صحت

769
۱۶ دلو ۱۳۹۵
نویسنده: معروف عطایی

افزایش بیماری توبرکلوز در هرات

مسوولان ریاست صحت عامۀ هرات از افزایش آمار افراد مبتلا به بیماری سل (توبرکلوز) در این ولایت خبر می‎دهند. به گفتۀ آن‎ها، در جریان ۹ ماه گذشته از سال جاری خورشیدی، ۲۷۰۰ واقعۀ بیماری توبرکلوز در این ریاست به ثبت رسیده است. این در حالی است که از آغاز سال گذشته تا ختم آن، ۳۲۰۰ واقعه از این بیماری در ریاست صحت عامۀ هرات به ثبت رسیده بود. طبق گفتههای مسوولان ریاست صحت عامۀ هرات، اگر آمار ۹ ماه امسال با ۹ ماه سال گذشته مقایسه شود، این نتیجه به دست می‎آید که واقعات توبرکلوز امسال در هرات، ۱۰ درصد افزایش یافته است. مسوولان برنامۀ کنترول بیماری توبرکلوز ریاست صحت عامۀ هرات درمورد شمار کسانی که امسال، پس از تداوی، صحت‎یاب شده‎انــد چیزی نــمــی‎گــویــنــد، اما آنها می‎گـــویــند از میان افراد مبتلا به بیماری توبــرکلـــوز در سال گــذشتــۀ خــورشـــیدی، ۹۵ درصد شان صحت خود را بــازیـــافتــه‎اند. گفته شده از مجموع افراد مبتلا به بیماری توبرکلوز در هرات، ۶۰ درصد آن‎ها را زنان و کودکان تشکیل می‎دهند.
عبدالرحمان احمدی، مسوول برنامۀ کنترول بیماری سل در ریاست صحت عامۀ هرات، عمده‎تــریــن دلایل افــزایــش این بیماری در ولایت هرات را عدم آگاهی مردم از این بیماری و خودداری آن‎ها از مراجعه به مراکز صحی می‎داند. او در مصاحبۀ اختصاصی با کلید گفت:”نزدیک به ۸۰ درصد افرادی که به این بیماری مبتلا شده‎اند، بین سنین ۱۵ تا ۴۵ سال قرار دارند، که اکثر آن‎ها در ولسوالی‎های هرات زندگی می‎کنند.”
بیماری سل یا توبرکلوز، یک بیماری مزمن و ساری میباشد که بیشتر سیستم تنفسی افراد را هدف قرار میدهد و عمده‎ترین علایم آن سرفۀ دوامدار (بیش از دو هفته) همراه با بلغم و تب میباشد. داکتر نــذیـــراحمد رحمانی، یک تن از متخصصان بیماری سل در هرات، میگوید در تمام مراکز صحی این ولایت خدمات معاینه و تداوی افراد مبتلا به توبرکلوز رایگان بوده و افراد مصاب به این بیماری نظر به شدت مریضی شان حدود ۶ تا ۱۰ ماه تحت تداوی قرار میگیــرنـــد. وی در گفتگــویــی با کلید گفت:”روش‎های تشخیصمــرض سل در کشور، همان مــعایــنۀ مستــقیم بــلــغم به وسیــلــۀ دستــگاه‎هــای طبی است، که خوشبختـــانــه در دورتـــرین ولسوالیهای هرات داکتران به این امکانات صحی دسترسی داشته و بیماران سل را تداوی میکنند.”
با این حال، شماری از همراهان افراد مبتلا به بیماری تــوبــرکلــوز در شــفاخــانــۀ حوزوی هرات، هرچند از نحوۀ تداوی مریضان شان راضی به نظر میرسند، اما خواهان توجه بیشتر دولت در راستای فراهم‎سازی امکانات تداوی معیاری در مراکز صحی این ولایت میباشند.
حمیده، مادری است که حدود یک هفته پیش دختر ۱۰ ساله‎اش را جهت تداوی به شفاخانۀ حوزوی هرات آورده است. او که از خدمات صحی و تداوی دخترش در این مرکز صحی ابراز قــدردانــی می‎کــند، می‎افــزاید: “من از تمام مسوولان وزارت صحت عــامــه میخــواهــم که جــهــت جــلــوگیــری از مرض توبرکلوز، واکسین مخصوص این مرض را در سراسر کشور تطبیق کنند تا تمام هموطنان ما از این مرض نجات پیدا کنند.”
به گفتۀ مسوولان بخش توبرکلوز ریاست صحت عامۀ هرات، سالانه حدود ۶۰ هزار واقعۀ تــوبــرکــلــوز در سراسر کشور به ثبت مــی‎رسد. بــه گفــتــۀ آنهــا، از مجــمــوع این واقعات، ۳۷ هزار واقعۀ آن شناسایی و نزدیک به ۲۳ هزار واقعۀ آن به دلیل کمبود امکانات صحی از تشخیص باز می‎ماند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد