Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

عناصر معلوليت در جامعه


يكشنبه 13 قوس 1390 ساعت 11:25

ميزگرد كنوني ما درارتباط دارد به عناصر معلوليت در جامعه كه دراين ميزگرد مهمانان ما داكتر ذبيح الله رويين مسوول پروژه ادغام اشخاص داراي معلوليت از موسسه هاي باران و كف و محترم منيرالدين برهاني مديراداري موسسه خيريه ابراركه ايشان را به اين بحث خوش آمديد ميگويم :
سوال : جناب داكتر صاحب رويين لطف نموده در ابتدا معلوماتي در باره معلوليت براي ما ارايه نمايد ؟
جواب: اولتر ازهمه عرض سلام دارم خدمت شما و شنونده گان شما ، معلوليت يك نارسايي بيولوژيكي ، فزيكي ، شعوري مبتني برامراض است كه منجر به نارسايي درانجام وظايف ميشود ، كه اين ميتواند يك تعريف طبي از معلوليت ميتواند باشد ؛ معلوليت عبارت از فرايند تقابل يك فرد داراي نارسايي جسمي ، بيولوژيكي ، رواني با محيط و برداشت هاي محدود كننده اجتماع ميباشد ، كه اين ميتواند يك تعريف اجتماعي براي معلوليت باشد .
سوال: جناب آقاي برهاني ميشود كه بگويد كدام عناصر يكه باعث معلوليت در افراد ميشود چي چيزهاي ميباشد ؟
جواب : سلام برشما و شنونده گان شما ؛ در ارتباط به سوال شما بايد بگويم عناصريكه باعث معلوليت در اطفال ميشود به دودسته تقسيم ميشود اول عناصر طبعي دوم عناصر غيرطبعي ؛ از سوي ديگر دسته بندي طبي نيز وجود دارد كه اين عناصر را به سه دسته تقسيم ميكند اول عناصر جنتيك يا ارثي دوم عناصر بيولوژيكي سوم عنصر فزيكي يعني در اثر جنگ ، تصادمات .. تقسيم بندي نموده اند .
عناصر طبعي چون زلزله ها ، طوفان هاي شديد ، سردي آب و هوا ... ميتواند باشد .
عنصر ديگر كه باعث فلج يا معلوليت ميشود عنصر طبي كه بنام پوليو يادميشود كه اگر درجامعه شايع شود افراد آن جامعه را متضرر ميسازد .
همچنان گروپ از پرالايزها ميتوانند افراد را معلول سازند كه توسط پيچكاري ها و غير بوجود ميايد ، فشار بلند مادران در زمان وضع حمل ، تغذيه ناكافي در هنگام بارداري ميتواند از جمله عناصرمعلوليت باشد .
سوال : ميشود يك اندازه معلومات در باره عناصر طبعي و غير طبعي را نام ببريد ؟
جواب : عناصر طبعي چون زلزله ، طوفان ها ، سيلاب ها ميتوانند باشند و عناصر غيرطبعي چون تصادم ، تكرها ، استعمال وسايل نارحه و جارحه در هنگام جنگ كه توسط بشر بوجود ميايد .
سوال : جناب داكتر صاحب رويين در باره عناصر طبي يك اندازه معلومات دهيد ؟
جواب : سه عنصر اساسي وجود دارد كه باعث معلوليت ميشوند اول فكتورهاي ژنتيك ، فكتورهاي بيولوژيك ، فكتور هاي فزيكي كه شامل جنگ ها ميشود .
عناصر ديگر ميتواند افزايش نفوس ، پيري و كهولت ، بيماري شكر ، سرطان ها ، جرحات واقعات كار و خانه ، سوتشكلات ولادي ميتواند باشد .
يكي از عناصر ديگر ازدواج ها سن پايين همچنان عروسي كردن با اقارب نزديگ از نگاه طبي و ژنتيكي باعث معلوليت ميشود .
موضوع ديگر مراقبت ها درجريان بارداري است كه بايد مادران در اين زمان نهايت متوجه باشند چرا كه ما از خدمات خوب درماني  در مركز و بخصوص در ولايات كم داريم كه اين مشكلات باعث ميشود طفل در حين تولد بامشكلات معلوليت در قسمت از بدن خود دچار شود .
موضوع ديگرايكه در افغانستان ميتواند قابل بحث باشد موضوع محيطي است . محيط مملو از كثافات ، هواي آلوده ، خاك باد هاهمه اين ها عواملي ميتوانند باشند كه بتدريج باعث معلوليت شده و بايد دولت در اين باره جدي تصميم گرفته تا يك محيط سالم را بوجود بياورد .
عامل ديگر كه باعث معلوليت در اطفال ميگردد تغذيه اطفال و سو تغذي ميباشد كه اكثرا ماداران در سنين خورد ازدواج كرده و آنطوريكه بايد از اطفال خود مراقبت كنند  نمي توانند و بلاخره سبب ميشود كه اطفال معيوب بار بيايند .
سوال : جناب رويين شما افزايش نفو س را يكي از عوامل مهم معلوليت تذكرداديد اگر يك مقدار بيشتر در اين ارتباط توضيحات ارايه نمايد ؟
جواب : افغانستان از نگاه افزايش نفوس واينكه نفوس آن باعث معلوليت شود كمتر است چراكه نفوس افغانستان آنقدر زياد نيست ،اما در كشور هايكه نفوس آن زياد است دولت نميتواند كه خدمات خوبي را براي شهروندان به خصوص اطفاليكه نوتولد ميشوند ارايه نمايند كه اين سبب ميشود در اينده افراد معلول بارآيد .
و مشكل مهم ديگريكه در اين ارتباط وجود دارد موضوع واكسين اطفال درمقابل مرض پوليوميباشد اما خوشبختانه كه وزارت صحت عامه توانسته است اين مشكل در مركز تا يك اندازه حل نمايد اما در ولايات نسبت مشكلات امنيتي اين معضل وجود دارد .
سوال: جناب آقاي برهاني به نظر شما عناصر طبعي در معلوليت اطفال زياد نقش دارد يا عناصر غيرطبعي ؟
جواب : در كشور ما عناصر طبعي كمتر است نظربه عناصر غيرطبعي  چرا كه افغانستان يك كشور كوهستاني است و دوري آن از ابحار ميباشد . اما بدبختانه عناصر غيرطبعي نهايت زياد بوده كه عوامل عمده آن  جنگ هاي چندين ساله ؛ موجوديت ماين ها در زيرزمين وغير ميباشد .
سوال : جناب آقاي رويين زمانيكه يك شخص يا طفل مواجه به مشكل معلوليت ميشود آيا درصورت درمان عاجل امكان دارد كه صحت ياب شود ؟
جواب: بايد گفت كه معلوليت هاي به دونوع اند يكي معلوليت هايكه امكان تداوي آنها موجود است و دوم معلوليت هايكه امكان تداوي در آنها نميباشد . معلوليت هايكه امكان تداوي آنها وجود دارند عبارتند ازمعلوليت هاي ژنيتيكي ياارثي مانند لب چاك ، كام چاك  وغيره كه ميتوان آنرا با مراجعه باداكتران آنرا حل نمود . اما معلوليت هاي وجود دارد كه تداوي براي آنها نيست مانند نارساي هوش يا تاخر عقلي .
سوال : جناب برهاني چطور ميتوانيم به معلولين توانايي ببخشيم ؟
جواب : در ابتدا بايد ما كلينك هاي وقايه وي داشته باشيم يعني قبل از وقوع واقعه بايد جلوگيري نمايم ؛ اما زمانيكه ما مبينيم شخصي به معلوليتي دچار ميشود به زودترين فرصت آنها را به مراكز صحي برده تا صحت ياب شوند . همچنان دادن مشوره هاي سالم براي اشخاصيكه مريضي ابتدايي ميداشته باشند تا آنها تشويق شوند كه رو به تداوي بياورند . از سوي ديگر شما اگر اشخاص داراي معلوليت را ديده باشد اكثرا گوشه گير ميباشند كه اگر به آنها آگاهي داده شودتا در عرصه هاي مختلف سهم بگيرند  نهايت موثر تمام خواهد . ايجاد كورسهاي آموزشي و همچنان ايجاد پارك هاي تفريحي ميتواند در بهبود وضعيت زنده گي آنها خوب واقع شود .
سوال : جناب آقاي رويين كدام عناصر بيشتر باعث معلوليت در افراد ميگردد ؟
جواب : عناصريكه باعث معلوليت دركشور ما مي گرديده اولتر ازهمه  جنگ و تاثيرات آن بوده دوم مشكلات اقتصادي فاميل ها يعني سوتغذي و تغذيه نادرست مادران در ايام بارداري و همچنان بعداز آن ، اخذ ادويه بدون نسخه داكتر ، ازدواج زيرسن اصلي ، هواي آلوده ، ازدواج با خويشاوندان نزديك ، سرطان ها ، مريضي هاي قلبي وغيره ميباشد .
سوال: جناب داكتر صاحب شما يكي از عوامل معلوليت در اطفال را ازدواج بااقارب نزديك ذكر كرديد اگر لطف نموده در اين زمينه توضيحات بيشتري ارايه بنمايد ؟
جواب: ازدواج هاي نزديك عموما باعث تولد اطفال معلول نميشوند اما شانس يا امكانات زياد در تولد اين گونه ازدواج ها ديده شده است ، كه اين همه ارتباط به گروموزم ها يا مسايل ژنتيكي ميگيرند.
سوال: كدام قرابت ها بيشتر اين مشكل را بوجود مياورد ؟
جواب: قرابت هاي كه نزديكتر اند مانند پسرهمراي دختر كاكا يا برعكس آن اما به نظر من هرقدر ازدواج ها دورتر باشند خطرآن كمتر ميتواند باشد .
سوال : جناب برهاني براي كاهش يا از بين بردن اين عناصر چي كارهاي بايد صورت گيرد ؟
جواب: طوريكه قبلا در باره عناصر گفتيم بنا جلوگيري اين عناصر هم مشخص است يعني اگر جنگ ها در كشور ما كاهش يا ازبين برده شود  همچنان مواد انفلاق ناشده و ماين ها ازبين برده شود ؛ مشوره هاي ژنتيك براي فاميل ها ، از سوي ديگر برا اندازي پروگرام هاي واكسين اطفال در سراسر كشور ، تغذيه درست مادران بخصوص در هنگام بارداري ، وضع حمل يا تولد اطفال در شفاخانه ها ، توجه جدي در هنگام اعمار منازل يا پل ها ، احتياط درهنگام راننده گي ، آگاهي دادن در باره حوادث طبعي ، آگاهي دادن در باره تداوي امراض و بسا موارد ديگر ميتواند در كاهش يا از بين بردن عوامل ايجاد معلوليت كمك نمايد .
سوال: جناب آقاي رويين عناصرايكه جامعه مارا تهديد به معلوليت ميكند بيشتر كدام ها بوده و اينكه ايا اين عناصر كاهش پيدا نموده انديا خير توضيحات ارايه كنيد؟
جواب: عناصرايكه سبب معلوليت ها ميشد درآن باره صحبت كرديم اما آنچه كه مهم پنداشته ميشود اين است كه در گذشته ها جنگ ها وفلج اطفال  زياد بود و از اين طريق معلوليت هاي زيادي بوجود آمده بود اما در حال حاضركه جنگ ها كاهش پيدا كرده معلوليت هاي طبي يعني خونريزي هاي مغزي ، معلوليت هاي شكر وژنتيكي افزايش پيدانموده است .
سوال: بمنظور آگاهي و روشن ساختن افكار  جامعه در باره علل معلوليت ها از كدام طريقه و راه ها ميتوانيم استفاده نمايم ؟
جواب: يكي از راه هاي موثر و مفيد براي آگاهي دادن و روشن ساختن افكار جامعه تبليغات از طريق رسانه يي جمعي و بخصوص  راديو ها ميباشد چرا كه دسترسي اكثريت مردم به راديوها بيشتر بوده و در اكثر نقاط ولايات كشور مردم دسترسي به اين رسانه را بيشتر دارند . همچنان نشر دارمه ها و پروگرام هاي تفريحي ايكه مردم بيشتر بيننده آن اند پروگرام هاي خود يا آگاهي هاي خودرا به نشر برسانيم .
سوال : جناب آقاي رويين اعضاي فاميل چطور ميتوانند به فرديكه آثارمعلوليت در وي وجود ميداشته باشد كمك و همكاري نمايند ؟
جواب: اول بايد بگويم كه وقايه بهتر از تداوي است ؛ اما در صورت هويدا شدن معلوليت درافراد طوريكه قبلا گفتيم بايد ديده شود كه معلوليت از كدام طبقه است ايا امكان تداوي وجود دارد ويا خير در صورت امكانات بايد فاميل ها اطفال ويا اشخاصيكه مواجه به اين مريضي ميشوند به شفاخانه ها انتقال داده تا تداوي گرديند .
سوال: جناب برهاني به نظر شما برخورد افراد و اشخاص جامعه با افراد داراي معلوليت چگونه بايد باشد؟.
جواب : اول اينكه جامعه ما اسلامي است و خداوند گرفتن عيب بالاي بنده گان خود را كاملا جواز نداده است و برهر مسلمان ضروري است تا از الفاظ نيك و خوب در مقابل افراد داراي معلوليت استفاده نمايند تا باشد كه انها خود را از جامعه منزوي ندانسته و مايوس نگردند .
تشكر ازمهمانان عزيز و شما دوستداران برنامه

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (1)

نوشتن نظر