Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

چالش ها فراروي معلولين


يكشنبه 13 قوس 1390 ساعت 11:22

ميزگرد كنوني ما در ارتباط به چالش ها فراروي معلولين بوده و مهمانان ما در اين ميزگرد سمع الحق سمع مشاورتخنيكي  آگاهي  و داد خواهي موسسه انديكپ، ميربچه هاشمي سوپروايزرتعليم و تربيه دفتر سرف افغانستان  و سمع الله محمودي مسوول تعليمات خاص و فراگيري كميته سويدن را باخودداريم .  جامعه افغاني همانند ديگر جوامع بشري افراد داراي معلوليت را در خود دارد ولي شكل و علل آن نظر به جوامع متفاوت ميباشد ؛ البته بايد گفت كه معلوليت يكي از حقايق زنده گي بشر بوده و نميتوان اشخاص داراي معلوليت را ناديده گرفت ، معلول به اشخاصي گفته ميشود كه نظربه عللي محدوديت هاي داشته باشند ولي در صورتيكه تسهيلات و امكانات برايشان مهيا گردد ميتوانند همانند ديگر اعضاي جامعه رفتار و به زنده گي خود ادامه دهند . اما مشكلي كه در جامعه ما وجود دارد اينست كه معلولين را به نام هاي زشت ياد نموده و آنهارا مسخره مي نمايند اما اگر به درستي ديده شود اين ما افراد تندرست بوده ايم كه باعث معلوليت در جامعه گرديديم كه ميتوان اين علل  را قرار ذيل ياد آور شد . ازدواج هاي زيرسن بلوغ ، ازدواج ها بااقارب نزديك ، استفاده از داروها بدون مشوره داكتر ، عدم تغذيه درست در هنگام بارداري ، انجام كارهاي شاقه و طاقت فرسا در هنگام بارداري، جنگ هاي داخلي ، خشونت هاي فاميلي  ... بوده كه توسط ما بوجود آمده است .
سوال : جناب آقاي سمع لطف نموده در باره افراد داراي معلوليت معلومات دهيد ؟
جواب : معلوليت از ابتداي پيدايش بشر تا حال در جوامع بشري وجود داشته است ؛ معلوليت عوامل مختلفي چون جنگ ها و ديگر موضوعات را در بردارد .
سوال: معلول يا معلوليت يعني چي ؟
جواب: معلوليت يك محدوديت شخصي بوده يعني شخصي كه از نگاه صحي مشكلي داشته باشد ما به وي معلول گفته ميتوانيم .
سوال : جناب آقاي محمودي شما در باره آمار معلولين در كشور معلومات دهيد ؟
جواب : 6 الي 7 درصد از نفوس كشور را ميتوان معلول خطاب كرد اما آمار دقيقي تا هنوز موجود نميباشد  ، معلوليت هاي ميتواند در اثر مسايل جنگ ، مسايل ارثي ميباشند .
سوال: جناب آقاي سمع آيا گفته ميتوانيد كه آمار معلوليت در كشور و در سالهاي اخير سير نزولي داشته ويا سعودي ؟
جواب : اول ميخواهم بگويم كه فعلا ده درصد نفوس جهان را معلولين تشكيل ميدهند و سرويكه در سال 2005 صورت گرفته ذكرشده كه بيش از هشت لك معلول در كشور وجود دارد ؛ اما در كشور ما آمار معلوليت روزبه روز افزايش نموده و علت آن  جنگ است كه تا  هنوز در كشور وجود دارد از سوي ديگر عدم آگاهي مردم از داشتن تدابير مصونيتي يا وقايه نمودن ميباشد . بنا تا زمانيكه عوامل اصلي چون جنگ ها و عدم آگاهي مردم از مصونيت صحي بالا نرود فكر نميكنم كه آمار معلوليت پايين گردد.
سوال: جناب محمودي شما وضعيت معلولين را دركشور چگونه ارزيابي مينمايد ؟
جواب : نظر به گذشته ها وضعيت معلولين روبه بهبود است وعلت آن ايجاد نهاد هاي و مراكزصحي تعليمي بوده كه توسط دولت و موسسات خارجي بمنظور كمك و همكار براي معلولين تاسيس شده كه در اين راستا فعاليت مينمايند . اما بايد گفت كه اين نهادها نتوانسته اندكه پروسه كمك و همكاري هاي خود را سراسري نمايند يعني در ولايات كشور سهولت هاي براي معلولين كمتر ميباشد .
سوال: جناب آقاي هاشمي لطف نموده بگويد كه چي چالش هاي در سر راه زنده گي معلولين وجود دارد ؟
جواب : خداوند زمانيكه انسان را خلق نمود نعمت ها را هم خلق به وي ارزاني كرد  كه يكي از اين نعمت ها چشم است من ميخواهم دررابطه به معلولين چشم بگويم ؛ زمانيكه شخصي از ناحيه چشم معلوليت ميداشته باشد درجامعه بخصوص در مكاتب و ديگر ساحاتيكه بكار هاي فزيكي نيز ضرورت است  با مشكلاتي روبرو ميشوند ؛ افراد سالم با عنوان كردن معيوب ويا الفاظ ديگر مانع فعاليت آنها در جامعه ميگردند در حاليكه اگر به اين افراد زمينه كار مساعد شود تواناي انجام هرنوع كاري را دارند .
سوال:  جناب آقاي سمع به نظرشما چي چالشهاي فراراه معولين وجود دارد ؟
جواب : معلولين مشكلات و چالشهاي زيادي دارند كه اولتر از هم ساختمانها ، منازل وديگر ساحات چون ترانسپورت كه به استندرد درست اعمار نگرديده كه اين خود  مشكلات فزيكي زيادي را  براي معلولين بوجود اورده است دوم مشكلات اجتماعي معلولين درساحات مختلف است ، بطور مثال  افهام وتفهيم ميان اشخاص ناشنوا در تلويزيون ها ما هيچ نوع پرگرامي براي تدريس ويا آموزش آنها وجود ندارد . ازجمله مشكلات اجتماع  ديگر معلولين سهيم نساختن آنها در كار ها ، محافل خوش ميباشد كه اكثرا فاميل ها افراد معلول خانواده  خود را نميگذارند كه در محافل اشتراك كنند و اشتراك آنهارا براي خود عار ياشرم ميشمارند . همچنان ازجمله مشكلات اجتماع ديگر معلولين خطاب نمودن آنها به الفاظ بد و زشت ميباشد كه سبب تحقير و توهين آنها ميگردد .
در اين بحث دومهمان ديگر ما نيز با ما بپيوستند جناب منيرالدين برهاني مديراداري موسسه ابرار و نقيب الله مياخيل مسوول پروژه ابرار .
سوال : جناب مياخيل بحث ماروي چالش هاي معلولين بود كه يكي از اين چالش ها عدم آموزش براي افراد ناشنواست به نظر شما دولت چي كارهايرا بايد براي افهام و تفهيم ميان اين افراد و ديگر افراد جامعه بوجود بياورد تا اين مشكل از طريق  زبان اشاروي حل گردد؟
جواب: در باره سوال شما بايد بگويم كه در افغانستان زبان اشاروي كاملا وجود نداردبه استثناي يك مكتب،  بنا دولت مسووليت دارد كه اين زبان را نه تنها در مركز بلكه در تمام ولايات ترويج نمايد  .
سوال : جناب آقاي منيرالدين برهاني از نظرشما كدام  قشر جامعه ما مسبب ايجادچالش ها فراروي معلولين ما گردند ؟
جواب:  به نظر من عدم آگاهي جامعه ما از حقوق معلولين و نداشتن سواد سبب شده است كه معلولين باچالش هازياد مواجه شوند اما در صورتيكه جامعه سالم باشد ؛ از حقوق معلولين آگاهي درجامعه وجودداشته باشد به گمان اغلب گفته ميتوانم كه چالش ها و مشكلا ت از سررا معلولين ازبين خواهد رفت .
سوال: جناب آقاي محمودي يكي از چالش هايكه تذكرداده شد نبود سهولت ها در ساختمانها وديگرساحات رهايشي براي معلولين بوده به نظر شما اين مشكل تا چي حد ميتواند باشد ؟
جواب : اين يك واقعيت است كه در ساختمانها و ديگر ساحاتيكه اعمار ميگردد هيچگونه توجه براي عرضه خدمات براي معلولين وجود نميداشته باشد اما بايد دولت و ديگر نهاد هايكه دست به اعمار بلند منازل ميزنند اين موضوع را كه چگونه ميتوانيم براي معلولين سهولت ايجاد كنيم  جدا مورد توجه خود داشته باشند .
سوال : جناب هاشمي يكي از مشكلات عمده كشور ما ضعف اقتصادي بوده كه معلولين به اين مشكل جدا مواجه ميباشند به نظر شما دولت تا حال چي كاري را در اين زمينه ايجاد نموده است .
جواب : اصلا زمانيكه ما نام از معلولين ميگيريم تمام افراديكه بشكلي مشكل صحي ميداشته باشند معلول اند . در رابطه به كار هابگويم كه موسسه ما در بخش معلولين تاكنون هفت تن از متعلمين را كه ازمكاتب فارغ شده بودند شامل مراكز تعليمات خاص نمودند كه امسال انشاالله آنها فارغ خواهند شد و با سند دست داشته خود ميتوانند در ساحات مختلف شامل كار شوند همچنان بايد ياد آورشوم كه نهاد ها غير حكومتي تا اندازه يي كارهاي را براي بهبود وايجادسهولت ها براي معلولين تا حد امكان انجام داده اند ولي از طرف دولت تا هنوز كدام كار موثري صورت نگرفته كه قابل ياد آوري باشد .
سوال : جناب سميع الحق به نظرشما ما چطور ميتوانيم زمينه كار را براي افراد داراي معلوليت فراهم سازيم ؟
جواب : ايجاد كاربراي معلولين نهايت مهم است اما اولتر ازآن بايد براي معلولين زمينه آموزش فراهم شود و ديگر اينكه در نصاب تعليمي بايد حق وحقوق معلولين گنجانيده شود همچنان معلولين درمكاتب مورد آموزش قرار گيرند . از سوي ديگر وزارت اطلاعات و فرهنگ مكلفيت دارد تا ازطريق رسانه مردم را در باره توانايي هاي معلولين و حقوق آنها آگاهي دهند تا آنها بتوانند در ترقي و انكشاف زنده گي خود و جامعه نقش خوبي را ايفا نمايند . همچنان در قوانين ملي كشور بايد گنجانيده شود كه حقوق معلولين چيست و چگونه بايد جنبه عملي پيدا كند طوريكه در قانون اساسي مادي وجود دارد كه تمام دفاتر دولتي را مكلف نموده است كه حد اقل سه درصد از كارمندان آنها را بايد معلولين تشكيل دهند .
سوال : جناب آقاي منيرالدين از نظرشما دولت چقدر در رفع ساختن چالش هايكه فراروي معلولين وجود داشته موفق باشد ؟
جواب: دولت براي رفع ساختن مشكلات معلولين كارهاي را آغاز نموده كه يكي از اين كارها ايجاد قوانين براي معلولين ميباشد اما نهاد ها غير دولتي تا اندازه يي توانسته اند كه كارهاي را براي معلولين در جهات مختلف انجام دهند .
سوال: عبدالله يكتن از باشنده گان جلال آباد ميپرسد كه دولت و نهاد هاي غيرحكومتي براي بهبود و آگاهي مردم از حقوق معلولين و اينكه معلولين در جامعه به نام هاي بد ياد نشود چي كارهاي را انجام داده و بايد انجام دهد ؟
جواب : دراين زمينه نقيب الله ميگويد كه واقعا جامعه ما مشكل خود را دراين زمينه داشته است اكثر مردم افرادمعلول رابه نام هاي شل ، شت ، كر ، كور... يا ميكنند كه اين كار كاملا خلاف ارزشهاي انساني واسلامي بوده كه علت اصلي آن بي سوادي افراد جامعه بوده است . و در باره سوال ديگر دوست ما بايد بگويم كه موسسه ابراردر ساحات مختلف براي معلولين كارهاي را انجام داده كه نتايج خوبي را در جامعه داشته و سبب تغير در زنده گي معلولين گرديده است .
سوال: جناب آقاي محمودي به نظر شما نقش مردم در باره از بين بردن چالش هاي معلولين موثر واقع شود ؟
جواب: افراد جامعه در قبال معلولين مسووليت دارند كه نظر به حقوق شان با آنها رفتار نمايند ؛ بايد به معلولين از نگاه حقوق آنها ديده شود نه از ديد ترحم يا دلسوزي ، به افراد داراي معلولين بايد احترام شود زمينه كار براي آنها ايجاد گردد.
سوال : جناب آقاي هاشمي به نظر شما گرفتن نامهاي زشت يا القاب كر ، كور ، لنگ ... تا چي حد ميتواند بالاي معلولين تاثير منفي داشته باشد ؟
جواب : كلمه بد ، بداست و كلمه نيك ، نيك بنا گرفتن نام هاي بد چنانچه كه از نامش پيداست بد است واين يك فرهنگ يا عادت بد در جامعه ما از گذشته ها مانده است كه در اين راستا وظيفه دولت و ديگر نهاد هاي غير دولتي كه دراين راستا فعاليت دارند ، ميباشد كه در جامعه آگاهي دهي نمايند تا مردم از حقوق معلولين آگاهي داشته و با ايشان به حرمت رفتارنمايند .
سوال : به نظر شما جناب سمع الحق اگر مشكلات و چالش هايكه معلولين در جامعه دارند ازبين برده نشود چي عواقب بدي در برخواهد داشت ؟
جواب : اولتر از همه ميخواهم كه از تمام نهاد هاي دولتي و غير دولتي كه در راستاي كمك و همكار براي معلولين فعاليت نموده اند تشكر ي نمايم اما باوجود اين همه بايد بگويم كه هنوز هم معلولين داراي مشكلات متعدد درجامعه ميباشند كه به كار و فعاليت زياد اين نهاد ها ضرورت است تا همه اين مشكلات رفع شود ولي اگر اين مشكلات رفع نشود مشكلات اقتصادي ، اجتماعي ، امنيتي ، فرهنگي را بوجود مياورد كه براي آينده كشور و شخص معلول تاثير منفي دارد .
سوال: جناب آقاي برهاني به نظرشما اگر چالش ها معلولين مرفع نشود چي تاثيرات ناگواري را براي جامعه به بار خواهد آورد؟
جواب: براي همه معلوم است كه بيش از يك مليون معلول در كشور ما زنده گي مينمايد و اين كتله در ميان نفوس سي ميلوني كشور نهايت تاثير گذار ميباشد اگر براي رفع مشكلات آنها اقدامي صورت نگيرد آنها البته دست به تظاهرات زده و وضعيت امنيتي كشور را خراب ميسازد .
با ابراز سپاس از تمام دوستان و مهمانانيكه تا اين وقت برنامه مارا تعقيب نمودند.

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (0)

نوشتن نظر