جنوب شرق

978
۲۳ جوزا ۱۳۹۶
نویسنده: فخرالدین قاری زاده

طالبان در غزنی از مردم ده ها میلیون افغانی مالیه جمع آوری کردند

شورای علمای ولایت غزنی می گوید: طالبان مسلح از آغاز ماه رمضان به اینسو از سرمایه گذاران، دکانداران و دهاقین ده ها میلیون افغانی مالیه جمع اوری کرده اند.
اعضای این شورا ادارات دولتی از جمله نهادهای امنیتی را در جلو گیری ازاین کار، به ناتوانی متهم می کنند. مولوی محمد اسماعیل روحانی، رئیس این شورا در ولایت غزنی می گوید: حکومت همواره بر عالمان دینی انتقاد می کند و از انان می خواهد که علیه طالبان فعالیت کنند؛ اما در حال حاضر مخالفان مسلح در نزدیکی های مقام ولایت و قوماندانی امنیه برای تمویل فعالیت های خود مصروف جمع اوری مالیه از مردم اند. او تاکید دارد که طالبان از آغازماه رمضان به اینسو از سرمایه گذاران؛ دکانداران ومیوه فروش ها حدود ۱۳۰ میلیون افغانی مالیه جمع اوری کرده اند.
بااین حال، عبدالمتین کریم، والی غزنی نیز می پذیرد که برخی از تاجران و سرمایه گذاران بدلیل تهدیدات امنیتی به خواست های طالبان پاسخ مثبت می دهند؛ اما تاکید دارد این موضوع به حدِ بزرگ نیست که شورای علما مطرح می کند.
این در حالیست که فعالان نهادهای جامعه مدنی غزنی نیز از این موضوع اظهار نگرانی دارند و از نهادهای امنیتی می خواهند که برای مهار جمع اوری پول از سوی طالبان به گونۀ جدی اقدام کنند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد