Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

حق حصات اطفال


پنجشنبه 06 دلو 1390 ساعت 09:54

بحث كنوني ما در باره حق حضانت اطفال ميباشد

مهمانان ما در اين برنامه محترمه مسيحه فايض مسوول پروگرام هاي مساعدت حقوقي دفترحمايت   زنان، استاد لطف الله حق پرست و همچنان سوالاتي از مردم را نيز خواهيم داشت .

حضانت حق حمايت ، نگهداشت و تربيت طفل مي باشد ، و در اصطلاح فقهي پذيرفتن مسووليت تربيت طفل و امور متعلق به آن يعني شستن ، بزرگ نمودن ، لباس پوشانيدن ... ميباشد .اسلام عواطف مادري طفل را مدنظرگرفته و هم تفاوت فرزند پسرو دختر را در ميزان  وابستگي به والدين توجه نموده است .

قانون مدني افغانستان حق حضانت طفل را در دو ماده تذكر داده است  ، كه در ماده 249 آمده است مدت حضانت پسر در سن 7 و دختر در سن 9 سالگي  خاتمه پيدا ميكند .  كه مطابق به اين ماده در سنين متذكره فرزندان از حق حضانت ايكه بالاي والدين دارند خارج ميشوند ، با توجه به اينكه  نگهداري و تربيت اطفال ازاهميت خاص برخوردار است قانون مدني در ماده 250 تذكرداده است كه نظر به حكم محكمه باصلاحيت مدت حضانت طفل ميتواند طويل گردد اما مشروط براينكه اين مدت از دوسال تجاوز ننمايد . همچنان در ماده 243 قانون مدني امده است كه هرگاه شخصي نظربه عواملي حق حضانت را ازدست بدهد با از بين رفتن عوامل و اسباب ميتواند اين حق را دوباره اعاده كند . بطورمثال: هرگاه شخصي در اثر اعتياد حق حضانت طفلي را ازدست بدهد ، با بيرون شدن از اعتياد ميتواند به محكمه مراجعه كرده و محكمه نظربه بررسي شواهد نظر به صلاح طفل ميتواند اين حق را به شخص برگرداند.

سوال : خانم مسيحه فايض به نظر شما حضانت چي را ميگويند ؟

جواب: حضانت بمعني پرورش ، تعليم و تربيه ، حفاظت ... طفل مي باشد ، حضانت يك واژه عربي بوده كه معني در آغوش گرفتن يا پرورش دادن طفل راگويند .

سوال: حضانت طفل كدام حقوق و امتيازات را در برميگيرد كه والدين مكلف به انجام آن ميشوند ؟

جواب: طوريكه معلوم است اطفال خورد سن به حمايت ، تربيه و مراقبت بهتر و بيشتر ضرورت دارند كه اين مراقبت شامل غذا دادن ، شستشودادن ، حفاظت صحي ... را در برميگيرد .

سوال: حق حضانت چي زماني بالاي شخص تحميل ميگردد؟

جواب: زمانيكه طفل به دنيا مي آيد والدين به انجام حقوق حضانت طفل مكلف مي گردند اما زمانيكه  زن و شوهر بخواهند از هم ديگر جدا شوند نظر به سن اطفال تصميم گرفته ميشود ، يعني اگر دختر پاينتر از 9 سال و پسرپاينتر از 7 سال باشند حق حضانت ياسرپرستي به مادر داده مي شود . چون دختران بيشتر به مادرضرورت دارند ويا بهتر بگويم كه نزديك به مادر اند نظربه حكم و صلاح محكمه مادر ميتواند تا دوسال ديگر يعني الي سن 11 سالگي سرپرستي يا نگهداري دختر را بدوش داشته باشد .

سوال: خانم مسيحه اگر لطف نموده در باره طلاق يك اندازه معلومات ارايه نمايد ؟

جواب: طلاق به معني انحلال روابط ميان زوجين ميباشد ، طلاق حق شوهر بوده و تفريق حق خانم مي باشد . اما در باره حضانت بايد گفت كه نظريات علما در اين باره متفاوت است ؛ بعضي از علما به اين عقيده اند كه حضانت حق است ، بعضي به اين باوراند كه حضانت هم حق است و هم وجيبه اما تعداد ديگر به اين باوراند كه حضانت نه حق است ونه وجيبه ؛ بطور مثال : اگر مادر از گرفتن سرپرستي يا نگهداري طفل خواهان پول از شوهر شود دراين جاه گفته ميتوانيم كه حضانت حق ميتواند باشد ؛ اما اگر مادر نخواهد طفل را نگهداري نمايد و از سوي ديگر پدر نيز سرباز زند اما قانون وي را مجبور به نگهداشت طفل مينمايد در اين صورت حضانت ميتواند هم حق باشد و هم وجيبه .

سوال: خانم مسيحه لطف نموده معلوماتي در باره اينكه كدام مواد قوانين كشور درباره حضانت آمده است؟

جواب: قوانين كشور درباره حضانت غني مي باشد يعني قانون مدني كشور طي 18 ماده از حضانت بصورت مشرح يادآوري نموده است .

سوال: خانم فايض طوريكه در قوانين مدني  تذكر رفته است دختران تا سن 9 و پسران الي سن 7 از حق حضانت برخورد اند ، آيا قوانين اسلامي هم چنين چيزي را مدنظر گرفته است؟

جواب: طوريكه قبلا از ماده 249 قانون مدني كشور ياد آور شديم ، اين قوانين نيز از شريعت اسلام گرفته شده است اما در دايره شريعت اسلام نظريات متفاوتي در باره حضانت وجود دارد ؛ يك تعداد به اين نظر اند كه حضانت صرف يك حق فردي بوده كه  قابل انتقال و اسقاط ميتواند باشد .و شخصي كه صاحب اين حق است مستحق نيست كه اين حق را  بپردازد ، طبق اين نظريه مادر مستحق دريافت پول در مقابل نگهداري طفل خود مي باشد . و تعداد ديگر از علما به اين باور اندكه حضانت هم حق است وهم وجيبه ؛ كه در اين صورت مادر حق دريافت پول براي حضانت را ندارد . در حاليكه تعداد ديگر از علما به اين باور اند كه در ميان والدين در مسله حق حضانت نبايد تفاوت گذاشته شود .

سوال : خانم مسيحه شما از اجرت يا گرفتن پول ياد آور شديد لطف نموده دراين مورد معلوماتي ارايه نمايد ؟

جواب: درباره اجرت براي نگهداري اطفال ، دين مبين اسلام اين موضوع را توصيه نموده است تا مادران نظر به زحمتي را كه متقبل ميشوند قدرداني شوند اما اين مسله از جمله مكلفيت هاي پدر نميباشد صرف براي نشان دادن ارزش زحمات مادر ، پدران به اين كار توصيه شده اند .

سوال: در ماده 251 قانون مدني كشور آمده است كه اگر پدركه حق اول حضانيت طفل را دارد نظربه مشكلات نتواندازاين عهده بدرآيد ، محكمه طفل را به شخص دوم و درصورت ضرورت حتا امكان دارد به شخص سوم داده شود ، لطف نموده درباره اين ماده قانون روشني اندازيد ؟

جواب: حق اول نگهداري طفل را مادر دارد اما در صورت عدم موجوديت مادر نظربه  مشكلات و يا عوامل ديگر اين حق باز ميگردد به پدر ،اما اگر پدر شخص سالم نباشد ومشكل رواني ، يا صحي جدي داشته باشد نظر به حكم محكمه و صلاح طفل ، وي را به شخص دوم وسوم نيز تسليم كرده مي توانند . اما اگر شخص كه بتواند بشكل درست سرپرستي طفل را به عهده گيرد پيدا نشود محكمه نظربه صلاح طفل وي را به يكي از موسسات خيريه ويا مراكز تربيه(پرورشگاه هاي) اطفال تسليم ميكند .

سوال: جناب استاد حق پرست نظر به قانون حق حضانت اطفال در كدام مراحل سني براي كدام يكي از والدين تعلق ميگيرد؟

جواب: طوريكه از كلمه حضانت پيداست معني نگهداري ، حفاظت و پرورش اطفال را از لحاظ لغوي و اصطلاحي ميرساند ، و از نگاه قوانين اسلامي و مدني واضح است كه حق حضانت براي مادران داده شده آنهم درصورتيكه مادران توانايي پرورش و نگهداري اطفال را بصورت درست داشته باشند . در مسله حضانت سه موضوع مهم است اول عاقل بودن ، بالغ بودن و امين بودن هرگاه مادر يكي از صفات را نداشته باشد حق حضانت به پدرداده مي شود .

سوال: جناب استاد حق حضانت در سنين پايين طوريكه گفته شد براي مادران داده ميشود اما زمانيكه اطفال بزرگ ميشوند حق حضانت چگونه است؟

جواب: نظربه قوانين مدني كه همه گرفته شده از دين اسلام است سن حضانت براي پسران 7 و براي دختران 9 سال و درصورت ضرورت ميتواند به دوسال ديگر  تمديد شود وبلاخره در هرمرحله ايكه باشد حق اوليت براي مادر داد ميشود . چنانچه روايت شده است كه در زمان حضرت پيامبر اسلام و همچنان عمر فاروق رض زوجين مطلقه نزد پيامبر و همچنان عمرفاروق مي ايد و طالب حق حضانت ميشوند كه در هردومورد حضرات بزرگوار دامان مادررا بهترين مكان براي پرورش اطفال ميدانند .

سوال: خانم مسيحه از نظر شما سن ايكه براي حق حضانت اطفال مدنظرگرفته شده است كم نيست ؟

جواب:  سن ايكه براي حق حضانت اطفال تعيين گرديده است واقعا كم است كه نظر به همين مشكلات قانون خانواده ترتيب داده شده و در آنجا اين مشكلات بصورت كلي مدنظر گرفته شده است . كه در اين قوانين سن حضانت براي پسر تا 15 سال و براي دختر تا سن ازدواج مدنظرگرفته شده است .

سوال: محمد امين يكتن از باشنده گان پرسيده است كه قوانين نافذ شده تا چي حد توانسته است تحقق پيدا كند ؟

جواب: نظربه شرايط در گذشته ها قوانين اكثرا تطبيق نميگرديد اما در حال حاضر قوانين توانسته اند كه جاه خود را در جامعه باز نمايند و اگر شخصي از قوانين سركشي نمايد آن شخص مجازات خواهد شد .

سوال: جناب استاد به نظرشما درصورت عملي شدن ويا نشدن حق حضانت اطفال ، چي تاثيراتي بالاي زنده گي آنها ميتواند داشته باشد ؟

جواب: پرورش وتربيه براي اطفال نهايت موضوع مهم و حياتي براي آينده اطفال مي باشد چنانچه پيامبراسلام حضرت محمد(ص) و همچنان كاندي پنچ سال اول آغوش مادر را بزرگترين پوهنتون براي اطفال خوانده اند . بنا اگر اطفال دراين زمان به صورت درستش تربيه شوند به اين معناست كه آينده دولت و كشور روبه بهبود است در غير آن جامعه فاسد بميان مي آيد .

سوال: خانم فايض اگر حق حضانت براي اطفال داده نشود چي تاثيرات منفي بالاي آينده طفل و جامعه خواهد داشت ؟

جواب: اگر حق حضانت براي اطفال داده نشود اطفال به مشكلات عقده مندي ، جنگوجوي ، خشونت گرايي ، حق تلفي و بساموارد منفي ديگر مواجه گردد .

سوال: براي تمديد حق حضانيت چي نكاتي مد نظر گرفته شده است يعني ايا مدت حضانت چي از دختر ويا پسرميتواند براي چند بار تمديد شود؟

جواب: مطابق به قانون مدني كشور حق تمديد صرف براي يكبار براي دختران صورت گرفته ميتواند و همين تمديد حق حضانت صرف يك جنبه سنتي و عرفي داشته است نه جنبه اسلامي ويا قانوني .

سوال: جناب استاد حق پرست به نظرشما آيا فاميل ها از اين حقوق باخبر اند ؟

جواب: طوريكه همه معلومات داريم تعداد زيادي از هموطنان ما صرف به زبان مسلمان هستند در حاليكه از ارشادات ديني و نظام اسلام خوبي برخوردارد نيستند ، و از قانون بسياراندك باخبر مي باشند ، موضوع حضانت اطفال آنقدر مهم وحياتي مي باشد كه حضرت پيامبر اسلام ميفرمايد كه هر شخصي ايكه حق حضانت را اداميكند در روز قيامت بامن يكجا حشر ميشود اما بدبختانه كه در جامعه ما حق حضانت يك موضوع بسيار پيش پا افتاده مي باشد و بسيار اشخاص اين حق را بصورت شايد و بايدش انجام نمي دهند و به نظر من عدم آگاهي جامعه در اين مورد سبب شده است تا مردم به اهميت حق حضانت و اداي آن درست متوجه نشوند .

سوال: شماعلت عدم اگاهي مردم از حق حضانت و عدم اجرايي آنرا در چي مي بينيد ؟

جواب: مشكل اول عدم آگاهي مردم ما از حق حضانت طفل بعد از جدايي والدين مي باشد كه تاثيرات منفي رادرجامعه ببار مي آورد ؛ طوريكه دين اسلام  طلاق را از موارد ناپسند اما حلال دانسته است كه در اين ميان جامعه ما نيز حساسيت فوق العاده اي نيز دارد بخصوص زمانيكه زن بخواهد تفريق خود را بگيرد ، در اين جريان مردم فكرمي كنند كه  مادر حق ندارد اطفال را نزد خود نگهدارند و نظربه عقدمندي ايكه دراين ارتباط دارند اطفال را از مادر مي گيرند ؛ قضاياي وجود دارد كه اطفال زمانيكه تولد شده اند از مادران شان جدا شده كه بلاخره تاثيرات نهايت منفي ايرا در جامعه بجاه گذاشته است .

سوال : چطور ما ميتوانيم مردم را ازقوانين وحق حضانت اطفال آگاهي دهيم؟

جواب: ما ميتوانيم از راه هاي مختلف چون : رسانه ها ، ملا امامان مساجد ، مدارس ، مكاتب ،ايجاد وركشاپ ها ،سيمينار ها ... مردم را آگاهي دهيم .

سوال: محمد يونس از استادحق پرست ميپرسندكه نقش علما در اين مورد چي اندازه ميتواند موثرباشد ؟

جواب: طوريكه برهمه معلوم است علما نقش بسزايي را در روشن ساختن اذهان عامه دارا مي باشند ،چون ما در يك جامعه مذهبي زنده گي ميكنيم و مردم ما نيز نهايت معتقد به ارشادات ديني توسط علما مي باشند بنا اگر براي علما زمينه تبليغ و رسانيدن ارشادات ديني توسط رسانه ها مهيا گردد ، نقش مهم و ارزنده اي را ميتوانند داشته باشند .

سوال: محترمه فايض لطف نموده بگويد كه بعد از طلاق حق حضانت بالاي والدين اجباري است و اگر كسي سرباز ميزند مجازات ميشود ويا خير ؟

جواب: طوريكه قبلا گفته شد حضانت نظربه عقيده علما بحث هاي متفاوتي را داشته است ، حق حضانت اطفال اجباري نبوده بلكه بحث هاي متفاوتي را دارا مي باشد اما بهرصورت ابا ورزيدن از حق حضانت جرم پنداشته نمي شود .

با تشكر و سپاس از دوستداران برنامه و همچنان از مهمانان عزيز

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (0)

نوشتن نظر