Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

کابل فردا نا معلوم

-18˚C
-18˚C

قندهار فردا آفتابی

27˚C
9˚C

هرات فردا نا معلوم

-18˚C
-18˚C

مزارشريف فردا نا معلوم

-18˚C
-18˚C

غزنی فردا آفتابی

14˚C
3˚C

جلال آباد فردا آفتابی

18˚C
8˚C

باميان فردا آفتابی

12˚C
1˚C

زرنج فردا آفتابی

27˚C
11˚C

ميمنه فردا نسبتا ابری

9˚C
-1˚C
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

فاجعهء‌‌ كمبود داكتران زن در افغانستان

تهيه شده توسط
شنبه 12 سرطان 1389 ساعت 14:59

فاجعهء‌‌ كمبود داكتران زن در افغانستان

 

افغانستان كــــه در ســــي سال گذشته  در گير جنگهاي خانمان بــر اندازي بوده، اينك تا حدي از درون خون  و آتش،  مقــــداري سر بلند نموده و حد اقل كار هاي در زمينهء‌‌ بازسازي و برگشت به زندگي نورمال  پيدا شده است. مــــردم نا مراد ما هنوز هم اميدوارند كه روزي هيولاي جنگ سايه اش را از سر شان برچيند و همه در صلـح و امنيت زندگي نمايند.

يكي از مهمترين بدبختـــي هـــاي كـــه هم اكنون بربيشتر زنان و اطفال ما مستولــي است، كمبود و يا نبود داكتران زن و عدم دسترســي به كلينيك هاي است كه در آن داكتر زن اشتغال داشته باشد. همين بد بختي است كه اكنون در تــمام ولايت پرنفوس كنر؛ فقط 5 داكتر زن وجود دارد و مسوولين صحي آن ولايت تــــصميم گــــرفته تــــا هفت داكتر زن  پاكستانـــــي را براي رسيــدگـــي بــه امراض زنان استخدام نمايد.

بـــــا اينكـــه در افغانستان چندين فاكولتهء‌‌ طب وجود دارد و تـا حال چندين بار از تورم محصلين اين بخش يـــاد شـده و گراف جذب اين فاكولته ها پائين آورده شده ، امــا جلب داكتران زن پاكستاني به افغانستان از فاجعــــه هـــاي است كه نميتوان به آساني از كنار آن گذشت. ‌ ‌

در افغانستان هميـــن امــروز مرگ و مير زنان يكي از رقم هاي بلند جهاني است. زيرا روزانه تا 60 مادر بر تولد طفل جان ميبازند و همين گراف براي اطفال تا 600 تن را در روز در بر ميگيرد. در صورتي به اين گراف عميق شويم، ميتوان بدبختي زندگي زن افغان را  به آسانــي حدس زد و دانست كه بر سر اين نيم پيكر اجتماع چه ميگذرد.

اين فاجعه در حالـــي در افغانستان در جريان است كه آقاي فاطمــي وزير پيشين صحت عامه از زير پوشش صحـــي قرار داشتن 85 درصدساكنان كشور ياد ميكرد و اين را چــــند بار در رسانه ها ياد آوري كرد، اما با تمام اين قد بلندك كردن ها بازهم هيچگاهي اين گراف مرگ و مير مادران و اطفال در كشورما كاهش پيدا نكــرده كــــه رو به افزايش هم است و اين نشان ميدهد كـه چنين ادعاهاي به چه پيمانه عاري از حقيقت اند.

به علت كمبود داكتران زن است كـــه برخي از زنان و اطفال مــــا بـــه اعتياد كشانده شده و اكنون گراف معتادان زن در افغانســــتان بـه 120 هزارنفر ميرسد.

در صورتيكـــــه داكتر، كلينيــك و دارو در دسترس مردم قرار داشته باشد، هيچ زني به خاطر رفع درد هايش به خوردن و يـا دود كردن ترياك كه سر آغاز اعتياد بـــــه هيروئين است، پناه نميبرد.

با وجوديكه همــه ميدانند كه در شرايط دشوار نا امني كنوني، كار بــــراي زنان در دهات دور دست چه كه براي مــــردان هـــم مشكـــل ميباشد، اما هستند مناطقي كــــه در امنيت بــــــه سر ميبرند، اما هيچ داكتري حاضر بـــه رفتن بــــه آن مناطق نميشوند، اينجاست كه مسووليــت وزارت صحت عامه در به كار انداختن و احياي شفاخانه ها و كلينيك ها درين مناطق چشمگير ميگردد و ايـــن چلنج بسيار بزرگي بــــــراي ايــــن وزارت است.

وزارت صــحت عامه ميتواند؛  براي داكتراني كه درچنين مناطقي به كار اشتغال مي يابند، امتيازات خاصـي را در نظر بگيرد برخي از داكتران را بـــــه طور جبري و بر طبق يك جدول به اطراف بفرستد، فارغان جديد را تا زماني كه حاضر بـه رفتـــن بــــه اطراف نشوند در ديگر مناطق مخصوصــا مناطق شهري و مركز شهر ها جذب نكند وغيره.

اين ضرورتيست كــــــه بايد جداً مد نظر گرفته شود. وقتي مسوولين صحي كنر ميتواند زنان داكتر پاكستاني را در اين ولايــــت جا بـــــجا بسازد، چرا ممكن نيست كه زنان داكتر افغان نيز درين جا ها به كار اشتغال يابند.

بدبختانه كه از سالها به اينسو تداوي و داكتري در افغانستان به نوعي تجارت مبدل شده است و هر داكتري ميخواهد تا از زندگي هاي آرام شهري لذت ببرد و نميخواهد كه بــــه اطراف برود و به درد هاي بيدرمان ايـــن مـــردم مـــحروم رسيدگي كنند.

اين مشكليست كه نميشود با آن سرسري برخورد كرد و ماند تا كارها بـه روال خود پيش بروند. درين صورت نقش خدمتگذاري دولت به هيچ گرفته ميشود، در حاليكه هر وزارت خانه از جمله وزارت صحت عامه بايد برنامه و ستراتيژي خاصــــي در مورد دستيابي تمام مردم افغانستان بـــه خدمـــات صحي را طرح نمايد و به رويت آن كار هايــــــش را سمت بدهد.

در بسياري از كشور هـــاي جهان بودجهء وزارت صحت بسيار بلند بوده و توجه به آن نسبت به هر وزارتخانهء بيشتر ميباشد. اما در كشور ما با اين همه مرگ و مير توجه دولت به اين وزارت خانــه بسياركم ميباشد، چون بيشتر ثروتمندانـــي كـــه امروز در راس دولت قرار دارند، نــــه خود و نــــه خانـــــــواده هاي شان كوچكترين ضرورتي بــه اين داكتران و كلينيك ها ندارند، آنان ماهانه و يا حداقل سال دوبار به دوبي و يا دهلــــي ميرونـــد وچـــك عمومـي ميشوند و در صورتيكه مشكـــلي داشتــــه باشند در همان خارج تداوي ميشوند، امــا هموطـــن بيچارهء‌‌ ما كه در دور دست ترين قراC و قصبات كشور قرار دارد، نه تنها به داكتر و نرس دسترسي ندارد كـــــه حتي به تابليت مسكني هم دست نمي يابد. اين فاجعه در قرني كه ما زندگـــي ميكنيــم  واقعاً بـــراي اكثر مردم جهان شباهت به افسانه دارد. ‌ ‌

بـــا چنين وضعيتــــــي وزارت صحــت عامــه افغانستان در برابر چلنج خاصـي قرار دارد. حال اگر مثل آقاي فاطمي بلند پـــروازي ندارد، بايد حد اقل متعهد به اين باشد كـه در چند سال آينده، 50 در صد مردم افغانستان مخصوصاً زنـان مـــا را زير پوشش صحي قرار دهد و گـــراف مـــرگ مادران در جريان ولادت در هر 25 دقيقــه را به يك دقيقه و بعد به دو دقيقه كاهـــــش دهـــد، در غير آن هيچ ادعاي اين وزارت از ســوي مـــردم جدي گرفته شده نميتواند.

احساس انساني خود داكتـــران ميتوانــد، وسيله و ابزار مهمي جهت كار در روســـتا ها و ايجاد كلينيك هاي طفل و مادر و در نهايت كاهش اين همه مرگ و مير گـردد، چيزيكـــه تا حال كمترديده شده  و اميد ميرود كه در آينده به آن توجه گردد.

 

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (0)

نوشتن نظر