Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

در باره تعليم متعلمين


پنجشنبه 10 قوس 1390 ساعت 10:12

يما جمشيد ميزگردي را در ارتباط با تعليم و تربيه اطفال تهيه ديده كه  تقديم شما  ميكند در اين ميز گرد مهمانان ما هريك وحيدالله توخي مسوول پروگرام هاي داخلي و حمايوي دفتر تي جي اچ و استاد ولي بايين مسوول بخش اجتماعي موسسه آشيانه و همچنان سوالاتي از باشنده گان كابل در برنامه داريم كه از مهمانان عزيز خواهيم پرسيد .
طوريكه برهمه معلوم است افغانستان يك كشور سرد سير بوده و سال تعليمي خود را از فصل بهار آغاز مينمايد و سه ماه زمستان مكاتب تعطيل ميباشد ، سيستم معارف كشور ما همانند ساير بخش ها زيان هاي زيادي ديده است كه هم اكنون بيش از پنچ مليون از جوانان و نوجوانان كشور ما از رفتن به مكاتب بازمانده اند كه طيف عمده آنها را دختران تشكيل ميدهند . از نگاه مكاتب ، ساحات تعليمي ومعلمين يك اندازه مشكلات رفع شده اما از جانب ديگر معارف كشور از عدم موجوديت معليمن مسلكي و كتب درسي با كيفيت هنوز هم دچار مشكل ميباشند ؛ تعليم و تربيه ستون وفقراط يك كشور را تشكيل ميدهد چرا كه يكي از راه هاي بيرون رفت از مشكلات سواد ميباشد در جامعه امروزي زيست  كتله هاي انساني بدور از تعليم و تربيه امكان ندارد . بعداز سال 2000 آمار متعلمين به مليون ها تن ميرسدواين نشان ميدهد كه نسل امروزي ما نهايت تشنه تعليم و تربيه بوده كه در حال حاضر 7مليون و چهارصد هزار دانش آموز در12742 باب مكتب و 160 هزارتن ديگردر627باب مدرسه  و ديگر ساحات تعليمي مصروف فراگيري علم ميباشند ؛ بهبود وضعيت مكاتب ازنگاه امكانات و سيستم  اموزشي ازجمله نيازها وضروريات اصل معارف در  افغانستان بشمارميروند ، طي سالهاي اخير يك تعداد از مكاتب در ساحات مختلف كشور اعمار ويا هم بازسازي شده اند اما به هيچوجه  اين فعاليت ها جواب گو نيازمندي هاي مليونها متعلم كشوركه در زير درختان و خيمه ها درس ميخوانند و صنوف 70 الي 100 نفري را تشكيل ميدهند نخواهد بود؛ بنابر اين توسعه مكاتب هنوز هم در اولويت كاري و اساسي دولت قرار بايد داشته باشد تا شاگردان بتوانند درساحه سالم به تعليم وتحصيل ادامه دهند ، اخيرا گفته شده است كه در نگرش مخالفين دولت نير تغيراتي رونماگرديده كه چند صد مكتب در اين مناطق باز گشاي شده است . نصاب درسي براي معارف افغانستان موضوع است كه از چند سال دراين زمينه كوشش هاي صورت گرفته است ،نصاب جديدي كه از طرف معارف كشور بچاپ رسيده سيستم شاگرد محوري را داشته و اگر بصورت درست از طرف معلمين تدريس شود نتيجه مطلوبي را ببار خواهد اورد .
كشور ما درسي سال گذشته شاهد جنگ هاي بوده كه معارف كشور  را به چالش هاي متعددي مواجه ساخته اما تمام جوانان اشتياق خوبي به تعليم و تحصيل داشته اند لذا اكر به تعليم و تربيه توجه صورت نگيرد نميتوان كه اين كشوررا از چالشها و مشكلات فراروي آن رهاي بخشيد  ؛ آرزوي مردم اين است كه بتوانند از سيتسم معارف باگيفيت وعادلانه برخوردارشوند. دراين ميز گرد مسايل ذكر شده را با مهمان خود در ميان ميگذاريم .
سوال اول را مطرح ميسازيم از جناب آقاي توخي اينكه تعليم و تربيه يعني چي ؟
جواب : تعليم و تربيه كليد تمام پيشرفت هاي يك جامعه ميباشد يعني جهان امروزيكه  به اين همه ترقي ها و پيشرفت ها نايل شده است  نتيجه تعليم و تربيه ميباشد .
سوال : جناب استاد اگر ما بخواهيم كه كلمه تعليم و تربيه را از نگاه لغوي معنا كنيم چي معناي را افاده ميكند ؟
جواب : تعليم وتربيه عبارت از دانش ، مهارت و طرز تلقي ميباشد يعني ما به شاگردان تدريس ميكنيم كه  چگونه بياموزند . همچنان شناخت حقايق بوده و قابليت انجام يك كار ميباشد و قابليت انجام يك كار دونوع بوده  يكي ذهني و دوم فزيكي . به اين معنا كه ياد گرفتن آداب معاشرت ، رفتار اجتماعي ، برخورد با اطرافيان اين ها همه از مسايلي است كه در پروسه تعليم و تربيه شامل ميباشد .
سوال : جناب توخي اطفال از نگاه قانوني چگونه حق و حقوقي را براي فراگيري تعليم  دارا ميباشند ؟
جواب: اول بايد بگويم كه جامعه ما يك جامعه اسلامي ميباشد و قانون اسلامي در باره آموزش تعليم و تربيه اكيدا تاكيد نموده است و گفته شده كه تعليم و تربيه بالاي هرشخص فرض ميباشد . از جناب ديگر در قانون اساسي ما فراگيري تعليم و تربيه را اجباري و رايگان ذگرنموده اند كه اطفال و والدين آنها را ملزم نموده است تا در فراگيري علم تلاش نمايند . همچنان در كنوانسيون بين المللي حقوق طفل كه در سال 1994 افغانستان انرا امضا نموده يكي از ماده ها آن دولت را مكلف نموده است تا در زمينه فراهم نمودن تعليم و تحصيل بهتر  اطفال نهايت تلاش نمايد .
سوال : جناب استاد ولي طوريكه در قوانين گفته شده است كه دولت بايد زمينه تعليم و تربيه را براي اطفال آماده سازد آيا چينين كاري صورت گرفته است ؟
جواب : بلي دولت بعضي از اين زمينه هارا آماده نموده چنانچه كه  ديده ميشود دولت كتب را بچاپ رسانيده و ديگر سهولت هارا آماده ساخته است اما ما نبايد صرف به كابل و بعضي از مراكز ولايات كشور خود ببينيم نظر به ناامني ها بسياري از نقاط كشور وجود دارند كه اطفال از اين روند به دورمانده اند اما دولت نظر به ماده 42 قانون اساسي مكلف است تا زمينه تعليم و تحصيل را در مراكز تعليمي و تحصيلي اماده سازد .
سوال : جناب توخي صاحب طوريكه ديده ميشود در ماده 4 قانون معارف كشور ذكر شده است تعليم اجباري ميباشد ميخواستم در اين زمينه از شما معلوماتي داشته باشم ؟
جواب : طوريكه قبلا گفتم كه قانون اساسي كشور گرفته شده از قوانين اسلامي ميباشد . و هچنان  گفته شده كه تعليمات اجباري بوده  بنا اين مسووليت اساسي دولت ميباشد كه اطفال را مكلف بسازند تا به مكاتب بروند و در ساحات غير تعليمي اگر شاگردان ديده ميشود بايد به فاميل ها و همچنان مكاتب شان اطلاع داده شود  تا باشد كه از اين فرصت طلاي استاده اعظمي صورت گيرد .
سوال : جناب استاد در قسمت فرار شاگردان از مكاتب و رفتن ايشان به ساحات تفريحي مسووليت بدوش فاميل ها بوده ويا مكاتب و ارگانهاي امنيتي كشور ؟
جواب : در قدم اول مسووليت برميگردد به والدين ؛ زمانيكه والدين اطفال خودرا به مكتب ميفرستنداز همصنفي هاي دختر ويا پسر خود بايد معلومات داشته باشند كه طفل شان بااشخاصي خوبي رفت و امد نمايد و در قدم دوم مسووليت برميگردد به مكاتب ؛ درهر مكتب كشور كميته والدين  وجود دارد ، زمانيكه شاگرد غير حاضري ميكند اين مسووليت سرمعلم ويا در مجموع مسوولين در مكاتب است تا والدين شاگردان را خواسته ازآنها مشكل را بپرسند و به آن راه حل دريابند . وبلاخره مسوولين امنيتي و تمام مردم مسووليت دارند زمانيكه طفلي را ميبينند بايد آنهارا به راه راست سوق بدهند .
سوال: جناب توخي صاحب سن شموليت قانوني براي اطفال چند سال ميباشد ؟
جواب: سن شموليت اطفال در مكاتب هفت سالگي ميباشد اما اطفال با استعدادي وجود دارند كه در سن شش سالگي هم ميتوانند داخل مكاتب شوند و كدام محدوديتي در اين زمينه وجودندارد.
سوال : جناب استاد شما وضعيت تعليم و تربيه را در كل چگونه ارزيابي ميكنيد؟
جواب: وضعيت تعليم و تربيه در كشور روبه بهبود ميباشد طوريكه معلومات داريد بيش از هفت مليون شاگرد در مكاتب كشور فعلا مصروف فراگيري تعليم و تربيه ميباشند .
سوال: جناب توخي از نظر شما در عرصه انكشاف معارف كميت و كيفيت كدام يك مهمتر است ؟
جواب: بنظر من از نسبت به كميت اگر بالاي كيفيت پافشاري شود و دراين عرصه كار شود نهايت موثرخواهد بود . بنا دولت مسووليت دارد تا در زمينه داشتن كدرمسلكي و بلند بردن كيفيت معارف مجدانه تلاش نمايند . نظر به آماريكه يونسكو به نشر رسانيده است 22 درصد از معلمين ما 14 پاس اند يعني به ميتود و روش هاي تدريسي آگاهي دارند ؛ از سوي ديگر نصاب تعليمي كشور ما حتا در مقايسه با نصاب تعليمي كشور هاي همسايه ما برابر نبوده بنا دولت مسووليت دارد كه در اين زمينه نهايت تلاش نمايد .
سوال: جناب استاد شما كيفيت معارف را در كشور چگونه ارزيابي ميكنيد ؟
جواب : بنظر من كيفيت معارف نهايت پايين ميباشد . عدم موجوديت استادان مسلكي ؛ صنوف معياري ؛ جمع شدن شاگردان بيش از حد دريك صنف همه بالاي كيفيت درسي تاثيرگذار ميباشد .
سوال: امين يكتن از باشنده گان كابل ميپرسد كه چي كمك هاي تاحال در دفتر آشيانه به اطفال صورت گرفته است ؟
جواب : دست آورد هاي ما در دفتر آشيانه اين است كه ما اطفال را سالانه به مكاتب وزارت معارف كشور معرفي ميكنيم كه امسال خوشبختانه ماتوانستيم 15 طفل را شامل مكاتب بسازيم و همچنان دفتر آشيانه در قسمت اطفال سرسرك آگاهي هاي را  در زمينه ماين ؛ تعليم و تربيه و همچنان اطفاليكه سن شان بالاتر از 9 سال باشد كه  در مكاتب جذب نميشوند بنا براي آنها در قسمت هاي نجاري و ديگر موارد آگاهي داده ميشود .
سوال : عزت الله يكتن از معلمين ميپرسد كه چطور ماميتوانيم كه تعداد شاگردان رادرصنوف كم نمايم در حاليكه مكتب آنها در سه تايم درسي مصروف است و به كمبود صنف و معلمين مواجه اند؟
جواب : در اين مورد بايد بگويم كه  جنگ هاي چند ساله و مهاجرت ها نفوس را در مركز اضافه ساخته كه وزارت معارف بايد پلان هاي تدابيري بمنظور اعمار مكاتب ؛ ازدياد معلمين و تغيرات در نصاب تعليمي را داشته باشد تا اين مشكل حل نمايد .
سوال: عبدالقدوس يكتن ديگر از باشنده گان كابل ميپرسد كه كيفيت را در مكاتب چگونه ارزيابي مينمايند و راه حل دراين زمينه چيست؟
جواب : در حال حاضر دولت كمتر به معارف كشور توجه داشته اند ؛ ما معلمين مسلكي نداريم اكثر استادن مسلكي معارف نظر به مشكلات اقتصادي رو به موسسات آورده اند و در مكاتب صرف استاداني مصروف تدريس دانشجويان اند كه خودشان از صنوف نهم و الي دوازده هم فارغ شده كه به ميتود هاي درست درسي آگاهي ندارند . و در ارتباط به اين كه ما چطور ميتوانيم كيفيت درسي را در معارف كشور بالا ببريم نياز جدي به توجه دولت در قسمت معارف كشور است كه با استخدام معلمين مسلكي ، امتيازات خوبتر به معلمين ؛ ايجاد نصاب تعليمي بهتر ميتواند تاثيرگذار باشد .
سوال : جناب توخي كميت شاگردان چي اندازه بالاي كيفيت تاثيرگذار خواهد بود ؟
جواب: تعداد بيش از حد شاگردان در صنف مستقيم تاثير بالاي كيفيت درسي دارد به همين منظور در قوانين بين المللي گفته شده است كه بايد شاگردان يك صنف بيش از 25 نفر نباشد .
سوال : عبدالحميد ازجناب توخي ميپرسند كه چي چالش هاي بالاي تدريس شاگردان قراردارد ؟
جواب : چالش هاي زيادي است كه سد راه اطفال كشور قرار دارد بطورمثال : فقرو ناامني ازجمله  چالش هاي بزرگي ميباشد كه شاگردان را نميگذارد تا به تعليم وتربيه خود ادامه دهند .
سوال : جناب استادولي چطور ميتوانيم كه موانع و مشكلاتي كه سد راه شاگردان شده راه حل برخود پيدا نمايد ؟
جواب :  موانع كه سد راه اطفال مكاتب قرار دارد عبارت از دوري راه ؛ نگذاشتن دريوران اطفال مكاتب را به موترهاي شهري ميباشد كه خوشبختانه دفتر آشيانه تصميم گرفته كه در نواحي مختلف مراكز تعليمي را براي 500 طفل كه شامل صنف اول شوند روي دست دارد .
سوال : جناب استادولي ما چگونه ميتوانيم موانع اقتصادي و امنيتي را از راه شاگردان برداريم ؟
جواب: دولت بايد زمينه كاري را به فاميل هاي اطفال مساعد سازد تا آنها بتوانند بارفع نمودن مشكلات اقتصادي خويش بگذارند اطفالشان به مكاتب بروند .
سوال : جناب توخي در بخش پلان  استراتيژي انكشاف ملي افغانستان اولويت هاي براي انكشاف معارف ذكر شده است ؛ از نظر شما دولت تاچي حد توانسته است كه دراين راستا فايق آيد ؟
جواب: نظر به آماري كه ما از تحقيقات يونسكو داشته ايم دولت افغانستان از0.9 مليون شاگرد به بيش از  6 مليون تن رسيده است. همچنان بايد بگويم كه از سال 2001 تا 2008 تعداد شاگردان طبقه اناث  ازصفربه 35 درصد افزايش يافته همچنان تعداد معلمين نظر به سالهاي قبل هفت چند  اضافه شده اما از نگاه مسلكي مشكلات جدي دارند. ازسال 2003 الي سال 2009 تعداد 4هزار باب مكتب بازسازي ويا اعمار شده است يعني دولت تا حدي در تطبيق پلان استراتيژي موفق بوده است. 
سوال : يكتن از خانم ها به اسم فرشته از استاد توخي ميپرسند كه شما تعليم و تربيه اطفال را در اينده چگونه ارزيابي ميكنيد؟
جواب: در زمينه پيشرف معارف بايد بگويم كه اگر مردم با دولت همكاري نمايد و دولت در قسمت اقتصادي استادان توجه كند به نظرمن اينده معارف كشور بهتر خواهد شد .
سوال: جناب استاد ولي از نظر شما دوري اطفال از مكاتب بالاي زنده گي ايشان  و اجتماع چي تاثيراتي خواهد داشت ؟
جواب : اطفال قشر آسيب پذيردر جامعه بوده كه دوري ايشان ازمكاتب ميتواند آنها رابه رو آوردن به مواد مخدر وديگر مشكلات اقتصادي دجار نمايد .
سوال : جناب استاد توخي نظر شما در اين مورد چيست كه دوري اطفال از مكاتب چي تاثيراتي را به بار خواهد اورد ؟
جواب: دوري اطفال از مكاتب ميتواند زمينه خوب استفاده سو براي قاچاقبران مواد مخدر وديگر گروپ هاي شامل در جنگ قرار گيرند يعني از اطفال در قاچاق مواد مخدروبسا موارد ديگر  استفاده شود.
تشكر زياد از تمام دوستان علاقمند اين برنامه :

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (1)

نوشتن نظر