Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

پولیس و زنان


دوشنبه 10 دلو 1390 ساعت 09:29

دوستداران برنامه موضوع كنوني ما برخورد پوليس با زنان مي باشد .

عمده ترين وظيفه پوليس حمايت و پشتيباني از مردم بخصوص اقشار آسيب پذير و ضرورت مند جامعه مي باشد ، پوليس نسبت به هر مامور دولتي با مردم بيشتر در تماس است همكاري مثبت و يا منفي پوليس اعتماد مردم ويا برعكس آنرا به دولت در پي دارد ، بخش عمده وظيفه پوليس را كمك و همكاري با اشخاص متضرر تشكيل ميدهد ، كه يكي از اقشار متضرر هم اكنون زنان اند .

زنان با متحمل شدن مشكلات بشتر در كشور نياز پيدا ميكنند كه به پوليس مراجعه كنند ؛ چنانچه گفته شد كه پوليس نسبت به ديگر ارگان ها بيشتر با مردم در تماس است ، اما سوال اينجاست كه پوليس تا چي حد توانسته اين مسووليت خود رادر مقابل زنان انجام داده است .

زنان هم اكنون با مشكلات متعددي از خشونت هاي چون قتل ، خودسوزي ، لت وكوب ، سواستفاده هاي جنسي ... مواجه اند ، اين خشونت ها از اثر عدم آگاهي جامعه ، سنت هاي ناپسند و مردسالارانه در كشور بوده است ، اين زنان نظر به مشكلات جامعه ما نميتوانند به پوليس وديگر نهاد ها مراجعه كنند اما در اين ميان زناني وجود داردكه به كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان و پوليس مراجعه نموده اند ، هرچند نهادهاي مدافع حقوق زنان از كاركرد هاي پوليس استقبال ميكنند اما ميگويند كه در بعضي موارد پوليس حتا كمك نكرده بلكه سبب ازيت و آزار و حتا تجاوز جنسي به آنان شده اند چنين دلايل نزد زنان باعث شده است كه آنها در بسياري موارد نزد پوليس مراجعه نكنند و دليل عمده برخورد نادرست پوليس در مقابل زنان سطح پايين سواد زنان گفته شده است بنا مسوولين مدافع حقوق زنان وبشر براي بهبود در اين روند خواهان ايجاد پوليس زن و همچنان بلند بردن سطح سواد پوليس شده اند ؛ در مورد نقش پوليس در برخورد بازنان مصاحبه اي انجام داده ايم با محمد منيرخاشعي مسوول بخش ساحوي  نظارت و بررسي كميسيون  حقوق بشركه توجه شما را به آن جلب ميكنند .

سوال : طوريكه در جريان هستيد موضوع برنامه كنوني ما در باره برخورد پوليس با زنان آسيب پذير در جامعه ميباشد ، به نظرشما پوليس در بهبود وحمايت زنان آسيب پذير چي نقشي را انجام داده ميتواند؟

جواب: تشكر از شما ، زنان نيم از پيكر جامعه را تشكيل ميدهند اما متاسفانه بايد بگويم كه نظر به شرايط نادرست ، رسوم وعنعنات ناپسند جامعه با مشكلات متعددي مواجه بوده اند . نظربه ماده 54 قانون اساسي دولت مكلف به تامين امنيت و حمايت مردم بخصوص اطفال و مادرانشان مي باشد ، كه در اين ارتباط مكلفيت وزارت امورداخله است تا در تامين وحمايت اطفال و زنان تلاش جدي بخرچ دهند ، چنانچه در قانون 5 پوليس بند اول و دوم مربوط ميشود به تامين امنيت و حمايت اجتماع و نظم عامه كه منسوبين پوليس را مكلف به انجام اين وظيفه مي نمايد .

درماده هفتم قانون محوخشونت عليه زنان دولت را مكلف نموده است تا زنان را درمقابل هرگونه خشونت حمايت نموده وزنان ميتوانند به ارسال مكاتب به پوليس و ديگر ارگانها از فرد ويا اشخاص ديگر شكايت نمايند .  همچنان در ماده پانزده هم قانون محوخشونت عليه زنان كميسيون عالي منع خشونت عليه زنان پيش بيني شده كه دراين كميسيون ارگانهاي مشخصي دخيل اند كه معين وزارت امور داخله يكي از اعضاي اين كميسيون بوده تا باشد كه پوليس در حد خود براي محوه خشونت عليه زنان اقدام جدي نمايد. در ماده سيزده هم اين قانون مسووليت هاي تمام اعضاي اين كميسيون را مشخص نموده ووزارت داخله را اگيدا تاكيد نموده تا در تامين و حمايت از زنان و انجام امور خود سعي جدي به خرچ دهند . بنا قوانين نقش پوليس بخصوص پوليس مسلكي را نهايت موثر و حياتي دانسته است .

سوال: نظر به گفته هاي شما پوليس نقش مهمي را دارد بنا تا حال پوليس تا چي حد توانسته است كه نقش خود را در جامعه درست عملي نمايد ؟

جواب: خوب نظر به عدم آگاهي ، و اينكه پوليس مسلكي نداريم برخورد ها تا اندازه متفاوت است ، پوليس كشور از وظايف ، مسووليت ها و وجايبي كه دارد آگاهي ندارد اما باوجود آنهم پوليس نظر به امكانات و تسهيلاتي كه دارند تا اندازه مسووليت هاي خود را انجام داده اند اما در مقابل كاستي هاي هم دارند كه ما نميتوانيم از آن  چشم پوشي نمايم .

سوال : گفته ميشود كه بعضي از زنان نظربه شكايت هاي كه داشته اند نزد پوليس مراجعه نموده اند ، پوليس نه تنها مشكل آنها را حل نه نموده بلكه سبب ازيت ، ازار و حتا تجاوز جنسي زنان شده اند ، يافته هاي شما در اين باره چگونه است؟

جواب: بلي چنين آمار نزد ما وجود داشته است ، كه خوشبختانه بايد بگويم كه هيت رهبري وزارت داخله دراين زمينه مصمم بوده و يافته ها ما در گرفته و در اسرع وقت بالاي آن كار را آغاز نموده و مرتكبين اين جنايات را به اعمال شان رسانيده اند .بطور مثال : ما قضيه يي در يكي از نواحي شهركابل داشتيم ، كه يكي از خانم ها نظر به مشكل فاميلي به پوسته پوليس مربطه مراجعه كرده بود كه در همين جريان مسوولين پوسته سبب بعضي مزاحمت ها تيلفوني و تقاضاهاي بي مورد شده بود كه بلاخره خانم به دفتر ساحوي  كميسيون مستقل حقوق  بشر مراجعه نمود و با پيگير جدي وزارت داخله اين قضيه موفقا نه به پايان رسيد .

سوال: به نظرشما بي اعتمادي ميان پوليس و مردم نظربه اين اعمالشان تاچي حد مانع شريك نمودن مشكلات زنان با پوليس ميگردد؟

جواب:موضوع ايرا كه شما گفتيد كاملا تاثير مستقيم دارد ، هر اندازه كه بي اعتمادي ميان پوليس و مردم بوجود ايد مردم هيچ گاه مشكلات خود را با پوليس  در ميان نمي گذارد بنا پوليس بايد ملبس با اخلاق وظيفه وي بوده ، مسووليت ها و وجايب خود را درك نمايند . در پهلوي اين بايد از منسوبين پوليس نظارت و كنترول دقيق صورت گيرد تا اگر كدام مواردي پيدا ميشود جلو آن گرفته شود تا فاصله ميان مردم وپوليس كاهش پيدا كند و مردم بتوانند با اعتماد كامل مشكل خود را با پوليس در جريان بگذارند.

سوال: چون پوليس يگانه مرجع ايست كه در اجتماع مسووليت نظم و امنيت را دارا ميباشد بنا براين كميسيون حقوق بشر  وضعيت و برخورد پوليس را همرا با محبوسين زن در محابس چگونه ارزيابي نموده است ؟

جواب: اول بايد تفكيك شود پوليس كه مسووليت نظم عامه را به عهده دارد با پوليس محابس تفاوت دارد ، پوليس محابس مربوط ميشود به وزارت عدليه كشور اما در مجموع همه مسووليت امينت را بعهده دارند ، پوليس 72 ساعت حق دارد تا متهم را براي تحقيق درمراكز خود نگهداري نمايد بعدا دوسيه به سارنوالي محول گرديده و متهم به توقيف خانه گسيل ميگردد كه بايد توقيف خانه ها زنان ومردانه جدا باشد ، اما نظربه مدت كمي كه از ايجاد توقيف خانه ها براي زنان ميشود ، كميسيون مستقل حقوق بشر تا حال كدام مورد بد رفتاري در اين زمينه نداشته ايم .

سوال: اما گزارشاتي از بد رفتاري و حتا تجاوز جنسي با زندانيان زن توسط زندان بانان وجود دارد ؟

جواب: زندان ها اكثرا محلات آسيب پذير ميباشند ، چون در آن جاه افراد واشخاصي نگهداري ميشوندكه نهايت ضعيت ميباشند ، در باره گزارشي كه شما متذكر شديد بلي مشكلات در زندان پلچرخي در سال هاي قبل وجود داشت ، كه نظربه همين مشكلات تصميم گرفته شده كه زندان زنان به بادام باغ انتقال نمايد و زندان بانان نيز از طبقه اناث باشند . اما تا جايكه ما آگاهي داريم تا حال هم در بعضي مناطق زندان بانان مردان ميباشند .

سوال: يافته هاي  شما در باره  نقش پوليس را در ولايات چگونه مي باشد ، در حاليكه دسترسي زنان و همچنان نهاد هاي حقوق بشر و مدافعين حقوق زنان درولايات كمرنك ميباشد /

جواب: طبعي است كه با بيرون شدن از مركز مشكلات اضافتر ميشود ، چون عدم آگاهي و سواد كافي در ميان پوليس ، ديگر مسوولين و همچنان خود متضررين باعث ميشود كه مشكلات در ولايات و ولسوالي ها زياد باشد .

سوال: شما راه حل رادرچي ميبينيد يعني چي كارهاي صورت گيرد تا برخورد پوليس در ارتباط به زنان و در مجموع جامعه بهترشود؟

جواب: در اين راستا بايد گام هاي عملي در تربيه و آموزش پوليس صورت گيرد ، تا باشد كه منسوبين پوليس از وظايف ، وجايب و مسووليت هاي خود باخبر شوند . همچنان نظارت و كنترول از طرف بلندرتبه ها صورت گيرد ، ازسوي ديگر از طريق رسانه ، ملا امامان... بايد آگاهي داده شود تا پوليس و همچنان زنان از حق و حقوق خود آگاهي كسب كنند ، همچنان از همين طريق ميخواهم به مردم خود اين نويد را دهم كه كميسيون حقوق بشر با همكاري اتحاديه اروپا بخشي را ايجاد گرده اند تا از عملكرد پوليس نظارت داشته باشد . كه اين عمل ميتواند در كاهش تخلفات پوليس موثر تمام شود .

سوال: فكر نمي كنيد كه براي كاهش تخلفات پوليس در مقابل زنان ايجاد پوليس زنانه يكي از راه حل ها باشد؟

جواب: خوشبختانه در تمام حوزه هاي پوليس مديريت حل مشكلات خانواده گي بوجود آمده ، تا باشد فاميل هاي كه اگر به مشكلات در خانواده هاي شان مواجه ميشوند ازطريق اين مديريت ها حل گردد و در صورت ضرورت به رياست تحقيقات جنايي كابل ارسال شود ، اما آنچه قابل اندك نگراني است عدم موجوديت پوليس زنانه در مربوطات وزارت داخله ميباشد كه با تلاش و پشت كار اين وزارت و سهيم گيري مردم ميتواند اين چالش حل گردد و در نتيجه باعث كاهش تمام مشكلات زنان گردد .

باتشكر زياد از شما و دوستداران ، تا برنامه بعدي الله حافظ

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (0)

نوشتن نظر