اقتصادی

804
۲۸ جوزا ۱۳۹۶
نویسنده: عالیه فرزان

ایجاد فرصتهای شغلی در صنعت قالین

وزارت احیا و انکشاف دهات اعلام میکند که برای ۲۰ هزار مهاجری که از کشورهای ایران و پاکستان به کشور عودت میکنند، فرصتهای شغلی مستقیم و غیر مستقیم را در صنعت قالین بافی مهیا میسازد.
نصیراحمد درانی، وزیر احیا و انکشاف دهات، میگوید بیشترین تمرکز این وزارت در سال جاری بر روی صنعت قالین است و برای مهاجران، بافت و پروسس قالین آموزش داده میشود که با فرآگیری آن به این صنعت مشغول خواهند شد.
وزیر احیا و انکشاف دهات، میافزاید که پارلمان کشور ۳۵۰ ملیون افغانی برای تکمیل این پروژه به بودجۀ این وزارت افزوده است.
درانی در ادامه میافزاید:” بر اساس این پروژه برعلاوۀ ایجاد فرصتهای شغلی برای مهاجران و صنعتگران، انکشاف صنعت قالین در مرکز و ولایتها، ایجاد مراکز پروسس قالین در پنج زون کشور، انکشاف و بهبود مهارتهای کاری مهاجران، تامین روابط میان تولید کنندگان و فروشندگان قالین و ایجاد برنامههای آموزشی برای صنعتگران از اهدافی است که این وزارت در سال جاری دنبال میکند.”
در حــالـی کــه وزارت احیا و انــکــشاف دهــات از بهینه سازی بازار صنعت قالین سخن میگوید، شماری از صنعتگران نگرانی شان را از نبود تاجران فعال در این زمینه ابراز میکنند.
حاجی عبدلله، رییس قالینبافان زون غرب به این باور است که نبود امکانات مناسب برای پروسس و تولید قالین، بازار این صنعت را به رکود مواجه کرده است. وی با ابراز نگرانی در مصاحبۀ با کلید گفت:” اگر مسوولان به بازار قالینبافان توجه نکنند به مرور زمان این افراد از این پیشه صرف نظر کرده و به پیشهای که یک نیم نان داشته باشد رو خواهند آورد.” از سوی هم، زنان صنعتکار نیز از کمرنگی بازار صنعت قالین و کم تــوجــهی حکومت در این زمینه شکایت دارند.
سبــزهگــل، یک تن از قــالیــنبافــان ولایــت فاریاب است. وی که بیــشترعمــرش را صرف پیشۀ قــالــینبــافـی کرده است در گفتگو با کلید میگوید:” تنها من نه بلکه تمام اعضای خانوادۀ ما مدت ۲۰ سال به پیشه قالینبافی مصروف بودیم، اما از دو سال به این سو که بازار فروش قالین کم شد و ما زیان زیاد را متحمل شدیم، از پیشۀ خود صرف نظر نمودیم.”
خــانم سبــزهگــل از دولت مــیخـواهــد برای فروش قالین افغانی، تــوجـه جدی کند تا زنان قالینباف از طریق این پیشه، خانوادههای خود را کمک مالی کنند.
قالین دستبــافـــت افــغانها طی سه سال گذشته همواره مقام اول را در میان کشورهای دارای صنعت قالین در بازارهای جهانی کسب کرده است، ولی بنا بر نبود ظرفیت تولید و پروسس قالین در داخل کشور، صنعتکاران مجبور میشوند که قالینهای تولیدی شان را به کشور های همسایه برده و در آنجا پروسس کنند که با این روش، قالینهای دستبافت افــغــانهـــا به نام کــشورهـــای همسایه وارد بازارهای جهانی میشود و این امتیاز همواره به کشورهای همسایه تعلق میگیرد.
وزارت احیا و انکــشاف دهـات این بار با روی دست گرفتن این پروژه در نظر دارد که امکانات پروسس قــالــین را در داخل کشور فــراهم کرده و اعتبار قــالــین دستبــافـــت افــغانها را در بازارهای جهانی نگهدارد.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد