Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

سنت هاي خشونت بار در مورد زنان


شنبه 30 ميزان 1390 ساعت 14:30

كمپاين آگاهي محافظت اجتماع :
ميز گرد گفتگوها بحثها و نظريات :
شنونده گان راديو كليد سلام برشما باميز گرديي در حضور شما قرار داريم موضوع ميز گرد امروز ما عبارت است از سنت هاي خشونت بار در مورد زنان كه اين برنامه از طرف كمپاين محافظت اجتماع براي شما تقديم ميگردد . مهمانان عزيز ما در اين ميزعبارتنداز صفيحه صديقي عضو پارلمان ؛ جميل استانكزي وكيل مدافع زنان و آقاي محمد محسن فريد مشاور حقوقي كمسيون حقوق بشر افغانستان بوده كه ضمن خوش امديد گفتن براي مهمانان در اين بحث به عنوان اولين پرسش ميخواهم از آقاي فريد بپرسم كه از نظر شما خشونت يعني چي ؟
بنام خداوند و عرض سلام خدمت شما و شنونده گان شما خشونت چي از نگاه عاميانه واجتماعي اصطلاح حقوقي را برخود گرفته كه هرنوع اعمال لت و كوب ؛ بد دادن ؛ عدم نفقه زن ؛ مشكل ساختن محيط زنده گي ؛ مجبور ساختن زنان به خود سوزي ويا مجبور ساختن زن به اعمال خلاف منافع اخلاق همه از موضوعاتيست كه خشونت عليه زنان را در بر ميگيرد .
سوال : خانم صفيحه صديق ... سنت هاي خشونت باركه بنام عرف هم در جامعه ما مشهور است كه اضافتر متوجه زنان بوده ميخواهم بدانم كه اين خشونت ها از نگاه اجتماعي و تاريخي چگونه شكل گرفته است ؟
جواب:.. " بنام خداوند . به نظر من هرنوع تبعيضي كه اثرات منفي داشته باشد انرا خشونت ميگويند . و در ارتباط به سوال شما بايد گفت كه اگثرا‘ فكر ميشود كه منبع خشونت ها فرهنگ ضعيف ميباشد اما بنظر من منبع اساسي خشونت ها اقتصاد ضعيف است . بگونه مثال زمانيكه شخصي در خانواده داراي اقتصاد ضعيف زنده گي كند و در فكر آوردن نفقه فاميل برايد ونتواند كه انرا بدون كدام مشكل بدست اورد اين خود بالاي روح آن شخص تاثير گذاشته و شخص را مبتلا به امراض رواني عقده مندي ميسازد كه بنابر اين ملحوظ شخص بمنظور عقده گشايي روبرو با خانم خانه شده و بالاي وي عقده خود را ميگشايد كه منجر به خشونت در خانواده و بالاي فاميل ميگردد . و ديگر مسله كه در جامعه تحت نام عرف و سنت وجود دارد موضوع بد دادن ميباشد كه علت اصلي ان هم اقتصاد ضعيف فاميل هاميباشد بطور مثال دونفر بالاي يك موضوعي جنگ ميكنند كه دراثر اين جنگ يكي از طرفين كشته ميشود و در عرف امروزي بمنظور رهاي از جنگ ها و مجادلات بعدي به بد دادن رومي اورند كه اين خود مستقيما بالاي زنان تاثير بد داشت و خشونت پنداشته ميشود."
سوال : تشكر شما اشاره داشتيد در ارتباط به كارو شغل فكر ميكند كه آن تعداد از زنانيكه خود منبع توليدي يا معاش اور فاميل مييباشند آيا توانسته اند كه از خشونت مرد سالاري كه درجامعه ما وجود دارد رهاي يابند و همسان با مردها دريك رديف قرار گيرند ؟
"متاسفانه بايد بگويم كه نخير ؛ ببينيم زمانيكه موضوع تحصيل در خانوادها مورد بحث گرفته ميشود يك تفاوت كلي ميان دختر وپسر خانواده بميان ميايد زمانيكه دختر ميخواهدبه مكتب ويا به پوهنتون برود الزاما كار هاي خانه را بايد انجام دهد و هم به درسهايش برسد در حاليكه زمينه خوب براي تحصيل پسران در خانواده ها مهيا ميباشد . همچنان در ساحه كاري زنان دونوع خشونت وجود دارد ؛ يكي خشونت در كار كه با گفتن اين يك زن است نميتواند كار كند يا مادر است دوم خشونت در فاميل؛ زمانيكه از وظيفه برميگردد بايد غذا اماده نمايد كه اين خود مورد خشونت شمرده ميشود . و ديگر اينكه زنان از نگاه رواني نيز مورد خشونت قرار ميگيرند زمانيكه از وظيفه به خانه ميايد با روبرو شدن شوهر و باگفتن كلمات كه اين چي نوع كار ... است زن را مورد خشونت قرار ميدهد و به همين منظور ميتوانم بگويم كه در افغانستان زن با مرد برابري كرده نميتواند "
سوال : خانم استانگزي ميشود مهمترين نوع خشونت هارااول نام گرفته و بعدا در باره توضيحات ارايه نمايد .
"سلام برشما :... بايد بگويم كه خشونت ها شامل بد دادن ؛ ازدواج هاي قبل از وقت ؛ ازدواج هاي اجباري ؛ نگذاشتن دختران به تحصيل ؛ كاراجباري ؛ مجبور ساختن خانم ها به فحشا و بسا موارد ديگر ميباشد كه اين ها از جمله سنت هاي خشونت بار در جامعه ما بوده كه مشكلات متعددي راببارمياورد. در بسياري از ولسوالي هاي دوردست يكي از خشونت هاي بدون رضايت دختر وي را به ازدواج دادن ميتواند باشد ؛ همچنان نكاح زن بيوه اين هم از جمله خشونت عليه زنان است كه اين همه در قانون محوه خشونت گنجانيده شده و برايشان جزا تعين گرديده است . "
سوال :شما از قانون ياد آور شديد و گفتيد كه عليه سنت هاي ناپسند چون ازدواج بي وقت ؛ ازواج اجباري ؛ بد دادن ...مجازات تعيين شده است از نظر شما قوانين عليه همچو سنت هاي چقدر قابل تطبيق ميتواند باشد ؟

"ما قوانين خوب و ارزنده اي را داريم اما در قسمت تطبيق ان بايد بگويم كه اگثرا در جوامع ما بخصوص در ولايت دليل پيروي از سنت ها همانا قبول كردن عرف وسنت ها به مثابه قانون ميباشد . كه براي نايل شدن به اين هدف به وقت ضرورت بوده كه ما بتوانيم قانون را جاگزين عرف و سنت هاي ناپسند نمايم همچنان با بلند بردن سطح اگاهي مردم چي زن و مرد از حقوق شان ميتوان اين مشكل را برطرف ساخت . "
سوال : آغاي فريد خانم استانكزي اشاره داشتيند در باره سواد و طوريكه گفته ميشود كه امار اشخاص با سواد دركشورما 24 درصد است از نظر شما با توجه با مسله سواد سنت ها در مركز اضافتر تاثير گذار است يا در ولايات ؟
"قبل از اينكه به اصل سوال بپردازم ميخواهم درباره عرف يك چند كلمه ياد اورشوم . عرف با عاداتي كفته ميشود كه چهره الزامي را بخود گرفته و قاعده حقوقي را بميان اورد . مردم چي از لحاظ ذهني و چي از لحاظ اجتماعي انرا به مراتب بطور الزامي انجام داده باشد عرف گفته ميشود ؛ كه البته اين عرف و عادات بشكل نانوشته بوده ودر همان زمان بسيار مشكلات ازهمين مجرا حل و فصل و جامعه را بصورت درست و در راه خوب نظر به ان زمان سوق ميداد . اما بامرور زمان و تكامل جوامع همين قواعد نانوشته به روي كاغذ نوشته شده و قاعده حقوقي رابخود كسب نمود ؛ ولي در كشور ما قوانين تا هنوز جاي عرف را نگرفته و دوم خود اجتماع با بميان اوردن سنت هاي ناپسند منحيث عرف سبب بسا مشكلات گرديده است .
ماده 509 قانون جامعه مدني افغانستان به مسله عرف كاملا اعتبار قايل است اما يك سلسله عادات و عرف هاي در جامعه وجود دارد ؛ بخصوص در مورد زنان كه برخلاف خواسته هاي جامعه مورد استفاده قرار گرفته است .
در جامعه كه قواعد حقوقي جاي قواعد عرفي را بگيرند خود بخود عرف هاي ناپسند از بين ميرود . در باره سواد بايد گفت كه تبليغ قوانين وبلند رفتن سطح اگاهي مردم ميتواند در اين مورد تاثير خوبي داشته باشد . در مراكز اشخاص باسواد اضافتر بوده بنا نسبت به عرف؛ قوانين بيشترمورد توجه قرار ميگيرد . زنان اگثرا به حقوق خود ميفهمند اما اين مردان است كه از حقوق زنان بي خبر ميباشند .اين در حاليست كه عرف در دهات يعني خارج از مركز شهرها بشكل الزامي بوده و علت اساسي ان عدم اگاهي مردم از قوانين ميباشد .
سوال :خانم صفيحه طوريكه شما در جريان هستيد كه امار ها نشان دهنده ان است كه روزانه بين 40 الي 60 خانم بر سر ولادت ميميرند به نظر شما همين سنت هاي خشونت بار عليه زن در اين رابطه چي رولي خواهد داشت ؟
خانم صفيحه : اول بايد بگويم كه رقم امار نسبت به سالهاي قبل بلندرفته است . از نكته نظر سنتي بايد كفت كه فاميل ها و مردم اگثرا ميخواهند كه خانم هارا به شفاخانه ها برسانند اما مشكل اين است كه دراضافتر مناطق نظر به مسير راه ؛ دسترسي كم به اماكن صحي مشكلات ترانسپورتي و خدمات نادرست در شفاخانه سبب ميشود كه طفل يا مادربه سبب اين معضله از بين بروند . و اينكه فاميل ها نظر به عرف و عاداتي كه دارند تعدادي خانم هاي خود را به شفاخانه ها ميبرند اما تعداد ديگر اين كار را انجام نداده انراشرم ميپندارند كه اين خود خشونت عليه زنان ميباشد .
سوال : خانم استانكزي از جمله سنت ها ناپسند خشونت بارترين آن مسله بددادن است ميشود يك اندازه در زمينه معلومات داده و از كدام طريقه ميتوانيم آنرا محوه يا حداقل جلو آنرا گرفت؟
خانم استانكزي: خشونت عبارت ازارتكاب اعماليست كه سبب صدمه رسانيدن زنان به اشكال مختلف ميتواند باشد كه يكي آن مسله بد دادن است . بددادن از جمله سنت هاي نادرست اما متاسفانه بسيار مروج در جامعه ماميباشد . دادن زني را به شوهر در مقابل دييت يا بد دادن از لحاظ قانوني كاربسيار زشت است . بد دادن يك زن بمنظور رفع مشكل يك خانواده اثرات ناگواري را درآينده درقبال ميداشته باشد زيرا زمانيكه يك زن در اثر اين سنت ناپسند به فاميل ديگر داده ميشود از طرف اعضاي آن فاميل مورد خشونت هاي متعدد ديگر چون لت كوب دشنام دادن بد گفتن ... قرار ميگيرد .
خوشبختانه در قوانين نافذكشور اشخاصيكه در موضوع بد دادن اقدام ميكنند چي دهنده بدچي گيرنده و يا اشخاصيكه درميان واسطه ميشوند نظر به قانون به حبس ابد محكوم ميگردند . اما بد بختانه اين موضوع درمحاكم به ندرت پيش ميشود چراكه اگثرا زنان سواد كافي وحتا آگاهي در اين مورد اين قانون ندارند .
سوال :خانم استانكزي يكي مسله بد دادن است كه بمنظور خاتمه دادن يك مشكل خانواده گي ميان دونفر انجام داده ميشود كه يك خانم را به بد ميدهند و براي گيرنده ميگويند اين تسليم شما و هرچه ميخواهد انجام دهيد اما مسله دختر فروشي از ديد شما چگونه است ؟
خانم استانكزي : بلي موضوع دختر فروشي كه درعرف كشورما آنرا بنامهاي طويانه ؛ولور ؛ شير بها ...ياد شده وتوسط فاميل ها گرفته ميشود كاملا ناجايز بوده كه خوشبختانه در ماده 54 قانون اساسي كشور ما اين مورد يك عمل ناروا و نادرست ذكر شده است. موارد زيادي وجود دارد كه دختران در بدل حيوانات نيز بفروش ميرسند كه نمونه بارز آن چند قبل در سفري كه به ولايت خود يعني قندهار داشتم شخصي دختر خودرا در بدل يك سگ جنگي مبادله نمود كه واقعا عمل زشت وناپسند ميباشد اما درماده 24 قانون محوه خشونت آمده است كه افراديكه به اين عمل مبادرت ميورزند به حبس طولاني يعني ده سال محكوم ميشوند .
سوال : آقاي فريد ميشود كه بگويد اين سنت هاي نادرست در مقابل زنان چگونه و چي وقت تضعيف و محوه خواهد شد ؟
آقاي فريد :" قسمي كه قبلا ذكر كردم سنت هاي خشونت بار عليه زنان زماني ميتواند كاهش و بعدا كاملا از بين برود كه مردان آگاهي كامل در باره حقوق زنان داشته باشند. مثلا بد دادن كه شريعت انرا كاملا منع قرارداده و همچنان در ماده 25 قانون منع خشونت و ماده 527 قانون جزا اين مورد كاملا ذكرشده است بنا زمانيكه مردان بتوانند از اين قوانين و زشت بودن اين عمل آگاهي پيداكنند خشونت عليه زنان تا اندازه يي كم خواهد شد . مسله دوم زمانيكه جاي عرف و سنت هاي ناپسند راقواعد حقوقي بگيرد و همچنان سطح آگاهي شرعي و حقوقي اقتصادي مردم بالابرود و همچنان حاكميت قانون درجامعه نافذ گردد در كاهش و از بين رفتن اين معضله موثر خواهد بود . زنان نصف ازپيكر جامعه را تشكل ميدهند اگر زنان در جامعه مشكل داشته باشند بنا نصف از جامعه در مشكل خواهد بود و اگر اين زنان در راستاي محوه خشونت خود نيز سعي نمايند ميتوان گفت كه اين مشكل كاهش و از بين برده شود ."
سوال : خانم صديقي يكي از خشونت هايكه بشكل فزيكي در جامعه عملا ديده ميشود پوشيدن چادري است كه نتنها در كشور هاي اسلامي جهان حتا دركشور خود ما قبل از حكومت امير حبيب الله خانه ديده نشده است بنا اين مسله چقدر ميتواند عمق خشونت عليه زنان رادر جامعه داشته باشد ؟
صديقي : قبل از پاسخ به سوال شما ميخواهم يك مسله ديگر را ياد اور شوم كه خشونت ميتواند دوجانبه باشد بطورمثال شخصي را سراغ دارم كه ميگويد بايد پنج سال بايد منتظر بماند تا ولوريا طويانيكه فاميل دختر خواسته آنرا پيدا نمايد كه اين خود ميتواند خشونت باشد كه باز هم تاثير اساسي ان بالاي زنان ميباشد . حال در باره سوال شما بايد بگويم كه بنظر من نبايد پوشيدن چادري يا حجاب رادرجامعه بنام خشونت عليه زنان بحساب بياوريم اگر ما از زنان بخواهيم كه چادري را از سرش دورنمايم زمانيكه در جامعه قرار بگيرند نظر به عادتي كه دارند نميتوانند بصورت آزاد و آرام احساس داشته باشند كه اين خود ميتواند خشونت عليه زنان باشد و مسله چادري نظر به محيط و جوامع تفاوت دارد.بايد ياد اور شوم كه در گذشته ها چادري منحيث يك فيشن داخل جامعه ماشده بود ولي بعدها پوشيدن چادري شكل اجباري را براي خود گرفت ."
بحث ما اين نبوده كه خشونت را با خشونت ازبين ببريم چرا كه اگرماچنين بخواهيم باز هم خشونت دوبرابر بالاي زنان تحميل ميشود اما بايد گفت كه دردهات اگثرا از چادري استفاده نميشود بطور مثال زنان كوچي از چادري استفاده نمي كنند ديگر زنان در دهات زمانيكه بمنظور كار بيرون ميروند يك چادر بسر ميداشته باشند .به هرصورت ميخواهم در اين زمينه نظر شمارا آقاي فريد داشته باشيم .
آقاي فريد : من با اين نظر كه چادري حجاب است كاملا مخالفم زيرا در اسلام حجاب هم براي مردان گفته شده است و هم براي زنان و اينكه تا چي حد مرد و زن بايد حجاب رامراعات كنند كاملا واضح ميباشد بطور مثال براي زنان در حجاب اسلامي گفته شده كه نبايد موي زن معلوم شود و همچنان موضوع دست ها كه كاملا در شريعت واضح ميباشد
و بايد گفت كه هيچگاه ما نميتوانيم چادري رامنحيث يك حجاب شريعي تلقي كنيم چرا كه حجاب شريعي ازخود مشخصه هاي خاص دارد كه در شريعت كاملا واضح بود و چادري منيحيث يك عرف در جامعه ما آن هم در ساحات ماحدود وجود داشته است .
سوال : خانم استانكزي طوريكه گفت شد خانم ها در دهات و همچنان در مركز زمانيكه در دفاتر كار ميكنند نميتوانند با چادري به كار بروند ؛ از نظر شما كار و فعاليت زنان در عرصه هاي مختلف ميتواند دركاهش خشونت ها موثر تمام شود ؟
خانم استانكزي : بلي كار و فعاليت زنان در جامعه ميتواند تاثير خوبي در كاهش و ازبين بردن خشونت عليه زنان داشته باشد بطور مثال : زمانيكه خانم در امور خانوادگي چي در دفاتر و يا مزرعه باشوهر همكاري ميكند شوهر به خانم ارزش زياتر قايل ميشود كه اين خود خشونت عليه زنان را در جامعه كاهش ميدهد .
سوال :خانم صفيحه از نظر شما قوانين مدني چي زماني ميتواند كه جانشين سنتها و باورهاي شود كه در جامعه خشونت ميآفريند ؟
خانم صفيحه : به نظر من يكي از راه هاي كه ميتواند قوانين مدني را جانشين سنت هاي ناپسند نمايد تبليغ و آگاهي دهي توسط اداراتيست كه در اين رابطه فعاليت دارند كه اين ادارات ميتوانند دراوقات كه خانم ها و مردان به تماشاي تلويزيون ها مينشينند ؛ماده هاي قوانين مدني محو خشونت عليه زنان را باتصاوير از اين جريان بنشر بسپارند كه ميتواند موثريت خوبي داشته باشد . دوم با آگاهي دهي در بعضي شوراها براي زنان ميشود در باره حق وحقوق شان گفته شود از سوي ديگر تطبيق قوانين در جامعه ميتواند در كاهش خشونت عليه زنان رول خوبي داشته باشد .
سوال : از نظر شماكه منحيث وكيل دررابطه به محوه خشونت عليه زنان فعاليت مينمايد نقش مقامات مسوول دولتي و كسانيكه مجريان قانون هستند‌آيا علاقمنداند كه قانون رابي طرفانه انجام دهند .؟
قبل از اينكه به سوال شما بپردازم ميخواهم به گفته هاي بي بي حاجي اضافه كنم كه اگر ادارات ذيدخل در اين مورد يك سلسه وركشاپ و سمينار هاي را درمكاتب براي آگاهي متعلمين درزمينه محوه خشونت عليه زنان داير نمايند بهتر خواهد بود زيرا كه اگثر متعلمين به پوهنتون ها دسترسي پيدا كرده نميتوانند بنا اگر دراين جريان آگاهي پيدا كنند كار ارزنده اي ميتواند باشد .
و در ارتباط به سوال شما بايد بگويم كه متاسفانه مسوولين اگر چه اشخاص تحصيل گرده هم ميباشند زمانيكه باچنين قضاياي روبروميشوند آنرااز ديد مردسالارانه خود ديده وميگويند كه اگر زن چنين نكند مردان در مقابل كدام عملي را انجام نميدهند و بلاخره زن متهم ميگردد .
همچنان قاضيان كه در اين مسند نشسته اند بدون شنيدن گفته هاي زن ويا وكيل مدافعه آن قرار خود را صادر ميكند اما در اين اواخر يك اندازه قضات خوب شده كه به وكيل مدافع زنان حق ميدهند تا صورت دعواي خودرا حد اقل بخواند.
سوال : آقاي محسن به عنوان اخرين پرسش ميخواستم از شما در موارد قانون ؛ ادارات و مرد سالاري بشنويم ؟
محسن : من ميخواهم اين موضوع را از دو نگاه ببحث بگيرم اول در باره موجود قوانين در باره حقوق زنان دوم تطبيق قوانين از طرف قواي اجرايه و اجراات سارنوالي و محاكم در افغانستان .
قوانين خوبي در باره حقوق زنان و تساوي حقوق مرد و زن چي در قانون اساسي كشور و ديگر قوانين مدني وجوددارد اما در باره تطبيق قوانين بايد گفت متاسفانه قوانين در افغانستان بصورت عادلان صورت نميگيرد در حاليكه اصول محاكمات عادلان تطبيق يكسان قوانين ميباشد كه در افغانستان نيز اين اصول پذيرفته شده است . اما در افغانستان سارنوالان قاضيان ... متاسفانه بايد بگويم كه نظر به عرف سنتي كه به ان مواجه اند ناآگاهانه زن را متهم ميشمارند و حكمي مينمايند كه كاملا در مخالفت با احكام قانون ميباشد در حاليكه در تمام قوانين كشور تساوي حقوق ذكرشده است .


اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (1)

نوشتن نظر