Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

نفقه خانم از نظر اسلام و قوانین مدنی


پنجشنبه 06 دلو 1390 ساعت 09:58

ميز گرد كنوني ما در باره نفقه خانم از نگاه قوانين مدني و اسلامي مي باشد .

در اين بحث لطيفه سلطاني هماهنگ كننده بخش حقوق زن در كميسيون حقوق بشر افغانستان ، فرزانه امين وكيل مدافع در دفتر مديكا افغانستان و محترم مولوي محمد ضمير خالقيار استاد پوهنتون تعليم وتربيه كابل راباخود داريم اما در جريان بحث سوالات دوستان را نيز خواهيم داشت .

تامين رابطه زوجيت به اثر عقد نكاح ايجاب يك سلسله وجايب را بالاي طرفين ميكند كه هريك مكلف به انجام اين وظايف ميباشند ، وجايب ميان زوجين به سه قسمت تقسيم شده است ، اول حقوق ووجايب زوجين ، دوم وجايب شوهر بالاي خانم و سوم  وجايب خانم بالاي خانم كه در اين جاه ميخواهم بطور مختصر درباره هريك معلوماتي ارايه نمايم.

وجايب زوجين اين است تا هردو تلاش نمايند ارتباط خوبي را ميان خود براي زنده گي بهتر ايجاد نمايند و همچنان زوجين بايد در برابر يكديگر از اخلاق نيك وحميده برخورداربود از روابط ناسالم ، عدم تفاهم ، وناهنجارهاي ايكه سبب ايجاد روابط منفي ميگردد اجتناب ورزيده تا باشد كه زنده گي خوب وسالمي داشته باشند .

قسمت دوم وجايب شوهر بالاي خانم مي باشد كه در اين ميان زن مسووليت دارد تا ازامورزناشوهري بشكل درست مواظبت نموده ، در مقابل شوهر احترام ، رفتار خوب ، خلق نيك داشته و كوشش نمايد آرامش روحي و قلبي شوهر خود را فراهم نموده تا باشد كه زنده گي آرام و بامحبتي را داشته باشند . همچنان خانم ها مسووليت دارند تا در غيابت شوهران شان از مال و عزت آنها مواظبت نموده و زمانيكه ميخواهند بيرون بروند بايد در يك هماهنگي كامل از خانه خارج شده زمينه خوب را براي اطفال خود مساعد سازند .

قسمت سوم مربوط ميشود به وجايب خانم بالاي شوهر است كه بايد شوهران در برخورد با خانم هاي خود از حسن نيت ، احترام ، اخلاق حميده ، ... كارگرفته و هيچگاهي از خشونت كار گرفته نشود .

خانم از نگاه قانوني يك سلسله وجايبي بالاي شوهر خود دارد چون فراهم نمودن نفقه ، مسكن ، تداوي مناسب ... كه از جمله بحث كنوني ما درباره نفقه خانم مي باشد .

سوال: در نخست از لطيفه سلطاني مي خواهم بپرسم كه از نظرشما نفقه چي را ميگويند ؟

جواب: نفقه بمعني خرچ ، روزي ... بوده كه در مجموع هر آنچه ما براي امرار حيات به آن ضرورت داريم ميتواند نفقه باشد . نفقه به اشكال مختلف است بطورمثال يكي نفقه ايكه براي حيوانات ميها ميشود و نظربه اينكه ما مالك آن هستيم بايد نفقه آنرا اماده سازيم كه در اينجا مسله مالكيت و مملوكيت مطرح مي باشد  ، ديگر نفقه ايكه فرزندان بالاي والدين شان حق دارند چون آنها صغير اند نميتوانند خود اين مشكل را رفع نمايند و سوم نفقه ايكه خانم ها بالاي شوهرانشان حق دارند ، كه در اينجا مسله مالكيت و مملوكيت مطرح نمي باشد و موردي است كه توسط قوانين عملي ميگردد چنانچه در ماده 18 قانون مدني كشور نيزمطرح شده است . همچنان در ماده 119 قانون مدني ذكر شده است كه هرگاه زوج از پرداخت نفقه سرباز زند و اين عمل ثابت شود ،محكمه باصلاحيت زوج را به پرداخت نفقه مجبور مي سازد .

همچنان دين مبين اسلام نظر به ارزشهاي كه مدنظر دارد مرد را به انجام بعضي كار هاي كه حتا ميتواند طاقت فرسا باشد در خارج از خانه امر نموده است ، ولي براي خانم  حق داده تا درامور منزل تلاش نمايد و پرداخت نفقه بدوش شوهران و در صورت عدم پرداخت نفقه شوهر مقصر شناخته مي شود .

سوال: جناب استاد خالقيار نفقه بالاي شوهر فرض است ويا وجيبه ميشود كه در اين مورد توضيحاتي ارايه نمايد ؟

جواب: سلام برهمه ، نفقه خانم ها بدوبخش تقسيم ميشود اول قبل از انعقاد نكاح ودوم بعد از انعقاد نكاح ؛

يعني زمانيكه طبقه اناث به سن بلوغيت و نكاح نرسيده باشند نفقه آنها بدوش برادر ويا پدرشان مي باشد ، اما زمانيكه يك زن در نكاح شخصي داخل ميشود نه تنها خانم بلكه تمام طبقه اناثيكه در فاميل زنده گي ميكنند فراهم نمودن تمام ضروريات آنها از خوراك ،پوشاك ، ... همه بدوش شوهر بوده و حتا فرض عين مي گردد .

سوال: زمانيكه شوهر از پرداخت نفقه سر باز زند حكم شريعت در اين باره چي مي باشد ؟

جواب: در صورتيكه شوهر از دادن نفقه براي خانم ويا ديگر طبقه اناث فاميل سرباززند در آن صورت خانم ميتوان با مراجعه با مراجع عدلي از وي شكايت نموده و اگر باز هم شوهر تمرد كند محكمه حق دارد تا ميان آنها حكم جدايي را نمايد .

سوال: محترمه فرزانه  امين به نظر شما نفقه خانم بالاي شوهر كدام موضوعات را دربرميگيرد؟

جواب: نظربه قوانين مدني و اسلامي نفقه خانم بالاي شوهر شامل چهار چيز ميگردد كه عبارتند از غذا ،لباس ، تداويي متناسب به اوضاع مالي شوهر و همچنان مسكن البته باتمام وسايل ايكه كه در يك خانه ضرورت است شامل ميشود .اما آنچه كه اضافتر بالايش تاكيد شده است توان مالي شوهر بوده كه اگر شوهر تواناي بيشتر داشته باشد بايد براي خانم از هرنگاه سهولت ها را مهيا نمايد . موضوع ديگر افزايش و كاهش در نفقه است كه نظر به تحول مالي شوهران فرق ميكند ،اگر زماني شوهر از نگاه مالي مشكلات داشته باشد و درصورت بهبود در زنده گي وي از نگاه اقتصادي ميتواند تغيراتي را در فراهم نمودن نفقه  بوجود بياورد . از سوي ديگر قانون براي خانم ها نيز متذكر شده است كه اگر در صورت تحول مالي ، شوهر نتواند بعضي سهولت هايرا كه قبلا آماده مي نمود ، براي فاميلش مهيا سازد دراينجا از مسوولت هاي خانم است كه سازگاري داشته باشد .

سوال: محترمه سلطاني به نظرشما آيا موارد ديگر نيز در نفقه خانم موجود است كه از مسووليت هاي شوهر باشد ؟

جواب: آنچه كه خانم فرزانه گفتند كاملا درست مي باشد ؛ يعني هرزمانيكه شوهر نتواند نفقه خانم را نظربه وضعيت مالي شان آماده سازد ، خانم بامراجعه به مراجع عدلي  آنچه را كه خواهان است تقاضا نمايد .

سوال: جناب خالقيار از نگاه اسلام كدام موارد نفقه خانم رابالاي شوهر فرض ميگرداند ؟

جواب: نفقه خانم بالاي شوهر زماني فرض ميگردد كه انعقاد صورت ميگيرد اين فرضيت تا زماني ميباشد كه زن در عقد شوهر باشد حتا زمانيكه شوهر وفات ميكند زن ازمال شوهر ميراث ميبرد . همچنان زمانيكه بين زوجين جدايي يا طلاق صورت ميگيرد تا ختم عدت يعني 4 ماه و 10 روز ديگر نيز نفقه خانم بالاي شوهر فرض مي باشد .

سوال: خانم فرزانه درباره اينكه چي وقت نفقه خانم بالاي شوهر فرض ميگردد ، نظر شما چي مي باشد؟

جواب : براي فرضيت نفقه بالاي شوهر چند شريطي وجود دارد ، اول در عقد نكاح بودن خانم برشوهر است دوم اطاعت خانم از شوهرسوم يكجا زنده گي كردن مي باشد .

سوال: جاويد مي پرسد كه دونيم سال ميشود كه نامزد است قبلا وضعيت زنده گي آنها خوب بود وروابط هم به شكل بهتر پيش ميرفت اما حال با مشكلات مواجه است و همچنان پرسيدند كه مشكل عروسي ها در هوتل ها چگونه ميتواند حل شود ؟

جواب: (خالقي) درباره نفقه در جريان نامزدي بايد بگويم كه اگر عقد صورت گرفته باشد نفقه بالاي شوهرفرض است اما دادن چنين نفقه در جريان نامزدي به اختيار شوهر ميباشد كه چگونه آنرا ميپردازد ، اما يك موضوع رانبايد فراموش كرد ، نظر به قوانين كه قبلا تذكر رفت زمانيكه خانم در خانه پدر زنده گي ميكند ، اطاعت از شوهر ، يكجا بودن باشوهرانجام نمي شود بنا در اين صورت نفقه خانم بالاي پدرو ديگر اعضاي خانواده پدري بوده و آنچه كه درافغانستان براي نامزدان صورت ميگيرد خلاف شريعت مي باشد .

سوال: عزيزالله يكتن از باشنده گان كابل مي پرسد كه تعدادي از خانم ها در بيرون كارميكنند ولي در خانه روابط نيك با شوهرشان ندارند چطور ميتوانيم اين مشكل را رفع كنيم؟

جواب:( خانم سلطاني)  در باره اينكه خانم ها بيرون از خانه كار ميكنند مشكلي نيست ، در اين مورد قوانين ملي و بين المللي تذكر داده شده است ، چنانچه در ماده 25 بند اول اعلاميه حقوق بشر آمده است كه هركس حق دارد كه براي رفاه خانواده خود كار كند . اما اگر خانمي ميخواهد براي بهتر نمودن وضعيت خانواده كار كند بنا نبايد كه رويه و كردار خود را در قبال شوهرش تغير دهد .

سوال: خانم فرزانه امين به نظرشما آيا دين اسلام به خانم اجازه ميدهد كه نفقه فاميل را آماده سازد ؟

جواب: در باره نفقه فاميل بايد بگويم كه خانم از نگاه قانوني هيچ مسووليتي براي آماده نمودن نفقه ندارد اما اگر خودش در امور خانواده گي مسووليت ميگيرد مشكلي وجود ندارد .

سوال: در ماده 118 قانون مدني آمده است كه نفقه زوجه چون غذا ، لباس ، تداوي ...  نظربه توانايي شوهربالايش فرض است ، جناب خالقي در دين مبين اسلام اين موضوع چگونه است ؟

جواب: در دين مبين اسلام درامد ويا پيداوار شخص در نظر گرفته شده و نظره آن فيصله صورت ميگيرد ، يعني نظربه درامد شوهر از احد اوسط آن حكم شده است . در باره كار خانم ها بيرون از خانه بايد بگويم كه دين اسلام كار خانم هارا بيرون از خانه نفي نكرد است اما اگر خانم ها بدون رضايت شوهرشان براي پيدا كردن پول بيشتر به هر هدفي كه باشد از خانه بيرون روند دين اسلام آنرا مجاز نداده است و همچنان اگر شوهر براي خانمش اجازه داده باشد كه در موسسات خارجي در محيطي كه اشخاص نامحرم و اجنبي كار ميكنند مصروف گردد ،  دين اسلام اين موضوع را كاملا اجازه نميدهد.

سوال: محترمه فرزانه امين ديد اسلام در باره نفقه خانم بالاي شوهر چگونه است ؟

جواب: در ماده 123 قانون مدني آمده است كه نفقه مطابق توان مالي زوج تامين ميگردد و اين نفقه از حد اقل كفاف خانم كمتر نباشد يعني بتواند احتياجات فاميل را مرفع نمايد ؛ همچنان در اين مورد دين مبين اسلام نيز ارشاداتي داشته است ، چنانچه در حديث شريف آمده است كه حضرت پيامبر اسلام ميفرمايد :  كه برشما يعني شوهران است تا براي خانم هاي شان بشكل درست لباس وغذا را تهيه نمايند ، يعني در دين اسلام نيز مقدار مشخصي را تعين ننموده است آنچه مهم است درامد شوهر مي باشد .

سوال: محترمه سلطاني از نگاه قانوني نپرداختن نفقه براي خانم ها مجازاتي را براي شوهر دارد ويا خير؟

جواب: نپرداختن نفقه نظر به ماده 121  قوانين مدني كشور كه برگرفته شده از اسلام است گفته شده كه در صورت غيابت شوهر خانم براي نفقه خود از مال و داراي آن استفاده كرده ميتواند .همچنان درماده 119 تذكر رفته است كه هرگاه شوهر ازپرداخت نفقه منكرويا ابا ورزد ، زوجه حق دارد كه به دادگاه شكايت نموده و دادگاه وي راوادار به پرداخت نفقه نمايد .

سوال: محترم خالقيار از ديدگاه اسلام نفقه زن ازچي زماني بالاي شوهر ساقط مي شود ؟

جواب: بايد بگويم كه نفقه زن از شوهر در حالات آتي ساقط ميگردد ، اول در صورت مرگ شوهر آنهم بعد از سپري نمودن عدت و حل مسله ميراث ، دوم  زمان طلاق اما بايد مدت عدت كه عبارت از 4 ماه و 10 روز ميباشد سپري گردد ، سوم زمانيكه خود خانم خواهان طلاق با پرداخت يك مقدار پول گردد همچنان در زمانيكه مسله نشوز بميان مي آيد يعني زن از شوهر اطاعت نمي كند نفقه از شوهر ساقط ميشود .

سوال: محترمه خانم امين بعد از مرگ شوهر كه براي يك مدت نفقه از شوهر ساقط نمي شود يعني در هنگام عدت ،چي كسي مسووليت دارد كه نفقه خانم را بپردازد ؟

جواب: بعداز مرگ شوهر خانم ميتواند تا ختم مدت عدت از مال و ميراثي كه برايش مانده است استفاده نمايد كه بعد از سپري شدن عدت وي مختار است تا عروسي نمايد ويا از ميراثي كه برايش رسيده است استفاده كرده زنده گي خودرا پيش ببرد ، اما بعداز وفات شوهر اگر خانم پسرميداشته باشد بالاي پسرش پرداخت نفقه مستحب مي باشد .

سوال: خانم سلطاني به نظرشما خريدن لباس هاي قيمتي و اموال ديگر بدون در نظرداشت امكانات شوهرآيا فرض ميباشد ؟

جواب: طوريكه قبلا گفتيم نفقه شامل لباس ، غذا ، ... ميگردد باز هم بايد ياد اور شده كه نظربه توان شوهر فرض است تا نفقه داده شود .

سوال: درصورت افراط خانم يعني خواهش بيش از حد حكم چي ميباشد ؟

جواب: نخير ، طوريكه شما ميدانيد در دين اسلام نيز افراط درست نمي باشد و قوانين هم آنرا قبول نمي كند .

سوال: محترم خالقيار ميشود در باره نشوز يك اندازه معلومات دهيد ؟

جواب:نشوز به معني نافرماني از حدوديكه براي خانم تعيين ميشده باشد وهمچنان نشوز حدودي را ميگويند كه بايد خانم از آن عدول ننمايد و اگر خانم از آن سرباز زده و سركشي نمايد خانم در قيد نشوز داخل ميشود،  البته بيرون رفتن خانم در موضوعات ضروري يعني رفع مشكلات ويا ديدار ورفتن به خانه برادر ويا جاي ديگر كه ضروري ميباشدشامل حكم نشوز نمي باشد  ولي در صورتيكه شوهر نخواهد و مشخص نموده باشد كه به چنين جاه و يا شخص نامحرم ديده نشود ،  در صورت تمرد شامل نشوز ميشود .

 

باتشكر فراوان از شما دوستداران برنامه و مهمانان عزيز

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (2)

نوشتن نظر