Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

تجاوز جنسي براطفال


شنبه 08 دلو 1390 ساعت 11:29

شنونده گان عزيز راديو سلام برشما باز هم باميز گرد كمپاين آگاهي دهي محافظت اجتماع در خدمت قرار داريم اين ميزگرد درباره تجاوز جنسي براطفال دور ميزند؛  حضور مهمان عزيز هريك :آقاي بينا مشاور حقوقي دفتر تي تي اچ ، آقاي بلال صديقي معاون  حمايت از حقوق اطفال سازمان حقوق بشر و خانم يلدا احمد داكتر روانشناس از دفتر مديكا افغانستان .

در نخست ميخواستم كه از آقاي بينا بپرسم كه دليل تجاوز جنسي بالاي اطفال چي ميباشد ؟

جواب: در باره تجاوزبراطفال بايد گفت كه عوامل مختلفي دخيل بوده  اولتراز همه بي سوادي ، ناامني ها ،اعتياد به مواد مخدر و همچنان عدم انتظام در فاميل ها ميباشد؛ به اين معنا اطفاليكه مورد تجاوز قرار ميگيرند وآن عده افراديكه  دست به تجاوز ميزنند از اخلاق و تربيت فاميلي دوربوده كه اين عوامل تاثيرمستقيم در تجاوزات بالاي اطفال داشته است  .

سوال: طوريكه بر همه معلوم است سي سال جنگ در كشور خصومت ها و دشمني هاي را بوجود آورده است به نظر شما تا چي اندازه اين خصومت ها و دشمني ها منحيث انتقام جويي  درتجاوزبالاي  اطفال تاثيرگذار  ميتواند باشد ؟

جواب: بلي در بعضي موارد گفته شما كاملا صدق ميكند . مواردي وجودداشته كه پدرويا برادر بزرگ با يكي از گروه ها دخيل در جنگ اشتراك داشته و بالاي شخصي يا گروه ظلم روا داشته اند و زمانيكه طرف مقابل توامندي يافرصت پيدانموده در صورت پيدانكردن كدام راه ديگر و بمنظورعقده گشايي از اين طريق استفاده نموده است .

سوال : آقاي بلال : ماو شما شاهد اخبار تجاوزات بشكل انفرادي بوده ايم اما در شرايط فعلي خبرهاي ميرسد كه تعداد از مردم يا افراد مسلح بالاي يك دختر بشكل دسته جمعي تجاوز ميكنند علت در چي ميباشد ؟

جواب: قبل از اينكه جواب شمارا بدهم ميخواهم در باره سوال قبلي يك مكثي داشته باشم ، آقاي بينا روي يك سلسله عوامل اشاراتي داشت اما بنظرمن عمده ترين اصل، مشكلات اقتصادي ، عدم رعايت قانون توسط مجريان آن در كشور همچنان عدم آگاهي وبي سوادي در جامعه و فاميل از احكام شريعي و اسلام در اين زمينه نهايت تاثير گذار ميتواند باشد و در رابطه به اينكه چرا تعدادي از تجاوزات بشكل گروهي صورت ميگرد بايد بگويم كه اين تجاوزات از خود بعضي پيش زمينه هاي دارد كه ميتوان از رقصاندن اطفال بشكل گروپي ياد آور شد .

سوال : خانم يلدا به نظر شما تجاوزات جنسي بالاي اطفال چي عواقبي دراجتماع ميتواند داشته باشد ؟

جواب :طوريكه برهمه معلول است اطفال نيزپيكر ازاجتماع ميباشند وزمانيكه طفلي مورد تجاوز قرار ميگيرد دو مشكل عمده از اين تجاوز بوجود ميايد  اول اين عمل بد بالاي جسم طفل تاثير گذار بوده و دوم بالاي روح وي كه اين عمل چي در دراز مدت و چي در كوتاه مدت براي اجتماع وخود شخصيت اطفال  مشكل آفرين ميتواندباشد  بطور مثال طفلي كه مورد تجاوز قرار گيرد نظر به ظلميكه بالايش شده است عقده مند شد و در آينده دست به عمل متقابل ويا جرايم ديگر در اجتماع ميزند .

سوال: آقاي بينا شما نقش خانواده ها را در اين زمينه چگونه ميبينيد درحاليكه فاميل ها هيچگاهي نميخواهند كه اطفالشان به اين مشكل مواجه شوند اما چي عواملي از طرف خانواده ها باعث ميشود كه همچو يك عمل صورت بگيرد ؟

جواب : اول ميخواهم در باره سوال قبلي شما كه چرا تجاوزات اكثرا بشكل دسته جمعي صورت ميگرد يك دونكته ايرا ياداور شوم اولتراز همه نقش قانون ومجرايان قانون است كه بسيار كم رنگ ميباشد دوم عدم دسترسي به ازدواج در زمان كه بايد يك جوان عروسي كند .

سوال : نقش خانواده ها در شيوع و جلوگير اين عمل چي ميباشد؟

جواب : نقش خانواده در شيوع تجاوزات جنسي نهايت مهم ميتواند باشد ؛ فاميل هابايد اطفال خود را از رفتن به اماكن كه خطر اين مشكل متصور است مانع شوند يعني كنترول درست بالاي اطفال خود داشته باشند اما فاميل هاي وجود دارند كه تعداد اطفالشان آنقدر زياد ميباشد كه اگر يكي از انها تا نيمه هاي شب خانه نيايد خبرنمي شوند همچنان اخلاق و تربيت فاميلي در اين زمينه نهايت تاثير گذار ميباشد چرا كه همان افراديكه دست به اين عمل بدميزنند مربوط به يك خانواده ميشوند اگر اين ها در طفلي درست تربيه شوند هيچگاهي دست به اين عمل نميزنند و در كل گفته ميتوانيم كه خانواده نقش كليد دراين زمينه ميتواند داشته باشد .

سوال : اگر به رخ ديگر اين سوال ببينيم كه تعدادي از اعضاي فاميل ها قدرتمند كه در پارلمان و ديگر مقامات دولتي مسوول  اند دست به اعمال از اين قبل ميزنند علت آن درچي ميتواند باشد ؟

جواب : در اين زمينه بايد بگويم كه مسووليت اول را فاميل ها دارند كه اطفال را از مواجه شدن به اين گونه خطرها آگاه دهند و نگذارند كه در چنين ساحات بسر ببرند و در قدم دوم مسووليت عمده و اساسي را دولت و مسوولين در منطقه دارند كه نگذارند اشخاص كه خودرا قدرتمند تلقي ميكنند در ساحات شان دست به اين گونه اعمال بزنند .

سوال :آقاي صديقي شما نقش معلمين و در مجموع مراكز تعليمي را در زمينه كاهش اين عمل چگونه ميبينيد ؟

جواب: زمانيكه ما ازعدم آگاهي مردم و افزايش اعمال بد صحبت ميكنيم عامليكه ميتواند در كاهش آن تاثير گذارباشد تعليم و آگاهي دادن ميباشد ؛ كنوانسيون بين المللي حقوق طفل در يكي از موارد آگاهي دادن و تعليم دادن به اطفال را از ضروريات اساسي ميداند ؛ شما زمانيكه با اطفال روي سرك مصاحبه كنيد درميابيد كه اطفال از حقوق خود هيچ آگاهي ندارند اطفاليكه در صنوف ششم و حتا دوازده هم درس ميخوانند آگاهي ندارند كه طفل به كي گفته ميشود انها فكر ميكنند كه طفل به همان اطفالي گفته ميشود كه شير ميخورند كه اين مشكل در مكاتب ، نصاب تعليمي و معلمين ميباشد كه اطفال را آگاهي درست نميدهند از سوي ديگر خود معلمين كه داراي سواد كافي نبوده در اين روند مشكل آفرين ميباشند زمانيكه به مكاتب برويد اطفال حق صحبت كردن را ندارند معلمين اطفال را توهين تحقير و حتا لت وكوب ميكنند كه اين بالاي روان اطفال تاثيرگذاشته و طفل را چنين ذهنيت ميبخشد كه وي در اجتماع هيچگونه حق ندارد و در بيرون از دروازه مكاتب اگر كسي بالايش ظلمي را انجام دهد فكر ميكند كه وي حق دفاع ازخود را ندارد.

سوال: طوريكه ديده ميشود معارف در داشتن انظباط داخلي كاملا مشكل داشته يعني هيچ گونه انظباط در مكاتب ديده نميشود شما زمانيكه در محوطه مكاتب داخل شويد شاگردان را با چهره هاي عجيب و غريب در لباس پوشيدن ، گشت وگذار ، داشتن چاقو ،زنجير ... ميبينيد ؛ به نظر شما مكاتب كدام مواردانظباطي را مدنظر بگيرند تا اين مشكلات كاهش پيدا كند ؟

جواب: قرار بررسي ها چند عامل باعث تجاوزات بالاي اطفال ميشود يكي از اين عوامل عدم انظباط در مكاتب ؛ عدم آگاهي فاميل ها ؛ عدم تربيه درست براي اطفال ميباشند .

سوال: خانم يلدا فاميل هاي وجود دارند كه از اعمال اطفال خود هيچگونه خبرو اطلاع ندارند از نظر شما چگونه روابطي ميان مكاتب و خانواده ها بوجود آيد تا از تجاوزات بالاي اطفال جلوگيري شود ؟

جواب: اول بايد بگويم كه ميان خانواده ها و مكاتب بايد روابط تنگاتنگي وجود داشته باشد اما متاسفانه طوريكه شما نيز گفتيد اكثرفاميل ها ازحقوق خود و بلاخره اطفالشان هيچگونه اطلاع نميداشته باشند و از سوي ديگر مشكل در مكاتب ومعلمين ميباشد ؛ در بسا موارد معلمين وجود داشته اند كه نظر به مشكلات اقتصادي در صنف حاضر شده درس كتاب را به سرعت تمام كرده و دوباره كوشش ميكند كه به يك كار ديگر برسد تا بتواند مشكلات اقتصادي خود را مرفع سازد.

مشكل زورمندان موضوعي است كه نهايت تاثير گذار ميباشد چرا كه اين زورمندان در مناصب و مقامات دولتي دسترسي دارند به اين معنا كه آب از بالا خراب است و تازمانيكه اين زورمندان از قدرت دورنشوند اين مشكل كماكان باقي خواهد ماند .

سوال: به نظرشما ايجاد موارد شديد انظباطي و تطبيق يكسان آن در مكاتب بالاي همه تا چي اندازه در كاهش اين پديده شوم تاثير گذارمي باشد ؟

جواب: ايجاد و تطبيق يكسان موارد انظباطي تاثيرات خوبي دراين زمينه ميتواند داشته باشد اما بايد گفت كه نبايد اين مواردانظباطي شامل لت و كوب اطفال باشد بايد راه هاي پيگيري شود كه تمام شاگردان تحت پيگيري انضباطي قراربگيرند .

سوال: اقاي بينا در جامعه ما يك تعداد اطفالي وجود دارند كه بدون اكراه يا زور دست به تن فروشي ميدهند به نظر شما عوامل اين تن فروشي چي ميباشد ؟

جواب: عوامليكه در اين زمينه تاثير گذاراست فقربوده و همچنان عدم نظارت درست دولت ، فاميل ها و ديگر نهادهاي مسوول دراين زمينه ميباشد و از سوي ديگر عدم آگاهي اطفال از حقوق شان در اين زمينه تاثير گذار ميباشد . طوريكه معلومات داريم درشهر مزارشريف بيش از 600تن از اطفال  هيچ نميدانند كه مربوط كدام فاميل اند از والدين خود آگاهي ندارند و زمانيكه به يك مشكل اقتصادي و اجتماعي برميخورند بمنظور بيرون شدن از آن دست به تن فروشي ميزنند .

سوال: زمانيكه اطفال در چينين وضعيت قرا رميگيرند آيا به خطرات و مشكلات ديگر اجتماعي چون اعتياد به مواد مخدروموارد ديگرمواجه نميشوند؟

جواب: عدم نظارت فاميل ها و بخصوص دولت باعث ميشود كه اطفال دست به كيسه بري ، اعتياد به مواد مخدر، قاچاق مواد مخدر، قاچاق مواد انفجاري دست بزنند كه ما در حال حاضر تعدادي از اين افراد را در توقيف خانه ها داريم و حتا اين اطفال باعث تشويق و ترغيب ديگر اطفال به اين كار ميشوند .

سوال : آقاي صديقي اينكه دولت توان اين كاررادارد يا ندارد بحث خواهيم كرداما حال ميخواهم اين رابپرسم كه نهاد هاي مسوول در اين ارتباط چي كار هاي را انجام بدهند ؟

جواب : اول بايد بگويم برداشت  اينكه اطفال بعضا بدون اجبار به تن فروشي دست ميزنند درست نخواهد بود چون مشكلات اقتصادي خودش وفاميلش وموارد ديگر ميتواند در اين ميان تاثيرگذارباشد وموضوع دوم اينكه در قوانين وكنوانسيون بين المللي طفل كه دولت آنرا نيز امضا و به آن متعهدشده است دولت و ديگر نهاد ها را متعهد نموده است تا در راستاي شناسايي و تامين زنده گي اطفال بي بضاعت فعاليت نمايند . اما تخلف از كار و عدم مسووليت پذيري در اين روند نهايت تاثير گذار بوده زيرا مواردي وجود دارند كه نهادها مسوول به جاي اينكه اطفال مستحق را به پرورشگاها ببرند اطفالي را شامل پرورشگاه ها ميسازند كه مستحق نيستند  .

سوال: به نظر شما عدم مسووليت پذيري و همچنان عدم پذيرش اطفال مستحق در پرورشگاه ها  سبب ميشود كه اطفال روي سرك و انها يكه متسحق اند به ناچار دست به اعمال نادرست اجتماعي بزنند بنا چرا اين نارساي وجود دارد ؟

جواب : بلي عدم موجوديت اشخاص دلسوز و مسووليت پذير باعث مشكلات  اطفال ميتواندباشد.

سوال : خانم يلدا چند سال قبل دختري را در تخار سراغ داريم كه مورد تجاوز قرار گرفت  در جلوگير ازاين مشكل نهاد ها امنيتي چي اندازه مسووليت دارند ويا اينكه خود نيروهاي امنيتي دراين گونه مشكلات دخيل ميباشد؟

جواب :  نيروهاي امنيتي توان جلوگيري از اين واقعات را دارند اما موارد وجود دارند كه خودنيروهاي امنيتي نيزدراين واقعات دخيل اند ؛ بطورمثال يكي از موارد را ميخواهم براي شما بگويم كه يك دوختر و پسر زيرسن كه بشكل غير قانوني از خانه فرار و به يكي از هوتل هاي شهر پناه برده بودند مسوول هوتل زمانيكه درك ميكند؛  به نيروهاي امنيتي اطلاع ميدهد نيروهاي امنيتي دختر و پسررا در موترهاي جداگانه انتقال ميدهند اما در جريان راه مسوولين امنيتي شش نفر بالاي اين دختر تجاوز ميكنند كه از اين قبيل موارد زياد وجود دارد.

سوال: آقاي بينا ازنظرشما نظارت و بررسي تجاوزات جنسي توسط محاكم و ادارات قضايي باوجود شيوه زن ستيزي ايكه در كشور ما وجوددارد چگونه ميباشد ؟

جواب : اولترازهمه بايدبگويم كه در ادارات دولتي بخصوص در ولايات سيستم محاكم و قضايي و حتا پوليس مبارزه با اطفال بصورت درست وجود ندارد بنا در عدم موجوديت يك چينين سيستمي مشكلات وجود ميداشته باشد دوم فساد گسترده در كشور و درمرحله سوم ميتوان از مشكل رسيده گي به قضاياي اطفال ياد اور شده كه ما بد بختانه سيستم درست نظارتي و عملي نداشت ونداريم .

سوال: اطفال مجرم در كجا نگهداري ميشوند ايا مراكز جداگانه وجودارد ويا خير ؟

جواب :قانون رسيده گي به تخلفات اطفال براي رسيده گي اين تخلفات  مراحل پوليس خاص ، سارنوالي خاص و قضات خاص و همچنان براي اين اطفال مراكزخاص بدون موجوديت بزرگسالان مدنظر گرفته است وبايد در جريان توقيف اين اطفال  بايد در مراكز اصلاح وتربيت نگهداري شده تا در اينده يك شخص نيك به جامعه تقديم شوند.

سوال: خانم يلدا نظر شما در باره برخورد سارنوالي محاكم و نظارت خانه ها در باره اطفال چگونه ميباشد؟

جواب: اول بايد بگويم كه سيتسم رسيده گي به تخلفات اطفال نهايت كمرنك بوده  وهمچنان وكلاي مدافع كه از طرف بعضي نهادهاي بين المللي چون مديكا افغانستان پيش برد ميشود اندك ميباشد  ؛ و درباره برخورد محاكم بايد بگويم كه همان سيستم زن ستيزي تاحال در كشور ما وجوددارد، قضات اكثرا خانم ها را در اين ميان مجرم پنداشته  بدون اينكه موضوع را دقيق بررسي  نمايند آنهارا مجرم ميشمارند  .

اگر بخواهيم  جمع بندي نمايم گفته ميتوانيم كه محاكم افغانستان نواقص زيادي چون فساد اداري رشوه و رشوه ستاني  را دارند .

سوال : آيا زندان اطفال در كابل وجوددارد ويا خير ؟

جواب : بنام زندان چيز وجود ندارد چرا كه در قانون كشور  به اطفال نه مجرم گفته ميتوانيم نه زنداني اما به نام مراكز اصلاح و تربيت اطفال وجود دارد و داراي يك رياست مستقل اند اما كمبوديهاي خود را دارند  .

سوال : آقاي صديقي به نظر شما راه اصلاح و بيرون رفت از تجاوزات اطفال چي ميباشد؟

جواب : اول بايد بگويم كه در كشور نظربه آماري كه وجود دارد تجاوزات اطفال يادر مجموع خشونت هاي اطفال يك سير سعودي را نسبت به سال گذشته داشته است و بمنظور كاهش آن بايد گفت كه نظارت و كنترول توسط دولت ؛ آگاهي براي فاميل ها و اطفال ؛ ايجادزمينه كاري براي فاميل ها  ؛ ايجاد قوانين و پاليسي ها براي حمايت اطفال وهمچنان تاميين امنيت نيز ميتوانند راه هاي حل در اين مورد باشند .

تشكر از مهمانان عزيز و شما شنونده گان محترم .

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (0)

نوشتن نظر