Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

كمپاين آگاهي محافظت اجتماع


شنبه 08 دلو 1390 ساعت 11:35

معلولين از جمله  پراسيب ترين  اقشار جامعه بوده كه با مشكلات جدي اقتصادي و اجتماعي روبرو ميباشند كه همين اكنون ده درصد نفوس جهان را اشخاص داراي معلوليت تشكيل داده   كه از اين ميان سه درصد آن مربوط افغانستان ميشود . هشتاد درصد ان در كشور هاي روبه توسعه يا جهان سوم زنده گي ميكنند اينكه معلوليت چيست و به چي كساني افراد داراي  معلوليت  گفته ميشود . معلوليت برناتواني در انجام تمام يا  قسمتي از زندهگي فردي يا اجتماعي به علت نقص مادر زادي يا اكتسابي يارواني گفته ميشود كه اگر   اسايش يا امكانات دراختيارشان قرار گيرد ميتواند مانند ساير افراد عادي رفتار يا عمل كند . كارشناسان   انواع معلوليت را به چهار نوع  كه عبارتنداز :

معلولين جسمي و حركتي معلولين ذهني  نابينايان و ناشنوايان دسته بندي كرده اند و عمدترين بروز معلوليت را عدم واكسين ناموقع جنگ و ناامني كم آگاهي از معيار هاي صحي و اموزشي فقر آلوده گي محيط زيست و فشار هاي عصبي و رواني ميخوانند . افراد معلول ناتوان نبوده بلكه داراي محدوديت ميباشند و در صورتيكه اين محدوديت ها رفع گردد اين افراد مانند ساير اشخاص عادي زنده گي خواهند كرد . افغانستان كه درميان كشور ها در حال انكشاف بيشترين رقم معلولان را داراست كه اكثر اين معلولين معلوليت  فيزيكي داشته كه دليل ان نيز سه دهه جنگ در كشور عنوان ميشود. ما در اين گزارش به وضعيت  مشكلات و توانايي دروجود زنان  داراي معلوليت ميپردازيم . به اساس آمار ها از ميان  2.7 در صد اشخاص داراي معلوليت در افغانستان بيشتر از چهل درصد انرا زنان داراي معلوليت تشكيل ميدهد . متاسفانه در افغانستان اكثرا معلولين انسان هاي  قشر دوم بحساب امده و در برابر انان اصطيلاحات و كلمات منفي و مبتذل مانند ديوانه  كر كور لنگ و غيره بكار برده ميشود  كه اين همه ناشي از عدم اگاهي لازم در رابطه به عوامل و اشكال معلوليت بوده و بيشتر مردم و فاميل ها وجود معلولين را در خانواده هاننگ و بد نامي ميدانند در حاليكه اين افراد نميدانند كه معلوليت فقط محدوديت بوده و آنان مانند ساير افراد جامعه داراي حقوق مساوي هستند و در صورت در اختيار قرار گرفتن سهولت براي معلولين اين افراد مانند ساير اشخاص عادي جامعه رفتار و عمل خواهند كرد اماانگونه كه زنان در كشور  ازهمه اسيب پذيرتر هستند به نظر ميرسد كه زنان معلول بيشتر از مردان معلول در جامعه دچار مشكلات جدي هستند اما معلوليت ناتواني نيست در صورتيكه امكانان و سهولت ها در اختيار معلولين قرارگيرد انان مانند ساير افراد عادي جامعه ويا خوبتر از انان رفتارو عمل خواهندكرد ما با چند تن از زنان داراي معلوليت كه باوجود مشكلات جدي اجتماعي و اقتصادي كه  توانسته  اند در جامعه موفق ظاهر شوند مصاحبه كرده ايم كه اين زنان داراي معلوليت با وجود  تحت فشار قرارداشتن از لحاظ رواني به دليل يادشدن به نامهاي مختلف در جامعه اما هركدام در بخشهاي گوناگون دست اورد هاي چشم گيري دارند : عارفه حسيني يكي از زنانيست كه به گفته خودش به دليل جنگ در كشور يك پاي خود را از دست داده و معلوليت فزيكي دارد عارفه حسيني با وجوديكه از مشكلات متعدد در برابر زنان معلول از جمله ديد تحقير اميز در جامعه عدم سهولت دسترسي براي تعليم و تربيه و صحت شكايت دارد اما به زنان معلول توصيه ميكند كه حسرت خوردن دردي را دوا نميكند بلكه بايد ابتكار كنند و سواد و حرفه بياموزند عارفه كه خود در موسسه افغانهاي متاثر از ماين استاد خياطيست علاوه بر خودكفاي خودش توانسته است در دودوره شش ماهه آموزش خياطي 45 تن از همنوعان  خود را اموزش بدهد كه اين زنان هم اكنون هركدام خود يك خياط مستقل هستند او ميگويد كه معلوليت ناتواني نيست :

”من در اثر جنگ هاي داخلي در سال 1372 معلوليت فزيكي پيداكردم  كه يك پايي خود را ازدست داده ام . من دراين پروژه استاد  خياطي هستم وطوريكه ميبينم كه ظرفيت يك معلول با فراگيري يك حرفه خوب بالارفته و ميتوانند صد در صد مشكلات خود راحل نمايند  و بايد بگويم كه معلوليت نانتواني نبوده و اگر بخواهيم هركاري راميتوانيم انجام دهيم . من در دودوره از كورس كه دوره اول 21 نفر و دوره دوم 26 نفر رافارغ نموده ام كه حال هركدام ميتوانند مشكلات شان را حل نمياند . زنان مشكل دار  درافغانستان زياد ميباشد كه اين زنان ميتوانندبا شامل شدن در موسسات حرفه اموزي يك تعداد از مشكلات خود را رفع نمايند . و همچنان مشكل ديگر زنان در افغانستان عدم اگاهي از حق و حقوقشان و زمينه كار هم برايشان مهياگرديده باشد . از جانب ديگر اين زنان كه زمينه تحصيل هم برايشان مهيا نبوده ميتوانند بافراگيري يك حرفه مشكلات خود را حل نمايند ."

شكيلا نظري يكتن ديگري از دختران  داراي معلوليت فزيكي بوده كه هم اكنون محصل سال دوم  درپوهنزي روانشناسي ديپارتمنت اداره و منجمنت ميباشد وي برعلاوه بر مشكلات ديگريكه زنان معلول به ان مواجه است ميگويد كه رفتار بد مردم با معلولين بخصوص زنان تاثير بدي بالاي روحيه معلولان دارد  وي از مردم ميخواهد كه با معلولين رفتار خوب نمايد و بدانند كه همه افراد جامعه داراي حقوق مساوي  ميباشد .

"نام من شكيلا نظري عضو بوردهيت دفتر ايسوو همچنان محصل سال دوم پوهنزي روانشناسي ديپارتمنت اداره ومنجمنت پوهنتون كابل ميباشم . من هم معلوليت فزيكي از ناحيه پاداشته و طوريكه ميفهمم  2.7   درصد  مردم افغانستان داراي معلوليت بوده كه از جمله 41 درصد ان زنان بوده كه با مشكلات زيادي از نگاه صحت  تحصيلات و ديگر مسايل اجتماعي مواجه  ميباشد همچنان سواد انان انقدر كم ميباشد كه از حقوقيكه اسلام و بشر برايشان داده است خبري ندارند و  در مجموع با مشكلات زيادي روبرواند . از سوي ديگر رفتارغير انساني مردم در برابر انان بوده كه به نام هاي مختلف انهارا ياد نموده كه تاثير بدي را بالايشان ميگذارد اما بايد دانست كه معلوليت ناتواني نبوده اما زمانيكه شخصي براي يك معلول بگويد كه تو اين كار را كرده نميتواني اين بسيار تاثير بد از نگاه جسمي و روحي بالايش ميگذارد كه اين همه به علت سواد ناكافي مردم بوده اكر مردم سواد كافي داشته باشند و حقوق خود و يك معلول را بدانند آنگاه ميفهمند كه هردويك حق را در اجتماع دارا ميباشند و دليل ديگر عدم اگاهي از حقوق معلولين ميباشد كه مردم دراين ارتباط معلومات كافي ندارند .

خواست من از دولت اين است كه بايد براي معلولين چي زن و مرد زمينه كار را مهيا سازد چرا كه ايشان نيز هم مانند ديگر افراد جامعه مشكلات اقتصادي داشته و هر كدام داراي فاميل بوده از خود سرپرست ندارند و خواست ديگرم از دولت اين است كه بايد براي مردم اگاهي دهند تا در باره حقوق معلولين بفهمندو با انان رفتار خوب نمايند .

در همين حال مقامات وزارت كار وامور اجتماعي شهدا و معلولين ميگويد كه بيشتر با معلولين باديده ترحم و تاسف  ديده شده در حاليكه به توانايي و ظرفيت ها در معلولين توجه نشده است .

ثريا پيكان معين اين وزارت ميگويد كه تغير ذهنيت ها نسبت به معلولين چالش بزرگيست كه نياز به مبارزه جدي و خستگي ناپذيردارد .

"شما ميدانيدكه معلوليت را در گذشته ها صرف بشكل تاسف و تاثر ميديدند و فكر ميشد كه كسيكه معلول شده از تمام توانايي ها فعاليت ها و ظرفيت ها به دور مانده و مابايد برايشان كمك بكنيم و برايشان تاسف و تاثر نمايم . اما برعكس امروز قوانين راهكارهاي و فعاليت هاي متعدد دردنيا نشاندهنده آنست كه معلوليت خود يك توانايي ميباشد و به همين منظور ما در عرصه پويايي و آگاهي دادن براي مردم فعاليت هاي را انجام داده تا باشد كه سطح اگاه مردم در ارتباط به معلولين بلند برده شود و كوشش شده است تا معلولين را از گرفتن خيرات و دست دراز كردن به مردم بيرون بكشيم . اگرچه اين كار  اساني نبوده كه ما بتوانيم از كهنه به نو برويم و ازنگاه فلسفي كهنه و نو متضاديكديگر قرار ميگيرند اما با فعاليت هاي كه ما همرابا همكارهاداشتيم تا جاي رسيده ايم كه  اميد واري ها زياد شده است تا باشد كه سطح معلوليت بهتر و بهتر شود ."

به گفته خانم پيكان دولت بمنظور بلند بردن سطح زنده گي معلولين  و آگاهي دادن براي مردم در مورد حقوق معلولين كارهاي را انجام داده و قانون امتيازات و حقوق معلولين تصويب و توشيح شده است معين وزارت كارواموراجتماعي و شهدا ومعلولين همچنان  ميگويد كه  بروكراسي دربرخي از وزارتخانه ها و ادارات دولتي باعث تاخير در بعضي كارها براي معلولين شده است .

"خوشبختانه ما شاهد توشح قانون اشخاص داراي معلوليت هستيم كه ما طرزالعمل هايشرا نيز درست نموده ايم متاسفانه بروكراسي هاي وجود دارد كه كار را بسيار زياد به تاخير مياندازد ولي ما از طرف خود تلاشهاي زيادي نموده ايم بطور مثال طرزالعملي كه ما ايجاد كرديم كه  دووزارت خانه محترم نميتواند جوابي براي ماداشته باشد تا ما برويم براي تاديه و پرداخت حقوق معلولين نظر به طرزالعمل جديد پيش برويم  . يگانه وزارتيكه توانست براي ما پاسخ بگويد وزارت اطلاعات و فرهنگ ميباشد اما وزارت خانه هاي ماليه و صحت عامه تا حال نتوانسته اند كه براي ما جواب دهند در حاليكه ما برايشان سه روز وقت داده بوديم اما تا حال سه هفته ميگذرد كه اين كار متاسفانه متاثر كننده بوده و ما اين پروسه را تعقيب نيز نموده ايم ولي ما نميتوانيم كه مامور يك وزارت خانه ديگررا رفته وبرايش بگويم كه اين كار را چينين انجام دهيد . ما در مجلس ايكه با وزارت خانه ها داريم نماينده خود را فرستاده تا ببينيم كه ايشان سه درصد استخداميكه از معلولين بايد در وزارت خانه ها ميباشد انجام داده اند يا خير  كه ما اينكاررا با مكتوب ها و ارسال سوالنامه ها معلومات خواسته ايم و اين كار براي ما زياد ارزش دارد ."

اما وي ميافزايد كه وجود يك برخي از اتحاديه هاي تحت نام معلولين ؛ باعث ان شده تا تداخل كاري در كار وزارت خانه ها بوجود ايد و بعضي از اين اتحاديه ها فقط از نام معلولين سواستفاده ميكنند  .

"متاسفانه بعضي اوقات خود معلولين مشكل افرين ميشود و اتحاديه ايكه بوجود ميايد كوشش ميكنند كه در پيشاپيش بعضي كار ها قرار گيرند . ولي به نظر من دولت بايد قانون و راهكارهاي خود را تطبيق نمايد در غير ان اگر شخصي بخواهد كه از اين نام استفاده نمايد دراين جا اين مشكل بخود او به جامعه و بخصوص براي معلولين خواهد بود . بطور مثال اشخاصي وجود دارند كه براي وزير مربوط ميگويند كه برادر همراي ماسازش بكن  كه 30 يا 35 درصد انرا براي ما بدهيد . كه اين خود مشكل در عدم شفافيت روند همكاري براي معلولين ميشود . كه من با اين نوع اصول و مقرارت كاملا مخالف ميباشم اگثرا اتحاديه هاي جور ميشود كه نزد مراجع كمك كنند ميروند و از ان ها به تعداد نامعلوم سهم ميخواهند مثل موسسه كمك هاي غذاي جهان ميگويد كه شخصي امده و ميگويد كه براي من حق 50 نفر بدهيد در غير ان سروصداهاي را ايجاد ميكنند  كه اين كاملا خلاف پرنيسب ها ميباشد."

با اين حال معين كارو امور اجتماعي شهدامعولين ميگويد كه 41 در صد معلولين را در كشور زنان تشكيل ميدهد كه اين زنان با مشكلات و دشواري هاي زيادي روبرو ميباشند .

"باوجودآنكه  سروي ها انقدر هم دقيق نميباشد اما گفته ميشود كه 41 در صد معلولين را زنان تشكيل ميدهد  . زمانيكه ما به وزارت كارو اموراجتماعي رفتيم در انجا مشاهد نموديم كه براي زنان داراي معلوليت انقدر توجه نشده است كه خوشبختانه در وزارت امورزنان به اين موضوع توجه شده همه ساله روزهاي هشت مارچ و ديگر روزها را تجليل نمايم و بايد ياد اور شد كه حكومت همواره تلاش نموده تا براي معلولين زن و درمجموع معلولين كارهاي راانجام دهد اماشمابهتر ميدانيد كه حكومت با امكانات  كه دارد نميتواند به همه اين مشكلات فايق ايد ولي به يك مبارزه جدي ضرورت دارد ."

در همين حال رييس باغ زنانه يا باغ شهرراه شهر كابل ميگويد كه انان سهولت هاي لازم را براي زنان داراي معلوليت بمنظور استفاده از اين باغ فراهم كرده اند .

"ما خودرا از وزارت كارو امور اجتماعي جدا ندانسته و هميشه در خدمت خواهران و برادران معلول خود ميباشيم . رياست باغ زنان همشه در خدمت شما خواهد بود كه با نهاد هاي ديگر خارجي چون موسسه السو و پاملرنه كارهاي را انجام داده اند تا بتوانند معلولين به تپه بالاشوند . همچنان خواهران معلول ماميتوانند از كتاب خانه و كمپيوتر و انترنتي كه در اينجا وجود دارند استفاده نمايند . همچنان سفارت ايتاليا پروگرامي دارند تا خواهران ما بتوانند زبان انگليس كورسهاي كمپيوتر و دريوري كه داير ميشود فرابگيرند همچنان باغ زنان يك تفريحگاه خوبي ميتواند براي خواهران ما باشد و هرپروگراميراكه دفتر السو براي معلولين ميگيرند اين رياست كاملا در خدمت بوده و همرايشان همكار ميباشد . همچنان گروپ غضنفر در سال 1387 در حدود 300 پايه ماشين خياطي راتوزيع كرده كه حتا برادارنيكه خود معلول اند خانم هايشان ميتوانند از اين ماشين ها گرفته و استفاده نمايند . همچنان در اينجا دفتر مديكا منديا براي معلولين كه تكليف رواني داشته باشند با داشتن سه داكتر و ادويه هاي متعدد در يك ماه 100مريض را بشكل  رايگان در تداوي ميكند از سوي ديگر جمنازيومي وجود دارد كه دفتريوسايدي به ارزش 70 هزار دالر امريكاي  وسايل خوب را بدسترس معلولين قرارداده است ."

اين در حاليست كه موسسه افغانهاي متاثر از ماين پروژه ايرا براي زنان داراي معلوليت تحت نام پرژه ارتقاي ظرفيت براي زنان داراي معلوليت  در كابل راه اندازي كرده است كه در اولين اقدام اين موسسه هفته گذشته وركشاپ دوروزه بلندبردن ظرفيت و ارتقاي سويه زنان داراي معلوليت در باغ شهراراري شهر كابل برگزاركرد سليمان اميني رييس اجرايوي موسسه افغانهاي متاثر از ماين ميگويد : اين پرژه 300 تن از زنان داراي معلوليت را در وركشاپ هاي درازمدت به هدف بلند بردن سطح اگاهي اين زنان از مسايل حقوقي كانونسيون هاي جهاني و اگاهي در سطح جامعه آموزش خواهند ديد.

"در پهلوي پروژه هاي ديگر شما امروز شاهد افتتاح پروژه ارتقاي ظرفيت براي خانم هاي داراي معلوليت بود كه آلسو در پلان دارد كه براي 300 تن ا زخانم هاي در كابل سيمينار هاي و وركشاپ هاي دراز مدت را داير بكند كه هدف اين پروژه بلند بردن سطح اگاهي زنان داراي معلوليت از حقوق و كانونسيونهاي كه ارتباط ميگيرد به ايشان و همچنان اگاهي در باره فعاليت هايكه براي زنان داراي معلوليت در جامعه صورت ميگيرد داير ميگردد  در ختم اين وركشاب ها كميته هاي خودي ايجاد گرديده كه السو ميخواهد بمنظورارتقاي ظرفيت شان   در سيمينارها از انان دعوت بكند تا براي حل مشكلات ايشان كاربكند. اين كميته بعد از تشكيل  كار هاي خودرا  اغاز نموده موسسه السو نصاب تعليمي را ايجاد ميكند كه با استفاده از نصاب تعليمي  كميته ميتواند در بخش ارتقاي ظرفيت سازي  در سطح كابل و ولايات كار بكند . در پهلوي ان السو پروژه هاي ظرفيت سازي در بخش  هاي حرفه بخش سواد و   كورسهاي انگليسي  را دايرنموده كه در اينده خانمهاي داراي معلوليت بتوانند كاري براي خود پيدا نموده تا باشد كه مشكلات اقتصادي خود را حل نمايند . ما شاهد ان هستيم كه سه دهه جنگ در افغانسات مشكلات زيادي را فراروي مردم ما بخصوص خانمها بوجود اورد كه در اين عرصه نهاد هاي مختلف چون وزارت كار و اموراجتماعي تلاش نموده اند تا بتوانند خانم ها داراي معلوليت بدون مشكلات كار نمايد ."

معين شهداومعلولين  نيز راه اندازي چنين برنامه يرا   براي بلند بردن ظرفيت زنان داراي معلوليت موثر ميخواند .

"اين گام دوم بعد از هشتم مارچ ميباشد كه موسسه السو  در ارتباط به بلند بردن  ارتقاي ظرفيت زنان داير نموده است و من ارزو دارم كه موسسات ديگر چنين ابتكارات را داشته باشند . وزنان داراي معلوليت ميتوانند كار وفعاليت نمايند چون شفيقه جان كه در راس يك اتحاديه قراردارد و زنان ديگر خواسته شود تا به انان ياد داده شود كه كار در اداره چگونه بوده سيستم ساختاري اين موسسه چگونه است و كار ها چگونه پيش ميرود و من ارزو دارم كه زنانيكه داراي معلوليت هستند ظرفيت شان بالا برود و كاروامور اجتماعي كاملا در خدمت شما خواهد و من تلاش سروصدا هاي زيادي نموده ام كه معين وزارت اقتصاد گفت كه ما يك پروژه 5 مليون دالري را پيشنهاد نموده ايم  كه از پارلمان تير شود . بسيار شرم اور بود كه دفتر اشخاص داري معلوليت بسيار خراب بود و ما كوشش كرديم كه انرا درست بسيازيم و انرا به يك قصر تبديل خواهد كرديم چون  اگثرا مردم به ظاهر قضيه ميبينند و اگر دفتر خوب بود باز موسسات ميگويند كه دولت به اين نهاد خوب توجه دارد وميايند كه همراي ما همكاري نميايند  امروز پروژه ها ميايند وميگويند كه چطور از دفترات تا به سرك دسترس بسازيم چطور چراغ ترافيكي درست كنيم وچطور يك ويلچر درست نمايم كه اين ها همه كارهايست كه ما مردم را متوجه به اين موضوعات ساخته ايم ."

شفيقه صالح زي رييس سازمان اجتماعي زنان معلوم و ورثه شهدا افغانستان در مورد راه اندازي چينين برنامه هاي ميگويد كه :

"اين نوع وركشاپ ها براي ذهنيت  زنان  داراي معلوليت مفاد زيادي داشته بخاطريكه اگثريت معلولين  آگاهي نداشته  كه بكدام خطرات مواجه اند بنا اين وركشاپ ها ظرفيت كاريشان را نيز بالا برده و همچنان از كارهاي كه معلولين ما در دفاتردولتي دارند اگاهي پيدا ميكنند تا در ايند بار دوش خود و دولت نشوند . معلولين و بخصوص زنان معلول داراي مشكلات فراواني هستند و نميدانند كه حقوق خود را از كدام وطريق بدست ارند و اين سبب بي سوادي و خانه نشيني بود و از موسسات تقاضادارم كه وركشاب هاي را داير نمايند كه از خانه بيرون برايند از وركشاپ آگاهي پيد ا نموده وحقوق خود را كسب نمايند ."

بااين حال ديده ميشود كه معلولين ناتوان و مريض نبوده بلكه محدود يت هاي دارند و توانايي زيادي در وجود انان موچود است و در صورت رفع اين محدوديت ها و قرار گرفتن بعضي از سهولت ها در زندگي انان مانند افراد عادي كارو فعاليت خواهند كرد پس به اين نتيجه ميرسيم كه صرف نظر از تمام محدوديت هاي كه اسخاص داري معلوليت دارند داراي حقوق مساوي در جامعه بوده و بايد از همه امكانات مانند ديگر افراد جامعه استفاده نمايند ومهمتر از همه جامعه با افرادداراي معلوليت برخورد درست و انساني نمايند زيرا جامعه مهمترين نقش را در توانمندسازي پذيرش و شموليت اجتماعي اشخاص داراي معلوليت دارا ميباشد . جامعه با زدودن  ديدگاه منفي   نسبت به افراد داراي معلوليت و پذيريش اين افراد بنام همنوع كه داراي تواناي متفاوت است بحث خانواده بشري  مسووليت شرا بخوبي اجرا نموده و از معلوليت جلوگيري ميكند  . جامعه همچنان در محيط خود براي سهولت  اشخاص  داراي معلوليت ميتواند محيطي را اماده نمايد كه تا اين اشخاص بتوانند در دفاتر مكاتب مدارس ...بدون مشكلات فعاليت نمايند   . دولت نيز براي تامين مصوونيت هاي اجتماعي مردم و بهرمند شدن از حقوق برابر قوانين و استراتيژي ها ي عاري از تعصب را ايجاد تغير ؛تعديل و نافذ  نمايد شموليت اشخاص داراي معلوليت را در پروژه هاي مختلف  انكشافي را در شهرها و دهات تضمين نموده و خود كفايي اقتصادي ؛ تعليمي و اجتماعي را جستجو و تضمين كند تا همه اشخاص داراي معلوليت بصورت يكسان از امكانات دولتي مانند دسترسي به خدمات عامه خدمات صحي خدمات آموزشي ترانسپورت و شرايط كاري استفاده نمايند تا زمينه رشد و توانايي براي آنها  اماده گردد

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (0)

نوشتن نظر