Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

تعليمات مسلكي براي اشخاص داراي معلوليت


يكشنبه 13 قوس 1390 ساعت 11:36

ميزگرد كنوني ما در باره تعليمات مسلكي براي اشخاص داراي معلوليت ميباشد كه مهمانان ما جناب منيرالدين برهاني مدير اداره دفتر ابرار، الحاج احمد شاه اعظمي مسوول پروگرامهاي مركز اجتماعي معلولين ، سمع الحق سمع مشاور تخنيكي ، دادخواهي و آگاهي دهي دفتر انديكپ انترنشنل و محمد قاسم احمدي آمر نظارت و ارزيابي دفتر انديكپ انترنشنل بوده و موضوع فوق الذكر را به بحث ميگيريم .
سوال : آقاي احمد شاه اعظمي ما در كشور چي تعداد افراد داراي معلوليت داريم و وضعيت زنده گي آنها چگونه است ؟
جواب: بنام خداوند به جواب سوال شما بايد بگويم كه نظر به سروي دفتر انديكپ انترنشنل و يك تعداد سكتور هاي دولتي در سال 2004 الي 2005 بيش از هشت صد هزار افراد معلول وجود داشته است .
سوال: آيا برعلاوه از نهادهاي دولتي و غير دولتي خود اين اشخاص داراي معلوليت كدام نهاد ويا دفتري به منظور پيش برد كارهايشان دارند ؟
جواب : تا جايكه من معلومات دارم اشخاص داراي معلوليت كدام مرجع مشخص از خود نداشته ولي در اين اواخر جنبش هاي خود جوشي بوجود آمده كه بشكل پراگنده كار و فعاليت خود را ادامه ميدهند اما تعدادي از سازمانهاي وجود دارند كه براي معلولين كار و فعاليت مينمايند .
سوال : آقاي منيرالدين برهاني در مجموع نظر جامعه ما در باره معلولين چگونه ميباشد ؟
جواب:  قبل از فعاليت نهادهاي كه درراستاي ترقي و انكشاف زنده گي و همچنان آگاهي دهي براي معلولين ايجاد گرديده بود ، ديد اجتماع واقعا منفي بود اما با مرورزمان وكار و فعاليت اين نهاد ها تا جايكه ديده ميشود نظر افراد جامعه در حال تغير ميباشد .
سوال: از نظر شما در قسمت آگاهي دهي چي كار هاي صورت گرفته است آيا فعاليت رسانه در بخش آگاهي دهي موثر بوده ويا خير ؟
جواب : موسسات ايكه در راستاي مشكلات معلولين كار ميكنند خودداراي نشرات چاپي بوده كه از اين طريق براي مردم آگاهي دهي نموده اند اما رسانه هاي ديگر خصوصي كارموثري در اين ارتباط نداشته اند .
سوال: آقاي سمع الحق به نظر شما موسسات و نهادهايكه در راستاي معلولين كار ميكنند از لحاظ تعليمات مسلكي چي كارهاي را براي معلولين انجام داده اند؟
جواب: اول بايد بگويم كه آمار معلوليت زياد بوده  واينكه  در تمام كشور ها معلولين با مشكلات مواجه اند اما در كشور ما معلولين از وضعيت خوبي در گذشته ها برخوردارنبودند  ، اما در اين اواخر معلولين در كشور ما روزبه روز جايگاه خود را باز نموده  كه در اين راستا نهاد هاي حكومتي وغير حكومتي كار هاي را انجام داده اند . در بخش مسلكي كورسها و وركشاپ در بخش هاي خياطي ، مبايل سازي ، بايسكل سازي ... دايرگرديده كه از اين طريق يه صد ها معلول توانسته اند تعليماتي را فراگيرند ، اما بايد گفت كه  برعلاوه براي معلولين بايد برنامه هاي آموزشي ابتدايي داير گردد كه خوشبختانه دراين اواخر قانوني براي معلولين ايجاد گرديده و موارد خوبي در آن تذكر رفته است .
سوال : به نظرشما انتخاب اشخاص داراي معلوليت به كورس هاي مسلكي روي كدام معيار هابوده ويا اينكه محدوديت هاي معلولين مدنظر گرفته ميشود ؟
جواب : اول بايد بگويم كه براي معلولين كدام محدوديتي وجود ندارد يعني كار كرده ميتوانند ، اما نظربه سهولت هايكه در ساحه برايش مهيا شود ، اما يك موضوعي را كه من ميخواهم ياد آور شوم اين كه در كشور هاي پيشرفته جهان در تمام ساحات چي ساختماني و ديگر امور كاري آنها موضوع  معلوليت را مدنظر ميگيرند كه در اين ارتباط تاحال در كشور ما به اين موضوع توجه نشده اما از دولت ، نهاد ها و ديگراشخاص تقاضا ميشود كه در هنگام اعمار بلند منزل هاي شان به اين موضوع توجه نمايند .
سوال: آقاي محمد قاسم احمدي به نظر شما دولت براي بهبود ويا ايجاد سهولت ها براي معلولين چي كار هاي را طي اين ده سال انجام داده است ؟
جواب: تا جايكه ما همه در جريان هستيم تا حال كدام كاري را براي معلولين انجام نشده كه محسوس باشد اما دولت  بعضي ويكشنل سنترهارا بوجودآورده اند كه نظر به وضعيت معلولين دركشور نميتواند قابل مكث باشد ؛ و به باور من اگر دولت با نهادهايكه در اين راستا كار ميكنند هماهنگي داشته باشد و كارهاي خود را مشترك انجام دهند ميتواند تا جاي موثر واقع شود .
سوال : دولت مدعي است كه براي افراد داراي معلوليت ماه هانه معاش ميپردازد آيا اين معاش براي معلولين كفايت ميكند ؟
جواب : دولت ماه هانه 710  افغاني بنام مدد معاش براي معلولين ميدهد كه اين يك پول ناچيز بوده و آنهم وقتيكه دولت ميخواهد آنرا توزيع نمايد در رفت و امد معلولين به مرجع مربوط در كرايه موتر مصرف ميشود  .
سوال: به نظرشما دولت براي نفوس 2.7 درصدي معلولين چي كارهايرا انجام بايد دهد كه تا حال نداده  است ؟
جواب : خوب در قدم اول دولت بايد با موسسات كه در ارتباط به معلولين كار ميكنند همكار شود چون آنها تجربه بهتر دارند و به نظرمن دولت بايد بالاي شركت هاي دولتي و غير دولتي فشاروارد نموده  تا ازاشخاص داراي معلوليت در انجام امور خود استفاده نمايند تا اين فرهنگ درميان جامعه گسترش پيدانمايد . 
سوال :آقاي اعظمي به نظر شما دولت بايد چي كار هايرا بايد براي بهبود وضعيت معلولين انجام دهند و اينكه شما قوانيني را كه براي معلولين ايجاد گرديده است چگونه ميبينيد آيا تاحال قابليت تطبيق را پيدا كرده است ؟
جواب: اولتر ازهمه ميخواهم كه مشكلاتي را كه معلولين به آن مواجه اند باز گو نمايم ، معلولين در كشور ما با سه مشكل عمده مواجه اند اول مشكلات اجتماعي دوم مشكلات كه اين افراد با دولت دارند و سوم مشكلات فردي يا خود معلولين .
مشكلات فردي اين كه تعدادي از معلولين به خود باورنداشته و در كار هاي خود اعتمادي ندارند .
مشكلات اجتماعي مختلف بوده كه عمده ترين آنها موجوديت ساختمانها و بلند منزلهاي است كه بدون استندرد اعمار گرديده و در آن هيچگونه براي فراهم نمودن سهولت براي معلولين توجه نشده است .
مشكلات معلولين بادولت ؛ عدم برنامه وسيع براي بهبود زنده گي معلولين وجود نداشته است . در باره تطبيق قانون معلولين بخصوص در ارتباط به معاش آنها بايد بگويم كه دولت تا حال قانوني راتوسط رييس جمهور توشيح شده است آنرا پرداخت ننموده است كه اين مشكلات اشخاص داراي معلوليت را در بي سرنوشتي و نگراني قرار داده است .
سوال : اقاي اعظمي بيشتر اشخاص داراي معلولين نظر به سروي شما در كدام كارها مصروف اند ؟
جواب: اولتر بايد بگويم كه بي كاري يگانه مشكل جامعه ما بوده و در خصوص معلولين اين موضوع نهايت جدي است . تا حال جامعه ما اماده به اين نشده است تا اين موضوع را بپزيرند كه افراد داراي معلوليت كار هاي موثري را نظربه استعدادشان  انجام داده ميتوانند اما بدبختانه بايد بگويم كه افراد واشخاص روشنفگر ما هم تا هنوز از نگرش هاي سنتي سابق پيروي ميكنند بطور مثال من كه يكي از اشخاص تحصيل كرده معلولين ميباشم و جهت گرفتن وظيفه به وزارت معارف كشوررفتم در انجا صرف به دليل اينكه معلوليت از دست داشتم به من گفته شد كه تو نميتواني در اينجاكاركني بنا از ديگر افراد جامعه چي توقع داشته باشيم .
سوال : آقاي برهاني  طوريكه قبلا گفته شد كه براي معلولين وركشاپ ها و آموزش هاي مسلكي داير گرديده كه خوشبختانه تعدادي از معلولين توانسته اند كه آموزشهاي را فراگيرند اما ايجاد زمينه كار براي اين معلولين چگونه است زيرا براي راه اندازي يك كار به بوديجه و پول ضرورت است اين مشكل را چگونه ميتوان حل نمود ؟
جواب: جامعه مدني زمانيكه براي معلولين مسلكي را آموزش ميدهند اين مشكلات را نيز مدنظر دارند تا زمانيكه معلولين از دوره هاي اموزشي فارغ ميشوند زمينه كاررا نيزبراي آنها آماده ميسازند . بطور مثال دفترما در عرصه نگهداري زنبور عسل براي تعدادي از معلولين آموزش هاي رافراهم نمود كه در ختم دوره آموزشي ما در ماركيت براي معلولين جاه و زمينه آنرا فراهم نموديم تا آنها بتوانند عسل ايراكه بدست مياورند در بازار عرضه نمايند .
سوال: آقاي سمع به نظر شما اشخاص داراي معلوليت بعد از فراگيري آموزش هاي مسلكي توان انجام كارهاي را دارند ؟
جواب: اول بايد دولت يا نهادهايكه براي معلولين اموزش فراهم ميكنند  بايد ماركيت راببينند كه اين مسلك ياحرفه ايكه به معلولين آموزش داده ميشود در ماركيت جاه دارد يا خير ؛ اما درباره كار هاي كه چي از طرف دولت شده ويا ازطرف نهاد هاي ديگر صورت گرفته است بايد بگويم كه بسيار خوب بوده  اما اين كار هاي نظر به حجم معلوليت ايكه در جامعه ماوجود دارد نميتواند كه بسنده باشد . اما خوشبختانه قانوني را كه دولت توشيح نموده است درآن ذكر شده كه براي معلولين در تمام ساحات بايد سه درصد سهم داده شود كه اين خود يك موضوع خوب ميتواندباشد.
سوال : اين قانون سه سال ميشود كه توشيح شده است تا حال كدام نشانه وجود دارد كه اين قانون اجرا شده باشد ؟
جواب: تا جايكه من معلومات دارم از تصويب و توشيح اين قانون چند ما ميشود و نظر به معلومات من دراين زمينه كارهاي شده اما باز هم بايد بگويم كه بسنده نبوده است .
سوال: چندي قبل معلولين تظاهرات نموده بودند كه بايددر راس وزارت شان يك شخص معلول گماشته شود ونظر به معلومات من تا حال در بسياري از نهادهايكه در راستاي معلولين كار ميكنند معلولين زيادي ديده نميشود اين موضوع راشماچگونه ميبيند ؟
جواب : به نظر من نبايدمعلولين رااز جامعه دورنمايم يعني نه تنها در وزارت معلولين بايد در تمام ادارات زمينه كار برايشان مهيا شود . معلولين در بخش هاي مختلف استعداد دارند بنا به نظرمن بايد براي معلولين درساحات مختلف زمينه كار مهيا گردد بخصوص در بخش هايكه ارتباط مسقيم با معلولين دارد اگر شخص معلول گماشته شود نهايت موثرواقع خواهد شد .
سوال: آيا براي معلولين كه در ولايات دوردست زيست ميكنند در همان ساحات ويا براي آنها در مركز كدام پروگرام هاي صورت گرفته شده است ويا خير ؟
جواب: تا جايكه من معلومات دارم تا كنون كدام پلان آموزشي براي معلولين كه در ساحات دوردست زنده گي ميكنند نه در آن ساحات و نه در مركز برايشان گرفته شده است اما اميد وارم كه در اينده اين كار صورت گيرد .
ميخواهم كه در اينجا چند موضوعي را ياد آورشوم  اول بايد آن قوانيني را كه براي معلولين آماده شده است توسط مسوولين اجرا شود دوم افغانستان بايد شامل ميثاق جهاني معلولين شده و تلاش نمايد كه با قوانين و ميثاق هاي بين المللي كه پيمان ميبندد آنرا عملي نمايد .
سوال: آقاي احمدي ميخواستم كه بپرسم كه آيا در زمينه هاي تعليم و تربيه و همچنان ورزش براي معلولين چي كار هاي صورت گرفته است ؟
جواب : نظر به ظرفيت كار نهاد ها، ما چي در پروسه تعليم وتربيه و همچنان در پروسه ورزشي كارهاي را انجام داده ايم كه سالانه در حدود 50 شخص معلول را شامل اين بخش ها نموده ايم اما نظر به مشكلات جامعه و كثرت معلولين اين فعاليت ها زياد نبوده اما تلاش در اين زمينه توسط نهاد ها مرتبط به اين موضوع جريان دارد .
سوال : فعاليت هاي شما صرف در مركز است ويا در ولايات هم بعضي كارهايرا انجام داده ايد ؟
جواب: در حال حاضر فعاليت هاي ما در مركز و ولسوالي هاي كابل بوده ولي در ولايات ديگر ما براي فعلا فعاليت نداريم .
سوال: اين مشكل از ناحيه اقتصادي ميتواند باشد ويا امنيتي ؟
جواب: هردو فكتور يعني هم مشكلات امنيتي و هم مشكلات اقتصادي سبب شده است كه مانتوانيم در ولايات فعاليت نمايم اما بايد بگويم كه نهايت علاقمند هستيم كه در ولايات نيز اين روند را ادامه دهيم .
سوال: آقاي اعظمي اعضاي مصنوعي كه در كشور توسط نهاد ها ساخته ميشود ايا با استندرد هاي بين المللي عيار بود و همچنان اين اعضا براي معلولين كشور كفايت كرده است ؟
جواب : ميخواهم كه صحبت اخر رادر اول بگويم كه نخير ؛ تا حال خدمات توان بخشي صرف در چند ولايت صورت گرفته است اما تعداد افراديكه در ولايات دوردست زنده گي ميكنند از اين نوع خدمات تا حال هيچ بهره اي نگرفته ويا هم خبرندارند .
سوال: به نظرشما حدودا چه تعداد افراد داراي معلوليت به اين خدمات دسترسي دارند ؟
جواب: قبلا گفتم كه در سروي تذكرداده شده است 70 درصد به اين خدمات دسترسي دارند اما تا جايكه من معلومات دارم وبا معلولين در تماس هستم 90 درصد از معلولين از اين خدمات بي بهره ميباشند  و درباره كيفيت پرسيديد آنچه در اين كشور ساخته ويا آورده ميشود از كيفيت بسيار پايين برخوردار است .
سوال: اقاي برهاني ايا وسايلي براي بهتر زيستن و انجام امور براي معلولين  در جهان وجود دارد كه تا حال در كشور نيامده باشد ؟
جواب: اينكه جهان همانند يك دهكده كوچك شده است شكي نيست اما در باره اينكه در جهان چي وجود دارد كه در افغانستان نيست بايد بگويم كه بلي وسايلي براي معلولين در جهان وجود دارد كه تا حال در افغانستان وجود ندارد بطورمثال در كشور همسايه ما كمپيوتر هاي وجود داردكه نابينايان از آن استفاده ميكنند ، ولچيرهايكه در ديگر نقاط جهان وجود دارد نظربه ولچيرهايكه در كشور است كاملا متفاوت ميباشد كه نظر به روند كنوني فكر كنم كه تا چندين سال ديگر هم ما نتوانيم به تكنالوژي پيشرفته جهان در عرصه معلوليت دسترس پيدا كنيم .
تشكر از شما و مهمانان عزيز كه تا اين دم مارا ياري نموديد .

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (0)

نوشتن نظر