علماي دين در امر آگاهي دهي مردم چي ميباشد ؟

 

جواب: طوريكه قبلا مشخص نموديم كه مشكلات زنان افغان از دوناحيه مي باشد و حتا دربعضي مواقع به زنان افغان منحيث انسان رفتار نميشود ، براي بيرون شدن از اين معضل ضرورت برحمايت و همكاري تمام جامعه محسوس است ، فاميل ها ، مردم ، جامعه مدني ، معلمين و بخصوص علماي و رجال دين مسووليت و تاثيرگذاري خوبي روي افكار و اذهان جامعه دارند تا ايشان را به آنچه اصول دين ارشاد ميفرمايد ، آگاهي داده و نگذارند مردم روي آنچه در مخالفت بادين قرار دارد واقع شود . كه دراين صورت ما شاهد يك جامعه خواهيم بود كه همه از حقوق يكديگر آگاه بوده و مشكلات ايراكه امروز به آن مواجه هستيم برچيده خواهد شد .

آنچه اسلام در باره حقوق زنان گفته است و در جامعه ما تطبيق گردد ، به نظرمن زنان افغان از آن اضافتر نخواهد تقاضا نمود .

سوال: در حال حاضر تا چي حد از آيات قرآني و احاديث نبوي در جامعه ما تطبيق گرديده است و تا چي حد درك از اين احكام وجود دارد ؟

جواب: طوريكه قبلا اشاره نمودم مشكل جامعه ماعدم آگاهي ازارشادات اسلامي است ، اما آنچه مهم به نظر ميرسد اين است كه چگونه ما ميتوانيم به اين مشكلات فايق آيم كه همانا راه بيرون رفت ازآن آگاهي جامعه مي باشد .

سوال: آيا به نظر شما يكي از دلايل ايكه زنان تا حال به حقوق خود نرسيده اند عدم آگاهي آنان از احكام اسلام نمي باشد ؟

جواب: به نظر من اگر خانم هاي افغانستان ميخواهند به حقوق شان برسند بايد در باره دين اسلام و آن حقوق ايكه اسلام برايشان ارزاني فرموده ، معلومات حاصل نمايند زمانيكه زنان از اسلام آگاهي داشته باشند ميتوانند با ارايه ارشادات ديني حقوق خود را آنچنان كه است بدست آورند .

شما شايد بعضي موارد باشيد ، زمانيكه خانم ها دربحث هاي رسانه اي اشتراك ميكنند بسيار كمتر به ارشادات و متون ديني تماس ميگيرند چرا كه آنها بشكلي درست از ارشادات ديني آگاهي ندارند و زمانيكه آگاهي اسلامي نداشته باشند نمي توانند در مقابل انتقادات ديگران استدلال نمايند . بنا به نظر من يگانه راه اشتراك زنان در جامعه همانا فراگيري زنان از احكام ديني واستدلال آنها براي احقاق حقوق شان نظربه ارشادات ديني مي باشد ، چون جامعه ما اسلامي و مردم ما نيز مسلمان اند ويگانه راه و كليد موفقيت سخن گفتن و آراسته شدن مطابق به احكام ديني است .

سوال: طوريكه همه ميدانند افغانستان يك كشور اسلامي ومردم آن هم مسلمان اند ، اما اكثر مردم ما از ارشادات ديني آگاهي ندارند شما مشكل را در كجا مي بينيد؟

جواب: در كشور ما بايد موضوع تعليم و تربيه بايد جدي گرفته شود ، بايد سطح آگاهي جامعه بلند برده شود زمانيكه سطح آگاهي مردم بلند برود فرصت پيدا نميشود كه شخص حق ديگري را پامال ويا تلف نمايد . به نظر من بايد دولت در بخش تعليم و تربيه نهايت جدي توجه نموده ارشادات ديني را بسيار به بشكل واضح ، روشن ، ساده ، آسان به ديد و خوانش مردم قرار داده تاباشد كه مردم عوام كشورما به سهولت به ارشادات ديني دسترسي داشته باشند و ار دولت تقاضا ميشود كه بايد مجدانه  بالاي اين سكتور مهم و حياتي سرمايه گذاري نمايد  .

سوال: به نظر شما نقش فعال زنان تاچي حد ميتواند در بهبود و تغير جامعه موثر واقع شود؟

جواب: در تمام جوامع انساني نصف زيادتر نفوس را زنان تشكيل ميدهند بخصوص در كشور ما كه مردان از اين نگاه آسيب زياد ديده اند و طوريكه برهمه معلوم است زنان در جامعه افغاني حضور فعالانه نداشته اند ، بناً زمانيكه نصف از جامعه ما در سكوت و بي مسووليتي قرارداشته باشند رشد جامعه به ركود مواجه ميشود و اگر اين پيگر جامعه فعالانه در راستاي بهبود زنده گي خود و كشور عمل نمايد بدون شك جامعه بسوي ترقي و تعالي راه باز خواهد كرد . بطور مثال ميخواهم از يك دوواقع ايكه نقش فعال زنان را در جامعه اسلامي نشان ميدهد ياد آوري نمايم ، در صدراسلام در تمام غزوات زنان حضور فعالانه داشتن آنها به معالجه  و پرستاري زخمي ها و ديگر آسيب ديده گان  ميپرداختند . همچنان زمانيكه پيامبر ص ميخواستند نظربه معاهده اي كه با كفار مكه نمودند بايد از رفتن به حج منصرف ميشدند اما ميان مسلمانان بشكلي دونارضايتي بوجود آمده با مشوره حضرت حفصه (رض) توانستند اين مشكل را حل نمايند . همچنان حضرت عمرفاروق رض يك خانم را به حيث شهردار تعين نموده بود تا تمام نرخ ها را نظارت كند كه اين ها همه از نقش خوب زن ها در صدراسلام و جايگاه زن در اسلام گواهي ميدهند ، اما در حال حاضر به نظرمن از پنچ حصه حقوق زنان يك حصه آن هم براي زنان پرداخته نمي شود .

سوال: شما علت عقب ماني جامعه مارا از عدم آگاهي زنان و در كل جامعه نمي دانيد؟

جواب: عوامل مختلفي در اين مورد وجود دارد اما آنچه نهايت تاثيرمنفي از خود گذاشته است دوموردي است كه قبلا ياد آورد شدم ،اول عرف و عنعنات ناپسند جامعه ما كه دراين راستا نه تنها مردان بلكه زنان نيز مقصر اند بطور مثال در حصه تركه يا ميراث مواردي وجود دارد كه خود زنها نميخواهند اين حق خود را كسب كنند ، دوم مشكل برداشت هاي نادرست از متون اسلامي بوده كه اكثريت مردم آگاهي درست از اسلام ندارند ، بنا ضرورت جدي است تاتمام مردم ما دست به دست هم داده در مقابل اين پديده مبارزه نمايند تا باشد كه پديده خشونت عليه زنان كاملا ازبين برود .

سوال: ارشادات و فرامين دين مبين اسلام در باره كسب علم براي زنان چگونه است ؟

جواب: انچه كه در دين وجود دارد چي براي زنان و براي مردان يكسان است يعني تمام ارشادات ديني يكسان خطاب شده است در آنجا كدام موردي ديده نميشود كه مختص براي مردان باشد و زنان از آن محروم قرار گيرند اما علما دين را به دودسته تقسيم نموده اند اول علمي كه به فرد فرد از بشريت مسلمان ضرورت است كه عبارت از كسب علم دين است كه در اينجا مسله تعليم و تعلم درمورد بحث مي باشد . دوم علميست كه به افراد تعلق ميگيرد اما كسب آن بالاي تمام افراد جامعه فرض نمي باشد مانند، بطور مثال در يك قريه ضرورت است تا معلم ، ملا، انجينير ، داكتر ... وجود داشته باشد كه اين شامل مرد و زن مسلمان مي شود .

در نتيجه گيري از بحث خود گفته ميتوانيم كه يگانه عوامليكه باعث عقب ماني زنان در جامعه ما گرديده است همانا رسوم ناپسند و همچنان عدم آگاهي جامعه از ارشادات ديني ميباشد ، ودر اخير بايد گفت كه زنان در جامعه حق مشاركت مساويانه را دارند اما يك موضوع ديگر كه نهايت مهم است ، پيروي و مطابقت داشتن به احكام ديني در تمام امور يعني بايد حجاب شرعي مراعت شود ، نزاكت هاي اسلامي را مدنظر داشته باشند .

با تشكر زياد از شما و تمام دوستداران برنامه

 

 

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (0)

نوشتن نظر