گزارش های تحقيقي

68
۲۴ دلو ۱۳۸۸
نویسنده:

مصاحبه سخنگوی ناتو درباره عملیات هلمند

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد