سینما

874
۲۷ حمل ۱۳۹۶
نویسنده: صمد علی نوازش

در حسرت نقش عاشقانه

نفــــیسه نفــیس، هــنرمــند تــیاتر و سینما، میگــویــد حدود ۳۹ سال اســت که بـــه عنوان یک هــنرپــیــشــۀ تیــاتر و سینما در کشور فعالیت میکند، اما تاکنون یک بار هم نقش عاشقانه به وی داده نشده است. این هنرپیشۀ سابقه‎دار که تاکنون بیشتر در نقشهای منفی و کمیدی بازی کرده است، با همین خصوصیات فلمیاش در میان مردم شهــرت یــافــتــه است. او میگوید:”بیشتر نقشهای کمیدی و منفی را بازی کرده‌ام. تــاکــنون یک بار هم نقش عاشقانه به من داده نشده است.” وی در عین حال میگــویــد در فلم هایش بیشتر در نقش مادر و به گونۀ منفی ظاهر شده است. هرچند او مدعی است هر نقشی که از سوی دایرکتر برایش داده شود، میتواند به راحتی از عهدۀ آن برآید، اما فلمسازان، وی را به حیث یک ممــثل نــقش منفی و کمیدی تشخیص داده‎اند.
با توجه به این که نفیسه نفیس تجربۀ طولانی در هنر تمثیل دارد و در خیلی از فلم ها و نمایش‎نامه های تیاتر دیده شده، در میان مردم علاقمندان زیاد پیدا کرده است.نقشآفرینی خانم نفیسه در فلمهای چون ” بازی تــقــدیر”، ” برای تو ” و فلم جدید وی ” خاک ” میتــواند مبین استعداد هنری وی باشد. او در فلم جدیدش به نام ” خاک ” نقش یک خانم جنجالی را بازی کرده است.خانم نفیس در مورد چگونگی هنر تمثیلاش میگــویــد:” هر نــقــشی که برایم داده میشود، سعی میکنم خود را در قالب آن نقش قرار داده و بازی کنم. به نــظر من هر زمــانــی که یک هــنرمنــد توانست خود را در قالب واقــعی نقش، وارد کند، میتواند نقش خود را به خوبی بازی کند. برای من فرقی نمیکند که در نقش منفی یا مثبت باشم.” البته با توجه به سطــح پــاییــن فــرهنگ اجتـماعی در میان بــرخــی از افراد، گاهی دنیای هنری نفیسه نفیس بر دنیای واقعی وی تأثیرات منفی گذاشته است. به گفتۀ وی، برخی از بینندگان فــلــمهــایــش، وی را به خــاطــربــازیکــردن درنـــقـش منــفــی، در کـــــوچـــه هـــا و ســرک هــا با شـخــصــیت فـــلــمـی اش صــدا مــــیزنــــنــــد ومــــورد آزار و اذیــت قرار میدهند. اما در مجــموع این هنرپیشۀ زن از نقشآفــرینیاش در تیاتر و سینما راضی است و میگوید شمار زیادی از مردم از نقــشآفــرینـــی وی در سینما و تیاتر استقبال کرده و او را بیشتر به این کارش تشویق میکنند. این هــنرپیــشۀ زن که کــارش را به گــونــۀ آمــاتــور در هنر تمــثــیل آغاز کرده است، در مورد سابـقــۀ دنــیـــای هنــریاش مـــیگــویـــد:” مـشوق اصلی من دردنیای هنر، غفار زلاند بود. تقریباً حدود ۳۹ سال است که به حیث ممثل تــیاتــر و سینــما کــار میکــنم و در این مدت تــجارب زیاد هنری حاصل کرده‎ام.”نفیسه نفیس هیچ‎گونه تحصیلات اکــادمیک در هنر سینــما و تــیــاتــر ندارد و درجۀ تــحــصیل وی نیز تا صنف دوازدهم میباشد. او میگــوید که عـلاقــمــندیاش به تیاتر و سینما سبب شده تا وی بتواند در هنر تیاتر و سینما موفقانه کار کند.
با وجودی که این زن هنرپیشه سالهای طولانــی عــمــرش را در تـمثــیل ســپــری کـــرده است،هــمکــاران و دوســتــان وی میگویند که زنــدگــی این بازیگر از لحاظ اقتصادی پیشرفت چــــندانــــی نــداشــتــه است.
صـدیــقــه تــمـکــین، یــکــی از بــازیــگــران سینما،خودرادوست صمیمی نفیسه نفیس معرفی کرده و در مورد وی میگویدکه خانم نفیس درتمثیل مهارت عــالــی دارد بــه خــصــوص درنــقــش مــنفــی بسیــار خــوب بازی میکــنــد.او گفــت:”
خــانــم نفــیســـه نفیس نــقش جـنـــگگره را بســـیــار خــوب بــــازی مــیکــــنــد و درمــیــان بینــنــدههــا بسیار مشهور است. من مطــمئــنم که مــردم، خــــانــم نفــیس را با هنر نمایی های بسیار مــوفــقــش مـــیشــنـــاســنــد؛ حــتــا اگــر وی پنــج ســال از سینــمـا غــایــب هــم بــــاشــــد، وقتی روی ســرک بــیایـد مردم وی را صدا میزنــنــد: شــیــرمرا کی خورد! ایــن یکی از صحنه های بازیگری خانم نفیس است که در فلمهایش بازی کرده است.”
به گفتۀ خانم تمکین، با وجودی که خــانم نفیس تجربۀ طولانی در فعالیتهای هنری دارد، تاکــنون از سوی دولــت و یا نــهــادی، مورد حمایت مــالــی و معــنوی قــرار نگرفته است.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد